NOORD-HOLLAND HET TWEEDE FRONT De aanstaande rede van Gandhi BEVORDERING DER DAGBLAD VOOR Wanhopige ontlastings- aanvallen van den vijand Uitg.: N.V. Uitg. Mij Hollands Noorderkwartier Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 301. 'Tel. 444 (2 lijnen). DIiN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 '2 lijnen). ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel. 3332 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct d. m.m Bij contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijke kor.ting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11870 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar fafw.) ZATERDAG AUGUSTUS 1942 Duitsche luchtaanvallen op Engeland HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van de Kauikasus adhtervolgen Diwteche en Roeimcen- sche troepen den vijand bij groote hitte met buitengewoone marsdi- prestaties van dc infanterie inde ridhting van Krasnodar De aaii een spoónve^kruispunt liggende stad Tisjewskaja werd genomen. Snelle troepen bereikten bij hun opmarsoh vanuit, debru-ggehoofdén der lvoöban liet gebied' op 50 kilo meier ten noordoosten van Man kop. Verder Oostelijk werd het gros van n Sovjetrussische divisie tijdens een .poging tot doorbraak vernietigd. Aanvallen overdag en des nachts van d'e luchtmacht richtten zich op transportbewegin-' gen en spoorweginstallaties van de Sowjets aan de kust van de Zwarte Zee, de Noordelijke uitloo- pers van de Kauikasus en aan de benedenknie van de Wolga. Ten Noorden van de Sal zijn Dui'tsdh.e en Roemeensche formaties in ge vecht. gewikkeld met nieuw aange voerde vijandelijke strijdkrachten. Tijdens den afweer van tegenaan vallen werden hier alleen giste ren door een pantserdivisie 51 zware pantserwagens vernietigd. In de groote bocht van den Don herhaalde de vijand zijn vergcef- sohe aanvallen. In het gebied Van Rsjef zetten de Sowjcttroepen bun wa n hop i ge on 11 ast i ngsa an va 1 len voort. Sterke formaties gevechts vliegtuigen en duikbommenwerpers alsmede eenheden der Kichdoelar-^ tillerie brachten den formaties van het leger tijdens de zwaPc afweer- ge< echten werkelijke verlichting. De vijand leed groote veri'ieizon aan roereehen en materiaal. In de - Finsrbe-golf werd in het zeegebied van Lavansaari een Sovjctrussisch bewakingsvaartuig door bomtref- fers tot zinken gebracht. Vier boo ten en een mijnenzoeker werden beschadigd. In liet. hooge Noorden bestookte de luchtmacht Sowjet- ruissische troeipenkaiinpcmenten op het visschersschiereiland en batte- riistell'ingon ten Zuidwesten van Moermansk met bommen van zwaar kaliber. Aan het Oostelijk front werden gisteren in luchtgevechten door luehtdoelartiilerie 138 vijandelijke vliegtuigen ten val gebracht. Acht eigen toestellen worden vermist. Ecnige Britsohe Vliegtuigen hch- ]icn gisteren iin denloop van den dag op. groote hoogte storings- vluöhten naar Zuidwest en West- I duitschland uitgevoerd. In den af- geloppen nacht richtte de Bri'tsche luohtmacht haar aasnvallen op nieuw op woonwijken van verschei dene steden van het industriege bied in Rijnland en Westfalen. De burgerbevolking leed ecnige ver liezen. Door brisant- en brandbom men ontstond materieele schade en schade aan getouwen. Nachtja- gers schoten zeven der aanvallen de bommenwerpers neer. In den strijd tegen Groot Brit- tannië heeft de Iucihtmadht giste ren vóór den oorlog belangrijke in stallaties in Zuidwest-Engclandmet bommen Van zwaar kalilber be stookt. In den nacht van 6 op 7 Augustus werden haveninstallaties en installaties der bewapeniogsin dustrie in Oost-F.ngeland en aan de Westkust van Schotland aangeval len. Verscheidene' groote branden werden waargenomen. Alle vlieg tuigen keerden op hun bases terug. NEDERLAND iri weinig woorden Terwijl de bewoners met vacantie waren. Tijdens de vacantie der bewoners van een benedenhuis aan den Willemsparkweg te Amster dam zijn ongewenschte bezoekers er binnengedrongen via een raam van het sousterrain, dat zij daartoe vernielden. Twee bontmantels en eenig geld hebben zij meegenomen, doch het tafelzilver, dat zij ook reeds klaar hadden gezet, is ach tergebleven. Men vermoedt daarom dat de dieven onraad hebben be speurd. De restauratie van den toren der nieuwe kerk te Delft. Naar wij vernemen is vergunning verleend om de restauratiewerkzaamheden aan den toren van de nieuwe kerk te Delft gedurende drie maanden met tien man voort te zetten. Oorlogsgewonden slaagden als ma chineschrijver. Bij de eergisteren gehouden exa mens voor machineschrijven aan de Pitmanschool te Utrecht slaag den onder ineer de heeren H. J. Nïenhuis en H. Breitenbach. Dit In Overijsel en Gelderland vinden de boeren dikwijls des morgens de kool afgevreten door de konijnen. Door een paar groote glasscherven in het koolveld te plaatsen, wordt nu dit euvel verholpen. VNP-Zeijlemaker-Pax Holland m feit zou nauwelijks .vermelding verdienen, ware het niet dat deze heeren Nederlands.ohe oorlogsge- wonden zijn, die hun rechterhand missen en die thans nog worden verpleegd in het militaire hospi taal te Zuyfcn. Inbrekers maken 7000 sigaren buit. Inbrekers hebben zich gister nacht toegang weten te verschaf fen tot de sigarenfabriek der fir ma Oenen en Mansen aan den Laarderweg te Hilversum. Zij wis ten "zich meester te maken van 7000 sigaren, die 'zij waarschij n li j k op een bak fiets hébben wegge voerd. Zware straffen voor clandestiene slachter» De economische rech ter te Almelo, heeft een groot aan tal zaken tegen frauduleuze slach ters behandeld, waarbij zware straf fen werden uitgesproken, dié lie- pefi tot twee en een half jaar ge vangenisstraf. Diamanten huwelijksfeest Het echtpaar H. Anker en S. Ankerv. d. Heuvel, te Nieu- w'erkerk a. d. IJsscl, hoopt op 31 Augustus a.s. zijn 60-jarige echtvereeniging te herdenken. Slag op den Oceaan deed Britsche Koning Michaël woonde te Boeka rest de herdenkingsplechtigheid bij welke in de Roemeensche hoofdstad werd gehouden. Atlantic-Holland-Pax Holland m Italiaansch Weermachtbericht ROME, 7 Aug. In zijn weer machtbericht nr. 801 maakt het Ita- liuansche opperbevel het volgende bekend: Aan het Egyptische front verken ningsactiviteit en optreden van ar tillerie. De luchtmacht van clo as ondernam aanvallen op de achter- waartsclie verbindingen van den vijand. Kampen en op marsch zijn de colonnes werden getroffen. Tij dens luchtgevechten werden drie Curtiss toestellen cn een Hurricane door Duitsche jagers neergehaald. Italiaansche en Duitsche bommen werpers bestookten inrichtingen en machines op den beganen grond op de vliegvelden Micabba en Ta Ve- n ia op Malta. plannen mislukken BERLIJN, 7 Aug. (DNB). DNB verneemt van militaire zijde: Hóevaak is reeds gesproken en geschreven over het tweede front in Europa. Waarom maandenlange of jarenlange voorbereidingen, indien men inderdaad zoo'n fi^ont tot stand wil brengen? Hoe hoopvol klinkt 't, wanneer Moskou vol vertrouwen op Londen en Washington meldt, dat de geallieerden overeengekomen zijn, nog dit jaar een tweede front te vormen. Daartoe zouden 15 mil- lioen man, 100.000 stukken geschut, 85.000 pantserwagens en 50.000 vlieg tuigen bijeen gebracht worden. Wie deze getallen ziet, moet zich wel af vragen: Waarom moesten eerst 10 millioen bolsjewisten in het zand hij ten, reusachtige gebieden van economische beteekenis door den 'oorlog vernield of aan de Duit- schers 'overgelaten worden? Er is dus toch een belangrijke ooi'zaak, welke 't.eene geallieerde plan na't andere doet mislukken. Die oorzaak heet slag op den Atlantischen Oce aan. Fantastische cijfers. Den 15 millioen man zouden alleen over zee naar het Euro- peesche vasteland gebracht moe ten worden. Volgens Engelsche schatting is voor het vervoer van een soldaat met zijn uitrus ting 10 ton noodig, zoodat het vervoer van het geheele leger 150 millioen ton zou vergen. Dat is het dubbele van .de tonnage der wereldkoopvaardijvloot Bij het uitbrekeh van den oorlog. Men hoeft over deze fantasti sche getallen niet verder te spre ken: zij veroordeelen zichzelf. Een kansrijk tweede front is op de basis van de 10 ton per soldaat reedS mislukt, want alleen de Duit sche weermacht heeft reedsbij na 20 millioen tot zinken gebracht. Tot de schepen, die sedert 1 Juni 1941, toen Churchill over de scheepsverliezen ging zwijgen, tot zinken zijn gebracht, behooren er ook, die op grond van hun tonnage de beste troepentransportschepen geweest zouden zijn: b.v. Athel- crown (11.9999 ton), Athelprince (9776 ton), British Sincerity (8533 ton), British Confidence (8484 ton), Chinese Prince (8593 ton). Een schip van het type Clan Mac Ar- thur (10.000 ton), Denbydale (8145 Ion), Empire Gem. (8100 ton), Kars (8888 ton), een dozijn schepen met oen inhoud van 115.723 ton, die 170.000 ton oorlogsmateriaal of 11.000 man voor het tweede front hadden kunnen vewoeren, wan neer zij nog zouden varen. Namen van verscheidene honderden sche pen, welker vernietiging Churchill verzwijgt, zullen in den eerstvpl- gen tijd eveneens gepubliceerd worden. De ondergang van al de ze schepen vormt het voornaam ste motief voor de aarzeling ten aanzien van het tweede front. Dc toestand in Britsch-Indië STOCKHOLM, 7 Aug. (DNB). In zijn rede voor de commissie van het Voorindische Congres heeft Gandhi onder meer verklaard: „Naar de Britsche berichtendienst meldt, kan Indië .slechts door strijd zijn vrijheid verkrijgen en zal de vrijheid den Indiërs niet als een ge schenk des hemels in den schoot vallen. De Engelsclicn, aldus zeide Gandhi woordelijk, zullen ons onze vrijheid moeten geven, wanneer wij voldoende offers hebben gebracht en onze kracht bewezen hebben. Interview met Gandhi. STOCKHOLM, 7 Aug. (DNB.) Op een persconferentie is Donder dagavond aan Gandhi de vraag ge steld of hij de „duidelijkste verze kering" wilde geven, dat hij thans niet overweegt onderhandelingen met Japan te openen, zoo meldt de Britsche berichtendienst uit Bom- bay. Gandhi antwoordde, dat hij een dergelijke verklaring niet kon afleggen. Hij zeide echter verder, dat hij. wanneer hij met Japan zou onderhandelcp, dit „uitsluitend en alleen in het belang van de gealli eerde zaak" zou doen. Voor het ope nen van onderhandelingen, zoo heeft Gandhi verder verklaard, moet de onafhankelijkheid van In dië verwezenlijkt zijn en dan moet hij het verlof van de vrije Indische regeering ontvangen voor zulke on derhandelingen. Op een vraag naar de soort ge- weldlooze maatregelen, die hij zou nemen, antwoordde Gandhi, dat een algerneene staking niet huiten zijn overwegingen ligt en dat hij er niet voor zou terugschrikken, wanneer een algerneene staking „tot de laat ste noodzakelijkheid" zou worden. De toestand in Indië. BERLIJN 7 Aug. (A.N.P.) Po litieke kringen alhier wachten de tegen hedenavona aangekondigde redevoering van Gandhi af, voor zij een -definitief oordeel uitspre ken over den toestand in Indië. Over het algemeen is men van meerling, dat ondanks de nieuwe verklaring van Sir Stafford Cripps de Engeischen niet in staat zijn tot een op werkelijk nieuwe ge dachten gebaseerde Indische poli- Japan en de Sowjet-Unie Kol. Hasegawa, de leider van de persafdeeling van het Kwantocng- leger heeft tegenover vertegenwoor digers der pers verklaard, dat de Noordelijke verdediging van Japan „tot in de kleinste bijzonderheden is voorbereid" en het Kwantoengle- ger „ten uiterste geoefend 'Ts". De Noordelijke grens van Japan kan niet doorbroken worden. Ofschoon de Japansche troepen over .reusach tige gelii^Ien verdeeld zijn en in het Zuidoosten en Westen felle gevech ten leveren, kon spr. met vol ver trouwen zeggen, dat het geen te genstander ooit zal gelukken in Ja pansche gebieden vasten voét te krijgen. De Sowjetunie, aldus de kolonel, zou wel in .een situatie kun nen komen, dat zij gedwongen zou worden tot een strijd met Japan, of zij zou willen of niet, want de Ver. Staten hebben er het grootste be lang bij dat Sowjetrusland een tli- recten aanval op Japan onderneemt teneinde daarmede tegelijkertijd In dië te beveiligen. Orn dit doel te be reiken, hebben de Ver. Staten geen moeite geschuwd. Stalin bevindt zich thans in een toestand, die hem zou kunnen dwingen toe te geven aan de eischen der Ver. Staten uit vrees de hulp der Ver. Staten, waar van hij meer dan ooit afhankelijk is, te verliezen. tiek. Aan den anderen kant is ge- bloken, dat de nationale wil der Indische massa's de congresleiders uit hun talmende houding tooh steeds weer tot acties drijft. Reeds de eerstvolgende dagen zullen waarschijnlijk opheldering broft- gen, zoo tneent men hier, over dc vraag of het thans reeds tot be slissende handelingen komt of dat de gebeurtenissen rondom den ze vende Aug. slechts als con begin' daartoe moeten worden opgevat. In dit verband neemt men in Ber lijn, als symtomatiscih voor het standpunt van Engeland jegens In dië kennis van de verklaring van den Britschcn omroep, dat het grootste deel der aan Engelsohe zijde strijdende Indische troepen niet uit „Hindoes" bestaan maar uit „landelijke, ongeschoolde en onpolitieke lieden". Een meer ge ringschattende waardeering dan in deze woorden tot uit d ruik Kim g komt kan men zich volgens hier hecr- schende opvattingen nauwelijks voorstellen. Verklaring van Azad. STOCKHOLM, 7 Aug, (D.N.B.). De vóorzitter der congrespartij, Dr. Azad, heeft op het al-Indische congres te Bomlbay naar aanleiding van de laaiate verklaring van Sir Stafford Cripps betoogd, dat het dwaasheid is te beweren, dat de congrespartij anarchie en de vol'ko men afwezigheid van een regee ring in Indië wensoht. Wel wenscht zij een wijziging in het bestuur. De leus „Laat Indië vrij" betec- algoheelc overdracht van de macht aan de Indiërs. r— Verduister Maan Maan op vanavond om °nder 2.51 ol 18.52 21.20 uur 26Aug tot morgenochtend V.M. 61 r% 2 Scpt. .12 uur l.k. 12 Aug N.M 19 Aug. E.K. Mam cp 3.3g Zondagavond om 21.18 uur tot Maandagochtend 19.37 6.14 uur N.V. Honk en Heem opgericht Stichting van het N.A.F. Het N.A.F. heeft ter verbetering van de volkshuisvesting opgericht te N.V. „Honk en Heem". De naamloozo venn. „Honk en Heem" zal het bovenomschreven doel bereik Ai door den bouw van woningen, teneinde deze te verhu ren alsmede foor andere middelen, die aan dit troel dienstbaar ge maakt. kunnen worden, aldus de statuten van de vennootschap. Het N.A.F. ziet een bijzondere taak in de bevordering van den bouw van mooie en gezonde wo ningen voor de Nederlandsche wer kers en zal dan ook zijn werkzaam heden in dit opzicht over het ge heele land uitstrekken. Uiteraard zal uitvoering van de plannen van „Honk en Heem" o-p groote schaal eerst in de toekomst kunnen geschieden, wanneer o.a. de matcriaalpositic di«t mogelijk maakt. De boeren In het Noord Hollandsche dorpje Warder zijn druk bezig, om den wintervoorraad brandstoffen aan te vullen. Zij gebruiken de bagger uft hun slooten, welke een zeer goed bruikbare harde turf oplevert. Polygoon-v. Bilsen-Pax Holland m Dr. F. O. Brnining zet zijn ideeën niteen „Een krachtig en schoon volk zij ons doel", aldus sprak Dr. F. O. Bruin in g, directeur-gene raal van de volksgezondheid in een persconferentie, waar hij uiteenzette welke maatregelen de overheid zal nemen om de Volkskracht te versterken. Dat daarbij in het bijzonder ge streefd zal worden naar het bevorderen van gezonde huwe lijken en kinderrijke gezinnen, ligt voor de hand en in dit verband trokken in het bijzon der de mededeelingen, welke Dr. Bruining deed over huwe lijken van gemengd ras en over sterilisatie sterk de aandacht. Wat reeds is geschied. De spreker herinnerde er eerst aan, dat de zorg voor de volksge zondheid in ons land reeds zeer goed was. Er is op dit gebied praöhtjg en dikwij'ls baanbrekend werk gedaan, zoowel op het gebied der geneeskunde als dat der dier geneeskunde en der geneesmidde- lenleer. Ook de opleiding onzer tandartsen is zeer goed. De voor behoedende zorg voor de volksge zondheid heeft ook reeds de aan dacht gehad en aanleiding gege ven 'tot een aantal maatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten, uitzending van gezonde doch zwakke kinderen naar bosch en zee enz. Wat zal moeten worden ge daan. In de toekomst zal de zorg voor de volksgezondheid vooral in pro- phylactische richting moeten gaan. Binnenkort zullen voorschriften verschijnen voor de jeugdtandver zorging en dierenbescherming. Rheumatigkbestrijding is eveneens in vergevorderden staat van voor bereiding. De tuberculosebestrij ding wordt uitgebreid. Vroege huwelijken. De gezondheidszorg zal zich thans ook moeten richten op. het bevorde ren van vroege huwelijken van ge zonde menschen. De groote gezin nen zullen bijzonder gesteund moe ten worden. Het krijgen van kinde ren moet blijdschap geven en geen drukkende zorg veroorzaken. Ook de zwangere vrouw dient met zorg omringd te worden, evenals de kraamvrouw en de zoogende moe der. Jeugdzorg. Zeer in het bijzonder moet de jeugd beschermd worden en wel djoor lichamelijke opvoeding en het regelmatig naar buiten brengen van gezonde kinderen. Doch alleen onder toezicht van de inspectie van de volksgezondheid. Wij kunnen niet volstaan met een laag sterfte cijfer van de zuigelingen, hpe mooi dit x>ok is. Deze zuigelingen moe ten, wanneer zij volwassen gewor den zijn, in staat zijn tot behoor lijk lichamelijk werk. De vrou wen moeten gezonde kinderen ter wereld kunnen brengen en deze zelf voeden. Ook haar huishouden* moeten zij kunnen doen. Gemengde huwelijken. In verband hiermede is keuring voor het huwelijk noodig. Boven dien zal de keuze van echtgenoot(e) met zorg moeten geschieden. Dus geen huwelijken tussehen te zeer verschillende rassen of met erfe lijke gebreken zwaar belasten. Hu welijken tussehen ariërs en joden zullen niet meer toegelaten wór den, evenmin huwelijken tussehen ariërs en Indische volken. Tegen het huwelijk van ariërs en men- |schen van gemengd bloed (mits niet joodsch) zal de overheid zich niet verzetten. Daar er zeer wei nig vreemd bloed meer in ons land zal komen, zal de invloed daarvan vrij snel verdwijnen. In het alge meen is het wel wenschelijk, dat halfbloeden trouwen met halfbloe den. Isolatie van zwakzinnigen. Bepaalde groepen, zooals de zwak "Zinnigen moeten van het voortplan tingsproces .worden uitgesloten, door isolatie of onvruchtbaarrpa- ken. Dit zal een groote last van de gemeenschap afwentelen en weer ten goede komen aan de gezonden. Volgens mij, aldus dr. Bruihing, is onvruchtbaarmaken voor de betrok kenen te verkiezen. Natuurlijk zal een beoordeeling van deze. gevallen op streng wetenschappelijke wijze moeten geschieden. Van kerkelijke zijde verwacht ik geen ernstig be zwaar. De kerken onttrekken vele duizenden- gezonden aan het voort plantingsproces. De hoofdzaak blijft het positieve streven om te komen tot een geestelijk en lichamelijk ge zond volk en dit op alle wijzen te bevorderen. Wij hebben de plicht te zorgen voor de mèest kostbare levende have, die de schepper ons toevertrouwd heeft, te weten het Nederlandsche volk- Een krachtig en schoon volk zij ons doel, mede gedachtig de oude zegswijze, dat in een gezond li chaam een gezonde ziel huist. HANDEL IN PERSOONS BEWIJZEN. Er schijnen den laatsten tijd door zekere personen poginen te worden aangewend persoonsbewij zen machtig te worden en daar voor wordt veel geld geboden. Het is niet onmogelijk, dat deze voor joden bestemd zijn, die dan op een andermans daam van zoo'n per soonsbewijs gebruik maken. Op verzoek van den burgemeester van Putten is te Amersfoort een persoon, F. van H., aangehouden, verdacht van dergelijken handel in persoonsbewijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1