HOORD-HOLLAND Verduister Maikop en Krasnodar genomen Gandhi, Azad én Nehroe gearresteerd DAGBLAD VOOR Noordelijke uitloopers der Kaukasus bereikt Zware gevechten in Don-bocht BEKENDMAKING DE MAHATMA EISCHT VRIJHEID VAN INDIË 21.16 uur 36 A„g Uitreiking nieuwe bonkaarten „Stad"- en „landkaarten" Uit*.: N.V. Uit*. Mij Hollands Noorderkwartier Redactie- en Administratiebnreanx: SCHAGKN: Laan 201. Tel 444 (2 lijnen). DEN. HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 <2 lijnenL - ALKMAAR Langestraat 97 Tel 3332 Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. o. mm. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijke korting-j^ri]- zen worden od aanvraag verstrekt. 8tste Jaargang. No. 11871 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar jSAANDAG 10 AUGUSTUS 1942 Meer dan 103.000 B.R.T. vernietigd UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 8 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: Onze duikbooten hebben in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan in felle aanvallen zeven schepen, die deel uitmaakten van konvooien op de vaart Amerika-Engeland, met een gezamenlijkeh in houd van 49.000 brt., alsmede een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht. In het centrale deel van den Atlantischen, Oceaan, in Amerikaansche wateren en voor de konvooihavens der West-Afrikaansche kust vielen aan haar torpe do's nog acht schepen met een gezamenlijken inhoud van 54.181 brt. ten offer, alsmede een Amerikaansche torpedojager. Onder de tot zinken gebrachte schepen bevond zich een groot munitieschip, alsmede een met pantser wagens en vliegtuigen geladen schip, dat naar Alexan- drië onderweg .was. Met de vernietiging van deze 15 schepen met een gezamenlijken inhoud van ruim 103.000 brt. is aan de Engelsch-Amerikaansche ravitailleeringsscheepvaart door onze duikbooten weer een zwaar verlies toege bracht. Krasnodar genomen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 9 Aug. (D.BN..) Het opperbevel der weermacht deelt het volgende extra bericht mede: „Duitsche infanteriedivisies, op voortreffelijke wijze gesteund door 'afdeelingen der luchtmacht, heb ben na buitengewone -marschprestaties en in zware gevechten bij tropische hitte sterke stellingenten Noorden van de Koeban doorbroken en de voor de vijandelijke wapenindustrie belangrijke hoofdstad van het Koebangebied, Krasnodar, genomen". Maikop gevallen HOCfDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 9 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt het volgende extra bericht bekend: De stad Maikop, centrum van het belangrijke oliegebied aan den Noordrand van den Kaukasus, is vandaag om 18.20 uur door snelle formaties stormen derhand ingenomen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 9 Aug. (D.N.B.): Het opperbevel der weermacht maakt bekend: 'Over een breedte van ruim 400 km. hebben Duitsche, Roemeen- sche en Slowaaksche troepen de noordelijke uitloopers van het Kau- ka3ische gebergte bereikt. Om het bruggehoofd aan den Koeban, dat ten noorden van Krasnodar in handen is van den vijand, wordt nog gestredén. Snelle formaties van het leger en de Waffen-SS zijn den Laba-sector gepasseerd en zijn in den aanval naar het Westen in de richting van Maikop. Het luchtwapen heeft zijn aan- Ah hst front ln Noord Afrika. Pantserstrtjdwagens van da troe pon dor asmogendhoden tijdens een rnstpnnze in een oaee op den weg nnar het gebied der krijgsoperaties. Orbis-Luce-Holland-Pax Holl. m Italiaansch Weermachtbericht ROME, 9 Aug. (Stefani) Het Italiaanscihe weemadhtlberidht van heden luidt als voligt: Gisteren zijn aan het Egyptische front verkenningisacties onclern'a- men en met artillerie geschoten van weerszijden. Twee toestellen werden neergeschoten door het af weergeschut van onze groote land- eenheden. De luchtmacht der spil herhaalde haar aanvallen op vijan delijke troepenconcentraties en strijdmiddelen en sclhoot -tijdens gevechten twee Gurtiss-madhines neer. Tegen Malta werden even eens de operaties voortgezet, van de Ital'iaansche en Duitsche hiCht- formaties, die verscheidene malen militaire installaties van La Val letta, te Veneizia en Micaiblba bom bardeerden en de R.A.F. het ver lies van twee Spitfires berokken den. Onze duikbooten brachten op den Atlantisdhen Oceaan twee sche pen en een tankiboot, met globalen inhoud van 24.800 ton, tot zinken De duikbooten, die deze schepen in den grond boorden, staan onder bevel van den corvetténkapitein Carlo Fecia di Co&sato en lt. ter zee Francesco d' AlessandrcÊ In totaal hebben de oorlogsschepen en koopvaarders, die in den grónd ge boord zijn op den Atlantischen Oceaan, de Middeilandsche Zee en de Zwarte Zee cloor onze duikboo ten en 'die stellig en met name een vóór een geindenti'fiiceerd zijn, een inhoud van meer dan een rrïil- lioen ton. Dit. totaal is nl. geste gen tot 1.018.971 ton. 's-GRAVENHAGE, 8 Aug. Ten vervolge op zijn bekend making van 13 Juli 1942 tot de geheele Nederlandsche bevol king, die ln alle Nederlandsche 0 bladen verschenen is, wordt'op bevel van den Weermabhtsbe- velhebber in Nederland, den generaal der vliegers Fr. Chris- tiansen, het volgende officieel meegedeeld: ^Op 7 Augustus hebben onver antwoordelijke elementen te Rotterdam een aanslag gg- pleegd op een spoortrein der Duitsche weermacht. Een Ne derlandsche spoorwegbeambte is bij de vervulling van zijn plicht het slachtoffer van de zen aanslag geworden. Indien niet vóór Vrijdag 14 Augustus a.s. middernacht, de daders zich bij de politie aan melden, of vooral door mede werking van de bewoners des lands worden geïdentificeerd, zal op grond van de bekend making van den Weermachts bevelhebber in Nederland te- r. ruggerepen worden op een aan tal gijzelaars, die met kun le ven voor dergelijke daden van sabotage borg staan. Het arres teeren van de daders is thans in het eigen belang van de geheele bevolking zelf. teneinde dit teruggrijpen op d« gijze laars te vermijden. Op tijdige mededeelingen aan een dienst Instantie van de Duitsche weermacht of de politie, wel ke tot het grijpen van de da ders leiden, stelt de weer machtsbevelhebber- in Neder land een belooning van f 100.090. Mededeelingen worden ver trouwelijk behandeld. De hoehere S.S. en Polizei- führer en commissaris-gene raal voor de veiligheid, RAUTER, S.S.-Gruppenführer en luitenant-generaal der politie. "^.llen op de vijandelijke terug- toclits- en ontruimingsbewegingen op wegen, spoorlijnen en uit de havens der Noordkaukasische kust aan de Zwarte Zee gericht. In de haven van Anapa zijn daarbij drie bolsjewistische lichters door tref fers van bommen tot zinken ge biecht en een vrachtschip bescha digd. Tusschen Wolga en Don, ten zuidwesten van Stalingrad zijn te genaanvallen van sterke vijandelij ke strijdkrachten in harde gevech ten afgeslagen. In de groote bocht van den Don schrijdt de aanval der Duitsche troepen ten noordwesten van Ka- latsj met succes voort. Dichtopeen- gedrongen massa's van den vijand bij de rivierovergangen waren blootgesteld aan de vernietigende aanvallen van groote en geringe hoogte van de formaties gevechts vliegtuigen en jachtkruisers. Ten Noordwesten van Woronesj zijn verscheidene aanvallen van den vijand afgeslagen. Eigen tegenaan vallen leverden plaatselijke succes sen op. In het gebied van Rzjef duren de zware afweergévechten voort. In een anderen gevechtssector van het centrale front hebben formaties in fanterie in den tijd van 20 tot 31 Juli bij plaatselijke aanvallen op moeilijk terrein verscheidene divi sies bolsjewistische infanterie uit eengeslagen. De vijand verloor bij deze gevechten ruim 4000 dooden en 1589 gevangenen, benevens 2' tanks, 20 kanonnen en 152 machine geweren en granaatwerpers. Aai. de Wolchof heeft de? vijand her haaldelijk zware aanvallen gerich. op een klein bruggehoofd, die dooi de dappere bezetting in harde ge vechten werden afgeslagen. Aan het Oostelijke front hebben formaties jachtvliegers en afweer geschut gisteren 82 bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten, terwijl 5 eigen vliegtuigen verloren gin gen. In den strijd tegen Groot-Brittan nië hebben gevechtsvliegtuigen overdag en des nachts voor den oorlog belangrijke installaties in het Zuiden van Engeland, resp. in het Noorden' en Noordoosten van het eiland aangevallen. Een Brit- sche nachtjager werd in een lucht gevecht neergeschoten. Wanneer de dorpsomroeper van Schoorl zijn berichten bekend maakt, gebruikt hij een auto-toeter, om zijn woorden kracht bij te zetten. Polygoon-v. Bilsen-Pax Holland m Tal van arrestaties gedurende het weekeinde STOCKHOLM, 9 Aug. (D.N.B.): In de vroege ochtenduren van Zon dag zijn in Bombay Gandhi, Azad en Pandit Nehroe, tezamen met andere leden van de arbeidscom missie van het Congres gear resteerd, zoo meldt de Britsclie be richtendienst uit Nieuw Delhi.' De voorzitter en de vertegenwoordiger vaii de Provinciale Congrescom missie, benevens 20 plaatselijke Congresledeh, zijn eveneens in ar rest gestéld. Onder de gearresteerde leiders der Indischè Vrijheidsbeweging be vindt zich volgens den Britsche'n" berichtendienst ook de adviseur van Gandhi, Pawl Patel, evenals de provinale leiders van Bombay, Ahmadabad en Poone, De vrouw van Gandhi zou niet zijn gear resteerd. Men hoeft haar echter verklaard, dat zij haar man kon. vergezellen. Zij heeft dit echter ge weigerd. De arrestatie van Gandhi wordt door den Britschen berichtendienst als volgt beschreven: drie politie auto's kwamen voor Birla Housè, waar Gandhi woonde, aangereden. Gandhi was gearresteerd uit het bed, waar hij juist zijn gebeden uitsprak. De telefoonverbindingen met Bombay waren door de Enget- schen doorgesneden om te verhin deren, dat iets bekend zou worden, over het optreden der politie. REDE VAN GANDHI. STOCKHOLM, 9 Aug. (D.N.B.): Voor de commissie van het Voor- Indische Congres heeft'Gandhi Za terdag een rede van twee uur ge houden, waarin hij verklaarde het Indische volk in dezen strijd te zul len leiden. Van den aanvang af, zei- de hij, heeft het Congres van ge weld afgezien en het is zich niet van misdaad bewust, wanneer het onafhankelijkheid eischt. In weer wil van allen tegenstand zal het voorwaartg gaan, want Engeland heeft Indië tot het uiterste gepro voceerd. Zich wendende tot Enge land en zijn bondgenooten, zeide Gandhi, dat zij thans een niet weerkerende gelegenheid hadden om Indië vrij te verklaren en hun ware bedoelingen te bewijzen. In dien zij deze gelegenheid voorbij zouden laten gaan, zou de geschie denis eens constateeren, dat zij hun schuld aan Indië niet hadden gedelgd. Gandhi zeide op de bevrijding van Indië niet langer te kunnen wachten.'Vertraging beteekent een vernedering voor Indië. De vrij heidsstrijd, die een openlijke' en eerlijke, strijd der massa zal zijn, staat voor de deur. Gandhi gaf een aantal richtsnoeren, volgens weike ieder Indiër zich als vrij man n^oet beschouwen. Tenslotte eischte Gandhi over dracht der macht aan de Indische regeer yag. 149 ARRESTATIES. Volgens berichten van den Engel- schgn Nieuwsdienst uit New Delhi is het in den loop van Zondag te Bombay tot onlusten gekomen. De politie trad op, waardoor een aan tal leden der bevolking werd ge dood of gewond. Om 17 Hiur 's middags was het aantal arrestaties gestegen tot 149. MaanMaan Maan op vanavond om 4,32 ia 2016 •12 Aug 21.16 Utir 26 Aug N.M. tot morgenochtend V.M. 19 Aug. AIS 2 Sept. e.k 6.15 uur l.k. Hieronder bevindt zich ook de vrouw van Gandhi. Er zijn al 15 menschen met schotwonden in de ziekenhuizen opgenomen. In totaal werden 5 personen gedood en 20 ge kwetst. De politie trad in vijf ver schillende buurten met de vuur wapens tegen de onrustige menigte op, waarbij telkens ook traangas werd gebruikt. De menschenmas- sa's staken verscheidene autobus sen in brand en vielen politieman nen aan, vooral Europeesche offi cieren. ONLUSTEN OP KOMST? GENEVE, 9 Aug. (DNB). In Voor-Indische kringen te Londen is men van meening dat Gandhi reeds alles voorbereid heeft,- wat- bij zijn afwezigheid gedaan zou moeten worden. Men moet volgens deze kringen rekening houden met het uitbreken van onlusten, welke niet kunnen worden onderdrukt De krasse oudjes ln het tehuis voor oud-zeevarenden te Egmond aan Zee werken aan den oogst van boo- nen en erwten in de tuinen, die bij het ^gebouw behooren. Polygoon-Sagers-Pax Holl. m. Een motor-tirailleur van liet SS- Legioen Nederland. SS-PK Klerk-Polygoon-Pax Holl. m De distri'butiediensten der ge meenten, waar men in het bevol kingsregister is opgenomen, zullen op nader te bepalen tijdstippen ge durende het tijdvak van 17 Augus tus tot en met 5 September a.s. te gen overlegging van de, distributie- stamkaart en tegen inontvangst- neming van een bon van het in legvel. bonkaarten „Voedingsmid delen 10e periode 1942", benevens nieuwe aardappelkaarten uitreiken. De diensten zullen uitreiken: Aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K 107 of L 107 en twee aardappelkaarten N 107. Aan houders van een inlegvel K 2 of L 2 een bonkaart K 207 of L 207 en drie aardappelkaarten N 107. Aan houders van een inlegvel. K 3 of L 3 een bonkaart K 307 of L 307 en twee aardappelkaarten N 107. Aan houders van een inlegvel K 4 of L 4 een bonkaart K 407 of L 407 en één aardappelkaaï-t N 107. Bovendien zullen alle houders van L-inlegvellen ditmaal weder om een toeslagkaart voor aardap pelen ontvangen. De bonnen van de bovengenoem de kaarten zullen naar gelang zij in de stad of ten plattelande uitge reikt worden, een opdruk in ver schillende kleur hebben, nl. rood voor de „stad"-kaarten en zwart voor de „land"-kaarten. Zelfverzorgers voor aardappelen, brood, vleesch en melk zullen on derscheidenlijk geen aardappel-, brood-, vleesch- of melkkaarten ont vangen. Va,n zelfverzorgers voor melk, op wier bonkaarten geen melkbonnen voorkomen, zal een viertal „reserve"-bonnen worden ingehouden. In een aantal gemeenten dient men ter verkrijging van een aard- I appelkaart een formulier MD 32 in te vullen. De plaatselijke distri butiediensten zullen hierover na dere mededeelinigén doen. Zij, die'geboren zijn tusschen 9 Augustus en 7 September van de jaren 1921, 1928 en 1938, diénen, Worden de V.S. opnieuw drooggelegd BUENOS AIRES, 8 Aug. (Ste- fani) Uit Washington wordt vernomen, dat met ingang van 1 November de fabricage van alcoholische dranken in de V. St. zal zjjn verboden. Deze maatregel wordt gemotiveerd met de noodzakelijkheid, de productie van alcohol' te ge bruiken ten behoeve van de oorlogsindustrie, met name voor synthetische rubber, ont ploffingsmiddelen en produc ten voor de chemische oorlog voering. Het bericht heeft grooten indruk verwekt, daar men hieruit den terugkeer tot het noodlottige tijdvak van de drooglegging verwacht. alvorens bun bonkaarten in ont vangst te nemen, bun inlegvellen te ruilen. Voorts zullen tegelijk met de bonkaarten voor voedingsmidde len nieuwe tabaks-, sigaretten- en versnaperingskaarten worden uit gereikt. Hiervoor behoeven- geen bonnen van de thans in gebruik zijnde kaarten te worden ingele verd. Dientengevolge zullen ook zij, aan wie de vorige keer geen kaarten werden verstrekt, nieuwe rook- of versnaperingenkaarten ontvangen, terwijl bovendien man nelijke personen, geboren vóór 7 September 1924 en vrouwelijke ner sonen, geboren vóór 7 September 1917, opniuw hun keus kunnen be palen tusschen een versnaperingen kaart eenerzijds en een tabaks- of sigarettenkaart anderzijds. vDe aandacht wordt er op geves tigd, dat men terstond bij het in ontva'ngstnemen der kaarten dient te controleeren, of men alle be scheiden waarop men recht heeft, heeft ontvangen, aangezien latere reclames uiteraard niet in behan deling kunnen worde» genomen. Tevens dient .men na te gaan oi op de distribiftiestauTkaarten de af kruising der vakjes op de juiste wijze heeft plaats gehad. Bij de uitreiking van een bonkaart „voe dingsmiddelen 10e periode 1942" K of L 107,- 207, 307 407 moet het vakje- L 13, terwijl bij verstrek king van een versnaperingenkaart. een tabakskaart en een sigaretten kaart in het vakje A.A. 2 van de distributiestamkaart, onderscheid©- lijk de letters X, Y en Z geplaatst dienen te "worden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1