NOORD-HOLLAND Britsch convooi in Middellandsche Zee aangetast Verduister Driedaagsch bezoek van Mussert aan Limburg DAGBLAD VOOR Bij Woronesj 234 pantserwa gens in 2 dagen vernield Uit*.: N.V. Uitg. Mij Hollands Noorderkwartier Redactie- en Administratiebureanx: SCHAGRN: Laan <101 Tel 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Kuningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR Laneestraat 97 Tel 3332 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een laar te ae- bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11875 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1942 Vliegkampschepen „Furious" en Wasp" zwaar beschadigd Vijand in Kaukasus verder teruggedrongen HOOFDKWARTIER VAN DEN FuHRER, 13 Aug. Het opper bevel der weermacht maakt in een extra* bericht bekend: Ter ontlasting van hun sterk in het nauw gebrachte strijd krachten in Egypte, hebben de Britten getracht een uit tank schepen en transportschepen samengeseld convooi van in to taal 21 groote koppvaarders, dat beveiligd werd door drie slagschepen, vier vliegtuigmoe- derschepciKcn talrijke kruisers en torpedojagers, door de Mid dellandsche Zee naar 't schijnt naar Alexandrië te brengen. Dit uit 46 eenheden bestaan de convooi is in het Westen van de Middlelandsche Zee, on danks uiterst krachtigen af weer van geschut en jagers, se dert 11 Augustus in voortdu rende actie en met de meest voorbeeldige samenwerking tus schen .de verbonden Duitsch-, Italiaansche lucht- en zeestrijd krachten bestreden. Na het, reeds gemelde in den grond boren van het vliegtuig- moederschip Eagle op 11 Aug. door een Duitsche duikboot, zijn tot dusverre negen koop vaarders met in totaal 90.000 brt., tot zinken gebracht. Zwaar beschadigd werden het Britsehe vliegtuigmoederschip Furious, dat met zware slagzij in Gibraltar is binnengeloopen en het Amerikaansche vliegr tuigmoederschip Wasp, dat na zes voltreffers van bommen in brand is geraakj, en tracht Malta te bereiken. Voorts wer den beschadigd drie kruisers en zes groote koopvaarders en tankschepen met een inhoud van 51.000 brt. Het convooi is uiteengedre ven. Het grootste deel der dek- Enorme hoeveelheden verzorgings materiaal der En^elschen werden onbeschadigd op Egypytisch gebied aangetroffen. Orbis-Luce-Pax Holland- m Italiaansch Weermachtbericht ROME, 13 Aug. Het weer machtbericht nr. 807 luidt: In het Westelijk deel van de Mid dellandsche Zee werd bij het aan breken van den dag den elfden Augustus 'n gróót.'vijandelijk con vooi, dat door een groot aantal oorlogsschepen werd begeleid, waaronder zich ook verscheidene vliegtuigmoederschepen bevonden, door sterke formaties vliegtuigen en dvjikbooten van de spil opge merkt en aangevallen. De opera ties, die nog steeds gaande zijn, hebben reeds gunstige resultaten opgeleverd. Ernstige verliezen wer den aan het convooi toegebracht, alsmede aan de begeleidende vaar tuigen, vooral aan de vliegtuig moederschepen, die zeer harde sla gen opliepen, en aan de luchtstrijd krachten van den vijand. Deze ver liezen zullen later nader worden aangeduid. In den Noordelijken sector van het Egyptische front neemt de be drijvigheid der artillerie toe. Tij dens levendige luchtgevechten ver loor de Britsehe luchtmacht twaalf vliegtuigen, die door Duitsche ja gers werden neergeschoten. Itali aansche vliegtuigen hebben vlieg velden op Malta gebombardeerd. Een van onze duikbooten heeft een vijandelijk toestel van het type Sunderland neergeschoten. kingsstrijdkrachten zet koers terug ndar het Westen. De ove rige eenheden trachten Malta aan te loopen. De strijd duurt nog voort. Nieuwe successen zijn te verwachten. HET ITALIAANSCHE AANDEEL. ROME, 13 Augustus (Stefani): Het Italiaansche hoofdkwartier pu bliceert het volgende extra com muniqué, nr. 808: Op 11 Augustus bij het aanbre ken van den dag. ontdekten onze duikbooten en verkenningsvliegtui gen in het westelijke deel der Mid dellandsche Zee ,een groot vijande lijk convooi, dat op weg was van Gibraltar naar het Oostën en be stond uit meer dan 20 stoomsche pen, begeleid door drie slagsche pen, vier vliegkampschepen, tal rijke kruisers- en ecnige tientallen torpedojagers en kleinere schepen. In den ochtend van denzelfden dag kwamen Italiaansche en Duitsche lucht- en vlootstrijdkrachten in ac tie, waarbij zij nauw samenwerk ten tegen de sterke vijandelijke formatie. Onze duikbooten, onze motortor- pedobootcn, onze bommenwerpers en duikbommenwerpers, onze tor pedovliegtuigen en sterke afdeelin- gen jachttoestellen deden in gol ven een massalen aanyal, waarbij zij talrijke schepen van het con vooi torpedeerden en bombardeer den in weerwil van het zeer hevige afweervuur en de reactie van vij andelijke jachtvliegtuigen. In den loop van deze operatie werden den vijand de volgende verliezen toe gebracht: Door de Italiaansche marine een kruiser en drie koopvaarders tot zinken gebracht, door de Italiaan sche luchtmacht een kruiser, een torpedojager en drie koopvaarders tot zinken ^gebracht, door Duitsche vloot- en luchtmacht vier koop vaarders tot zinken gébracht naast het, vliegkampschip Eagle. Talrijke andere koopvaarders en oorlogs schepen, waaronder een. slagschip en twee vliegkampschepen, werden getroffen, eenige daarvan bij her haling en zoo ernstig, dat men hun önderagng zeer waarschijnlijk kan achten. De „Wasp" en d« „Furious" BERLIJN, 13 Aug. (D.N.B.) Het Amerikaansche vliegkAipp- schip Wasp, dat bij het geveent in de Middellandsche Zee zwaai beschadigd is, is een zeer modern schip het is eerst in April 1939 van stapel geloopen. Het heeft een waterverplaatsing van 14.700 ton cp een bemanning van 1173 kop pen. De bewdpening bestaat uit 42 stukken afweergeschut van 12.7 c.M. en 16 stukken van 2.8 c.M. Het schip heeft 20.7 millioen doilar gekost. Volgens Amerikaansche on gaaf had het in vredstijd 83 vliT* tuigen aan boord het behoort tot de sterkste vliegkampschepen ter wereld. He vliegkampschip Furious heeft een waterverplaatsing van 22.450 ton. De bemanning, in vredestijd bestaande uit 750 man, is aange vuld met 450 man vliegend per soneel. De bewapening bestaat uit 12 'stukken afweergeschut van 10.2 cm. 4 van%4:7 cm. en 24 von 4 cm. benevens 14 machinegeweren. Op twee dekken heeft het schip 36 vliegtuigen. De Furious was vroe ger een groote kruiser; in 1916 was hij van stapel geloopen. Het schip is meermalen verbouwd het laatst in 1939. Het weermachtbericht Critiek van Liddcll Hart GENèVE, 13 Aug. (DNB) - De En- gelsche militaire publicist Liddel!. Hart schrijft in de Daily Mail, dat men van oudsher heeft gezegd, dat Duitschlands methode van oorlog voering hierin bestaat den "benen tegenstander na den anderen uit het veld te slaan. Engelands oorlogsmethode zoo zullen de geschiedkundigen nader hand waarschijfilijk opmerken bestaat in afzetting van den ecnen generaal na den anderen. De op eenvolgende mutaties op bcvclhcb- bersposten in Noord-Afrika toonen zeer duidelijk, dat bij de leiding van de Britsehe strijdkrachten groote fouten zijn gemaakt. De di verse commandanten waren kenne lijk niet geschikt voor de hun toe gedachte posten. Liddcll Hart is van meening, dat deze kortzichtigheid den hoogsten militairen instanties moet worden yerweten. STANDBEELD VAN KONINGIN VICTORIA VERNIELD. - BANGKOK, 13 Aug. D.N.B.)De vrije Indische Radio van Singapore meldt, dat de rebelleei*ende menig te te Bombay het standbeeld van koningin Victoria verwoest heeft. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Aug. fD.N.B.): Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Duitsche en verbonden troepep jvierpen ondanks hardnekkigen te genstand den vijand in het gebied van den Kaukasus verder achter uit. Een bolsjewistische groep, die van haar verbindingen was afge sneden, werd vernietigd. Ten Noor den van de Manitsj namen beweeg lijke strijdkrachten der infanterie bij een snellen opmarsch naar het Oosten de hoofdstad van het' Kal- moekengebied Eliste. De lucht macht viel opnieuw met sterke strijdkrachten scheepvaartverkeer In het N#brd-Kaukasische kust- en zeegebied en in de straat van Kertsj aan. Daarbij werd een kustvaar tuig tot zinken gebracht, verschei dene vrachtschepen en' drie trans portschepen in brand geworpen. Tusschen Wolga en Don won de aanval van Duitsche en Roemeen- sche troepen tegen taai verdedigde stellingen in harden strijd verder a'an terrein. Bij een aanvalspoging van Sów- jet-Russische slagvliegtuigen op een Duitsch vliegveld werden tij dens luchtgevechten 28 vijandelijke Opgeajagd en onschadelijk gemaakt Achtergebleven bolsjewisten, die zich in het struikgewas ophielden, worden door de manschappen van een Duitsch pantserafweergeschut uit hun schuilplaats gehaald en gevangen genomen. Transatlantic-Recla-PK Vieth- Pax Holland m vliegtuigen neergeschoten en aldus de aanvallende formatie bijna vol ledig vernietigd. In het gebied van Woronesj nemen de gevechten in hevigheid toe. Alle door talrijke pantserwagens ondersteunde ont- lastingsaanvallen van den vijand stortten onder zware verliezen in het afweervuur van de Duitsche troepen cn onder de bomaanvallen van sterke formaties gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers in een. Alleen op den elfden en twaalf den Augustus werden in deze ge vechten 234 vijandelijke pantserwa gens vernietigd..Ten Zuidoosten en ten Noorden van Rsjef zijn infan terie- en pantserdivisies nog steeds in een zwaren afweerstrijd gewikkeld. Gisteren werden in de zen sector 71 pantserwagens yer- nietigd, waarvan 55 alleen in den sector van een divisie infanterie. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer zetten de Bolsjewisten hun ver- geefsche aanvallen voort. Een in onoverzichtelijk terrein ingesloten kleine groep van clen vijand werd in een verbitterd gevecht van man tegen man opgerold. Aan het Ooste lijk front werden den elfden en twaalfden Augustus tijdens lucht gevechten en door luchtdoelartille rie 161 Sowjet-Russische vliegtui- De eerstgeborene in den Noordoostelijken polder Wanneer men.te Lemmer den nieuwen polder betreedt, valt on middellijk de gi'ooté bedrijvigheid cp. Verscheidene gebouwen verre zen reeds aan den polderrand, meest van liout, hoewel hier en daar, hoog boven het wuivende koren de spanten van in aanbouw zijnde ontginningsschuren steken, fcr zal één schuur komen per 500 H.A. en de bebouwing zal voorloo- pig daartoe beperkt blijven. Geen permanente behuizing zal er den eersten tijd worden gezet. Het werk zal worden verricht door werk krachten, welke in grooten getale uit ververwijderde streken afkom stig zijn. Zij zullen in houten kam pen worden gehuisvest. Slechts liier en daar kan men een serie houten eengezinswoningen aan treffen, doch slechts weinigen zijn er, wien het geluk te beurt valt, een dergelijke woning ter beschik king te krijgen. Tot deze weinigen behooren De Jong, ploegbaas bij de ontginningswei'ken met zijn echt- genoote Fenna Zijlstra en hun vier kinderen. In dit gezin werd dezer dagen eei^ vijfde spruit geboren en dit is de eerstgeborene binnen het gebied van den nieuwen polder, welke eerst sedert vorige week tot zelfstandige publiekrechtelijke een heid is verheven. Het besiuit tot instelling van een openbaar li chaam „De Noordoostelijke Polder" kwam vrij plotseling uit de lucht vallen. Ter verdere voorbereiding was nagenoeg nog niets gedaan liet spreekt üus van zelf. dat deze eerstgeborene heel wat consterna tie te weeg bracht. Voor 7 Augus tus zou de aangifte van geboorte nog in de gemeente Lemsterland moeten zijn geschied, doch do amb tenaar van den burgerlijken Stand aldaar kon er de aangifte thans niet meer aannemen en waar schuwde den landdrost, die indei*- haast voor dit geval een ambtenaar van den burgerlijken stand be noemde Het register van geboorte moest worden gereed gerpaakt door den president van de rechtbank .te Zwolle, worden geparafeerd cn he denmorgen werd de ambtenaar door de rechtbank te Zwolle be- cedigd. In den namiddag, juist binnen den wettelijk voorgeschre ven termijn, werd de akte van ge- gen neergeschoten. Acht eigen toe stellen worden vermist. Boven Noord-Afrika schoten vier Duitsche jagers tijdens luchtge vechten twaalf Britsehe vliegtuigen neer zonder zelf verliezen te lijden. Een duikboot bracht in het Ooste lijk deel van de Middellandsche Zee vijf transportzeilschepen tot zinken. In het Westelijk deel van de Middellandsche Zee vallen se dert den elfden Augustus Duitsche en Italiaansche luchtstrijdkrachten een groot, sterk beveiligd Britsch convooi aan. De bommen, die gisteren door een Britsch vliegtuig van groote hoogte op een West-Duitsche stad werden geworpen, hadden geen uit werking. In den nacht van twaalf op dertien Augustus herhaalden formaties der Britsehe luchtmacht haar terreuraanvallen op het Rijn- Maingebied. Door het bombarde ment van woonwijken in de stad Mainz, leed de burgerbevolking, wier houding voorbeeldig is, we derom verliezen. Vernielingen en branden van vrij grooten omvang werden veróorzaakt. Volgens tot nu ontvangen berichten zijn vier der aanvallende bommenwerpers door nachtjagers en luchtdoelartil lerie neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Brittan- nië hebben gevechtsvliegtuigen overdag en in den afgeloopen nacht op havenwerken en bewape- ningsfabrieken in Zuid- en Oost- Engeland en in Zuid-Schotland bri sant- en brandbommen geworpen. Met goedgeplaatste treffers ont stonden ontploffingen en talrijke branden. In do kassen van den Hortus Botanicus te Amsterdam is de Victoria Regia thans weer in vollen bloei te bewonderen. De hoogleeraar-direc teur van den Hortus, prof. dr. Th. J. Stomps, geeft aan de bezoekers een toelichting op deze even bezienswaardige als merwaardige plant. VNP-De Haan-Pax Holland m Burenplicht, een oeroud gebruik in Gelderland. Wapneer een boer ge storven is, verplichten de naraste buren zich den overledene de laat ste eer te bewijzen. Voor den rouwstpet staat de één zijn beste paar den af, een ander stelt zijn wagen ter beschikking en de oudste bu ien fungeeren als slippendragers, terwijl de timmerman, die de kist maak Je, den stoet opent. De dorps molen staat in den zgn. rouwstand. V.N.P.-Zeijlemtfker-Pax Holland m boorte op het nabij Lemn^er geves tigde districtskantoor ïngeschi'e- ven. Aan den vader van de eerst geborene, die, den naam draagt van Grietje efe Jong. werd namens den landdrost een te haren name staand spaarbankboekje ten be drage van f25— aangeboden. Van alles wat uit dorp en stad Zwendel in distributiebescheiden. - De politie te Dei ft heeft tegen een groot aantal personen proces-ver- baal opgemaakt wegens zwendel in distributiébescheiden waarbij op geleende stamkaarten frauduleus bonkaarten werden verkregen Reeds zijn vijf personen in het huis'van bewaring ingesloten. Vroege spruitkool. Aan de vei- lingsvevecniging „Westcrlee" tc de Lier werden Woensdag reeds'de eerste partijtjes spruitkool aange voerd. Onder a^yallend gesteente. In de mijn Julia te Evgelshoven is gis teren de mijnwerker van P., wo nende te Nuth,- onder afvallend gesteente bedolven. Hij was op slag dood. Een jongen, die zijn moeder bestal. Bij de politie te Amsterdam kwam bericht binnen van een be woonster van de Zoutkeetsgracht, dat. door haar zoon, een 17-jaiige machine-bankwerker, gen bedrag van f 2500 was gestolen. De jon gen is nog voortvluchtig. Jongetje van een kar gevallen. Gistermiddag is in de Willem- straat te Amsterdam een 4-jarig jongetje op een kar geklommen en eraf getuimeld. Het ventje kwam leelijk terecht en kreeg een sche delbreuk. De G.G. en G.D. bracht het naar het Westergasthuis. Op hol geslagen paard veroorzaakt doodelijk ongeluk. Gisteren is de 64-jarige gemeentearbeider J. W. V uit Hilversum, toen een met wagen bespannen paard op de Lieven de Keylaan op hol sloeg, onder den wagen geraakt, waarbij hem een der wielen over het hoofd ging. De man werd in ernstigen toestand naar het Diaconessenhuis overge bracht, waar hij later aan de be komen verwondingen is overleden. In de. Limburgsche hoofdstad ving Mussert, de leider der N.S.B., Donderdagmorgen een driedaagsch bezoek in de provincie aan. Hij be gaf zich door de feestelijk versier de sti*aten naar het gouvernement, waar eén eex'ewacht van WA en nationaien jeugdstorm stond opge steld. Ook van de zijde van het publiek was de belangstelling groot. Iq het gebouw waren behal ve de plaatselijke Duitsche autori teiten vrijwel allevooraanstaan de persoonlijkheden uit het bestuur van dé provincie, alsmede uit de gewestelijke leiding der N.S.B. aan wezig. In een toespraak gaf de commissaris der provincie een uit- voex-ig overzicht van het leven in Limburg. In antwoord hierop vestigde Mussert er de aandacht op, dat Limburg 'evenals Friesland het gewestelijk karakter het sterkst heeft bewaard. Hij roerde o.m. de ontwikkeling aan van het water verkeer in deze provincie, herin- nerde aan de jaren van het ont werp Belgisch verdrag en stelde vast, dat de nieuwe tijd de Maas stop, de belemmering'in het scheep vaartverkeer tusschen Luik en Ne derland die om politieke redenen in stand werd gehouden, zal heb ben te vewijderen. Nederland za^ Maan Maan op vanavond om onder 8.49 i Ai AA 22.10 12 Aup 21.09 uur o6 Ane N.M rot morgenochtend V.M. 19 Aug. x 11 2Sept. EK 6.21 uur L.K. De nieuwe bonnen en de gesloten winkels op 15 Aagustus Aangezien vele winkels in ve,. band met den R.K. feestdag op Za terdag 15 Augustus 1942 gesloten zpllen zijn, mogen de bonnen, wel ke gedurende het tijdvak van Zon dag 16 tot en met Zaterdag 22 Aug. 1942 geldig zijn, reeds op Vrijdag 14 en Zaterdag 15 Augustus voor het koopen van goederen, waarop zij recht geven, worden gebruikt. Dit geldt echter niet voor de bon nen voor aardappelen en de bon nen voor vleesch en vleeschwaren. in de toekomst bestaan uit v.ijf of zes gewesten. Het staatsabsolutis- me dat het grootste beletsel vormt voor allen die in vrijhei leven, wordt daarmede veimeden. Een universiteit zal in Maastricht zeker op zijn plaats zijn. Na een langdurig bezoek aan de E.N.C.I. cementfabrieken en na een Lim burgsehen koffietafel op het oude fort Sint Piter, werd de tocht voortgezet naar Voerendaal. On- derweg moest meermalen halt wor den gehouden, omdat zich overal geestdriftige mannen en vrouwen hadden opgesteld om dqn leider een welkom toe te rofepen en hem bloomen aan te bieden. Te Voeren daal werden eénige modelboerde rijen bezichtigd. Vervolgens begaf de leider zich naar de groote boei-- derij van den provinciaal boeren leider Quaedvlieg. Hier hadden zich een honderdtal leden van den -Landstand met hun familieleden verzameld, die dén leider der N.S.B. bij zijn aankomst luide toe juichten. Een W.A. kapel zorgde voor de muzikale omlijsting. Boe renleider Quaedvlieg bracht het ge voel van vreugde tot uitdrukking van de Limburgsche boeren over het bezoek van Mussert. Volk en vaderland beleven, aldus Mussert in zijn korte antwoordrede, zware tijden, die de nationaal-soci- alistën hun volk graag hadden be spaard. De boeren moeten hun plichten aarfvaarden om hun rech ten te kunnen doen gelden. Het is hun plicht te zorgen voor het ih- standhouden van een gezonden boerenstand en daaruit vloeit hun recht voort op volwaardige staats burgerschap en hun erkenning als volksgenooten. Ik ben er zeker van, ajdus de leider, dat de boeren in Limburg hun plicht zullen doen. Teruggekeerd in Maastricht, werd langs de vele bezienswaardigheden der stad ee^ langdurige rondgang gemaakt. Voor het raadhuis viel aan Mussert opnieuw een geest- •driftige ovatie van honderden mannen ep vrouwen ten deel. Na een inspectie van de opgestelde eerewachten van W.A, en Jeugd storm hield de burgemeester van het bordes een korte begroetings rede, in antxfoord waarop Mussèrt de verzekering gaf, dat Maastricht zich sfal ontwikkelen tot het hoofd stad van het geheele Zuiden. In het raadhuis legde de burgemeester er nog eens den nadruk op, dat een nationaal-socialistische burgemees ter in de eerste plaats nauw con tact moet houden met de beweging. De eerste dag van het bezoek werd besloten met een kameraad schapsavond, waaraan de leden der N.S.B. in Maastricht deelnamen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1