NOORD-HOLLAND Verduister Bruggehoofd aan den DAGBLAD VOOR Richelieu's erfenis SCHADELOOSSTELLING VOOR INGELEVERDE RIJWIELEN ARBEIDSBEMIDDELING VOOR LAND- EN TUINBOUW Uit;?.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratieboreanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 K2 lijnen). - ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel. 3332.® SCHACER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. A d v e r.t e n t i e-t a r i e f. Gewone advertenties 11 ct p. mm. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11865 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar fafw.) MAANDAG 3 AUGUSTUS 1942 Duitsche opmarsch in 1 Oon veroverd Zsid-lusiand gaat voort Britsche motortorpedobooten vernietigd HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 Augustus: Het opperbevel van de weermacht maakt bekSnd: In het Zuidelijke deel van hat Oostelijke front rukken Snelle formaties en ihfanterieaivisies in een ononder broken achtervolging van den vijand op in de richting van de Koeban en breken het hier en daar nog taaie verzet van de vijandelijke achterhoeden. Talrijke in gesloten groepen werden vernietigd. Formaties van de luchtmacht steunden dö aanvallen van het le ger en richtten bovendien onop houdelijke aanvallen op de achter- waartsche verbindingen fier bols je. wisten. In de groote bocht van den Don .veroverden Duitsche en Italiaan- sche troepen een bolsjewistisch bruggehoofd. Sterke formaties vliegtuigen voor den strijd op kor ten afstand mengden zich met suc ces in deze gevechten. Bij nachtelijke aanvallen op het scheepvaart- en veerbootverkeer werden vijf Wolgaschepen door boratreffers tot zinken gebracht. jVijf andere, alsmede een veerboot, werden beschadigd. Van 23 Juli 'tot 1 Augustus vernietigde een pantsercorps in het gebied ten, Noordwesten van Kalatsj 482 -mee- reudeels zware en zeer zware tanks Ten Noorden van' Rzjef vielen de bolsjewisten ook gisteren herhaal delijk aan. Zij werden in verbitter de gevechten, deels in een tegen aanval met zware, bloedige verlie zen afgeslagen. In de Finsche golf beschadigden gevechtsvliegtuigen twee bolsje wistische vrachtschepen doer bom- treffers. In de periode van 21 tot 31 Juli Verloor de bolsjewistische lucht macht 815 vliegtuigen. Hiervan werden 641 in luchtgeycchten, 66 door de luchtdoelartillerie en 11 dpor formaties van het leger ver nietigd, terwijl de rest op den grond werden vernield. In dezelfde periode gingen aan het'Oostelijke front 61 eigen vliegtuigen verloren. In Egypte villen Duitsche ge vechtsvliegtuigen in den nacht v$n 31 Juli op 1 Augustus het vliegveld HeljLopolis bij 'Cairo aan. Verschei dene hangars wejrden in brand ge worpen en zeven op den grond staande vliegtuigen vernietigd. ..Een aantal Britsche vliegtuigen heeft gisteren in den loop van den middag op groote hoogte storings- .vluchten ondernomen boven het West-Düitsche gebied. Door bom men op woonwijken in enkele ste den ontstonden verliezen onder de burgerbevolking en schade aan ge bouwen. Twee vliegtuigen werden in luchtgevechten neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Brittan- niè bestookte de luchtmacht in den afgeloopen nacht zonder eigen ver liezen voor den oorlog belangrijke installaties in Norwich met bri sant- en brandbommen. In den nacht van 31 Juli op 1 Augustus werd ten Noorden van Zeebrugge bij een gevecht tusschen Duitsche patrouillevaartuigen en Engelsche motorpedobooten een Engelsche motortorpedoboot tot zinken ge bracht en een andere in brand ge schoten. In den nacht van 1 op 2 Augustus ontstond voor de Fransche kust een gevecht tusschen Duitsche pa trouillevaartuigen, Engelsche mo tortorpedobooten en motorkanon- neerbooten. Hierbij werden twee Engelsche motortorpedobooten waarschijnlijk vernietigd. Op ande re booten werden treffers waarge nomen. De eigen strijdkrachten bleven onbeschadigd. Mussol in i huldigt oberstleutnant Moscatelli na de vlucht Rome TokioRome, een vliegtocht van 26.000 K.M., welke in vier dagen heen en vier dagen terug volbracht werd. Atlantic-Luce- HoMand-Pax-Holland ,m. Italiaansch Weermachtbericht ROME, 2 Augustus. Het Ita- liaanseihe weermadht-beriebt no. 796 luidt als volgt: Aan het front in Egypte activi teit van verkennimgst roepen. Onze vliegtuigformaties hebben succes volle aanvallen ondernomen op het vijandelijke achterland en vooral op de vliegvelden Bocrg el Arab, Aboekir. en El Aimiriya. In het ge bied van deze doelen die herhaal delijk getroffen werden, werden omvangrijke branden en hevige ontploffingen waargenomen. Duit sche jagers schoten in luchtgevech ten twee vijandelijke vliegtuigen neer. Een derde vliegtuig werd door de luchtdoel-artillerie van de vesting Tobröek getroffen en stort te neer. Formaties van onze lucht macht hebben Micabba met. bom men Ixestookt. Een met talrijke vliegtuigen ondernomen vijandelij ke aanval op de haven van Navar- •rino (Griekenland) richtte geen SCH>orl« M-n MEDEDEELING VAN FRANSCHE ADMIRALITEIT. De Fransche admiraliteit maakt bekend: Het Fransche S.S. Mitidja is op i Juli tegen den Avond, toen het op weg was van Oran naar Mar- seille, aangehouden en opgebracht door een Engelsche duikboot, hoe wel het slechts een lading graan, wijn en erts voor Frankrijk en in het geheel geen contrabande aan boord had. Een Fransche torpedo boot, die op patrouille was en een afdeeling marinevliegtuigen, gre pen in en bevrijdden het schip uit de macht van de Engelsche duik boot. De Mitidja is op 30 Juli zon der verdere incidenten te Mar- aeille aangekomen. DB ROEP OM EEN TWBBDE FRONT. STOCKHOLM, 2 Aug. (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, is op een appèl van Sowjet- ^portslieden een tot de Britsche sportwereld gerichte resolutie aan genomen, waarin de onmiddellijke vorming van een tweede front wordt geëischt. 250 Nederlandsche vrijwilligers zijn Donderdag naar het Oostelijk front vertrokken. In den Dierentuin te 's-Gravenhage vond .een afscheids- plechtigheid plaats. Vóór hun vertrek werden de manschappen toe sproken door den leider der N.S.B. Ir. A. A. Mussert, luitenant-gene raal Seyffardt en SS Gruppenführer Rauter. Een overzicht tijdens het spelen van het volkslied. Stapf-Borrius-Pax Holland m. Weermachtsbonnen □iet meer geldig Volgens een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied zijn de in omloop zijnde weermachtbonnen voor levensmiddelen met ingang van 1 Aug. 1942 niet meer geldig. Zij mogen dus na dit tijdstip voor den inkoop van levensmiddelen'en voor het nuttigen van spijzen niet meer worden gebruikt. Wie losse weermachtbonnen, die den opdruk dragen „Deutsche Wehrmachtmar- ke Niederlaride", uitgeeft of in ont vangst neemt, is strafbaar. Een uitzondering bestaat slechts voor de nieuwe, roode bon voor ge bak, die den zwarten opdruk draagt „Deutsche Wehrmachtmarke Nie- derlande 25 gr. Kuchen", cüe bij ge noemde vqrdordening wordt inge voerd. Evenzoo blijven de groene levens middelenkaarten der Duitsche weer macht in Nederland verder geldig. SCHEERMESJESKONING GILETTE FAILLIET. «i Naar United Press uit £hs An- geles meldt, heeft de scheermesjes koning Gilette een aanvraag voor faillissement ingediend. Zijn schul den bedragen 49.000 dollar, waar geen activa tegenover staan. Hij weigert inlichtingen te verstrek ken, wat er gebeurd is met de mil- lioenen die zijn vader hem nagela ten heeft. AARDBEVING OP NIEUW- ZEELAND. Uit Wellington op Nieuw-Zee- land wordt gemeld, dat zich op het benedendeel van het- eiland een zware aardbeving heeft voorge daan. De schade zou niet al te ern stig zijn. Over de tegenstelling Frankrijk~Duitschland REDE VAN PROF. GRIMM (Van onzen Ha&gschen redacteur;. DEN HAAG, 30 Juli. Vandaag hield prof., dr. Grimm #voor een aantal genoodigden een lezing over de Fransch Duitsche betrekkingen. Aan zijn interessante uiteenzettingen ontleenen wij het volgende: De huidige oorlog heeft zich lang zamerhand dusdanig ontwik keld, dat men heelcmaal ver geten is, hoe aan het begin er van een Fransch-Duitsch con flict stond. Het is geheel en al een conflict geworden tusschen Duitschland en Engeland, doch desalniettemin vraagt men zich toch wel eens af, hoe het komt. dat Duitschland en Frankrijk steeds weer tegenover elkander staan. Het lot der volkeren wordt, even goed als de oorlogen, in hoofdzaak bepaald door^ideeën. En de idee, die vrijwel alle oorlogen van de laat ste paar honderd jaar in Europa bepaald, is de Engelsche politiek van de „balance of power". Om ons tot den laatsten tijd te bepalen: toen het\door Bismarck gestichte Duit sche Rijk te machtig werd, begon Edward VII pron|pt met zijn om- singelingspolitiek. Als in 1919 Frankrijk door de Duitsche nlder- laag de machtigste staat werd op het vaste land, werden zijn aan spraken direct door Lloyd Georgo en Mac\Donald bestreden. Doch toen na de machtovername in 1933 Duitschland weer machtig werd, begon een nieuwe omsingelingspo- litiek. D1 E bezetting van Praag in 1930 was voor Engeland «reden te over, een nieuwe oorlog tegen Duitschland te ontketenen, doch 't had dezen oorlog nooit aangedurfd, wanneer niet iii Frankrijk breede kringen doordrongen waren ge weest van een. anti-Duitsche geest Deze anti-Duitsche geest nu is de geestelijke erfenis van Richelieu. Toen de politiek van keizer Ferdi- nand III, om tot een vereenigd Duitsch keizerrijk te komen, steeds meer resultaten begon te boeken, greep Richelieu eigenhandig in in de toen woedende Dertig Jarigen Oorlog. Door het weinige begrip, dat de toenmalige Duitsche vorsten hadden voor de politiek van Ferdi- nand III, slaagde hij erin, bij de vrede van Westphalen (in onze va- derl. geschiedenis bekend als de vrede van Munster) een volkomen verbrokkeld Duitschland tot stand te brengen. Zeer terecht zag hij in een Duitsch Rijk een machtige con current van Frankrijk en zijn poli tiek testament legde den Franschen dan ook de verplichting op, zich metalle macht te verzetten tegen een Duitsche eenwording. Het is 't tragische lot, zoowel van Frankrijk, als van Duitschland geweest, dat het tractaiat van Westphalen door tle eeuwen heen de Fransch-Duit- sche verhoudingen bepaald heeft. GEDURENDE den geheclen vo rige» oorlog werd dan ook in Frankrijk op alle mogelijke ma nieren gepleit voor een versplinte ring van het Duitsche Rijk en Clemenceauo p.ogingen in deze richting bij de vredesonderhande lingen mislukten alleen aan den Engelsch-Amerikaanschen tegen stand, die een, zij het dan ook verkleind, Duitschland wensch- Aanmeldingsverordening 's-GRAVENHAGE. 1 Aug. Het vandaag verschenen verordenin genblad bevat den verordening van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied, hou dende uitbreiding der verplichting tot aanmelding (aanmeldingsveroi-- dening). Hierbij'1 wox*dt o.a. het vol gende bepaald: De houders van ondernemingen, welke dienen tot het 'hij wijze van bedsijf of in het algemeen belang verstrekking van huisvesting aan reizigers en vreemdelingen, dan wel tot verblijf vaxl herstellenden (b.v. hotels, herbergen, pensions, liefdadige instellingen, herstellings- oorden, jeugdhexbei'gen, tehuizen voor dakloozen), particuliere perso nen, die geregeld kam Ars verhu ren, alsmede de bestuurders van kloosters, ordetehuizen, retraitehui zen en tehuizen van kerkelijke ge nootschappen, zijn verplicht de per sonen, wien huisvesting wox'dt ver sterkt, op een door den Secr.-Gen. van het Dep. van Binnenlandsche Zaken voorgeschreven aanmeldings formulier bij het plaatselijk hoofd van politie aan te melden. Voor iederén persoon dient een afzon derlijk aaxïmeldingsfoi-mulier te worden gebruikt. Slechts kinderen beneden 15 jaren kunnen met een ouder op een gemeenschappelijk formulier worden aangemeld, waar -bij slechts van de persoonlijke ge gevens van de» ouder opgave dient te geschieden en van de onder diens geleide zich bevindende kinderen beneden 15 jaren slechts het aan tal behoeft te worden opgegeven. De aanmeldingsformulieren die nen zes uren na aankomst van den aan te melden pei'soon, bij personen evenwel, die vóór 22 uur aankomen, in ieder geval uiterlijk te 23 uur en bij. personen die na 22 uur aankomen, uiterlijk des voormiddags te 7 uur bij het plaat selijk hoofd van politie te worden ingeleverd. Particuliere pei'soheh en openba re of particuliere inrichtingen, welke niet bij wijze van bedrijf of geregeld een persoon boven 15 ja ren, al of niet tegen vexgoed'ing, langer dan vier en twintig uren ten hunnent huisvesting verstrek ken, dienen hiervan in elk bijzon der geval binnen vier en twintig uren na aankomst van denzelve een schriftelijke aangifte bij het plaatselijk hoofd van de politie in te leveren. De persoon, diehuisves- Het is gevaarlijk op het strand Het bureau van den weermadhts- ibevelheblber in Nederland deelt mede: Dezer dagen heeft zich een nood lottig ongeval voorgedaan. In strijd met het vexhod is een Neder lander het strand opgegaan, waar hij in aanraking kwam met een aldaar neergelegde mijn en •dooi de ontploffing terstond gedood .werd. In dit verband wijst de weer- machtsbevelhebber in Nederland er nog eens op, dat het betreden van het strand en de duinen, zooals zulks ovei;al door borden is ken baar gemaakt, algemeen verbodex^ Maan Maan °P vanavond om onder 011 21 20 inir 1400 3 Aug. Ulir 19 Aug. L.K. tot morgenochtend E.K. 12 Aug zl f\A 26 Aug n.m 6.04 uur v.m. is, en dat de sohildwadhten op dracht hebben, bij overtredingen gebruik te maken vhn de wapens. Wie ondanks het bestaande veitböd êen militair terrein betreedt, loopt bovendien, zooals bovenstaand voorbeeld leert, gevaar, in een dei"1 talrijke aangelegde mijnvelden te geraken en zijn leven op het spel te zetten. Waar noodig nieuwe rijwielen 's-GRAVENHAGE, 1 Aug. Offi cieel wordt het volgende bekend gemaakt: De schadeloosstelling voor een ingeleverd rijwiel, dat niet terug gegeven wordt of waarvoor eeen ander rijwiel wordt verstrekt, be draagt f 50. Behalve deze schadeloosstelling krijgen personen, die door'het inle veren hun eenige .rijwiel verloren hebben, zonder daarvoor een ander rijwiel in de plaats te krijgen, een foi'mulier voor de aanschaffing van een nieuw rijwiel, voor zoover zij het volgende kunnen aantoonen: 1. dat zij voor de uitoefening van hun bei'oep onvoorwaardelijk een rijwiel noodig hebben. 2. dat zij op andere wijze niet aan een rijwiel weten te komen. Wie een dergelijk formulier ont vangt en houder van een vetkaart ting verstrekt, en degene, wien buisvesting Wórdt verstreücfc, zijn beiden voor de inlevering der aan melding op gelijke wijze verant woordelijk. De verplichting op grond van het vorige lid geldt niet, wanneer de in een particulier huishouden op genomen peisoon tot den hem op- nemenden persoon staat in de rechte linie dan wel in de zijlinife tot en met den derden graad van bloed- of aanverwantschap. Een Iersche vijfhng geboren STOCKHOLM, 1 Aug. D.N.B. Naar uit Dublin gemeld wordt, is in het Iersche plaatsje Breaghy een vijfling gebaren, nl. twee knaapjes en drieiÏÏ&is- jes. Kort na de geboorte stierven twee van de drie meisjesHet derde meisje en de knaapjes zijn echter gezond. is, wordt op verzoek bij de aan schaffing vAn het niéuwe rijwiel vrijgesteld van de betaling v$n het vex-schil tusschen de uitbetaalde schadeloosstelling en den prijs van een eenvoudig heerenrijwiel. Schadeloosstelling, aanschaffings formulieren en bonnen zullen wor den uitbetaald en uitgereikt door den burgemeester, in wiens ge meente? de inlevering is geschied. De beslissingen van de burgemees- tei's over verzoeken tot het. ver strekken van een aanschaffings formulier en tot het uitreiken van een bon zijn bindend. De burgemeesters zullen nadere inlichtingen over de uitvoering van deze maatregelen bekend ma ken. Men wordt veieocht, voordien geen verzoeken tot Ichadeloosstellinff in te dienen. TEKORT AAN SCHEEPSPERSO. NEEL IN DE VER. STATEN. De Amerikaansdhe autoriteiten voor de scheepvaart in oorlogstijd -hebben aan de staatscommissie voor arbeiderskwesties het drin gend verzoek gericht om voortaan de Amerikaansdhe koopvaardij in verhoogde mate en met recht van voorkeixr werkkrachten toe te wij zen, daar, zooals in de motiveei*ixxg van dit verzoek wordt gezegd, in alle zeeliedenberoepen de vraag veel grooter is dan het aanbod en er zoodoende een érnstig tekort aan zeelieden bestaat. ten, dat tot betaling van oorlogs schulden in staat was. Bij gebrek aan beter heeft toen Clemenceau zijn politiek, om Duitschland er onder te houden, op vijf punten gebouwd. Deze zijn: lo. Een langdurige Rijnlandbe- retting, die den Rijnlanders a'an de .Fransche taal en hét Fransche bestuur ge wennen moest; 2o. Onaflosbax-e herstelbetalin gen, als reden voor ^eén langdurige bezetting; 3o. Eenzijdige bewapening; 4o. Onmogelijke grenzen in het Oosten, die een voortduren de oorzaak tot wrijvingen moest opleveren; 5o. De Volkenbond als garant voor- den onmogelijken toe- stand. Het is dan ook een bekend feit, dat de Amei*ikaansche deskundi gen van de clausules van het vredesverdx*ag geen jota snapten, totdat de bedoeling van een en ander hun uiteengezet werd! De clausule, waar het geheele verdrag om draaide, was artikel" 430, waar in bepaald werd, dat bij niet beta-- len Frankrijk op den linker Rijn oever bezetting mocht houden en onder 'bepaalde omstandigheden f-eeds ontruimde gebieden opnieuw mocht bezetten. Wanneer men dan nog weet, dat de Duitsche betalin gen (die in goud moesten ge- "schieden) drie en een half maal -zoo groot waren als de geheele goudvoorraad van de wereld, be grijpt men, dat Frankrijk op deze wijze indirect de linkeroever van den Rijn geannexeerd had! De op deze wijze in Duitschland ontketende ontbinding werd ge stuit door hét inzicht van Adolf "Hi-tler, die begreep, dat ten kpste van alles de Duitsche eenheid ge red moest worden. Anderzijds werd van Duitsche zijde allo moeite gedaan om de be staande tegenstelling zoo goed mo gelijk uit den weg te ruimen. Be zoeken van oudstrijders na den oorlog, uitwisseling van kinderen tijdens de vacanties en Duifsdh- FransOhe vei*eenigingcn deden het hunne ertoe, in Frankrijk een ïui- mer begrip voor puiitsdhland te doen ontstaan. Q P het oogenblik staat Frank- rijk voor een beslissing. Opper vlakkig gezien is de tegenstelling er nog. Er woi-dt veel gejammerd over de bezetting, dóch bij nadere beschouwing vindt men een steri< verlangen naar een goede veihou DAM £5. ding met Duitschland. Men wil d' eeuwen-oude idee-fixe overwinnen Driehonderd jaar na den dood-van Richelieu begint zich een nieuwe idee door te zetten. Plaatselijke bureauhonders ingeschakeld. Hier en daar in het land schijnt onder de werkgevers in het land en tuinbouwbedrijf onrust te be staan ten aanzien' van de arbeids voorziening. Het dikwijls vermeen de tekort aan arbeidskrachten is echter vrijwel steeds oen gevolg van het feit, dat de werkgevers zich niet wenden tot dé geweste lijke arbeidsbureau*. £aar eeb' spoedige bemiddeling er toe kan bijdragen, dat aan de onmiddellij ke behoefte kan worden voldaan, wordt de aandacht van belang hebbende werkgevers in het land en tuinbouwbedrijf er op gevestigd, dat de plaatselijke bureauhouders voor die bemiddeling thans zijn in geschakeld. De boeren, die zich voor hun be- drijfsaangelegenheden toch al re gelmatig wenden tot den P.B.H. in hun district, kunnen zich nu ook tot dezen-ambtenaar wenden voor het aannemen van arbeidskrach ten. Zij dienen ten kantore van den P.B.H. een formulier in te vullen, dat de plaatselijke bureauhouder vervolgens doorzendt aan het ge westelijk arbeidsbureau. Op deze wijze kunnen de werkgevers er van verzekerd zijn, dat aan hun oogenbliklcelijke behoefte aan ar- beidskrachtien zoo spoedig moge lijk wordt voldaan. De werkgevers, die hun arbeidsbehoefte zelf reeds aan 't gewestelijk arbeidsbui-cavf hebben opgegeven, behoeven zulks begrijpelijkerwijs niet nogmaals aan de P.B.H. op te geven. wccst zuinic op uw kousen! VCWJDCqr DG uoutsduntcsjs urr \jy stoglcn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1