NOORD-HOLLAND Proletarskaja veroverd Een vrouw Yriiiiter i DAGBLAD VOOR Sovjets mogen niet meer wijken van Den terugtocht afgesneden staat haarman Er zijn 27 Maarschalken Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands N oorderkwartier. Redactie- en Administratieboreaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Laneestraat' 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. mm. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11864 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) VRIJDAG 31 JULI M42 Birmingham gebombardeerd HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 30 Juli. Het opper bevel der weermacht maakt be kend: Ten Zuiden van Rostof ach tervolgen formaties van leger en Waffen-SS in ten deele zwa re gevechten met vijandelijke achterhoedetroepen, den wij kenden vijand. Ten Zuiden van de rivier Sal hebben snelle troe pen ,dc stad Proletarskaja stor-, menderhand genomen en op verscheidene plaatsen de laat ste groote spoorwegverbinding tusschen het Kaukasusgebied en de rest van de Sowjet-unie verbroken. Hierbij onderscheid de zich een Brandenburgsche divisie tanks in hooge mate. Bij den afweer van vijandelijke ontlastingsaanvallen.vernietigde een W ürtembérgsch-Badensche snelle divisie gisteren in een verbitterden 6trijd 68 grootendeels zware tanks. Sterke groepen gevechtsvliegtuigen steunden na een succesvolle lucht- verkenning. de aanvallen van het leger. In cle groote bocht van den Don werd den vijand de terugtocht afgesneden. In het gebied van Woronesj heeft de vijand gisteren weer 18 tanks verloren. In den midden-sector en ten Zuiden vaii het Ilmenmeer wor den in moeilijk terrein succesvolle plaatselijke gevechten geleverd. In het hooge Noorden zijn bij luchtaanvallen de ravitailleerings- en werfinstftllaties bij Mocrmansk henevens een groot troepenkamp ten Westen van de haai van Kola zwaar getroffen. Stooraanvallen van afzonderlijke Britsche bommenwerpers, die over dag onder de bescherming van zwa re bewolking op steden in 't Rijnland werden gedaan, hadden slechts ge ringe uitwerking. In den afgeloopen nacht viel eèn formatie Britsche bommenwerpers enkele plaatsen in de Saarpalts aan, vooral woonwij ken in de stad Saarbrücken, waar bij o.a. 'de Gouwschouwburg werd verwoest. De burgerbevolking leed verliezen. Zeven eter aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten, twee andere door schepen der Öuit- sche marine boven de Duitsche Boch't omlaag gehaald. Aan de Oostkust van Enge land heeft een gevechtsvlieg tuig overdag voltreffers van bommen geplaatst o|) de instal laties van een wapenfabriek. Vrij sterke strijdkrachten der luchtmacht hebben in den afge loopen nacht opnieuw een aan val gedaan op Birmingham. Verkenners namen vanochtend tal van uitgestrekte, groote branden waar. Voor de Nederlandsche kust hebben patrouillevaartuigen van 10 aanvallende Britsche snelka- nonneerbooten er 4 Hot zinken gebracht en een ander in brand doen vliegen. De vijand staakte den- strijd. SOWJETTROEPEN MOGEN NIET MEER WIJKEN. GENEVE, 30 Juli (DNB). De zender New York meldt., dat Stalin den Sowjettrogpen hevel heeft ge geven, thans in geen geval meer te wijken. Italiaansch Weermachtbericht ROME, 30 Juli. Het weermacht- bericht luidt als volgt: De operatieve bedrijvigheid aan het Egyptische front heeft zich gis teren beperkt tot acties van pa trouilles en artillerieduels. Onze vliegtuigformaties deden met suc ces aanvallen op vliegvelden en centra achter de vijandelijke linies. Een onzer toestellen keerde niet op zijn basis terug. Vliegtuigformaties van de as heb ben militaire installaties op Malta gebombardeerd. Aanzienlijke ver woestingen werden aangericht in de doelen. Twee Spitfires werden in luchtgevechten neergeschoten door Duitsche jagers. Britsche vliegtuigen hébben in den afgeloopen nacht brisantbom men laten vallen op de omgeving van Licata. Een burger werd ge wond. Geen schade werd waarge nomen, WEER EEN NOODKREET VAN PRAWDA. STOCKHOLlï, 30 Juli (DNB.) De Prawda keert zich weer tot de bolsjewistische soldaten en ver klaart, dat men volstrekt begrijpen moet, dat de bolsjewieken zich niet mpgen terugtrekken. Iedere duim breed Sowjetgrond, die wordt opge geven, verzwakt de verdere verde digingsmogelijkheden. Een terug tocht maakt inbreuk op den door de strijders van het Roode leger af- gelegden eed. Sowjet-soldaten, die Jiun stellingen opgeven, plegen een misdaad. GROOTE MOEILIJKHEDEN. GENEVE, 30 Juli (DNB). De grootste problemen, waarvoor de Sowjqtunie zich na de jongste Duit sche successen geplaatst ziet, zijn, naar de diplomatieke correspon dent van de Times schrijft, de le vensmiddelen- en petroteumvoor- ziening, alsmede het verkrijgen van opgeleide soldaten voor de techni sche wapens. Datgene, wat de Sow- jet Unie tot nu toe reeds verloren heeft, is voldoende om de Sowet- Unie wat deze voorzieningen be treft, in een uiterst kritieke positie te brengen. LITWINOF BIJ ROOSEVELT. STOCKHOLM, 30 Juli (DNB*. Litwinof heeft gisteren in het Wit te Huis vijftien minuten met Roo- sevelt gesproken, zoo meldt de Brit sche berichtendienst. Hij weigerde een of andere verklaring over den aard der besprekingen af te leggen, doch merkte alleen op, dat hij uit „eigener beweging" naar Roosevelt was gegaan. DE LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND. STOCKHOLM, 30 Juli (DNB). In verband met de Duitsche lucht aanvallen op Engeland in den af geloopen nacht geeft de Londén- sche radio toe, dat in Birmingham schade is aangericht en dat er eeni- ge dooden zijn gevallen. Ook op an dere plaatsen zijn bommen gewor pen" op een plaats ontstond scha de, èr vielen slachtoffers." NEGEN BRJTSCHE MACHINES NEERGESCHOTEN. STOCKHOLM, 30 Juli (DNB) Volgens een bericht van den Brit- schen berichtendienst heeft het Britsche ministerie van luchtvaart toegegeven, dat bij de aanvallen van het Engelsche luchtwapen op West-Duitsch gebied vannacht ne gen JJrit'sche toestellen verloren zijn gegaan. Uncle Sam's schuld GENEVE, 30 Juli (DNB.) Het Amerikaansche tijdschrift Life pu bliceert. interessante cijfers over de Amerikaansche staatsschuld. Na den wereldoorlog 1914'18 bedroeg de schuld der Ver. Staten 26,5 mil- liard dollar. Begin Juli j.1. dus maar zeven maanden na Pearl Har hor, bedraagt zij reeds 76 milliard. Dat zijn astronomische getallen, die waarschijnlijk verder in het sterrenrijk Verzeild zulten raken, naarmate de oorlog langer duurt. Alleen al in de afgeloopen maand Juni hebben de Ver. Staten 4.5 mil liard dollar uitgegeven. Telegram van Mussolü» aan Hitier BERLIJN, 30 Juli (DNB.) De Duce heeft den Fuehrer voor diens gelukwenschtelegram op zijn ver jaardag met het volgende telegram geantwoord: „if artelij k dank Fuehrer, voor Uw telegram ter gelegenheid van mijn verjaardag. Met de meest vriend schappelijke gevoelens -beantwoord ik" hiermede Uw goede wenschen. Schouder aan schouder zullen wij voortgaan, gemeenschappelijk te strijden, als trouwe oprechte kame raden." NIEUWE TURKSCHE AMBASSA DEUR TE BERLIJN. ISTANBOEL, 30 Juli (D.N.B.) De nieuwe Turksohe amibassa'deur te Berlijn, Saffed Ariikan, die Zater dag uit Ankara is vertrokken, heeft tegenover een vertegenwoordiger van 'het D.N.B. verklaard: „IkVer- heug mij op mijn vertrek naar Duitsohland. Onze vriendschap met Duitschland is oprecht en hecht. Met al mijn krachten zal ik er naar streven, die vriendschap nog te versterken." Rechts: In den vrijen tijd worden veldpostpaketten voor vader gereed gemaakt en brieven geschreven. PBZ-v. Eysden-Pax Holland m ÏT] RRF; De elf-jarige Vera helpt moeder Vader is aan het front. De zeven- Hann„ ui Amn ahmiaat.x, J«ri41® P®ter "»rgt VOO' het poetsen dapp.r Uj den nfwaach. van de schoenen. PBZ-v. Eysden-Pax Holland m PBZ-v. Eysden-Pax Holland m. Met een lachend gezicht bgginfe zij haar dienst PBZ-v. Eysden-Pax Holland m DOODVONNIS VOLTROKKEN Officieel wordt bekend ge maakt: De Nederlander Arte de Haan uit Rotterdam, die bij vonnis van het Duitsche gerechtshof van 1 Juli 1942 wegens com munistischoptreden als sabo- teunwas ter dood veroordeeld, is gisteren terechtgesteld door den kogel. De verliezen der Engelsche luchtmacht BEBLIJN 30 Juli (DNB). Over de zware verliezen, die de Britsche luchtmacht den laatsten tijd bij haar aanvallen op Duitsche steden heeft geleden, deelt het opperbevel der Duitsche weermacht mede: Alleen al in de laatste vier dagen heeft de Engelsche luchtmacht bo ven Duitschland en het bezette ge bied 110 bommenwerpers verloren, hetgeen ongeveer 50 procent der ge bruikte toestellen vormt. Daar naast wordt de Engelsche lucht macht zwaar getroffen door het ver lies aan vliegers. In nauwelijks vijf weken tijd zijn meer dan 1000 Brit sche of in Britschen dienst staande vliegers, die behoorden tot de be manningen der boven Duitsch ge bied neergeschoten vliegtuigen, in Duitsche gevangenschap geraakt.. Opwinding in Lagerhuis STOCKHOLM, 30 Juli (D.N.B.) - Sinds lang heeft men in het Lager huis niet zulk een opwinding be leefd als gisteren, meldt de Brit sche nieuwsdienst. De stemming over het door de regeering inge diende wetsontwerp tot wijziging der pensioenen leverde 63 stem men tegen dit ontwerp op. De re geringsvoorstellen werden met scheldwoorden ontvangen en er ontstonden scènes als men sinds jaren in het Lagerhuis niet heeft meegemaakt, terwijl er boven dien een ernstige splitsing ont stond in de gelederen van de Labour-partij. Na de stemming werd er geroepen: „aftreden", „geef het maar op" en „hoe staat het met den politieken wapenstil stand?" LISSABON, 30 Juli (D.N.B.) Inzake de bijzonder levendige de batten die in het Lagerhuis ge houden zijn ten aanzien van het wetsontwerp tot wijizging der pensioenen meldt de Britsche nieuwsdienst nog, dat het voor stel door de Labour-partij van de hand is gewezen. Een lid van deze partij verklaarde: wanneer de regeering er niet eens voor wil zorgen, 'dat de ouden van dagen een behoorlijk levenspeil kunnen handhaven, dan is zij in het geheel niet, waard, dat men vóór haar .vecht, 1 Stormerderhand Stormenderhand veroveren de dappere Dui'tsehe soldaten belang rijke steden en dofpeh in de Sow- jet Unie. De bolsjewisten worden opgejaagd, krijgen geen kans aan de algeheele vernietiging te ont snappen. Het offensief tegen de bloeddorstige horden van Stalin is in voflln gang. Europa zal weer vrij worden. Duitscihe soldaten en hun bondgenooten bestormen de laatste' bolwerken van Timosjeniko. En gij landgenoot, blijft Rij aan den kant staan afwachten? Ver geet niet dat ginds in het Oosten ook Nederlandsche mannenstrijden en hun teven wagen voor ons land en volk. Zij rekenen er op dat ook gij uw plicht zult doen naar de wapenen zult grijpen, u zult aan melden bij het Vrijwilligerslegioen Nederland, Koninginnegracht 22 te 'srGravenhage. Arrestaties in Italiaansche houthandel ROME, 30 Juli (D.N.B.) Op grond van een door de fascistische partij uitgevoerd onderzoek zijn de volgende vooraanstaande leden van den bepd. van houtindustriee- len en houthandelaren gearresteerd, zoo wordt van officieele Italiaan sche zijde bekend gemaakt. Francesco Giacomelli, vroeger lid van den Nationalen Raad en oud-voorzitter van den Bond van Houthandelareri is in staat van be schuldiging gesteld wegens on rechtmatig winstbejag, bedrogiple- ging en prijsverhoóging. Agostino Scarpa, oud-vioevoorzitter van den Bond van Houthandelaren is aan geklaagd wegens onrechtmatig winstbejag en verhooging der hout- prijzen. Voorts zijn gearresteerd de vroegere voorzitter van den Bond van Houthandelaren, gene raal Girolamo Della Rovere, de vroegere vicevoorzitter van den Bond van Houtindustrieelen, Gino Cordarelli en de directeur van den Bond van Houtindustrieelen de ad vocaat Corrado Capuano. Beanftragte Schwebel benoemd tot Reichsrichter •y-GBAVENHAGE, 30 Juli. De Führer heeft den Beauftragte voor de provincie Z. Holland, Pg. Schwe bel, benoemd tot Reichsrichter aan het Reichsverwaltungsgericht. Pg. Schwebels werkzaamheid als Beauf tragte van den rijkscommissaris voor de provincie Zuid-Holland wordt door deze benoeming niet be- invloed. Drie man in een boot Inbraak in tricotagefabriek. Tegen 7 uur gisterodbtend zag een nachtwaker nabij het Rapen burg te Amsterdam drie mannen in een roeibootje, dat verder was volgeladen met tricotagegoederen. Dat de inzittenden een slecht ge weten hadden, bleek wel daaruit, dat toen ze den waker bemerfden, zij haastig de geheele landing in het water gooiden, naar de wal roeiden en op de vlucht sloegen. De nachtwaker waarschuwde de politie en spoedig bleek, dat er een inbraak was geplengd in een' tricotagfabriek in de Valkenbur gerstraat. Daar waren zij langs een brandladder aan de achterzij de welke aan het water grenst binnengekomen. De gestolen goederen ter waarde van eenige duizenden guldens zijn later uit het water opgevisoht, Slechts en kele lappen stoffen bleken nog te ontbreken. Enkele weken geleden is de Fin- sche veldmaarschalk Mannerheim ter gelegenheid van zijn 75sten verjaardag verheven tot de waar digheid van „Maarschalk van Fin land". Deze staat gelijk met die, welke in Duitschland Görjng be kleedt, die immers den titel heejt van „Rijkmaarschalk", aldus, lezén wij in het H.bL In dit verband herinert het Ant- werpsche blad „Volk en Staat" er aan, dat de andere Duitsche gene raals, die den maarschalkstaf ver wierven, den rang van generaal- veldmaarsehalk hebben. Dit zijn de maarschalken von Brauchitsch Keitel, List, Milch, von Rundstedt, von Bock, Kesselring, von Kluge en von Leeb. Onlangs werden ook generaal Rommel en generaal von Manstein tot veldmaarschalk bevorderd. De groot-admiraal Rae- de^bezit eveneens den veldmaar schalkstaf. Sowjet-Rusland heeft-drie maar schalken: Worosjilov, Boedjenni en Timosjenko. Turkije heeft er één: Chakamk, Italië drie: Badog- lio, de Bono én Cavallero; dezS laatste .werd pas onlangs be noemd. Kroatië één: Kwatednik en Roemenië óok éen: Aptonescu. In Azië vindt, men er twee: in Japan maarschalk prins Kanin en in China rriaarschalk Tsjiang Kai- sj.ek. Tot voor kort telde Frankrijk nog twee maarschalken uit den Wereldoorlog: Pétain, staatshoofd, en Franchet d'Ésperey ,doch deze laatste is, -voor ee# paar weken overleden, zoodat Pétain alleen overblijft met den titel van ..Maarschak van Frankrijk". De deken der maarschalken over heel de wereld is gen er kal von Mackensen, die 92 jaar oud"'is en de éénige overgebleven veldmaar schalk- van het Duitsche Keizer lijk. Maan Maan op vanavond om ond$r 28.26 f%\ A - KR» 3Aug. 2L34 uur ioaur. L.K. tot morgModtfesd EK. 12 Aug m mQ 36A«g N.M. UUr V.M. Gunstige regeling bty scheuren van grasland Anderen verrichten het werk en de boer krijgt geld toe Een bijzonder gunstige regeling is thans voor de landbouwers in de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland tot stand gekomen. Vete landbouwers beschikken er over grasland, dat gescheurd, zich uitstekend'leent voor aardappel» verbouw. Het ontbreekt hen zeker niet aan goeden wil, maar wel aan paarden, werktuigen en ervaring, noodzakelijk bij het scheuren. Het bureau aardappelverbouw, Cronjestraat 9 te Arnhem biedt thans de behulpzame hand. De landbouwers kunnen, indien zij den wensch daartoe te kennen ge ven, het geheele werk door dit bu reau doen verrichten. De exploita- tie, het scheuren, het verplegen, het oogsten, kortom het geheele proces geschiedt door het bureau. De .landbouwers zelf hebben niet de minste kosten. Zij krijgen in te gendeel nog geld toe, want voor het beschikbaar stelten van den grond, ontvangen zij een vergoeding van f 500.per H.A. met inbegrip van de scheurpremie. Voor zeer goede kleigronden bedraagt de vergoeding zelfs f 600.per H.A. Ongetwijfeld zullen vele land bouwers van deze^ gunstige gele genheid, die voor hen tot 20 Augus tus a.s.^open staat, willen profitee- ren. Wie echter na 20 Augustus komt, krijgt onherroepelijk geen Verhooging van den bieraccijns Bij besluit van den Secr. Gen. van het Dep. van Fm. in met in gang van 3 Augustus a.s. die bier- accijs verhoogd met f 1.20, waar door deze dan göbradht wórdt op f 5.60. Brutale houtdiefstal Een wel kras. staaltje van bruta-» liteit hebben gisteren teenige man nen yvertoon<j, die op klaarlichten dag'een dekschuit, volgeladen met hout, kaapten in de Minervahaven te Amsterdam. Toen zij de wacht bij den toe gangsweg tot de haven passeerden, gaven zij voor, wat houtafval te willen zoeken. Nauwelijks waren zij echter buiten gezicht gekomen, toen zij hun arbeidsveld op ander terrein zochten. Er lag een zolder schuit met planken en, nadat zij 'eerste de omgeving verkend had den, werd de schuit losgemaakt en naar de Prinsengracht nabij de Anjelierstraat gevaren. Daar werd de lading grootendeels gelost en in een kelder/welke een der mannen in huur had, opgeslagen. Vervolgens voeren de dieven met de nog gedeeltelijk beladen schuit terug, doch daarbij wachtte hun een grqpten tegenslag. In de Haar>< lemmersluis, welke zij moesten pas* seeren, hield de havenpolitie con trole en toen kwam de diefstal al spoedig aan het licht. De houtdie ven werden gearresteerd en de hult in beslag genomën. In den mast van den Itr aliaanschen onderzeeër „Barbargio' bij terug keer op zijn basis. Bi^j de Ameri kaansche kust werd }-een oorlogs schip van de Marylafnd-klasse in den grond geb hord. Luce-Orbis-HoIl.-Pa;ft Holland ol

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1