NOORD-HOLLAND Groot adntal schepen zware .smid qetorpedeerd CHURCHILLS «EIS KAAR MOSKOU Distributienieuws Verduisteri DAGBLAD VOOR bij Wjasina en Rzjef Vijand in bocht van Don vérslagen kaukXsus verder binnengedrongen Uitgebreide bonnenzwendelarij in Veendam Musserts bezoek aan LIMBURG Uitg.: N.V. Uitg. Mij Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreaox: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningsir. 78. Tel. 2345 <2 lijnen». - ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-ta riet. Gewone'advertenties 11 ct. p. m.m. Rij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11878 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DINSDAG 18 AUGUSTUS 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRJER, 17 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Duitsche duikbooten hebben in de Noordelijke IJszee, in de kustwateren van Noord- en Midden-Ame- rika, West-Afrika en midden op den Atlantischen Oceaan 19 schepen, in beveiligde convooien en afzon derlijk varende, met in totaal 105.772 Drt. en twee transportzeilschëpen tot zinken gebracht. Nog drie schepen werden door torpedotreffers zwaar bescha digd. Het zinken dezer schepen kon door den terstond aanvangenden krachtigen afweer niet waargenomen worden. HOOFDKWARTIER" VAN DE'N FÜHRER, 17 Aug. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: Ten Zuiden van den beneden- Koeban en in het Noordweste lijk deel van het Kaukasische gebergte dringen onze troepen in succesvollen aanval verder op: Aan de kust van de Zwarte Zee zijn bij luchtaanvallen drie kustvaartuigen tot zinken gebracht en een vrij groot transportschip beschadigd. In uen Noordooslclijlcen lus van de groote bocht van Don is de vijand vernietigend verslagen en is de rivier overal bereikt. De zuivering van het terrein van uiteengedreven' troepen is nog aan den gang. Daarmede is het geheele Donbckken hecht iii handen van de Duitscliers en verbonden troe pen. Spoorweginstallaties en ravi- taillecringsverkeer in het achtcr- waartsche gebied van den vijand 'zijn opnieuw het doel geweest van Duitsche gevechtsvliegers en duik bommenwerpers. Ten Oosten van Wjasma en bij Rzjef staan troepen van alle wa pens in aanhoudende, zware afweer- gevechten. Ook gisteren zijn talrijke Kapitanleutnant Rosenbaum, de commandant van de succesvolle Duitsche onderzeeboot, die in het Westelijk deel van de Middelland. sche Zee het Engelsche vliegtuig- moederschip „Eagle" uit een sterk beveiligd konvooi met torpedotref fers tot zinken bracht. Scherl-Fellinga-PK Tölle Pax Holland m ftaliaansch Weermachtbericht ROME,, 17 Aug. Het commu niqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: „Aan het Egyptische front was de verkenningsactie levexraiger dan de vorige dagen. Bij botsingen tus- schen verkenningsgroepen maakten, wij eenige gevangenen. Rij talrijke levendige gevechten met afdeelin- gen vijandelijke jagers schoten Duitsche jagers 14 Britsche vlieg tuigen neer. Aanvallen der vijandelijke lucht macht op Mersa Matroeh en To- brock veroorzaakten slechts wei nig schade. Een Beaufighter werd door het afweergeschut neerge haald. Een vijandelijk vliegtuig werd door onze jachtvliegtuigen, welke 'n convooi beschermde, aan gevallen en viel brandend neer bij de kust van Cyrenaica". aanvallen van den vijand mislukt, die in tegenaanval op verscheidene plaatsen werd teruggeworpen. In den Noordelijken sector van het front zijn op verscheidene plaatsen vijandelijke aanvalleÜ afgeslagen en concentraties in geconcentreerd vuur uiteengeslagen. In Noofd-Afrika hebben Duitsche jagers in luchtgevechten 14 Brit sche vliegtuigen zonder zelf verlie zen te lijden neergeschoten. Aan de kust van het Kanaal heeft zeer zware artillerie van het leger mili- taiie doelen in het gebied van Do ver bestreden. Bij het binnenvliegen, overdag en des nachts van enkele vliegtuigen naar West- en Noord-Duitschland en de bezette gebieden zijn vier Britsche vliegtuigen neergescho ten. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeldopen nacht voor den oorlog belangrijke instal laties in Midden- en Oost-Engeland bestookt met brisant- en brand bommen. Zooals in een extra-bericht is be kend gcmaak.t' hebben Duitsche duikbooten op de Noordzee, in de kustwateren van Noord- en Mid- den-Ameri'ka, West-Afrika en mid den op den Atlantischen Oceaan negentien schepen, in beveiligde convooien en afzonderlijk varende, met in totaal 105.772 Lrt. en twee transportzeilschepen tot zinken ge bracht. Nog drie schepen werden door torpedotreffers zwaar bescha digd. Het zinken dezer schepen kon door den terstond aanvangenden krachtigen afweer niet waargeno men worden. BERLIJN, 17 Aug. (D.N.B.) Voor het tijdvak der eerste 14 da gen van de maand Augustus be draagt het totale verlies van de bolsjewistische luchtmacht 1328 vliegtuigen. Omtrent den strijd in Afrika wordt van militaire zijde nog ge meld, dat in den sector der stelling van El Alamein eergisteren een onder bescherming van nevel uit gevoerde vijandelijke aanvalspo- ging verijdeld werd. Van de vijf Britsche pantserverkenningswagens werden er drie door mijnen ver nietigd. Lichte Duitsche gcv§chts- vlietguigen richtten gisteren hun aanvallen op concentraties voertui gen ten Zuiden van het staiion van El Ruweisat. Bommen van zwaar kaliber richtten zware ver woestingen aan. Een Britsche stel ling luchtdoelgeschut viel met alle kanonnen en manschappen ten prooi 'aan een bomvoltreffer. Na den slag op de Middel- landsche Zee. ROME, 17 Aug. (D.N.B.) Naar Stefani meldt, moet het slagschip Nélson met 200 gewonden en over levenden van het vliegkampscl\i Eagle en den kruiser Manchester en met andere ernstig beschadig de oorlogsschepen te Gibraltar zijn aangekomen. Bovendien liggen te Gibraltar vele schepen voor het herstel van de schade, bij den slag in de Middellandsche Zee opgeloo- pen. Russen geven val van Mal kop toe. STOCKHOLM, 17 Aug. (D.N B.) Het Sowjet-Russische communi qué van middernacht geeft toe, dat dc- stad Maikop verloren is. CUBAANSCHE SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. STOCKHOLM, 17 Aug. D.N.B.) Naar Aftonbladet uit Havanna meldt, zouden de Cubaansche sche pen Manzanilla en Santiago de Cuba tot zinken gebracht zijn. 23 Leden der bemanning zijn daarbij omgekomen. In het gemeentehuis te Landsmeer is de nieuwe burgemeester dezer gemeente, de heer H. Schmitz, Zaterdag officieel geïnstalleerd. De commissaris van de provincie Noord-Holland, mr. A. J. Backer, haagt den nieuwen burgemeester den ambtsketen om. Stapf-Borrius-Pax Holand m. Geconfereerd met Molotof en Worosjilof M eening der W ilhelmstr as se HELSINKI, 17 Aug. (D.N.B.) Omtrent het verblijf van Churchill te Moskou publiceert het Finsche blad Kauppalehti een bericht van zijn" correspondent te Stockholm, waarin o.a. gezegd wordt, dat vol gens berichten uit Londen de re actie 'der Sovjet-regeering op de jongste rapporten van Maisky cn Litwinofzoo dreigend geweest is dat het besluit van Churchill om per vliegtuig naar Moskou te ver trekken, in Britsche regeerings- kringen vrij openlijk beschouwd wordt als een laatste poging om de stemming te Moskou te verbe teren. Aan de beide Sovjet-ambas sadeurs Maisky en Litwinof zijn- de beweegredenen voor ChurchilTs reis naar Moskou uitvoerig uiteen gezet. Over het algemeen gelooft men, dat de reis van Churchill naar de. Sovjetunie valt toe te schrijven aan de omstandigheid, dat Moskou spoedige hulpmaatre gelen voor de Sovjetunie geëischt heeft. Communiqué over de be sprekingen. LISSABON, 17 Aug. (D.N.B.) Omtrent de besprekingen tusschen Stalin, Winston Cljurchill en Har riman heeft de Britsche nieuws dienst een communiqué uit Moskou bekend gemaakt, waarin gezegd wordt, dat men een aantal beslui ten genomen heeft betreffende de oorlogvoering tegen Duitsqhland en zijn bondgenootén in Europa. Beide regeeringen zijn besloten, zoo ver volgt het communiqué, den oorlog tot aan de volledige vernietiging van Duïtschland voort te zetten. Voorts wijst het communiqué op de aanwezigheid van een hechte vriendschap tusschen de bolsjewie ken, Groot-Brittannië en de Ver- eenigde Staten, alsmede op hun volledige overeenstemming. Meening der Wilhelmstrasse. BERLIJN, 17 Aug. (A.N.P.). Ten aanzien van het door D.N.B. gepubliceerde bericht over Chur- chills bezoek aan Moskou, wijst men er in de Wilhelmstrasse op nieuw op, dat diplomatieke reizen Japansche luchtaanvallen op Australië TOKIO, 17 Aug. (D.N.B.). luchtmacht der Japansche marine heeft Zondag wederom een aanval gedaan op TownsVille, Cair'ns. Wyndham, Port Darwin en Port Hedland in West-Australië cn groote schade aangericht aan de haveninstallaties en de installaties van militair belang. Te Townsvillc branden de pakhuizen nog steeds. 18000 Ton geconserveerd frait zijn daar een prooi der vlammen ge worden. De olietanks in het haven terrein zijn thans alle vernield, evenals de lijnen der naar het Zui den loopende spoorwegen. In d wateren nabij Wyndham hebben Japansche duikbommenwerper^ een transportschip van 6000 brt. tol zinken gebracht, dat brandend tén onder ging. Zeer zwaar was de nieuwe lucht aanval op Port Moresby. de pak huizen en een in de haven voor an ker liggend transportschip van 4000 brt. werden in brand geworpen Een muniticopslagplaats buiten de stad werd getroffen en ontplofte. Alleen boven Wyndham is het tot een luchtgevecht met twee Au stralische jagers gekomen, die wer den neergeschoten. Alle Japan sche vliegtuigen zijn op hun steun punten teruggekeerd. van den Britsehen premier steeds plaats vinden in het teeken van een crisis. Men zal zich dus wel niet vergissen, aldus wordt hier gezegd, wanneer men aanneemt, dat Churchill tot deze moeilijke reis besloten heeft, omdat hij wil trachten te redden, wat er te red den is. Overigens verdiept men zich hiei* niet in politieke of mili taire gissingen, ofschoon men in verband met het feit, dat Molotof thans officieel is belast met de plaatsvervanging van Stalin, de mogelijkheid niet uitsluit, dat Sta lin zich voortaan meer met kwes ties van de militaire leiding wenscht bezig te houden. Ontmoeting met Stalin. LISSABON, 17 Aug. (D.N.B.). Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft de samenkomst van Churchill en Stalin geduurd van Woensdag'tot, Zaterdag. Er bij aan wezig waren Harriman, Sir Alan Brooks, Wavell en Sir Alcxander Cadogan. Als vertegenwoordigers van de Sowjets, hebben Molotof en Worosjilof de besprekingen bijge woond. Churchill weer vertrokken. LISSABON, 17 Aug. (D.N.B.): Na:.r de Engelsche nieuws dienst meldt, zijn Churchill en de gevolmachtigde van presi dent Roösevelt, Harriman, he denochtend weer uit Moskou vertrokken. Churchill weigerde jegens de journalisten een verklaring af te leggen. m Italië lacht nog 1 u De Italiaansche komieken hebjben voor het komende sei zoen 1&42'43 heel wat werk te verzetten. Op het welvoorziene productiepr'ogramma van de Enic komen niet minder dan 12 komische films voor, die ge speeld zullen worden door de beste Italiaansche humoristen. Wij behoeven slechts de namen te noemen van een Macario, Toto, Edoardo Peppino en Ti- tina -de Felippo. DISTRIBUTIE VAN VASTE BRANDSTOFFEN. In aansluiting op het bericht dat gedurende het tijdyak van 15 Au gustus 1942 tot en met 30 April 1943 de met de woorden „Eén eenheid, lste periode", „Eén eenheid 2de pe riode", „Eén eenheid 3de periode", „Eén eenheid, 4de periode" gemerk te bonnen, elk recht geven op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen, wordt ter voorko ming van misvers'tand nader be kend gemaakt, dat deze bonnen voorkomen op de periode bonstel len, die uitgereikt zijn aan de ver bruikers in de groepen B, C en D. (winkels, kantoren, openlbare ge bouwen, enz.), alsmede aan parti culiere verbruikers in verband met de verwarming van ruimten voor bijzondere doeleinden als kantoren winkels, e.d. LEVENSMIDDELENKAARTEN VOOR RIJKS-DUITSCHERS. In de periode van 18—29 Aug. vindt de uitreiking plaats van le vensmiddelenkaarten der 10e pe riode. Tevens ontvangen houders van inlegvellen: K of L 1 2 aardappelkaarten. K of L 2 3 aardappelkaarten Maan Maan op vanavond om onder 13.38 01 A1 23.55 19 Aug. 21.01 uur 2Sept. E.K. tor morgenochtend L.K. 26 Aug ijQ lOSept. VM. O.Zo uur N.M. K of L 3 2 aardappelkaarten K of L 4 1 aardappolkaart Houders van L-inlegvellen ont vangen tevens een tocslag-aardap- pelkaart. Voorts ontvangt ieder naar wensch een rook- of snoep- kaart. Aan mannelijke personen onder 18 jaar cn vrouwelijke per sonen onder. 25 jaar wordt geen rookerskaart verstrekt. De distri butiebescheiden moeten worden af gehaald op den datum, welke op de nu in gebruik zijnde levensmid- delkaarten zijn afgestempeld. Adresveranderingen moeten onmiddellijk aan het Wirt- schaftsamt, Sophialaan IA, Den Haag, Kamer 3 worden opge geven. Stamkaarten met eigen handig veranderd adres zijn ongeldig. Het bureau is geopend van 812 en van 25 uur, Zater*~ dags van 8—12 uur. De Leider in Limburg HILVERSUM, 17 Aug. De pers dienst van den Nederl&ndschen Omroep meldt: In de rubriek „Van héinde en verreoo wordt heden 18 Augustus van 18.0018.30 uui\ over den zender Hilversum 2 een reportage uitgezonden over het bezoek van den leider der N.S.B. aan Limburg. In deze reportage wordt o.ra. de re de gebracht die door Mussërt te Amstenrade is uitgesproken. PIET KöHLER GEHULDIGD. Neerland^ oudste doch wat vita liteit betreft nog lang niet de oud ste kluchtspeler, Piet Kohier, zal 28 Augustus a.s. 70 jaar worden. Ter gelegenheid hiervan gaat het gezelschap „De Kluchtspelers", on der leiding van Kees v,an Dam op tournee met het jubileumstuk „Daar klopt iets niet", door Toni Impekhoven. Zaterdagavond ging in Bussum in Concordia de pre mière hiervan en tijdens deze eer ste voorstelling, welke plaats vond in een stampvoile-s&aal, werd de 70- jarige gehuldigd. Hij kreeg een reusachtige bloemenmand, waarin Allerhande lekkernijen en nadat- de daverende ovatie bedaard was, heeft Piet Köhler met eenige een voudige, 'maar oprechte -woorden het Bussumsche publiek dank ge bracht. Zeven personen gearresteerd. Reeds langen tijd was te Veen- dam bekend, dat bij diverse parti culieren in Veendam verschillende inwoners bonnen opkochten. Dit kwam de recherche ter oore, aan wie het na lang onderzoek gelukte een vaag signalement van een der daders te krijgen en thans is zij overgegaan tot de arrestatie van zeven personen uit Veendam en Muntendam. De hoofddader H. van D. bleek bij fouillecring in l\et be zit te zijn van 800 brood-, kaas-, aardappel- en suikerbonnen, wel ke alle tegen èxhorbitant hooge prijzen zouden worden verkocht. Door de aangehoudenen werden ge heele bonkaarten opgekocht voor hooge prijzen. Een groot aantal bonnen is in beslag genomen. De hoofddader H. van T). en drie me deplichtigen zijn ter beschikking van de justitie gesteld. Tegen de overigen is proces-verbaal opge maakt. Druk bezoek op den Limburg- schen volksdag der N.S.B. Op den „Limburgschen volksdag" die Zaterdag in de nabijheid van het kasteel Amstenrade is gehou den, heeft Mussert op den derden en laatsten dag van zijn bezoek aan Limburg voor de duizenden bezoekers een rede gehouden, w^ar in hij o.m. zeide: Gij weet evengoed als ik, dat ons volk moeilijke tijden door maakt. Niemand zal deze moeilijk heden willen ontkennen, maar het is een laf en onverstandig argu ment, dit te willen wijten aan de N.S.B. Mussert gaf een ontkennend ant woord op de vraag of datgene wat wij nu meemaken iets met natio- naal-socialisme te maken heeft. Op het oogenblilc viert het kapita lisme nog minstens\evenveel hoog tij als voor 1940. Is de strijd der N.S.B. dan voor niets geweest? Om deze vraag te beantwoorden ver wees Mussert naar de jaren 1931 en 1937, waarin het programma en de geestelijke „bronnen" van de Dicht achter de gevechtslinie werd deze Roemeensche verband plaats ingericht, waar den gewonden sol daten de eerste hnlp wordt geboden en hon transport naar het lazaret wordt geregeld, Scherl-Fcllinga-PK Steininger- Pax Holland m N.S.B. ontstaan zijn, waarbij hij betoogde, dat deze ook nu nog on veranderd geldig zijn. De leider behandelde vervolgens deze bron nen ietwat uitvoeriger. Na er op te hebben gewezen, dat de geestelijke bronnen der N.S.B. bestaan uit godsvertrouwen, liefde voor volk en vaderland en eerbied voor den arbeid, stelde Mussert vast, dat wij nu wü\m, dat onze strijd niet tevergeefsch was. Wij kunnen aan ouders van onze ge vallen strijders zeggen: Uw man nen en zonen zijn niet tevergeefsch gevallen! De leider besloot met een opwekking tot den strijd voor de beweging, die als doelbewuste en krachtige meerderheid zich wil geven voor het nieuwe Europa, voor den Germaanschen statenbond, voor het nationaal-socialisme. Behalve de leider spraken nog de heeren Rost van Tonningen en H. J. Woudenberg, terwijl de Kreis- leiter Quandt een begroetingswoord sprak namens het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Nederland. De eerstgeborene in den Noord Oostpolder. In het gezin van XJmen de Jong, ploegbaas bij de poldeTwerken en zijn echtgenoote Fenna Zijlstra is dezer dagen het vijfde kind geboren. Dit is de eerstgebo rene binnen het gebied van den nieuwen polder. De moeder met haar dochtertje, dat den naam Grietje ontving. Polygoon-v. Bilsen-Pax Holland na

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1