NOORD-HOLLAND actueele vraagstukken Pantserleger nadert de Verduister DAGBLAD VOOR Rede voor Ortsgruppe Waubach der N.S.D.A.P Uit*.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie, en Administratiebnreanx: SCHA GEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariel. Gewone advertenties 11 ct. d. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 88ste Jaargang. No. 11866 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DINSDAG 4 AUGUSTUS 1942 Hauptdienstleiter Schmidt over Rij wiel vordering, sluikhandel en jodenvraagstuk onder de loupe. Neêrlands medewerking in 't Oosten 's-GRAVENHAGE, 3 Aug. De Ortsgruppe Waubach in het Abbeis- ibereich der N.S.D.A.P. heeft Zon dag haar tienjarig hestaan gevierd. De leider van liet Anbëitsberoidh, hiauiptdienstleitèr Solmnidt, heeft daarbij als dankbetuiging en er kentelijkheid van den rijkscommis saris aan 'de Ortsgruppe Waulbac'h een busté van den Eueftirer, van den beeldhouwer Ferdinand Lie- bermann, overhandigd. In het middelpunt van de bijeen komst stond een toespraak van den leider van het Arbeitsbereich, iicommissaris-generaal Sdhimidt, waarin deze opheldering verstrek te ovfer velschillende kwesties wel ke op het oogenblik in Nederland «bijzonder actueel zijn. De Jodenkwestie. Na een korte schilderig van den huidigen stand van den oorlog be handelde commissaris-generaal Schmidt uitvoerig de jodenkwestie in het algemeen en voor Nederland in het bijzonder. De joden, zoo zei- de hij, zijn de gevaarlijkste en ge meenste vijanden van het nationaal socialistische Duitschland. Aan de hand van talrijke voorbeelden schil derde commissaris-gener. Schmidt bet noodlottige optreden der joden. Namen als Ivarl Marx, JRosa Luxeni burg, -Karl Liebknecht enz. ken merken dezen weg. Met den moord tvan den jood David Frankfurter op den zieken en herstel -zoeken den Landesleiter Gustloff en twee jaar later met 't vermoorden van den* Legationssekretaer Ernst vom Rath bracht het internationale jo- - dendom op niet mis te verstane wij ze tot uiting dat het niet alleen de nationaal-socialististen, maar alle Duitschers wilde vernietigen. Aan de hand van andere overtuig gende voorbeelden toonde commis saris generaal Schmidt aan. hoe bet jodendom vooral in Frankrijk, doch ook in Engeland, en Amerika tot den oorlog tegen 11 Duitschland heeft opgehitst en de vplkeren stelselmatig den oorlog ingedre ven heeft, zooals het ook in hoofd zaak schuldig is aan den moord op 60.000 volksduitschers in Polen. Wie zal het ons als Duitschers derhalve euvel duiden, zoo ver volgde commissaris-gener. Schmidt wanneer wij in den' verbitterden, beslissenden strijd, die het lot van de volgende eeuwen zal bepalen, dezen gevaarlijken tegenstander uitschakelen? Deze ergste en meest gehate vijand moet ook hier uit het .Westen verdwijnen. De Westelijke kust is krachtig beschermd, de Westwall van 1939 is verplaatst tot aan de zee. Wij zijn dus sterk en zullen elke aan- valspoging met de nu reeds beken de Duitsche militaire grondigheid afslaan. Daarvoor is het echter ook noodzakelijk dat wij alle voorzorgs maatregelen nemen, die genomen moeten worden. Om die reden moet de jood het Westen verlaten. Wij hebben ook arbeidskrachten noodig en hebben die joden daar om in arbeidskampen onderge bracht, ten deele hier in Nederland Het grootste deel echter moet in het Oosten werken. Wij zijn ge'en barbaren, wij wil len ook de joden toestaan dat hun gezinnen meereizen. Zij moeten echter ginds in het verwoeste Oosten, in de ledige steden, een begin maken met het opruimings- werk. Hun lot zal hard zijn, maar laten wij ook niet vergeten dat zij eens arm cn haveloos onze landen zijn binnengekomen. Deze historische opdracht, die het nationaal-socialisme op zich heeft genomen, wordt uitgeroerd en iedereen die dezen als juist en noodzakelijk ingèzienen weg dwars boomt, moet verwhehten, dat hij hetzelfde lot als de joden moet on dergaan. Om die reden moeten de en eefi'' voorbeeld geeft van juiste houding, zal de mp, die zwakker is en met minder geldmiddelen moet rondkomen, inzien, dat* hieri met nationaal-socialistische gron digheid geieid en bestuurd wordt. Partijgenooten, aldus spr. gij zijt jegens mij er voor verantwoorde lijk, dat elke overtreding terstond ter kennis wordt gebracht van de Duitsche of Nederlandsche politie instanties en dat daarvan aan mij een afschrift wordt toegezonden. Nederlanders naar het-Oosten. Uitvoerig stond spreker daarop stil bij de economische medewer king van Nederland in het Oosten. Door een fouét bij de pers is on langs gesproken over de uitzending van 3 millioen Nederlanders. JEen ding mag echter wel voor altoos worden gezegd: nooit zal het gebied dat aan 9 millioen Ne derlanders 280 menscihen op een vierkante kilometer ter beschik king staat, toereikend zijn om een norma,le voedselvoorziening, te waarborgen. Derhalve stellen Duitsche en Ne derlandsche instanties pogingen in het werk om de aanvullende hoe veelheden brood en kóren uit het Oosten te betrekken. Het gaat er dus niet ooi dat 3 millioen Neder- Na da bezetting van Rostow worde i) jge gevangengenomen bolsjewis ten naar een snel geïmproviseerde Verzamelplaats gebracht Hoffmann-Stapf-PK Grimm Kassin-Pax Holland m. Op den uitkijk aan boord van een Italiaanschen onderzeeër tijdens een tocht langs de Amerikaansche kust. Lueca-Orbis-HoH.-Pax-Holl. m Nederlanders zich gereserveerd houden. Spr. behandelt dan het verzet van de kerken, waarin, vooral in de katholieke kerken is dit ge schied door de geestelijkheid critiek is uitgeoefend op de maat regelen tegen de joden. Wanneer echter de katholieke geestelijkheid zich aan geen onder handelingen stoort, zijn wij van on zen kant genoodzaakt de katholie ke vol-joden als onze ergste tegen standers te beschouwen en derhal ve zoo spoedig mogelijk voor hun wegvoering naar het Oosten te zor gen. Dat is geschied. De Ordering van rijwielen. Spr. behandelde vervolgens de vordering van rijwielen, die niet was geschied om de Nederlandsche volksgenooten te verbitteren. Alleen door een zoo snel moge lijk voldoen van het Duitsche rijk en de bezette gebieden aan de ver- eischten van de weermacht kunnen de groote overwinningen en presta ties dezer weermacht worden ver klaard. Ditmaal nu moesten de «Neder landers hun rijwielen afstaan. Had er een betere geest van vrij willigheid onder de bezittende klasse der Nederlanders geheerscht dan hadden deze terstond in de bres kunnen springen. Anders praten zij altijd over jde eenheid van allé Nederlanders. Wanneer deze kringen eindelijk eens de teekenen des tijds begrepen hadden, zouden zij hun rijwiel af staan en het geven aan hem, die het voor zijn werk noodig heeft. Dat zou nationaal socialisme zijn. Tót ons leedwe^n moeten wij ech ter constateeren, dat zulks alleen wordt ingezien en ook beleefd door de. vertegenwoordigers van de ar beidende klasse. Het valt niet te ontkennen, dat de getroffen maatregel hard is. ge weest. De rijkscommissaris heeft echter reeds laten mededeelen, dat hij aan allen een schadeloosstelling van 50 gulden voor hun rijwiel zal la ten uitkeeren en zorg zal dragen, dat zij zoo spoedig mogelijk een gebruikt of nieuw rijwiel terug krijgen, voor zoover zij een fiets voor hun werk noodig hebben. De sluikhandel. Een andere kwestie is die van den sluikhandel en van de woeker prijzen. Alle krachten moeten zich thans ter beschikking stellen van de controle. De Duitsche en Nederland sche nationaal socialisten in de eerste plaats. Geen persoon, en geen rang zal worden ontzien. Elkeen moet zich aan deze ijzeren wet onderwerpen, onverschillig welke uniform hij draagt, of wel ken civielen rang hij bekleedt. Al leen' wanneer iedereen de grond beginselen der gemeenschap volgt 1 anders naar het, Oosten vertrek ken, doch dat wellicht 3000 of 30.000 Nederlandsche pioniers van het beste gehalte ginds hefbestuiur van landgoederen op zicfh, netmen en daarmede er toe bijdragen dat de 'broodvrijheid in eigen land ge waarborgd is. Allen mogen waj slechts wen- sohen dat het^ oude Nedevlandsche lied „Naar het Oosten willen wij rijden" zoo spoedig mogelijk luide in koor gezongen wordt. Het tweede front. De tijd is ernstig. Belachelijke pamfletten en radiostemmen pro- beeren de goede en fatsoenlijke Ne derlandsche bevolking op te hitsen en haar voor hun smerig wagentje te spannen. Wij beleven een der ernstigste beslissende veldslagen der wereld geschiedenis. Elkeen die het waagt aan Duitsche militairen of civiele dienstinstanties moeilijkheden te berokkenen, wordt met de strengheid van de wet gestraft. Niemand kan ontzien worden. Meer dan 1000 Nederlanders zijn gegijzeld en moeten met hun le ven instaan voor de daden die hun volksgenooten in onbezonnenheid plegen. Elkeen moet zich van de zen maatregel goed bewust zijn en er niet op rekenen dat Duitsche militaire instanties daarvoor zou den terugschrikken. Elkeen verrichte rustig zijn werk en houde zich verre van vijandige acties. Laat het tweede front over aan de Duitsche soldaten en de civiele besturen, dan zal niemand iets ge beuren. Elkeen zal ook daardoor Vijand tusschen Sal en Don teruggedreven H OOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 Aug. (D.N.B.): Het op perbevel der weermacht maakt r»e- kend: In het Oosten nadert het pantser- leger, dat voor de achtervolging ge bruikt wordt, den bovenloop van de Koeban. Onsamenhangede plaat selijke tegenstand van den vijand werd gebroken en talrijke buit, vooral stukken geschut, gemaakt. Ten Noordwesten daarvan werden vijandelijke achterhoeden van den Jejasector naar het Zuiden gewor pen. Ook hier duurt de opmarsch voort. Tusschen Sal en Don drij ven Duitsche en oRemeensche troe pen den vijand naar het Oosten te rug, Sterke formaties gevechts vliegtuigen en jachtkruisers heb ben in deze gevechten ingegrepen. De achterwaartsche verbindingen der Sowjets in het Koebangebied, vooral de spoorlijn Bakoe-Rostof, stond aan zware aanvallen bloot. In de groote bocht van den Don werden nieuwe Sowjet-Russische tegenaanvallen afgeslagen en 85 pantserwagens vernietigd. Eska ders duikbommenwerpers en slag vliegtuigen, alsmede afdeelingen luchtdoelartillerie der luchtmacht namen ook aan deze gevechten met succes deel. Tijdens nachtelijke aanvallen op de scheepvaart op de Wolga wer den twee taankbooten en zes vrachtschepen tot zinken gebracht, negen vrachtschepen beschadigd. Ten noorden van Rsjef aan het Wolchofrront en voor Leningrad mislukten verdere aanvallen van sterke vijandelijke strijdkrachten, die blijkbaar ter ontlasting van het sterk in het nauw gebrachte Zuide lijke front door den tegenstander werden uitgevoerd. Jn Lapland veroverden Duitsche infanterie en bergjagers, met effect door duikbommenwerpers ge steund, een door den vijand sterk bezette en versterkte hoogte. Tij dens hardnekkige boschgevechten werd een groot aantal vijandelijke gevechtsstellingen vernield. Aan het Moermanskfront hebben berg jagers tijdens succesvolle stoot troep-operaties verscheidene vijan delijke gevechtsstellingen vernield, De Sowjet-Russische luchtmacht heeft gisteren 114 vieigtuigen ver lóren. Vijf eigen toestellen worden vermist. Op Malta werd het vliegveld Halfar door Duitsche en Italiaan- sche gevechtsvliegtuigen met goed gerichte bommen bestookt. In het Oostelijk deel van de Mid- dellandsche Zee heeft een Duitsche duikboot een transportschip tot zin ken gebracht. Aan de Oostkust van Engeland en in de Micllancls heeft de lucht macht gisteren en in den afgeloo- pen nacht voor den oorlog belang rijke installaties op verscheidene plaatsen aangevallen. In den tijd van den 23sten Juli tot den 2en Augustus heeft de Britsche luchtmacht 248 vliegtui gen verloren, waarvan 84 boven de Middellandsche eZe en in Noord- Afrika. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië 78 eigen toestellen verloren. zichzelf en zijn volk van dienst zijn Wat er ook mag komen, deze woorden blijven geldig: „Geen vierkante meter grond zullen wij prijsgeven". Duitsche soldaten heb ben dezen grond van Engelsche en Fransche troepen gezuiverd en zul len het pok met elke nieuwsgierige weten klaar te spelen. Wij als nationaal-socialisten, zoo eindigde spr., ^villen echter onzen plicht doen, wij willen den Fuehrer in hoogste plichtsvervulling die nen omdat wij weten dat wij daar mede niet alleen de wetten van den Fuehrer opvolgen, maar ook wer ken in het welzijn van het Duti- sche zoowel als van het Nederland sche vollf. De zeer opmerkelijke uiteenzettin gen van den Hauptdienstleiter wer den herhaaldelijk met luide instem ming en bijval onderbroken. Met een drievoudig Sieg Heil op den Fuehrer aller Germanen en met de nationale liederen werd de waar dige herdenking van het tienjarig bestaan der Ortsgruppe gesloten.' ROME, 3 Aug. (Stefani): In zijn weermachtbericht no. 797 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: In Egypte: Levendige duels tus schen de artillerie. Aanzienlijke ac tiviteit in de lucht van weerskan ten. De Italiaansch-Duitschfe lucht macht bombardeerde troepencon centraties en vijandelijke voertui gen met zichtbaar resultaat. Het luchtdoelgeschut van de divisie „rento" vernietigde twee Britsche vliegtuigen. Het vliegveld Halfar op Malta werd door formaties van de as gebombardeerd. Twee Spitfires werden in lucht gevechten door Duitsche jagers neergehaald. Herhaalde luchtaan vallen op een van onze konvooien in de Middellandsche eZe misluk ten volkomen, dank zij de snelle manoeuvre der schepen en doel treffende reactie van de escoreereri- de vaartuigen. Door panter gegrepen Onoplettendheid van de be geleiders is vanmiddag oonaak geweest van een ernstig onge val in Artis. Een tweejarig jon getje. kroop nl. onder de afzet ting door tot vlak bij de tralies van de roofdier en-afdeeling, waar een panter onverhoeds een poot naar het ventje uil- stak en met zijn klauw in het gezicht sloeg. De hoofdhuid met het haar werden de kleine af gerukt en ook aan de wangen werd het ernstig gewond. In zorgwekkende toestand is het jeugdige slachtoffer naar het O. L. Vrouwe gasthuis gebracht. Duce op inspectie ROME, 3 Aug. (D.N.B.). De Duce is 31 Juli in gezelschap van den secretaris der partij, minister Vidussomi, naar Goerz gevlogen, vanwaar hij zich per auto begaf naar Castelnuovo d'Istria, en een dorp nabij de voormalige" Itali- aansch-Joegoslavische grens, waar hij schietoefeningen met nieuwe loopgraafmortieren en nieuwe voorwapens der infanterie bijwoon de. Na een maaltijd uit de veldkeu ken te hebben gebruikt, keerde Mussolini terug naar Goerz. Daar ontving""hij een aantal generaals, onder wie de chef van den genera- len staf der weermacht, maar schalk graaf Cavallero, die hem rapport uitbrachten. Op uitnoodiging van Mussolini bracht de opperbevelhebber der Italiaansche troepen in Slowenië en Dalmatië, generaal Roatto, uit- .voerig rapport uit over de situaite in Slowenië en aangrenzende ge bieden. Mussolini gaf een uiteen zetting van de algemeene situatie aan de verschillende asfronten en van de taak der Italiaansche weer macht Hij besteedde bijzondere aan dacht aan de aangelegenheden van Dalmatië en vooral van Slowenië. Vervolgens sprak de Duce yan De Duitsche lucht aanvallen op Eogeknd Verscheidene steden gebom. bardeerd, BERLIJN, 3 Aug. (D.N.B.) Omtrent de Duitsche luchtaanval len op Groot-Brittannië van gis teren en den afgeloopen nacht deelt het opperbevel van de weermacht hét volgende mede: Gisterochtend waren militaire doe len in Midden-, Noord- en Oost- Engeland het doel van aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen, Bommen van zwaar kaliber vielen op de stad York. Ook de verkeers wegen aan de Britsche Oostkust werden doeltreffend met bommen bestookt. Op een station ten Zuid westen van Norwich werden tal rijke bominslagen waargenomen, die verwoestingen teweegbrachten in locomotiefloodsen ,en op spoor wegcomplexen. In den afgeloopen nacht zette de Duitsche luchtmacht haar aanvallen op hef Britsche eiland voort. Van geringe hoogte lieten de machines in verscheidene goiven haar bommen vallen op in richtingen, die voor de oorlogvoe ring van belang zijn te Bedford in Midden-Engelnad. Na de ont ploffingen ontstonden verscheidene groote branden. Tevens werd een, aanval ondernomen op vliegvel den, luchtdoelgeschut en zoek lichten ten Zuidoosten van deze stad. Andere Duitsche gevechts vliegtuigen bestookten in den af geloopen nacht de havenwerken van Harwich en Great Yarmouth met brisant- en brandbommen. Ju twee andere steden aan de Oost kust van Engeland werden na, het uitwerpen der bommen verschei dene branden waargenomen. Maan vanavond om onder 21.28 uur js/a'Ük. tot morgenochtend E:K. 6.05 uur 26 Aug De nettenboetsters profiteeren van het gunstige weer en repareeren de onontbeerlijke attributen voor de kustvisscherij. Schimmelpenningh-Pax Holland m. - Britsche bommenwerpers boven Vlissingen neergeschoten BERLIJN, 3 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der Weermacht deelt met betrekking tot den succesvol len afweer van Britsche luchtaan- vallen op Zaterdag nog mede: Een Britsche formatie jachtvlieg tuigen, die kort na 1 uur in den namiddag boven het kustgebied van Noord-Frankrijk, op ongeveer 25 kilometer ten Westen van Diep- pe vloog, kwam in het concentri sche afweervuur van de Duitsche batterijen luchtdoelartillerie te recht, die drie Spitfires brandend ten val -brachten. De formatie, die door de beschieting door de lucht doelartillerie uiteen was geslagen, draaide naar het Noorwesten naar open zee af. Om vijf uur in den namiddag openden Duitsche batterijen lucht doelartillerie het vuur op Britsche „Boston" bommenwerpers, die sterk beschermd door jachtvlieg tuigen in de omgeving van Vlis singen aan de Hollandsche kust waren binnengedrongen. Drie der zes aanvallende Boston-toestellen, die door hun bommen geringe schade hadden aangerich in woon wijken en enkele verliezen onder de Nederlandsche burgerbevolking hadden veroorzaakt, werden in korten tijd neergeschoten. Verder brachten Duitsche jagers in den loop van Zaterdagmiddag twee Britsche vliegtuigen,, die hel zeegebied van de Duitsche bocht waren, binnengedrongen, boven de Noordzee ten val. In den nacht van Zaterdag rp Zondag werd tenslotte een aJeen vliegende vijandelijke bommenwerper door de luchtdoel artillerie in de nabijheid van Evreux neergeschoten. In den tijd van 12 uur hebben "de Britten ne- jen vliegtuigen""" verloren. Een Duitéch jachtvliegtuig wordt ver mist. Het seizoen voor het wasschen van de jonge lammeren is weer aan gebroken. Dit wasschen. dient, om de dieren te bevrijden van bet schadelijk ongedierte, dat zich in de wol genesteld heeft. Polygoon-Kuiper-Pax-Holland in. het balcon af de geestdriftige volks menigte toe en zei o.a., dat tegen degenen, die aan deze en aan geenë. zijde der oude grens zieke lijke droomen koestaren, de wetten van Italië meedoogenloos zullen worden toegepast, zooals reedè is geschied. Een tweede front zal noch hier, noch elders ter .wereld ontstaan. De as en de moge»vihe- den van het pact van drie beschik ken oyér de middelen om de zege te veroveren. Toegejuicht door de menochen- menigte, vertrok de Duce weer naar het vliegveld, na afscheid te hebben genomen van de hooge au toriteiten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1