NOORD-HOLLAND EAGLE" tot zinken gebracht Verduister 86.231 BIT. vernietigd ten DAGBLAD VOOR Vijand bij M ai kop verdreven De slag bij de Salomonseilanden 28 Geallieerde schepen vernietigd Eindelijk Uitg.: N.V. Uitg. Mij- Hollands Noorderkwartier Redactie- en Administratiebnreaux: SGHAGEN: Laan 201. Tel 444 (2 lijnen). ÜHN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 liinen). ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel 3332 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11873 i pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1942 H Zware strijd bij Rsjef HOOFDKWARTIER VAN DEN FEUHRER, 11 Aug. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Een Duitsche duikboot heeft van middag in het Westelijke deel der Middellandsche Zee het Engelsche vliegkampschip Eagle, dat deel uit maakte van een krachtig beschermd konvooi, met vier torpedotreffers tot zinken gebracht." Nader wordt gemeld: Het door een Duitsche duikboot 'tot zinken gebrachte Engelsche vliegkampschip Eagle had een wa terverplaatsing van 22.600 ton. De bewapening bestond uit 9 stukken van 15.2 cm., 4 stukken luchtaf weergeschut van 10.2 cm., 4 van 4.7 cm., 8 van 4 cm., en 13 luehtafweer- mitrailleurs. Volgens Engelsche op gaaf had het schip in vredestijd 21 vliegtuigen aan boord. Het was oor spronkelijk op stapel gezet als het slagschip Almirante Chochrano voor Chili. In 1917 werd het door Engeland overgenomen en als vlieg- kampschip afgebouwd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 11 Aug. (D. N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt hekend: In het gebied van Maikopf werd de vijand in verscheidene sectoren naar het gebergte verdreven. Een van haar verbindingen afgesneden vijandelijke afdeeling werd in de pan gehakt. De luchtmacht ver scherpte haar aanvallen op de af trekkende en zich inschepende bolsjewieken in het kustgebied, als mede in de Zwartezeehavens Tuap- sergNo\vorossisk, en Anapa. Hierbij werden elf transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 12.700 brt. tot zinken gebracht, ter wijl negen andere vaartuigen be schadigd werden. Ten Westen van Kalatsj gaat het in een uiterst nauw gebied samen gedreven Sovjetleger zijn vernieti- len van het front van de Don slechts plaatselijke gevechtsactie, die in een sector van Hongaarsche Door een reüzendistel volkomen ge dekt tegen zicht slaat de Feldwebel van een Duitsche waarnemingspost in de steppe van het Donetzgebied het gebied van den vijand nauw keurig gade. Transatlantic-Recla-PK. Kintsclier- Pax Holland m. Ten Zuidoosten van het llmen- meer en aan het front van de Wol- chof werden verscheidene plaatse lijke aanvallen van den vijand, ten deele in tegenaanvallen, afge slagen. In het hooge Noorden plaatste de luchtmacht bomtreffers op installaties van een vliegveld aan de baai van Kola, alsmede op batterijstellingen ten Westen van den spoorweg naar Moermansk. Nachtelijke aanvallen van het luchtwapeft werden gericht op ra- vitailleeringsverbindingen, plaat sen en luchtsteunpunten ten Zuid westen en ten Noordwesten van Moskou. Aan het Oostelijke front zijn op 9 en 10 Augustus tijdens luchtgevechten door afweergeschut en op den grond 195 vijandelijke vliegtuigen vernietigd, 14 eigen toestellen worden vermist. Bij toenemende activiteit in de lucht in het gebied van de Middel- landsche Zee en boven Noord-Afri- ka heeft de vijand gisteren 16 vliegtuigen verloren. Eenige Britsche vliegtuigen heb ben gisteren vruchtelooze storings- vluchten ondernomen naar West- Duitschland. Aan de Zuidkust, evenals in het Zuidoosten en Oosten van Enge land, heeft het luchtwapen gister avond en vannacht voor den oor log belangrijke doelen bestookt met brisant- en brandbommen. Tal rijke branden werden waargeno men. Alle vliegtuigen keerden van hun actie terug. Extra bericht Volgens een extra-bericht hebben de laatste 3 dagen den Duitsche duik- booten op den Atlantischen Oceaan nieuwe groote successen gebracht. Een voor Engeland bestemd con- vooi, door torpedojagers, bewa kingsvaartuigen en vliegtuigen krachtig beschermd werd, heeft ï-mmvmi -ara* ISL. 212 510035 - Arbeid in Duitschland. In toenemende mate komen jonge Fransche vrouwen en meisjes zich op de plaatselijke bureaux melden voor ar beid In Duitschland. Een kijkje in een aanmeldingsbureau te Parijs. Scherl-Fellinga-Pax Holland m. door de steeds liarhaalde aanval len overdag en des nachts van on ze duikbooten, ondanks het feit. dat de actie veelvuldig door het slechte zicht werd belemmerd, zware verliezen geleden. Zes schepen met een gezamen lijken inhoud van 41.000 brt., als mede een torpedojager werden tot zinken gebracht, en zeven andere schepen getorpedeerd. Men moet aannemen, dat een groot deel van deze schepen verloren is gegaan. Hierbij hebben jeugdige duikboot bemanningen hun eerste proef van bekwaamheid afgelegd. Voorts ver loor de vijand voor de Amerikaan- sche en voor de West-Afrikaansche kust zeven schepen met een geza menlijken inhoud van 45.231 brt. Drie andere schepen en een torpe dojager werden door torpedotref fers beschadigd. Een deel van deze schepen bevond zich, met oorlogs materiaal geladen, op reis van Amerika naar Egypte. Daarmede heeft de vijand de laatste drie dagen dertien schepen met een gezamenlijken inhoud van 86.231 brt. en een torpedojager ver-' loren, terwijl tien schepen met een gezamenlijken inhoud van ruim 48.000 brt. en nog een torpedojager beschadigd werden. troepen levendiger vormen aan nam. Formaties duikbommenwer pers ondersteunden ten Zuidwes ten van Stalingrad de gevechten van het leger. Zij bestookten boven dien twee vliegvelden in de nabij heid der stad met bommen van zwaar kaliber, waarbij 20 Sovjet vliegtuigen op den beganen grond .vernietigd werden:. In het gebied van Rsjef duurt de zware afweerslag voort. Ook ten Noorden van de stad hervatte de vijand gisteren met gebruikmaking van nieuw aangevoerde strijd krachten zijn hevige aanvallen, die in den geheelen gevechtssector mis lukten, als gevolg van het held haftige verzet der Duitsche infan terie en der Duitsche pantsertroe pen. Den geheelen dag durende bomaanvallen van de luchtmacht op Sovjetstellingen, concentraties pantserwagens en troepen brachten merkbare verlichting voor de for maties van het leger. Amerikanen van Tulagi verdreven BERLIJN, 11 Aug. (DNB). In een schildering van den zeeslag bij de Salomonseilanden merkt de Ber- liner Boersenzeitung op, dat de ac tie van de Amerikanen er kennelijk op gericht was, een bres te slaan in de Japansche muur, die zich uit strekt van Achter-Indië tot aan de Salomonseilanden, en dat het in hun voornemen lag de belangrijke havens op deze eilandengroep in te nemen. Twee omstandigheden, zoo vervolgt het blad, hebben aan het Amerikaansche optreden de spits afgebeten, t.w. 1 het feit, dat Japan sche verkenners de nadering van het vijandelijke convooi tijdig be merkten en 2. dat de Japanners op de Salomonseilanden zonder dat de geallieerden zulks wisten vliegvel den hadden aangelegd en zeestrijd krachten hadden ondergebracht. Terstond konden derhalve Japan sche vliegtuigen van geringe hoog te bommen en torpedo's op de vij andelijke schepen uitwerpen, waar van het een na het ander tot zinken gebracht werd en op den avond van 7 Augustus trad ook de Japansche slagvloot in actie. Daarom werd na een gunstig bericht van den Ameri- kaanschen admiraal Nimitz over het verloop van den slag een ander bericht ontvangen, waarin gespro ken werd van een „uiterst hevig gevecht" en waarin voorts gezegd werd, dat de Japanners alle in dit gebied beschikbare strijdkrachten hadden geconcentreerd, en waarin voorts aanzienlijke Amerikaansche verliezen werden toegegeven. De correspondent van de Australische radio meldt van een vooruitgescho ven post der geallieerden dat, de si tuatie als gevolg van het vijande lijke verzet netelig is. Dat klinkt heel anders, zoo besluit de Boersen Zeitung, dan de eerste overwin- nings-fanfares en kenmerkt den toestand treffend. 28 SCHEPEN VERNIETIGD. TOKIO, 11 Aug. (Domei) De sensationeele nederlaag, welke de Japansche marine heeft toegebracht aan een EngelschAmerikaansche vloot in den jongsten zeeslag bij de Salomons-eilanden, waarbij de ge allieerden minstens 28 oorlogssche pen verloren hebben, heeft de eer ste poging der geallieerden tot vor ming van een z.g. tweede front te gen de asmogendheden op dresti- sche wijze ongedaan gemaakt, al dus verklaarde de bekende Japan sche vlootcommentator Masanori Ito heden in een artikel in de Asa- hi. De vernietiging van het machtige EngelschAmerikaansche convooi in den slag bij de Salomons-eilan den, zoo zegt Ito verder, heeft een doodelijken slag toegebracht aan de pogingen der geallieerden om een groot contingent troepen te vervoeren en de gevoelige verliezen welke zij bij deze eerste poging ge leden hebben, zullen niet nalaten een ernstigen terugslag te hebben op soortgelijke operaties, welke Engeland en de Ver. Staten in de Italiaansch Weermachtbericht ROME, 11 Aug. Het weer machtbericht van heden luidt als volgt: Vijandelijke gepantserde strijd krachten, die trachtten onze linies te naderen, zijn teruggedreven, eenige hunner werden vernield. Er was een intensieve bedrijvigheid in de lucht. De Royal Air Force heeft tijdens luchtgevechten negen vlieg tuigen verloren, die neergeschoten werden door Duitsche jagers. Tij dens een luchtaanval hebben de af- weerbatterijen van Tobroek twee Britsche vliegtuigen neergeschoten, waarvan een neerkwam bij Fort Pilastrino. Het tweede kwam neer in de omgeving van Sidi el Barani. Twee leden der bemanning werden gevangen genomen. De luchtmacht der spil zette zijn bombardements acties op de vliegvelden van Malta voort.. Vier Spitfires werden ver nield tijdens luchtgevechten. Een van onze duikbooten is niet op haar basis teruggekeerd. De fa milieleden der opvarenden zijn op de hoogte gebracht. In het centrale deel van de Middellandsche Zee hebben jagers, die een onzer con- vooien escorteerden, snel twee ver kenningsvliegtuigen van den vij and aangevallen, waarvan een in zee stortte in de nabijheid van Prevesa. Boodschap van Roosevelt? STOCKHOLM, 11 Aug. (DNB) Naar United Press uit Was hington vernoemt, zou presi dent Roosevelt bereid zijn, een boodschap te richten tot het In dische volk met het „nadrukke lijke verzoek" de campagne van het passieve verzet op te geven. Visch, óók voor de smallere beurzen Tot regeling van den dringend saneering helioevenden zeevisch- handel, is een margebeschikking gepubliceerd, waarin voorschriften zijn gegeven voor reeders, groot- en kleinhandelaren en verwerkers van zeevisch. Dat de zeevischprijzen in dezen tijd, nu de zeevissckerij zooveel ri sico met zich meebrengt, hooger zijn dan menige beurs zich kan veroorloven, zal. weinig verwonde ring wekken. Ontoelaatbaar is het evenwel, dat prijzen gevraagd wor den, die de laatste weken in den zeevischhandel schering en inslag waren: f4.voor een gestoomde makreel of f 8.voor een kilo schol waren helaas geen zeldzaam heid. Van den anderen kant is het, juist met het oog op de gevaren voor de zeevisscherij in oorlogstijd ondoenlijk de prijzen van vóór den oorlog aan te houden, omdat die voor de visschers een' groote on billijkheid zouden betcckenen. Daarom is de noodzakelijke rege ling van de zeevischprijzen zooda nig uitgevoerd, dat tusschen deze twee uitersten een middenweg wordt bewandeld. De gemachtigde voor de prijzen deelt nu mede, dat in de Staats courant van 10 Augustus 1942 de zeevischprijzenbeschikking 1942 is afgekondigd, waarin de marges voor reeders en handelaren zijn vastgesteld. In aansluiting daarop zijn in de bladen de rnaximumprij zen voor zeevisch aan den afslag gepubliceerd ingaande 18 Augustus a.s., waarop de handelaren hun verkoopprijzen mogen berekenen. Over het algemeen zijn deze prij zen aangepast aan die van den herfst van het vorige jaar, toen de ze, de omstandigheden in aanmer king genomen, zeer loonend moch ten worden genoemd. Dit beteekent echter, dat de prijzen, die op het oogenblik worden gevraagd, aan zienlijk omlaag zijn gebracht en in de meeste gevallen zelfs tot op 40 pCt. van het tegenwoordige peil. Nu de heide weer begint te bloeien brengen de amateur-imkers van heinde en verre hun korven of kas ten naar de Gooische heide. Twee Haagsche imkers houden na het vervoer en plaatsing op de heide inspectie. Stevens-Pax-Holalnd m. toekomst zouden wagen te onder nemen, hetzij in Europa of op den Stillen Oceaan. De psychologische uitwerking van het falen der eer ste Amerikaansche poging om troe pen aan land te zetten tegen het front van de as kan men zich ge makkelijk voorstellen. Japan heeft een overheerschende vlootpositie verworven aan het oorlogsfront van den Stillen Oceaan cn heeft Australië practisch omsingeld door zijn bezetting van de eilandengroe pen in de Alfoerenzee en zijn con trole over de Salomons-eilanden. De EngelschAmerikaansche ope ratie bij deze eilanden kan be schouwd worden als een laatste wanhopige poging, vooral van de zijde der Ver. Staten, welke vloot- macht was samengeseld uit meer dan tien kruisers en zeven torpe dojagers, de grootste vlootmacht ooit door de geallieerden geconcen treerd voor een enkele vlootope- ratie. GELANDE AMERIKAANSCHE TROEPEN GROOTENDEELS VERNITIGD. SJANGHAI, 11 Aug. (D.N.B.): Amerikaansche troepen hebben een landingspoging gedaan op het eiland Tulagi, deel uitmakende van de groep der Salomonseilan den. De Japansche strijdkrachten, behoorende tot de bezetting van het eiland, hebben in hevige ge vechten de gelande vijandelijke troepen voor het grootste deel ver nietigd, De Amerikaansche trans portschepen werden tot zinken ge bracht. Het definitieve resultaat van den zeeslag bij de Salomons eilanden staat nog niet vast, doch wel kan reeds gezegd worden, dat de slag tot een vernietigende ne derlaag voor de Amerikaansch Britsche zee- en luchtstrijdkrach- ten geworden is. Maan op vanavond om Maan onder 21.20 6.34 fy 12 Aug UUr 26 Aug N.M tot morgenochtend V.M. 19 Aug. x t O 2 SePl- e.k. O.Iö uur l.k. Een muizengeschiedenis Het Leeuwarder Nieuwsbad bevat de volgende muizengeschiedenis: Een landbouwer ving dezer da gen 30 veldmuizen, die in een groo te kooi werden opgesloten. Men vangt ze door de gaten vol water te gieten, grijpt ze wanneer ze de kop boven water uitsteken bij het nekvel en werpt ze in een emmer. De muizen kregen volop voedsel en toch aten ze elkaar op. Zoodra in een gevecht er één gewond raakte, rukten de anderen het gewonde dier met z'n allen letterlijk aan stukken en aten het geheel en al op. Wat men er dan nog van terug vond waren kleine stukjes huid niet haar. Na één dag waren er van de 31 stuks nog 19 over. Ook werd een huismuis, die in een val was gevangen, in de kooi gedepo neerd, met als resultaat, dat alle aanwezige veldmuizen zich als wolven op het doode dier wierpen, het aan stukken reten en geheel verslonden. Elke dag werd nieuw voedsel en droog zaagmeel in de kooi gedaan. Na verloop van één weck waren nog twee dikke exemplaren over en tenslotte nog één muis. 's Nachts lagen ze rustig en dicht in elkaar geschoven te slapen om zooveel mogelijk warmte van el kaar te hebben, maar zoodra het daglicht werd begon het kanibalis- me weer opnieuw hoogtij te vieren en gold het recht van de sterkste. Gespannen toestand in Indië LISSABON, 11 Aug. (D.N.B.): Voor de Londensche radio heeft Allington Kennard van de onlus ten in Indië de volgende schilde ring gegeven: De stemming is ui terst gespannen. Er zijn troepen ge legerd in de hoofdbureaux van po litie en in verschillende deelen van Bombay hebben zij de bewaking op zich genomen. Behalve de reeds gemelde hotsingen met de politie is er bij het spoorwegstation Dahbar een nieuw incident ont staan. Een groote mensclienmenig- te heeft hier een locaaltrein pro- beeren tegen te houden en met steenen gegooid naar de optreden de politiebeambten. Dezen openden toen het vuur op de menigte. 45 Politie-beambten werden gewond, twee hunner zijn overleden. Over het aantal dooden en gewonden on der de Indiërs gaf Kennard geen nauwkeurige gegevens. 150 perso nen zijn in hechtenis genomen. Ra dio Delhi meldt, dat politietroepen te Bombay het vuur geopend heb ben op de grootste massabetooging, die aldaar tot dusver gehouden is. Verscheidene menschen zijn ge dood, en 159 gewond, onder wie 27 politiebeambten. Tijdens het te Leeuwarden gehouden nationaal concours hippiqne. De merries „Donila's Marianall" en „Stedina'' ln de rubriek tweespan nen Friesche merries voor de Friesche sjees oogstten veel bijvaL VNP-Folkers-Pax Holland m Klachten over de groentenvoorziening ADRESSEN, TOT WELKE HET PUBLIEK ZICH KAN WENDEN. De groentenvoorziening heeft, zooals in den laatsten tijd is geble ken, tot bepaalde moeilijkheden aanleiding gegeven. De overheid streeft er echter naar deze zoo goed mogelijk te overwinnen. Daartoe zet zij alle zeilen bij, doch roept tevens niet alleen de medewer king van den grocntenhandel in het algemeen, maar ook die van het publiek in. Het is namelijk ge bleken, dat tal van klachten de ronde doen, die, wanneer zij de be voegde instanties zouden bereiken, onmiddellijk aan een diepgaand onderzoek zouden worden onder worpen. Daar het publiek er veel al niet van op de hoogte is tot wien het zich eventueel kan wen den, laten wij hieronder nadere adressen volgen. Indien zich gevallen mochten voordoen, waarin de groentenhan- delaar zijn cliëntèle dwingt tot aankoop van bepaalde groenten (zoogenaamden koppelverkoop) of wanneer hij beweert geen groente te kunnen leveren, omdat hij zelf niets ontvangen heeft, dan wende men zich tot de „Nederlandsche Groenten- en Fruitcentrale", Laan Copes van Caitenburch 62, Den Haag, tel. 557480. Bij eventueele klachten over de aardappelenvoorziening, wende men zich tot het „Bedrijfsschap voor Aardappelen", Wassenaar- scheweg 80, Den Haag, tel. 183456. Klachten over prijzen. Voor klachten, die verband hou den met de prijsvoorschriften (dus ook bij vermeend achterhouden van groenten door den groenten- handelaar met het oogmerk ze te gen een hoogeren prijs dan vastge steld is, te verkoopen) wende men zich tot instanties van de prijsbe- heersching. Voor Noord-Holland is hiervan het adres: Prov. Comm. v. d. Prijsbeheersching, de Lairesse- straat 109, Amsterdam, tel. 554928. Deze instantie zal de bij haar binnenkomende klachten, desge- wenscht, vertrouwelijk, behande len.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1