NOORD-HOLLAND 180.000 B.R.T. getorpedeerd i— Verduister -n Mussert in Limburg DistribiitieÉuws DAGBLAD VOOR in Middellandsche Zee Vliegtuigmoederschepen zwaar beschadigd Uit».: N.V. Uit#. Mij Hollands Noorderkwartier Redactie- en Admlnistratiebureanx: SCHAGEN: Laan 201 Te! 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Konings'tr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel 3332 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.in Bij contract, binnen een jaar te *e- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11877 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar MAANDAG 17 AUGUSTUS 1942 Zware berggevechten in de Kaukasus STRIJD BIJ WORONESJ GAAT VOORT HOOFDKWARTIER VANDEN FüHRER, 15 Aug. (B.N.B.)Het Opperbevel, der Weermacht deelt in een extra-bericht mede: De lucht- en zeeslag op de Midellandsche .Zee heeft door heldhaftig optreden der verbonden lucht- en zee- strijdkrachten geleid tot een vernietigende 'nederlaag voor den vijand. Volgens de tot dusver ontvangen be richten zijn van de 21 vijandelijke transportschepen, koopvaarders en tankschepen, die onder zeer sterke v convooibeschermnig door de Straat van Sicilië trach- ten te breken, 15 schepen met rond*180.000 brt. tot zin- 1- ken gebracht, waarbij alle tankschepen. Van de res- teerende koopvaarders hebben eenige, deels zwaar beschadigd, Malta aangeloopen. Van de-begeleidende zeestrijdkrachten, die onder het effect van de Duitsche en Italiaansche formaties naar het Westen keerden, zijn hét vliegtuigmoederschip Eagle, groot 22.600 ton, en twee kruisers, waaronder de groote kruiser Man chester, groot 9300 ton, en drie torpedoböotjagers tot zinken gebracht. Een vliegtuigmoederschip van het type Illustrious, groot 23.000 ton, dat in brand was gè- raakt, niet zooals op 13 Augustus gemeld werd het Amerikaansche vliegtuigmoederschip „Wasp" en het vliegtuigmoederschip „Furious", groot 22.450 ton, zijn zwaar beschadigd in Gibraltar binnengeloopen. Voorts zijn 3 kruisers en torpedobootjagers zwaar beschadigd. De eigen verliezen zijn gering. De zegevierende strijd vormt een roemrijk blad in de samenwerking der ver bonden strijdkrachten te water en in de lucht en van de voorbeeldige dapperheid van alle betrokken sol daten in vliegtuigen en aan boord der oorlogsschepeh. gen werden t.ot zinken gebracht, een tweede torpedobootjager is zwaar beschadigd. Ten Noorden en Noordwesten van Woronesj heeft de vijand zijn vergeefsche ontlastingsaanvallen voortgezet. Zij werden in hare ge vechten, met medewerking van sterke formaties gevechtsvlicgers, afgeslagen. De vijand verloor op nieuw 93 tanks. Ten Oosten van Wjasma en bij Rzjef zijn in de verder voortduren de zware afweergevechten in to taal 83 voor het grodtste deel zwa re tanks vernield. Ten Zuidoosten van het Ilraen- meer en aan de Wolchof zijn weer verscheidene vijandelijke aanval len, deels in een strijd op korten afstand, mislukt. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben overdag aan de Zuid kust van Engeland voor den oorlog belangrijke installaties met bom men van zwaar kaliber bestookt. In den afgeloopen nacht is de stad Ipswich aangevallen. Explosies en uitgebreide branden werden waar genomen. Alle vliegtuigen keerden van hun vluchten overdag en dps nachts terug. In den tijd van 3 tot 13 Augustus heeft het Britsche luchtwapen 154 vliegtuigen verloren, waarvan 82 hoven de Middellandsche Zee en in Noord-Afrika. In dienzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot- Brittannië 43 eigen vliegtuigen ver loren. In den nacht van 13 op 14 Augustus is het in het Kanaal tus- schen Duitsche patrouillebooten cn Engelsche motortorpedobooten tot' een kort gevecht gekomen, in den loop waarvan een vijandelijke boot zoo zwaar beschadigd werd, dat verwacht kan worden, dat zij verloren is. Het weermachtbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 15 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het gebied van den Kaukasus schrijdt da aanval der Duitsche en verbonden troepen in hare. bergge vechten onophoudelijk voort. Ten Noorden van het gebergte is de stad Georgijewsk aan de spoorlijn RostofBakoe ingenomen. Daar bij zijn 20, stukken geschut buitge maakt. Het luchtwapen heeft met sterke formaties duikbommenwer pers en jachtkruisers bijgedragen tot het murw maken van den vij- andeliiken tegenstand. Ontrui mingsbewegingen en scheepsver keer -an.de kust van de Zwarte Zee zijn verder bestreden. Een tor pedobootjager en vier kustvaartui- Italiaansch Weermachtbericht ROME, 15 Aug. (Stefani) Het Italiaansche weermadhtibericht van heden luidt: v Gisteren is de actie tegen de uit gedreven groepen der oorlogssche pen, die een vijandelijk convooi hadden begeleid en die voortdurend onder controle werden, gahouden door onze luchtverkenning, welke zonder ophouden is opgetreden van af het begin van den slag, voort gezet door onze luchtstrijdkrach ten. Een motortorpedoboot torpe- dedrde van korten afstand een tor pedoboot jager, formaties duikbom menwerpers troffen rfifet bommen van zwaar kaliber een groot schip; een patrouille torpedovliegtuigen heeft een zwaren kruiser geraakt; een andere formatie torpedovlieg tuigen raakte een kruiser en plaat ste een torpedo op het i voorstuk van een .linieschip. Onze oscortee- rende jagers schoten vier Spitfires neer. Eenige bemanningen van vliegtuigen, die-de vorige dagen verloren waren gegaan, zijn gered door reddingswatervliegtuigen. Aan het Egyptische front zijn tijdens een aanval van vijandelijke verkenningsafdeeligcn. die duide lijk afgeslagen werd, eemge-gevan- genen gemaakt. Lu oh t a nv e e rb a tt e- rijen van de divisie Ariete hebben nog een Britsöh vliegtuig vernield. Vier Curtiss machines werden neer geschoten tijdens een gevecht met Duitsche jagers. Vliegers van de spil hebben bommen van verschil lend kaliber laten vallen op de haven La Valletta en op het vlieg veld Micabba; een vijandelijk vlieg tuig werd neergeschoten. Zes on zer vliegtuigen zijn van deze ope raties van den dag niet terugge keerd. Til ll?t OosleTi van de M'u dellandsche zee zijn vier torpedo- vliegtuigen van den vüand. dJ" een aanval trachtten te doen op een van onze vrachtschepen, snel op gevangen door onze escorteï^-ers Twee hunner vielen in zee, de an dere werden op de vlucht gedreven. DAGORDER VAN MUSSOLINI MARINE EN LUCHTMACHT GE- EERD. ROME, 15 Aug. (Stefani) Uit het hoofdkwartier wordt gemeld: De Duge heeft den volgenden dagorder aan de marine en de luchtmacht gericht: Officieren en onderofficieren en gegradueerden bij de vloot, soldaten der lucht macht, op 11, 12 cn 13 Augustus hebt gij na een harden slag vijan delijke vlootslrijdkraHiio» vom'jü- tigd. die nogmaals getracht had den zich te wagen op do zee van Rome. De vijand die gewoonlijk zoo schoorvoetend en traag is, is. gezien den ernst van zijp catas trophc, gedwongen do. verliezen toe te geven en uw schitterende overwinning te erkennen. Aange tast door uw bommen en uw tor pedo's liggen zijn schepen op den bodem van c\p Middellandsche Zee. Duitsche kameraden hebben in broederlijken wedijver met u dag en nacht aan uw zijde gestreden, den vijand doodelyke slagen toe brengende. Officieren, onderofficie ren en gegradueerden hij de ma rine, soldaten der luchtmacht., in een kort tijdsbestek van twee maanden hebt gij de schrijnendste vernedering toegebracht aan de trotsch van de natie, (tie eens meojffreresse over de zeeën was en gij hebt haar prestige en macht \erminderd*. Het Itaiaansche volk is trotsch op-u. Leve "He Koning W.g. Mussolini. Arbeidsdienst vierde oud oogstfeest De arbeidsmannen in het kamp te Nunspeet vierden Donderdag het oogstfeest op eèn wijze, die vroeger in Gelderland gebruikelijk was. Voor een dag bleef het gewone werk op het land rusten en' de morgen werd door de arbeidsman nen van het. Nunspeter kamp ihge- zet niet een mafsch door het dorp. 's Middags werden volksspelen gehouden cn in den avond vierde men het „stoppel-hanen"-feest. Het „Olde1 Wief" (de laatste scbooven) fraai versieerd met groen cn bloe men, werd onder luid gejuich van het veld gehaald en den boer (in liet onderhavige geval fungeerde de corps-commandant als zoodanig) aangeboden De borrel, die in den normalen tijd in den Achterhoek bij» deze gelegenheid wordt ge schonken, werd hier vervangen door een glas bier. Met een uitmuntend geslaagden kameraadschapsaovnd werd dit oogstfeest besloten. Het driedaagsch bezoek van den leider der N.S.B., Ir. A. A. Mussert, aan de provincie Limburg, Op zijn tocht werd de Leider overal op enthousiaste wijze door de bevolking ontvangen. Fotodienst N S.B.-Otto-Polygoon-Pax Holland m op vanavond om onder 12.24 ai no 23.26 12 Aug 21.03 uur 26 Aug NJVJL tot morgenochtend V.M. 19 Aug. f. 2 Sept. e.k. 0.6/ uur l.k. PRENTBRIEFKAART NA RUIM EEN KWART EEUW BESTELD. AMERSFOORT, 16 Aug. —Op 13 Mei 1917 verzond de geinterneerde Belg L. Marlel een prentbriefkaart a*tn de familie, eertijds woonachtig aan den Berkenweg 5 te Amers foort. Deze kaart, welke het stem pel draagt van veldpost 10 en ge dateerd 13-5-17, 5-6 uur n.m., be reikte zijn bestemming niet. He denmorgen echter vond de familie Wijk, die thans aan dit adres woont een ietwat vergeelde kaart in haar brievenbus met een versch stempel: Haarlem 13-8^15-1942. De kaart heeft dus na ruim 25 jaar haar bestemming bereikt. Zij ver meldde als adres van afzending In- terneeringsgroep, .Werkspar" Am sterdam. Vereende kracht Duitsche pio niers bij het bouwen van een brug. Deutscher Verlag-Recla-PK Ott- Pax Holland ui Op den tweeden dag van zijn be zoek aan de provincie Limburg, bracht de leider der N.S.B. een heozek aan de mijnstreek. Begonnen werd met een bezoek aan den watertoren van de water- leidings mij. Zuid Limburg, nabij Schimmert. Na een rondgang langs de technische installaties van den watertoren, vertrok het gezelschap naar de staatsmijn „Maurits", na- hij Geleen. Eerewachten van W.A. en Jeugdstorm waren ook hier ter begroeting aanwezig, terwijl op nieuw de geestdrift oplaaide van nationaal-socialistische mannen en vrouwen, die zich rondom den in gang van het beambten-casino ver zameld hadden. In,kleine groepen werd onder leiding van de ingenieurs een langdurige rondgang gemaakt over het terrein van de mijn. Een lunch in het casino werd gevolgd door de ontvangst van nationaal-socialistische mijnwer kers in het hal van den staats mijn. Het gezelschap vertrok daarop voor een auto-rondrit door de mijnstreek en bezocht daarbij ach tereenvolgens Geleen, Sittard, Am- stenrade, Schaesberg, Nieuwcnha- gen, Ubach, Eygelshoven en Kerk rade. In Geleen, Schaesberg en Kerkrade bracht de leider bezoe- k'en aan de familieleden van na- tionaal-socialisten, die aan lvet Oostfront gevallen zijn. Ook hier ontbrak het niet aan bloemenhul- den .toejuichingen langs de wegen, versieringen van allerlei aard. Bij het stadhuis te Kerkrade werd de leider door een duizend koppige menigte met groote geest drift ontvangen. Op het stemmig niet groen en bloemen versierde plein werd het volkslied gespeeld, waarna Mussert de opgestelde for maties van de W.A., Jeugdstorm en den luchtbeschermingsdienst in specteerde. In antwoord op een toespraak BEKENDMAKING Aangezien ondanks de uiterst dringende uit- noodiging van den Wehrmachtsbefeklshaber General der Flieger Ghristiansen de daders van den springstoiaanslag in Rotterdam te lal zijn geweest om zicb aan te melden, zijn de vol gende gijzelaars aangepakt en hedenmorgen doodgeschoten; 1) Ruys, Willem, directeur-generaal, Rotterdam. 2) Graaf E. O. G. van Limburg Stirum, Arnhem. 3) Mr. Baelde, Robert, Rotterdam. 4) Bennekers, Christoffel, vroeger hoofdinspec teur van politie, Rotterdam. 5) Baron Alexander Schimmelpennink van der Oye, Noordgouwe, Zeeland. Den Haag, 15 Augustus 1942. De hoehere SS und Polizeifuehrer Nordwest Get. Rauter. SS.-Gruppenfuehrer en Generalleutnant D.P. van den burgemeester herinnerde Mussert er aan, dat Kerkrade in 1935 28 pet. N.S.B. stemmen telde. In Mei 1940 stonden Duitschers en Nederlanders tegenover elkaar In dien men zijn hart gevolgd had, zouden zij naast elkaar hebben gestaan. Wij willen samenwerking tusschen de volkeren, sociale ge rechtigheid, en vernietiging van het kapitalisme, aldus spr. Het is een groot onrecht de moei lijkheden van dezen tijd te wijten aan de N.S.B. In Heerlen werd een bezoek ge bracht aan het Ned. Arbeidsfront en aan het kringhuis der N.S.B. Vrijdagavond werd een kame raadschapsavond gehouden, waar aan in twee zalen een groot aantal Nederlandsche en Duitsche natio- naal-socialisten deelnam. Terugkeer van het dagelijksch leven na de verovering van Rostof Met leege zakken spoeden de bewoners zich naar de haven, om zout en zoutevisch te halen. Als een loopend vuurtje heeft de mededeeling de ronde gedaan, dat de Duitschers niemand verhinderen aan de ha ven wat eetbaars mee te nemen. Deutscher Verlag-Recla-Pax Holland m DE VITAMINE-C VERSTREKKING Het gratis verstrekken van vita mine-C door de overheid, is voor dit jaar achter den rug. Het A.N.P. heeft te bevoegder plaatse inlich tingen ontvangen omtrent de ver strekte hoeveelheden. Vier fabrieken hier te lande heb ben gewerkt aan de vervaardiging van 51.500.000 tabletten, waarvan het leeuwenaandeel, namelijk 39 millioen door de leerlingen van de lagere school is gebruikt. Voor de industrie-arbeiders zijn 6V2 mil lioen tabletten beschikbaar ge weest. Voor de a.s. moeders 1.7 mij lioen. De ziekenhuizen ontvingen er 2.9' millioen, terwijl voor proef nemingen en andere doeleinden nog ongeveer V/2 millioen werden gereserveerd. DISTRIBUTIE VAN ZEEP. Gedurende het tijdvak van 16 Augustus tot en met 30 September 1942 geven de volgende bonnen recht op het koopen van de daar achter vermelde hoeveelheden zeep. De met algemeen 370 gemerkte bon en de met „M eenheidszeep" gemerkte bon van dé aan kinderen beneden den leeftijd' van ach't jaar uitgereikte kaarten, geven recht op het koopen van hetzij een stukje van 28 gram luchtgevulde een heidstoiletzeep 57 pet., hetzij een stukje van 28 gram luchtgevulde eenheidstoiletzeep 40 pet., hetzij' een stukje van 75 gram eenheids- toiletzeeD 21 pet., hetzij een stukje van 75 gram eenheidstoiletzeep 15 pet., hetzij op het doen wasschen van 8 kilogram droge vuile wasch. Voorts kan men op dezen bon 45 gr. huishoudzeep koopen, voor zoo ver de winkelier deze nog voorra dig heeft. De met „Algemeen 371" gemerkte bon en de met „M Waschpoeder" gemerkte bon van cïe aan kinderen beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten, geven recht op het koopen van 250 gr. waschpoe der of zeeppoeder (oude of nieuwe samenstelling) of op het doen was schen van 12 kg. droge vuile wasch De met „M Toiletzeep" gemerkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar uitge reikte kaarten geeft pecht op het koopen van 75 gram toiletzeep 80 pet. Voorts wordt bekend gemaakt, dat de geldigheidsduur der met „Algemeen 335" gemerkte bonnen/ aangewezen voor eenheidszeep en der met „Algemeen 336" gemerkte bonnen, aangewezen voor wasch poeder, alsmede de geldigheids duur van de met „L Zeep" gemerk te bonnen, aangewezen voor een heidstoiletzeep en waschpoeder, en van de. met „L Toiletzeep" gemerk te bonnen is verlengd tot en met 30 September a.s. DISTRIBUTIE VAN BRAND- STOFFEN. Gedurende het tijdvak van 15 Augustus 1942 tot en met 30 April 1943 geven de met „één eenheid eerste periode", „één eenheid twee de periode", „één eenheid derde periode" en „één eenheid vierde periode" gemerkte bonnen, elk recht op het koopen van één een héid vaste brandstoffen. AARDAPPELPRIJZEN. De prijs van aardapelcn, welke ten hoogste aan den consument in rekening mag worden gebracht ge durende het tijdvak van 17 Augus tus tot en met 5 September 1942 bedraagt, naar het bedrijfschap voor aardappelen mededeelt, f 0.09 per Kg. Deze prijs mag zoo noodig verhoogd worden met 1 cent per Kg. voor thuis bezorgen, UITREIKING DISTRIBUTIE BESCHEIDEN AAN TIJDELIJK ELDERS VERBLUVENDEN. Het' centraal distributiekantoor vestigt er in verband met de uit reiking der bonkaarten voor voe dingsmiddelen 10e periode en an dere distributiebescheiden gedu rende het tijdvak van 17 Augustus tot en met 5 September 1942 de 'aandacht op, dat zij, die ten ge volge van de oorlogsomstandighe den tijdelijk elders verblijven, hun kaarten in ontvangst kunnen ne men bij den distributiedienst van de gemeente, waar zij tijdelijk ver blijf houden, ook al blijven zij in de gemeente, uit welke zij afkom stig zijn ,in het bevolkingsregister opgenomen. De onderscheiding tusschen „stad"- en „land"-kaarten maakt, dat het aanbeveling verdient, dat zij, die onder de bovenomschreven regeling vallen, daarvan ook inder daad gebruik maken, aangezien anders de mogelijkheid bestaat, dat. zij in het bezit worden gesteld van „land"-kaarten en deze kaarten int de gemeente, waar zij tijdelijk ver blijf houden, voor bepaalde distri butiegoederen niet kunnen worden gebruikt. Op de Loosdrechtsche Plassen zijn de driedaagsche zeilwedstrijden om het kampioenschap van Loosdreofat gehouden, welke georganiseerd werden door de watersportvereeni- ging „Het Witte Huis". Pampus- jachten aan den start. VNP-De Haan-Pax Holland m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1