NOORD-HOLLAND Kaukasus binnen Soldatengeest Salomons eilanden Verduister r NEDERLANDERS! verheft een volk DAGBLAD VOOR Duitsche troepen dringen 62ste 1 Sovjetleger vernietigd SINDS HET VOORJAAR RUIM EEN MILLIOEN GEVANGENFN Wederzijdsche luctikjallcn WAARSCHUWING Nieuwe bonnen 31 dooden té Bombay De ondergang van de „EAGLE" van De s'ag bij de Uit*.: ,N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier Redactie- en Administratieboieau: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Konin*str. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Lan*estraat 97 Tel. 3332 SCHAGER EDITIE Deze- Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m Bij cuntract. binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11874 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DONDEBDAG 13 AUGUSTUS 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHHER, 12 Au* (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Zooals in .een extrabericht is me degedeeld, hebben troepen van het leger onder bevel van den gene raal der pantsertroepen, Paulus, voortreffelijk ondersteund door de luchtdoelartillerie en de vliegende artillerié onder bevel van den Ge- neraloberst Freiherr von Richtho- fen, in de groote bocht van den Don ten westen van Kalatsj de ma^sa van het 62e Sovjet-leger en sterke deelen van het eerste pant- serleger vernietigd. In dezen vernietigenden veld- werden tot dusver 57.000 gevangen- nen gemaakt, meer dan l.OjDp pant serwagens en 750 kanonnen van allerlei aard vernietigd of buitge maakt. De bloedige verliezen van den vijand zijn hoog. Bij deze ge vechten hebben zich ook Kroati sche troepen onderscheidén. Sinds het begin der voorjaars- campagne van den slag op het schiereiland Ivertsj tot aan den af loop van den slag in de groote bocht van den Don hebben de Duit- sche en verbonden troepen aan het Oostelijke front 1.044.741 gevan genen gemaakt, 6271 'pantserwa gens en 10131 kahonnen van aller lei aard buitgemaakt of vernietigd. In dcnzelfden tijd werden 4.960 vij andelijke vlegtuigen in luchtge vechten, 664 vliegtuigen door lucht doelartillerie neergeschoten en 432 vliegtuigen op den bcganen grond vernield. In het gebied van den Kaukasus hebben Roemeensche troepen ten Oosten van de landengte van Kcrtsj de hardnekkig verdedigde stad Sla- wjanskaja genomen. Duitsche troepen dringen verder in het Kau- kasusgebergte door. De luchtmacht zette haar aanvallen op het bolsje wistische ontruimingsverkeer langs de kusit en in de Zwarte-Zeehavens voort. Een bewakings\*aartuig, 2 transportschepen en 2 kustvaartui gen worden door'bommen tot zin ken gebracht, 6 transportschepen en een kustvaartuig beschadigd. Ten zuiden van Stalingrad werd een sowjetpantsertrein door bom- treffers vernield. Op de Wolga wer den een vrachtschip tot zinken ge bracht en drie beschadigd. Ten Noordwesten van Woronesj heeft de vijand na geruimen lijd zijn ontlastingsaanvallen hervat. In zware gevechten werden zij af geslagen; 40 pantserwagens wer den daarbij vernield. In het gebied van Rzjef zijn ook gisteren herhaalde aanvallen van numeriek sterkere vijandelijke strijdkrachten afgeslagen, ten deele in tegenaanvallen. Ten Zuidoosten van het llmenmeer en aan het Wolchoffront mislukten opnieuw vijandelijke aanvallen, ten deele in gevechten van dichtbij. In de Finsche Golf hebben ge vechtsvliegtuigen 3 vijandelijke be wakingsvaartuigen tot zinken ge bracht en verscheidene bewakings vaartuigen alsmede een mijnveger zwaar beschadigd. Zooals in Yi ander extra bericht is medegedeeld, heeft een Duitsche duikboot onder bevel van Kapitaen- Leutnant Rosenbaum op 11 Augus- Kaart van Pelt HET PETROLEUMGEBIED VAN MAIKOP. Het belangrijke oliegebied van Maikop-Krasnodar. gelegen in de Nöprd-Kaukasus is door de Duitsche troepen veroverd. Toeapse, tankhavcn voor de Zwarte Zeevloot, heeft nugeen beteekenis meer; de Sovjet-Unie moet nu een verlies derven van jaar lijks 1 miilioen ton olie, welke het Maikop centrum opbracht. De Vereenigde-Duitsche troepen sluiten thans den vijand in tus- schen ïoepase en NoworoSsijk. tus in het Weselijke deel der Mid- dellan'dsche Zee het Engelsche vliegkampschip Eagle, dat deel uit maakte van een krachtig be schermd konvooi, met vier torpedo treffers tot zinken gebracht. Een Britsch jachtvliegtuig, dat overdag de Duitsche Bocht binnen vloog, werd in een luchtgevecht neergëschoten. In den afgeloopcn nacht heeft de Britsfche luchtmacht, behalve vruchtelooze storingsaan- vallen op het gebied van de Duit sche Bocht, aanvallen ondernomen op woonwijken van verscheidene steden in Wcst-Duitschland, hoofd zakelijk op Mainz en Wiesbaden. De burgaj-bevolking leed verliezen. ,Door brand- en brisantbommen ontstond materieele schade eri schade aan gebouwen. Door nacht jagers en luchtdoelgeschut werden 11 der aanvallende bommenwer .pers neergeschoten. Aan de Zuidkust van Engeland en in de Midlands heeft de Duit sche luchtmacht overdag en in den afgeloopen nacht voor den oorlóg belangrijke installaties bestookt met brisant- en brandbOTnmen, welke groote verwoestingen, bran den en ontploffingen veroorzaak ten. Zoo evenRwerd ons door het SS-aanvullingskommando, Ne derland, het volgende mede gedeeld: Aan de ongehoorde succes sen in Sowjet Rusland, heeft een S'S-divisie, waarbij het SS- regiment „Westland" inge deeld is, een zeer aanzien lijk aandeel. Tengevolge van den aanhoudenden achtervol- gingsstrijd kunnen nog geen bijzonderheden medegedeeld worden. Zoodia de operaties tot een einde gekomen zijn zullen, in hét bijzonder over de successen van het SS-regiment „West- land" in welk verband hoofd zakelijk Nederlandsche vrij willigers strijden, details vol gen. Met trots en vreugde ver neemt het Nederlandsche volk dit bericht over de heldenda den van zijn Nederlandsche zonen. Het toont ons dat de oude Nederlandsche deugden weer ontwaakt zijn en tot wel ke groote daden de Nederlan der na een voortreffelijke vor ming en onder goede leiding in staat is. De daden van onze vrijwilligers^ zullery er toe bij dragen. ons volk een eervolle plaats onder de Germaansche volkeren in het nieuwe Europa te verzekeren. Vw. CHOLERA IN CHINA. De cholera-epidemie in het Wes telijk deel der provincie Junan heeft volgens Radio-Tchungking ontzaglijke uitbreiding gekregen. Getallen worden niet verstrekt over den omvang van deze epide mie, die al bijna twee maanden woedt. De bevelhebber der weer macht in Nederland, de gene raal der vliegei's Fr. Christian- sen, deelt mede: fn een der laatste nachten hebben misdadige elementen getracht een sabotage-aanslag op een zendinstallatie in Ne derland te plegen. De getroffen veiligheidsmaatregelen en het ingrijpen van het bewakende personeel konden de uitvoe ring van den "-aanslag verhin deren. Verscheidene daders werden, nadat,zij verzet gepleegd had den, overweldigd' 'en gearres teerd. Zij zullen terechtstaan. Het in het bezit van de da ders gevonden en in beslag genomen materiaal" is van bui- tenlandschen oorsprong. Mocht, ondanks de steeds herhaalde waarschuwing tegen begunstiging van den vijand, blijken, dat de bevolking hier aan haar medewerking ver leend heeft, dan zullen als ver gelding de uit het betrokken gebied genomen gijzelaars voor de daad moeten boeten. Voor de volgende week zijn de gebruikelijke rantsoenen brood, be schuit en vleesch verkrijgbaar op de bonnen 42. Van de tabakskaart voor man nen is eveneens bonnommer 42 gel dig verklaard. i Bunkers en versterkingswerken flankeerden letterlijk iedere straat kruising in Rostof. Ook zij vielen reeds bij de eerste energieke aan vallen der Duitsche soldaten. Deutsclier Verlag-Recla-PK Raible-Pax Holland m LISSABON, 12 Aug. (D.N.B.) Reuter meldt uit Bombay, dat sinds het begin der onlusten tot Dinsdagmiddag het aantal gedoo- de Indiërs 31 bedraagt. Meer dan 200 personen zijn gewond en meer dan 500 gearresteerd. Dinsdagavond zijn er „eenige ongeregeldheden" te Ahmedabad, Agra en verschil lende andere plaatsen ontstaan. De Engelsche nieuwsdienst noemt den toestand te New-Delhi slecht. Openbare gebouwen zijn bescha digd en het gemeentehuis is door^ de opgewonden Indiërs practisch' volkomen verwoest. Er zijn ver scheidene branden gesticht. Voorts meldt de" Engelsche nieUKvsdienst, dat er vele leeraren ën studenten gearresteerd zijn. De politie heeft verscheidene malen op de bet.oo- gers geschoten. Te New Delhi' zijn militaire versterkingen aangeko men. die door de straten patrouil leeren. Italiaansch Weermachtbericht BERLIJN, 12 Aug. (D.N.B.).* Van militaire zijde verneemt het D.N.B., dat de Britsche vloot met de Eagle thans de helft van haar vliegkampschepen en vliegtuig moederschepen heeft verloren. Tot dusverre zijn tot zinken gebracht de vliegkampschepen Courageous (1U Sep. 1939), Glorious(9 Juni 1940), Ark Royal (15 Nov. 194J), Hermes (9 April 1942), en 7agle (11 Aug. 1942). Voorts is op 23 Dec. 1941 het vliegtuigmoederschip Unicorn tot zinken» gebracht, zoodat de Br.it- sche vloot van haar 9 vliegkamp- schepen 3 moederschepen er 6 ver loren heeft. Het verliep van vlieg kampschepen is bij den modernen zee-oorlog' een zware slag. De on dergang van de Britsche slagsche pen Prince of Wales .en Repulse heeft bewezen, dat zware schepen in zeer sterke mate aan vijandelij ke aanvallen blootstaan, wanneer zij niet voldoende door vliegtuigen beschermd worden. Het getorpedeerde vliegkamp schip „Eagle" maakte deel uit van een uit de richting van Gibraltar komend konvooi en het feit, dat de Engelschen ondanks alle slechte ervaringen, opnieuw eeen konvooi door de Middellandsche Zee zen den, legt men hier ujt- als een be wijs voor de hoogst netelige posifie, waarin de geallieerden zich óp dit oorlogsterrein bevinden en welke men thans door vertwijfelde onder nemingen tracht te verbeteren. De Eagle en 't eveneens te Gibral tar gestationneerde vliegtuigmoe derschip Argus, waren de beide eenige vliegkampschepen,, waar over de Engelschen in de •Middel landsche Zee nog beschikten en thans is het geringe aantal dezër voor de moderne oorlogvoering'zoo belangrijke oorlogsbodems, dat En geland na de reeds geleden verlie zen nog overgebleven was, weder om met een verminderd. Hoewel men te Berlijn nog geen ïnichtingen hieromtrent kon verstrekken, is het niet onwaar schijnlijk, dat het konvooi het doel wit. van verdere aanvallen is. ROME, 11 Aug. Het weer- machtbericht van heden luidt: „Aan het Egyptische front actie van verkenningafdeelingen. De luchtmacht der spilmogcndhedfen ontplooide een levendige bedrijvig heid. Concentraties van troepelF en auto's weiden met succes ge bombardeerd. Vijandelijke vlieg tuigen ondernamen aanvallen op eenige steunpunten in ons achter land en vooral op Tob^oek, waar het luchtdoelgeschut een vijande lijk vliegtuig vernietigde, dat bij Bardia neerviel. In verscheidene levendige luchtgevechten werden andere vliegtuigen door Italiaan- sche en Duitsche jagers neerge schoten. Britsche luchtaanvallen op Cata- cia en eenige plaatsen in de pro vin Cagliari eischten 2 dooden en 3 gewonden. In het Westelijk deel der Mid dellandsche Zee heeft een onzer duikbooteh gisteren bij het aan breken van den dag een groot oor logsschip van niet nauwkeurig vastgestelde soort, dat deel uit maakte van een sterk convooi. aan gevallen en met twee torpedo's ge troffen. TOKIO, 12 Aug. (D.N.B.) De woordvoerder van het bureau voor de inlichtingen Hori, heeft in een persconfrentie gewezen op de over gang van 'optimisme naar pessi misme in de Anuyikaansche be richten over den slag bij de Salo monseilanden. Hori citeerde daar bij dC-New-York Herald Ti-abune, die het publiek voorzichtig voorbe reidt op de eventueel te verwach ten nederlaag met de woorden, dat het belangrijkste feit op het oogen- blik niet is, of dit Amerikaansche offensief leidt tot een succes of een nederlaag, maar t feit, op;zichzelf dat een aanval is ondernomen. Door dit bericht voorbereid op de onvermijdelijkheid van de neder laag, aldus verklaarde Hori, meld de Ez-nest Iving, de admiraal, op Uk Augustus, dat de vijand snel en met groote kracht een tegenaanval heeft ondernomen en dat belang rijke verliezen, zooals die uiteraard gepaard gaan met iedere offensie ve operatie, bij een zoo moeilijk verworven ervaring verwacht uioe- •ten worden. WASHINGTON OVER DEN SLAG. LISSABON. 12 Aug. (D.N.B.) In een extrabericht van den En gelschen nieuwsdienst, uit Was hington wordt gezegd, dat de slag bij de Salomonseilanden voort duurt. Op dit oogenblik valt 'er echter niets naders over te melden. Zij, die blijk' geven den hoogsten gemoedsadel te bezitten, zullen de ridderschap uitmaken van de Germaansche wereld, die komende is. De stem van liet Oostfront roept ook de Nederlanders. J De wereldhistorie heeft bewezen, dat een volk, dat de lichamelijke I krachten van zijn zonen en doch- ters gering telt, verweekelijkt en uiteindelijk met ondergang be dreigd wordt. Aleen een, naar lichafm en ziel, gezond en sterk volk kan op den duur met eere zijn plaats onder de zon behouden, want de zon, de verwekker van al- Te kracht, haat, slapheid en on macht. Dit ten volle begrepen en tot heil van het Duitsche volk aan gewend te hebben, is wederom een onschatbare verdienste van Adolf Sport. Voor den Duitschen soldaat kwam de sport mede op het eérste plan, en wanneer wij de be oefening der sport bij de Weer macht aanroeren, mag het baan brekend werk van den veldheer von Keichenau,' één der talentvol ste en meest vastberaden pioniers, niet worden vergeten. Exerceeren is een vreugde. Dicht aan de sport grenst het exerceeren. Men hoort soms minachtend spreken over de „ka davergehoorzaamheid" der Duit sche soldaten. Wie echter de leider der kazerne ,die hierboven reeds ter 'sprake kwam, op glasheldere wijze dit dwaze woord, heeft hoo ien ontzenuwen, is eens en voor altijd van het vooroordeel genezen. Zeker, de Duitsche soldaat wordt met stfaffe hand gedrild. Hij moet feilloos en zoo snel mogelijk de commando's ten uitvoer kunnen brengen, hij'-moét er desnoods sla pende toe in staat zijn het „mi litaire bewcgingsrhythme" behoort een deel te worden van hemzelf en als hij dat bereikt heeft, is op hetzelfde moment de tijd vrij geko men voor zélf denken, voor éigen initiatief. Want alleen het mecha nisch opvolgen der commando's, is allerminst het-doel van de oplei- ding. Men behoeft werkelijk geen medelijden te hebben, wanneer op het exercitieveld de manschappen bezig zijn, want exerceeren is g(;en „mensch enk welling''', maar een vreugde, een voldoening, omdat al les zoo schitterend klopt en de Duitsche soldaat ondergaat elke geslaagde exercitiehandeling als een blijdschap. Zie vervolg pag. 2.) Nederlanders groeten uit Duitschland 's GRAVENIIAGE, 12 Aug. - Van bevoegde zijde wordt de aandacht erop gevestigd, dat Vanif heden tot 24 Augustus de zender Brcmen (golflengte 395.'8 m.) eu de zender Fries land (golflengte 1875 m.) da gelijks om 19 uur 45 een re portage geven van de Jun- kersfabrieken, waarbij de groeten van de daar werken- de Nederlandscfle arbeiders 4 worden uitgezonden aan hun a familieleden. De taak van het leger was vech ten en bijgevolg werd zijn waarde alleen en uitsluitend bepaald door zijn strijdvaardigheid Zoo was hel tijdens Alexander den Grooten, zoo was het in d'e dagen,'' toen Caesar aan het hoofd van zijn legioenen optrok en zoo was het óók nog in het' vóornationaal-socialistische Duitschland. De Duitsche soldaat als dra ger van d^n Germaanschen cultuur. Het is echter het, genie ge weest van Adolf Hitler, den door God gezonden leider der Germanen, en den bouwer van de sterkste weermacht der we reld, dkt aan de roeping van den Duitschen soldaat nog een andere heeft toegevoegd, die wel iswaar geen onmiddellijk ver band hoftdt met militaire han delingen, doch stellig, en in hooge mate, de weerbaarheid van het volk verhoogt en be stendigt. Het wérk van den soldaat eindigt voortaan niet meer, wanneer hij zijn plicht aan de grens volbracht of in de kazerne zijn militaire scholing afgesloten heeft, néén, hij draagt dezen plicht mede, óók wanneer hij weer teruggekeerd is in de burgermaatschappij. Want de Duitsche soldaat is de drager geworden van .den Germaanschen kuituur. Z ij n geest en z ij n levenshouding zullen zich eenmaal weerkaat sen in 't gansche volk en ten slotte van dat volk de onver vreemdbare eigendommen wor den. Begrijpelijk is het. dat een Staat die zijn soldaten een zóó hoogen en heiligen plicht op de schouder* legt en hén,in volkschen zin, ver heft tot de eersten van dat volk voor die soldaten ook het beste offert, dat een gemeenschap offe ren kèn; dat hij de, op het ver heven doel gerichte, opleiding dier soldaten kosten geen rol spelen want het is waar gelijk de com mandant van een kazerne in Noord Holland dezer dagen in geest(irif tig betoog een aantal journalisten voorhield^dat hij de vorming van zulk een jeugd. die voorbe stemd is eenmaal de basementen en hoeksteenen te zijn van het machtigste en sterkste Germaan sche volk, geld in het niet zinkt omdat zoo'n jeugd eenvoudig niet te betalen isl Eer, trouw, moed, kame raadschap. De zorg voor den Duitschen sol daat is tweeërlei: een geestelijke en een lichamelijke. Aan jonge mannen, die geroepen zijn de grondslagen te vormen van hun volk en leven in het vooruitzicht door een komend geslacht 'ten voorbeeld te worden genomen, mo gen en moeten zware eischeiv ge steld worden. Hun levenshouding dient in waarheid het vlekkeloos spiegelbeeld te. zijn van vale sym bolen- van het Germaansche ras. De uiterlijke „helderheid" der Ger manen, die den roep genieten over het algemeen blond van haar en blauw van oog; te zijn, moet ook „innerlijk" bestaan. Daarom komt het bij den Duitschen soldaat aan op eer, trouw, moed, kameraad schap hoedanigheden, die niet alleen onontbeerlijk zijn in de mi litaire, doch ook in de burger maatschappij, welke wil zij al thans haar nieuwe funétie ver slaan één groote familie behoort te zijn, waarvan het éene lid op het andere vertrouwen en bouwen kan. Zij, die blijk geven den hoog sten gemoedsadel te bezitten, zul len de ridderschap uitmaken vab de Germaansche wereld, die op het .oogenblik in haar geboorte ver keert. Diepe religieuse gevoelens zonder dat deze nochtans een uitgesproken kerksch karakter be hoeven te hebben en eerbied voor de vrouw, worden den Duit schen soldaat aangekweekt. Maar een volk bestaat niet al leen bij het „brood van den geest", Maan Maan op vanavond om onder 7.40 ey 21.46 12 Aug UUr 26 Aug N.M tot morgenochtend V.M. E.K. 6.20 uur L.K. Het gemeentebestuur van Zeist heeft de zorg van aanvullende brandstof voor de bevolking dezer plaats ter hand genomen en dui zenden kilogrammen eiken* en beukenhout in voorraad opgeslagen Dit hout wordt thans door gemeen tewerklieden gezaagd, gekloofd en opgestapeld, om straks een welko me aanvulling van het kolenrant- soen te vormen voor hen, di« daar voor in aanmerking komen. VNP.-De Keijzer-Pax Holland m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1