NOORD-HOLLAND Koeban op verscheidene plaatsen bereikt IN HEI OOSTEN LIGT DE TOEKOMST DAGBLAD VOOR Germaansche heerscharen Landing in onmo West-Europa gelijk Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebozeaux: SCHAGEN. Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. 0 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariel. Gewone advertenties 11 et p, m.m. Bij contract, binnen een iaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 88ste Jaargang. No. 11867 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1942 Industriestad, Worosjilovsk bezet Opmarsch tusschen S a 1 en D o n BRITSCHE VLIEGVELDEN GEBOMBARDEERD stevig in Duitsche handen. Alle pogingen der bolsjewieken, deze belangrijke stad door massale aan vallen van talrijke divisies en pafttserbrigades te heroveren, wer den door den Duitscben afweer verijdeld. Ruim 800 pantserwagens verloren de bolsjewieken bij de Duitsche afweergevechten alleen in dezen gevechtssector. Duizenden erft nog eens duizenden bolsjewie ken bleven voor de Duitsche stel lingen dood liggen. Een Duitsche divisie, óverwegend' bestaande uit Opper-Silezische infanteristen, heeft aan het bruggehoofd van Wo^ ronesj dagenlang standgehouden tegen de aanvallen van zes vijan delijke divisies en drie pantserbri gades. Tot 36 malen per dag her haalden de bolsjewieken hun aan vallen, die alle mislukten door het geconcentreerde afweervuur der Duitsche wapens. Ook het optre den van sterke artillerie en lucht strijdkrachten vermocht den bols jewieken geen succes te bezorgen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAiN DEiN FUERER, 4 Aug. (DNB). Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: Ten Oosten van de deels nog taai strijdende bolsjewistische achter hoeden. Snelle formaties van het lege en van de Waffen SS' hebben in onverschrokken opmarseh op verscheidene plaatsen de rivier de Koeban bereikt. De industriestad Worosjilofsk werd na hevige straat gevechten ingenomen. Formaties van de luchtmacht vielen terug trekkende vijandelijke colonnes met vernietigende uitwerking aan en bombardeerden overdag en des nachts vijandelijke vliegvelden. Transportbewegingen en spoorweg- complexen tot aan de Noordelijke uitloopers van den Kaukasus. Tus- schen de Sal en de Don dringen Duitsche en Roemeensche troepen yerder naar het Oosten op. Bij een nachtelijken luchtaanval op de Wolga-scheepvaart werd een Sovjet-tanklooot tot zinken ge bracht. In de groote Bocht van den Don zetten de bolsjewieken hun vergeefsche tegenaanvallen voort. In het gebied van Rsjef werden (vijandelijke ontlastingflaanvallen in hardnekkige gevechten afgeslagen. Aan het front van de Wolchof en voor Leningrad hadden eigen aanvalsondernemingen plaatselijke successen. In de Finsche Golf wer den twee bolsjewistische mijnenve gers door bommen tot zinken ge bracht, een andere werd bescha digd. In Egypte bestookten Duitsdie gevechtsvliegtuigen in den nacht van 2 op 3 Augustus en gisteren overdag Britsche vliegvelden en (veldkampen bij Alexandrië met bommen. In Noord Afrika en bo ven Malta werden in luchtgevech ten negen Britsche vliegtuigen door Duitsche jagers zonder eigen ver liezen neergeschoten. In den strijd tegen Groot Brit- tannië viel de luchtmacht gisteren weer belangrijke militaire inrich tingen en vliegvelden in de Mid- lands alsmede aan de Oost- en Zuidkust van Engeland ten deele in scheervlucht aan. In de wateren van Torquay werden in den afge- loopen nacht door gevechtsvliegtui gen voltreffers geplaatst op drie koopvaarders van een Britsch con- vooi. De Sovjet-aanvallen op Woronesj BERLIJN, 4 Aug. (B.N.B.): Van militaire zijde wordt medegedeeld: Sinds vier weken is Woronesj Italiaansch Waermachtbericht ROME, 4 Aug. In zijn weer- xnachfcbericht no. 798 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende bekend: Aan het Egyptische front optre den van patroulles. Tijdens ver scheidene luchtgevechten hebben Duitsche jagers drie* Spitfires en 3 Hurricanes neergeschoten. Formaties vliegtuigen van de as bombardeerden vliegvelden op Malta en vernietigden drie Britsche toestellen. Alle vertwijfelde, doorbraakpogin gen helpen den Sovjets niets. Zij loopen te pletter op het Duitsche afweerwapen. Een sovjetpantser wagen door zwaar luchtafweerge schut in brand geschoten. Deutscher Verlag-Recla-PK Seidat- Pa* Holland m DE DUITSCHE OPMARSCH IN DE ZUIDELIJKE ZONE. BERLIJN, 4 Aug. (D.N.B.) In ver band met het feit, dat Duitsche troepen de Koqban bereikt hebben, deelt het opperbevel der Duitsche weermacht mede, dat de belang rijkste grondstoffen van het Koe- bangebied petroleum, ijzererts en cementmergel zijn. De productie van aardolie en de levensmiddelen nijverheid zijn de belangrijkste takken van industrie. In de stad Worosjilofsk bevinden zich een aantal belangrijke fabrieken» voor al op het gebied van levensmidde len-, metaal- en textielindustrie. Geo, Maj. Von Bernnth gesneuveld BERLIJN, 4 Aug. (D.N.B.) Mid- >flen in een geweldige operatie - is generaal majoor Julius von B<Ér- nuth als chef van den generalen staf van een pantserleger gesneu veld. Hij is van een vlucht naar een ver in. den rug van den vijand opgerukt pantsei'corps, dat hij per soonlijk een belangrijk bevel wilde brengen, niet teruggekeerd. Dagen lang bleven alle nasporingen ver- geefsch, tot eindelijk in de einde- looze verte van het Zuid-Russische land Duitsche soldaten den doo- den commandant met zijn piloot naast de verpletterde machine von den. Hij moest ter uitvoering van zijn opdracht over een gebied vlie gen, waar op dien dag nog gestre den werd en waarboven nog vij andelijke vliegtuigen cirkelden. Als schitterend voorbeeld staat hij voor zijn soldaten: een krachtige per soonlijkheid, die allen boeide, een De viering van het 10-jarig bestaan der Oxtsgruppe Waubach van de N.SJD.A.P. Aandachtig luisteren de honderden Duitsche en Nederland- sche toehoorders naar ,de uiteenzetting van Hauptdienstleiter Schmidt N.S'.D.A.P.-Arbeitsbereich-Polygoon-Pax Holland m Britten nemen Nederlanders in Z.-Afrika gevangen LOURENCO MARQUEZ, 4'Aug. (Stefani) Men-verneemt,, dat bij na alle in de Unie van Zuid-Afri ka wonende Nederlandsdhe bur gers gevangen genomen zijn, om dat zij zioh verzetten tegen den aanmatigenden e'isch van de Brit- sahe autoriteiten, die hen wilden mobiliseeren om hen te laten deel nemen aan den strijd overzee. Dit zeldlzaam brutale gebaar van de volkomen in het nauw gedre ven Britten behoeft niet eens zoo heel erg te verbazen want het is kenmerkend voor de Engelsche geestesgesteldheid. Het is door de eeuwen heen immers de gewoonte der Britten geweest anderen voor ziqh den dood in te jagen en zelf het lief/t zoo dicht mogelijk bij de veiligheid van den huiselijken haard te blijven. En zij, die zkh tegen deze Engelsche eerloosheid verzetten werden in het meest Krasse geval bedreigd met den dood en in het gunstigste met vrij- heidsberooving. Thans zijn weder om de Nederlanders in Zuid-AJrika aan de beurt. Opnieuw, evenals ip de dagen van Kruger, zullen dus Nederland- sohe mannen naar de Britsohe con centratiekampen gesleept worden, omdat zij de stem van hun gewe ten gehoor wjenschen te schenken en zioh niet willen laten misbrui ken voor Engelsche doeleinden. soldaat uit roeping, die trotsch de „Bloedorde"' droeg, een generaal, dje zich reeds in den Poolschen veldtocht had onderscheiden, in' Frankrijk door zijn dapperheid het ridderkruis verwierf en in den Russischen winter in een der be langrijkste sectoren van het gehee- le Oostelijke front op een verant woordelijke post streed, endie thans op het groote offensief in het Zuiden als eerste adviseur den op perbevelhebber van een pantserle ger ter zijdg stond. Toen in 1939 deze oorlog begon, scheen het een strijd te zijn om Danzig, om de Duitsche fami lies aan de Weichsel, de laat ste schakel van de worsteling tegen Versailles, het laatste ge vecht van alle veldslagen die in 1914 begonnen en in 1918 niet geëindigd zijn. Toen Frankrijk in 1940 versla gen was, geloofden velen dat nu de beslissing in den oerou den strijd tusschen Duitsch- land en Frankrijk om de heer schappij op het continent' op nieuw en ditmaal zegenrijk voor Duitschland, uitgevoch ten was. Maar daar tusschen lagen al Noorwegen en de be zetting van Nederland en Bel gië tot aan Óuinkerken, en he den weten wij, in het aange zicht van het Oosten, dit is^ meer dan een oorlog, meer ook- dan een herziening van den vrede van 1648, zelfs meer dan alleen een overwin ning van een nieuw, jong rijk. Het nieuwe Europa. Na ruim een jaar porlog in het Oosten wordt de sluier der toe komst voor ons opgelicht en zien wij' iri een vlammend morgenrood: een nieuwe eeuw^ het nieuwe Eu ropa. Iedere handgranaat, die hier ex plodeert, elk schot, dat den loop verlaat, iedere bom, die in den bo dem slaat, zij doen hetzelfde werk als yroeger da speren, de zwaarden en dolken van de Gothen en Van dalen, Bourgondiërs en Hasdin- gers, van de Vikingen en de boe ren die met zwaard en ploeg hun voren getrokken hebben. Altijd zijn Noord en Zuid, Ger manen en Romanen naar het Wes ten en Oosten getrokken. Uit den marschtred hunner krijgers ont sproot een nieuwe tijd uit hun bloesem ruischten gezangen, uit de visioenen van hun gedachten: le vende kunst. De oorlog en niet de vrede is de vader van een volk, uit de gevallenen groeit het eeuwi ge leven. Met deze gedachten gingen wij naar het Oosten: twaalf man ton vele milliolnen, die gegaan zijn, niet omdat men ons het bevel daar voor gegeven heeft, maar omdat ons bloed ons dat bevolén heeft. Germaansche heerscharen. Die twaalf dat waren: Duitschers en Nederlanders, Vlamingen en Zweden, Noren en Denen. En op de stations daar troffen wij Italianen en Spanjaarden, Slowaken en Hon garen, Kroaten en Fransehen, Roe menen en Finnen: de Europeesche ridderschap, krijgsknechten en schildknapen. Vele dagen en nachten waren wij tezamen, wij blikten gemeenzaam naar het Oosten op en terug naar onze landen, wij aten tezamen ge meenschappelijk het brood, wij spraken veel over onze gedachten, altijd weer in denzelfden ban. En als wij sliepen, ergens op een bank WATERSPORT BEKENDMAKING. 's-GRAVENHAGE, 4 'Aug. Het bureau van den Werhmachts- bevelhebber in Nederland maakt het volgende bekend: De marinebevelhebber in Ne derland verleent op grond van de verordening van den Rijks commissaris 100/41 inzake bij zondere maatregelen tón be hoeve van de kustverdediging vrijstelling van de verordening voor het in het afgesloten ge bied liggende deel van het Mer-% wedekanaal van Amsterdam tot het kruispunt met den weg naar Bussum. Het opengestelde stuk, van het Merwedekanaal mag door watersportvaartui gen tusschen zonsopgang en zonsondergang bevaren wor den. GROOTE GROT ONTDEKT. BOEDAPEST, 4 Aiuig. (D.N.B.). Naar gemeld wordt is tusschen Grosswardein en Klausenlburg, bij Varsonkolyos, een grot ontdekt, die naar gezegd wordt, grooter is dan de druipsteengrot van Agg- telck. Het zou een der grootste' grotten ter wereld zijn. GEEN PARACHUTISTEN IN AMERIKA. LISSABON, 4 Aug. (DNB). De plaatselijke legerinstanties te Bal- timore (Ver. Staten) hebben vol gens den Engelschen berichten dienst verklaard, dat tot dusver al le berichten over landingen van pa rachutisten in Pennsylvania, Mary- land en Virginia onjuist zijn ge bleken. op vanavond om onder 1.05 ai Ar 16.07 12 Au* 21.26 uur 26 Aug N.M. tot morgenochtend V.M. 9 Aug. E.K. 19 AUK' 6.07 uur 2IT Realistische beschouwing van Amerikaanschen deskundige Toegang tot het continent hermetisch afgesloten BERLIJN, 4 Augustus (V.P.B.); Quenton Reynolds, een bijzonde re medewerker van het Ameri- kaansche tijdschrift Colliers, ka- belt vanuit White Hall een reajisti- sche beschouwing over de groote moeilijkheden, waarmede een even- tueele hulpactie in West-Europa ter ondersteuning van Sovjet-Rus land gespaard zou gaan. Deze nuchtere uiteenzetting wint aan waarde, wanneer men bedenkt, dat zij door de Britsche censuur zon der eenige wijziging Voor Amerika werd toegelaten. Reynolds ver klaart ronduit, dat iedere Anglo- Amerikaansche poging om een lan ding in West-Europa te onderne men, gedoemd is op een misluk king uit te loopen, welke aan po litieke en strategische gevolgen voor de tragedie van Duinkerken niet zou behoeven onder te doen. De veronderstelling, dat de Duit sche verdedigingslinie langs de At lantische kust als de muren van Jericho bij het blazen der vijande lijke bazuinen ineen ,zou storten, berust op een fatale vergissing. Hier kan alleen met betere kanon nen, betere vliegtuigen en betere pantserauto's dan die der Duit schers iets worden bereikt. Maar wie kan met zekerheid zeggen, dat Engeland en Amerika inder daad over betere wapens beschik ken? Wanneer men in Engeland en Noord-Amerika wist over welke enorme hulpmiddelen, wapens en verdedigingsmateriaal Duitschland niet alleen in Frankrijk, maar ook in Noorwegen en alle andere bezet te gebieden beschikt, dan zóu men gaan inzien, dat de agitatie voor Een prachtig span op het concours- derdeel vormde van de landbouw: plaats hadden. hippique, dat een interessant on welke Maandag te Opmeer Pax Holland-De Haan-m in qen hoek van een stroohut of op de munitiekisten in een naar voren rollenden wagen, dan was pok de ze slaap vol van beelden en wij probeerden de droomen van den nacht voor onzen geest te halen'. En altijd weer was de bekrachtiging van deze, onze gemeenzaamheid een nieuw en trotsch geluk: ook wij twaalf waren een Germaansche heerschaar. En zoo voelen wij het nieu we. Op onze kragen dragen wij de twee „Sigrunen", het „Hoheitszei- chen" siert onzen arm, aan onze wagen straalt het zonherad, het zinnebeeld van onze Grootgermaah- sche divisie. Nog drie dagen, mis schien nogwel tien, dan zullen wij midden in hem zijn, in dezen heer ban van Germanen, die nu al een jaar strijdt, en vechten zal, zooals onze voorvaderen gevochten heb ben. Zoo zien wij nu dit land, niet dat arme, vernielde, uitgezogen, verwilderde met duizende li'dtee- kens bedekte bolsjewistische land. Neen, wij zien de schoonheid van de zioh zacht wiegende verten en wij zien een prachtig en geluflekig volk leven in goede met stroo be dekte huizen die zoillen zijn als villa's in prachtige parken. Wij zien ons land der toekomst Hoe lang hebben wij vergeten, dat dit alles hTfer Europa is? Was niet eenmaal het einde van Europa al aan de Elbe? Was niet later de Oder de grens of de Weichsel? Was er ook niet eenmaal een tijd dat de grenzen van Europa onder de muren van Weenen lagen of aan den voet der Pyreneëen? „In het Oosten ligt de toekomst", zegt een spreuk, met houtskool otp den witten wand van de kamer, die ons toegewezen is, geschreven. Een kameraad die al voor ons hier was, heeft hem als vermaning, als bekrachtiging daar geschreven. Hij heeft weergegeven wat allen weten en in gedachten met zich voeren, allen die hier strijden, SS- mannen van de Groot-Germaan- sche divisie: Duïtsohers, Zweden, Denen, Noren, Nederlanders. Vla mingen en Zwitsers. Onze toekomst ligt in ons Oosten. 1 een tweede front op het vasteland volkomen doelloos is. Een krach tige, nieuwe Siegfr.iedlinie, niet al leen reeds sterk met de Duitsche wapens, maar ook voorzien van niet minder krachtig geschut, af komstig van de vroegere Maginot- linie, daarbij bezet door Duitsche elitetroepen, die in het bijzonder getraind zijn in het afweren van een invasie, sluit hermetisch den toegang tot het continent af. „Ik heb", zoo verklaart Reyngolds, „ge sproken met waarnemers van het- Engelsche luchtwapen, die deze> verdediging van de Atlantische kust nauwkeurig hebben waarge nomen; hun discussies over de Duitsche luchtafweer en de kracht van de gebouwde-' stellingen be wees, dat ook zij twijfelen aan het succes van een Engeische invasie". Reynolds karakteriseerde verder de kwestie van een tweede front als een onoplosbaar probleem, dat niet anders dan met geweldige ver liezen gepaard zou gaan. Zelfs al zouden de Engelschen er in slagen voor een moment de superioriteit in de lucht te verkrijgen, dan nog zou het transport van troepen en' materiaal enorme moeilijkheden opleveren. Men heeft namelijk uit gerekend, dat minstens dertig di visies noodig zijn, wil men zich eenigszins met de Duitsche verde diging kunnen meten. „Ik betwijfel echter aldus Reynolds of er in Engeland scheepsruimte te vinden is voor één enkele divisie, laat staan voor dertig!" De kerk en de kleeding der vrouwen ROME, 4 Aug. (D.N.B.) In verband met herhaaldelijk in de pers besproken geruchten, volgens welke de- kerkelijke overheid de bepalingen ten aanzien van de ^kleeding der vrouwen bij kerkbezoek zou hebben verzacht (mouwlooze zomerkleeding en bloote bee- nen zouden veroorloofd zijn) schrijft de Osservatore Roma- no in een officieel geïnspi reerde verklaring, dat de richtlijnen voor een zedige kleeding der vrouwen volledig bevestigd zijn. Aan vrouwen, wier kleeding een bezoek in een fatsoenlijk huis onmoge lijk zou maken, is ook het betreden van de kerk vert>o- den. DUITS OKE LUCHTAANVALLEN OP ENGELSCHE STEDEN. BERLIJN, 4Aug. (DNB). Om* trenit de gisteren ondernomen aan* vallen van Duitsche geveehtsvlieg* tuigen op Groot-Brittannië deelt het opperbevel van de weermacht nog mede, dat de Duitsche machi* nes verscheidene steden van de Midlands met bommen van zwaar kaliber bestookt Jiebben, o.a. op Leeds, Middlesborough, Leicester en Lowestoft. Ook vliegvelden wer* den aangevallen. Een Duitsch vlieg* tuig wordt vermist. Bruid en bruigom klinken op een voorspoedige toekomst tijdens de Oud-Westfriescbe bruiloft, welke ter gelegenheid van de landbonw- f eest en Maandag te Opmeer werd opgevoerd. Pax-H^lland-De Haan. sfc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1