NOORD-HOLLAND Succesvolle Duitsche operaties DAGBLAD VOOR \ortder tropische hitte WedtfMi 84.680 Brt. geallieerde scheepsruimte vernietigd „Een vreeselijke fout van de Amerikaansche censuur" Moeilijkheden in de aardappelvoorziening De verdere ontwikkeling van den slag in het Oosten Een nieuwe periode van zwijgzaamheid DE STRIJD OM STAUNGRAD Uit*.: N.V. Uitg. Mij Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel'. 444 (2 lijnen). UEN HELDER: Koningstr. *78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariet Gewone advertenties 11 ct, p. mm. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden on aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11879 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG II AUGUSTUS 1142 Groote Sowjetverliezen in de bocht van den Don HOOFDKWARTIER VAN DEiN FÜH'REiR, 18 Aug. Het opperbe vel der weermacht deelt mede; „Ia het gebied van den Kau- kasus wordt de aanval van Duitsche troepen en die der bondgenooten met succes voort gezet tegen hardnekkigen vijan delijken tegenstand, onder moeiRJke teirrcinsoimstandighe- den en bij tropische hitte. In de harens langs de kust der Iwarte Zee zijn door bomtref- lera 12 kustvaartuigen tot zin ken gebracht en een vrij groot tankschip en 8 vaartuigen voor het vervoer van munitie zwaar beschadigde In de Noordoostelijke lus van de groote Donbocht zijn volgens de tot dusverre ontvangen rapporten bij de aanvallen van 15 tot 17 Au gustus meer dan 12.800 gevange nen gemaakt, en 47 pantserwagens en 252 stukken geschut buitge maakt of vernietigd. De zuivering ivan het terrein duurt voort. Ten Oosten van Wjasma werden .verscheidene vijandelijke aanval len, deels in tegenaanvallen, afge- slageiï. In het gebied van Rzjef viel de vijand opnieuw op.verschil lende punten met sterke afdeelin- gen infanterie en pantserformaties aan. Alle aanvallen werden afge slagen. Sedert 30 Juli zijn bij deze zware afweergevechten in voor beeldige samenwerking met af- deelingen der luchtmacht in totaal 1068 pantserwagens vernield; Oqk in de Noordelijke zone van ihet front mislukten verscheidene plaatselijke aanvallen van den ■vijand. De Finsche luchtmacht heeften luchtgevechten 11 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. In den nacht van 16 op 17 Augus tus is het in het Kanaal tusschen Duitsche mijnvegers en Engelsche motortorpedobooten tot een gevecht gekomen, waarbij een vijandelijke motortorpedoboot zoo zwaar be schadigd werd, dat zij verloren ge acht kari worden. Een Duitsche boot is niet teruggekeerd. Verdra gend geschut der marine bracht een door mijnvegers in brand ge schoten vijandelijk schip tot zinken. Bij overdag ondernomen storings- Vluchten boven West- en Noord-' Duitschland en boven het bezatte gebied in het Westen verloor de .vijand in luchtgevechten 5 vlieg tuigen. In den afgeloopen nacht heeft de Britsche luchtmacht West- Duitsch gebied aangevallen. In woonwijken van de stad Osna- brück werd materieele sdhade en schade aan gebouwen veroorzaakt. De burgerbevolking leed verliezen. ROME, 18 Aug*-— Het communi qué van het italiaansche hQofd- kwartier luidt: „Aan het Egyptische front werd een levendig vijandelijk artillerie vuur met goed gevolg door onze artillerie beantwoord. Eenige aan vallen van vijandelijke pantserwa gens werden onmiddellijk i^g^sla- gen. Bij een nachtelijken aanval van drie vijandelijke bommenwer pers in de streek van Mersa Matroeh werden twee dier vlieg tuigen door het luchtdoelgeschut neergehaald. Twee Curtiss-toestel- len werden in een gevecht met Duitsche jagers vernield, een der de door het afweergeschut van een groote legerafdeéling neergescho ten. Vliegtuigen der spilmogendheden Vielen de lucht- en vlootbases van Malta aan. Op een grooten koop vaarder, die zwaar beschadigd in een sleep voere werden opnieuw treffers» geplaatst.. Te Rome werd gisteren even na 17 uur luchtalarm gemaakt, daar een vliegtuig van niet-herkende na tionaliteit in de veiligheidszone der stad was gekomen. De jagers, die onmiddellijk opstegen, constateer den, dat het een Fransch vliegtuig .was. Een onzer duikbooten, staande onder bevel van den fregatkapitein Giovanni Bruno, heeft op den At- lantischen Oceaan het gewapende Engelsche motorschip Medon, het Amerikaansche s.s. California. en een derden, eveneens gewapenden koopvaferder, tezamen 18.885 ton, ge torpedeerd en tot zinken gebracht en een ander motorschip van 10-000 ton getroffen.'' - Drie der aanvallende, bommenwer pers werden' neergeschoten. Overdag en des nachts heeft de Duitsche luchtmacht voor den oor log belangrijke installaties aan de Zuidkust en in het Zuidwesten van Engeland met brisant- en brand bommen aangevallen. Er ontston den verwoestingen en branden. Zooals in een extrabericht wordt medegedeeld, hebbert Duitsche duikbooten in de laatste 24 uur op nieuw 11 schepen, die in convooi voeren of afzonderlijk reisden, op den- Atlantischen Oceaan, de Noor delijke IJszee en de Middelland- sche Zee, met een totalen inhoud van 72.000 brt. Verder een hulp- kruiser van 12.000 brt., benevens twee met troepen beladen slepen in den grond geboord. GEMENGD MEEL OP DEN GORTBON. Aangezien er misverstand blijkt te bestaan, omtrent het geen veikrijgbaar is op den voor gort aangewezen bon „Al gemeen 360" wordt er nogmaals met nadruk de aandacht op gevestigd, dat de gedoemde bon recht geeft op het koopen van 250 gram gort, gortmout e.d. of 250 gram gemengd meel. De toestand in Indië STOCKHOLM, 18 Aug. (D.N.B.) - Ten aanzien van den toestand in Indië meldt de Britsche berichten dienst, dat in Nagpoer ih den tijd van 12 tot 15 Augustus door de troepen '47 salvp's zijn gegeven. Daarbjj zijn 30 Indiërs gedood en 14 gewond. Door het optreden dér politie zijn nog twee personen ge dood en acht gewond. Volgens een bericht uit Madras hebben onge veer 10.000 Indiërs op de straten van Koemb Akonarn barricades op gericht. De politie heeft gevuurd op de menigte, Daarbij zpuden vol gens Engelsche opgaven een In diër gedood en vier gewond zijn. Te Bengalore zouden een persoon gedood ea 28 gewond zijn, toen de politie het vuur opende op een sa menscholing van Indiërs. Onder de troepen zouden de verliezen 27 man bedragen. Bovendien zou een aan tal politiemannen ge\^Jhd zijn. Tijdens zijn bezoek aan Limburg heeft de leider der N.S.B., Ir. A. A. Musseri, den Limburgschen Volks dag, die, traditiegetrouw, nabij kas teel Amstenrade werd gebonden, bijgewoónd. Door den leider en andere autoriteiten werd vanaf he t bordes van het kasteel Amsten rade het défilé van de W.A. afgenomen. Fotodienst N.S.B.-Otto-Polygoon-Pax Holland m Churchills bezoek aqn Moskou Geenerlei terstond tastbare resultaten EEN WANHOOPSDAAD Geen tweede front STOCKHOLM, 18 Aug. De Londensche correspondent van Svenska Dagbladet meldt, dat het officieele communiqué over Chur chills bezoek aan Moskou te Lon den gepubliceerd is eenige uren nadat „door een vreeselijke fout van de Amerikaansche censuur" de aangelegenheid in de Vereenig- de Staten.bekend was geworden. De correspondent meldt, evenals die van de Stockholms Tidningen, dat het waarschijnlijk Churchilis voornaamste doel was, Stalin er op voor te bereiden, dat van een twee de front in den vorm van een lan ding in West-Europa dit jaar niets meer kon komen. De Stockholms Tidningen schrijft bovendien, dat het Engelsche volk niet meer aan een tweede front gelooft en door het z(wijgen van het communiqué daai-over zijn meening bevestigd ziet. Men is te Londen stqpds meer tot de overtuiging gekomen, dat de bewapening der Westelijke mo gendheden nog niet het stadium bereikt heeft, dat een dergelijke 'onderneming kans op succes zou geven. Churchill heeft er waar schijnlijk ook op »aangedrongen, dat de Sowjetambassadeurs te Lon den en Washington een ..gereser veerde houding aannemen, omdat zij tot dusverre een propaganda voor het tweede frpnt gevoerd heb ben, die voor de regeeringen van Engeland en Amerika zeer lastig geweest is. Een voortzetting vdn die propaganda» zou verdeeldheid in de openbare meening veroorza ken en de positte van Churchill en jjoosevelt ondermijnen. Of Chur chill in.dit opzicht succes heeft ge had, zou moeten blijken uit de uit latingen van Maisky en Litwinof in den komenden tijd. Geen tweede front voor 19437 BERN, 18 Aug. (Interinf). De Londensche correspondent van de Suisse meldt heden over de reactie, die het communiqué betreffende de reis van Churchill naar Moskou bij het Londensche publiek giste ren heeft gewekt, dat op den voor grond de vraag stond, wat in Mos kou beslist was Hen aanzieft van de oprichting van een tweede front Tegen den avond had men zekere personen hooren beweren, dat Sta lin er mede accoord was gegaan Engeland en Amerika een veel uit- gebreideren termijn te geven voor de oprichting van een tweede front. Dat beteekent met andere woorden, aldus de correspondent van het Zwitsersche blad, dat Stalin zich er in geschikt heeft te wachten tot 1943. Dreef de angst Chnrchill naar Moskoa? STOCKHOLM, 18 Aug. De nieu we reis van Churchill naar het bui tenland wordt door de Britsch Amerikaansche pers belicht als de belangrijkste oorlogsgebeurtenis tot dusver. Wel is de Londensche pers thans teleurgesteld over het com muniqué van Downingstreet. Men kan \yerkelijk niet veel uit dit com muniqué opmaken, zoo klagen de bladen. Zelfs de Times duidt in zijn cerstè hoofdartikel over het bezoek van Churchill aan Moskou aan, dat „genenerlei terstond tastbare resul taten" te verwachten zijn. Het blad dat zich zeer gereserveerd uitdrukt, geeft echter toe, dat de angst over de algemeene oorlogsontwikkeling Churchill naar Moskou heeft gedre ven. De Times schrijft: de beteeke- nis van de onderhandelingen van Moskou kan niet alleeiT' gezien worden in het licht van den stra- tegischen toestand van het oogen- blik in Rusland. Die is zeer ernstig, me ar het uioornaamste oorlogetoo- Nicuwc boterbon 's GRAVENHAGE, 19 Aug. Go- durende het tijdvak van 29 tot en met 31 Augustus 1942 geeft elke der mot „Boter 42" en „Vet 49" ge merkte bon recht op het koopen van 128 gram boter. Aardappelziekte de oorzaak. Eenigen tijd geleden kon de geruststellende inededeeling worden gedaan, dat de aard appelvoorziening ^an heden tot den oogst van het volgende jaar verzekerd is. Dit wilde natuurlijk niet zeggen, dat er zich van tijd tot tijd geen moei Iijkheden, tengevolge van on verwachte omstandigheden, zullen voordoen. Men zal in tusschen gemerkt heb ben, dat een dergelijke moeilijk heid zich thans voordoet. Evenals verleden jaar omstreeks dézen tijd treedt ook nu weer de zoo gevreesde aardappelziekte op. Hoewel er over Voldoende aardap pelen beschikt kan worden, dient er rekening mede te worden ge houden, dat men de eerstkomende weken tengevolge van de bovenbe doelde aardappelziekte wel eens minder goede kwaliteit kan ont vangen. Het heeft geen zin, zich hierover hij allerlei instanties te gaan be klagen. De aardappelziekte is een gevolg van de weersomstandighe den en zij treedt momenteel in het geheele land op. v Niemand kan daartegen iets doen, zóodat het de eerste paar weken niet mogelijk zal zijn, uitsluitend geheel gezon de aardappelen aan te voeren. Wel wordt er naar.» gestreefd, zoo ge zond mogelijke' aardappelen in con suniptie te brengen. Teneinde teleurstelling zooveel mógelijk te voorkomen, wordt er op gewezen, dat de aardappelen momenteel niet langer dan enkele dagen bewaard kunnen worden Aangezien eventueel bij den con sument bedorven aardappelen niet bij den kleinhandelaar omgeruild, noch door hem vergoed kunnen worden, wordt het publiek aange raden, zich voorloopig dagelijks van de nóodige aardapelen te voor zien en ze direct na ontvangst te schillen en nog denzelfden dag te koken. Op deze wijze houdt men het meest mogelijke van zijn rant soen over. y De aandacht wordt ér tenslotte op gevestigd, dat de kleinhandelaar verplicht is, de aardappelen in onbedorven toestand aan den con sument af te leveren. Men dient dus bij het ontvangen van zijn aardappelen goed uit te kijken daar de kleinhandelaar naderhand niet meer verantwoordelijk kan worden gesteld. neel komt steeds nader bij de ge bieden, waar Britsche strijdkrah- ten staan, n.1. het Nabije Oosten. Iedere stap, dien de Duitschers vooruitkomen, beteekent thans een vergroote bedreiging voor de Brit sche strijdkrachten in het Nabije Oosten, ook al „opengn zich moge lijkheden op een vergroote samen werking". De Times besluit echter met te zeggen: „Men moet aanne men, dat het wederzijdsche begrip niet zoo. volledig en succesvol is ge weest als wenschelijk geweest zou zijn, waarvoor echter beide part ners verantwoordelijk gesteld moe ten worden. Berlijn over Churchills be zoek aan Moskou. Een wanhoopsdaad? BERLIJN. 18 Aug. Alle mede- deelingen, die door de tegenpartij over Churchills bezoek aan Mos kou zijn verstrekt bevestigen, naar men heden in de Wilhelmstrasse verklaarde, de in Duitsche politie ke kringen sinds dagen gehuldigde opvatting, dat hier sprake was van een wanhoopsdaad, waartoe Churchill besloten had onder druk van de militaire en politieke ont wikkeling in de Sowjetunie. Dit wordt te Berlijn beschouwd als de kenmerkende en belangwekkend ste factor der besprekingen die te Moskou gevoerd zijn. Overigens is naar de opvatting van Berlijn een verwijzing naar de meer dan ar melijke officieele communiqué's voldoende om te constatceren, dal werkelijke positieve overeenkom sten wel nauwelijks getroffen zul len zijn. Of Churchill er in ge slaagd is, Stalin in toom te hou den, zullen de komende gebeurte nissen aantoon en. Verklaring van Churchill in Lagerhuis? STOCKHOLM, 18 Aug. (D.N.B.) - De Londensche correspondent van Nya Dagligt Allehanda is van meonfoft dat Churchill nog yoor Ravitailleering tegen lederen prijs. De brug ie vernield. De verzorging der troepen moet echter doorgang vinden, dus wordt op alle moge lijke doorwaadbare plaatsen de ravitailleering verzekerd Atlantic-Holland- PK Gehrmann-Pax Holland m Maan Maan op vanavond om onder 14ja 20.59 uur tot morgenochteed 19 Aug. ETC. ^v.m* 6.29 uur 2 S^pt. 10 Sept. N.M. Onderdak in Jeugdherbergen kerskaart. Het komt herhaaldelijk voor, dat personen zich bij de jeugdherber gen aanmelden voor overnachting, die niet in het bezit zijn van een geldige trekkerskaart. Meestal be treft dit jongeren, die na opgedane slechte ervaringen in kampeer boerderijen e.d. een fatsoenlijker, onderdak zoeken. Nogmaals moet er op gewezen worden, dat de herbergouders slechts toegang ver- leenen aan leden van de N.J.H.C. Van dezen regel kan onder geen enkele voorwaarde afgeweken wor den: ieder, Öie van plan is, van de jeugdherbergen gebruik te ma ken, dient dus tijdig een trekkers- kaart aan te vragen bij de N.J.H.C. te Amsterdam. BERLI»N, 18 Aur. (D.N.B.) De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft: Drie opmerkelijke feiten staan thans in hèt middel punt der belangstelling van mili taire waarnemers. Het zijn: 1. De operaties op het Oost-Europeésche oorlogstoonëel. 2. De toestand op de wereldzeeën. 3. Het Moskousche communiqué over de ontmoeting van Churchill en Stalin. In kringen van militair dëskun- digen alhier, krijgt men den in druk van nieuwe beslissende ont wikkelingen, waai-van de afloop uitsluitend van .het initiatief der mogendheden van het pact van drii afhangt. Nu de Duitsche en verbonden troepen het gebied van Donetz en Don bedwongen hebben en hun op- marsch in he$ groote steppengebied van Oost-Europa zijn begonnen hebben de offensieve operaties, naar het oordeel van militairen alhier, thans de derde faze bereikt, die in het voorterrein van den Kaukasus reeds begonnen is. Volgt men de Duitsche me thode van berichtgeving en be studeert men de laaiste be richten van het opperbevel der Duitsche weermacht, dan krijgt men den indruk, dat de Duit sche oorlogsleiding weer een van haar bekende zwijgperio- des is begonnen, waarvan het hoofdkenmerk nog altijd d<e ontplooiing van bijzonder groote activiteit is geweest. Waar, wanneer en in welken vorm zal 't groote offensief in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front verder gaan? Dat-is de vraag, die iederen militairen waarneriier het meest interesseert en die, naar men te Berlijn meent, reeds spoe dig zal worden beantwoord. Als zeker kan men wel thans reeds aannemen, dat na de over winning van he'. Kaukasische voor terrein, de Duitsche en verbonden strijdkrachten, die naar het hoog gebergte oprukken, worden gereor- het einde der zomervacantie van het parlement een verklaring in het Lagerhuis zal afleggen. In dit geval zou het Lagerhuis in bij zondere zitting bijeengeroepen wor den. Naar het blad uit Kaapstad verneemt, zou Churchill ook een ontmoeting gehad hebben met ge neraal Auchinleck te Caïro. Amerikaansche persstemmen, GENèVE, 18 Aug. (D.N.B.) De ontmoeting van Churchill en Sta lin te Moskou staat Dinsdag in 't centrum der politieke en mi'faire bespiegelingen der Amerikaansche pe'rs. De Herald Tribune wijst in dit verhand op de uiterst ernstige po sitie der Russen. De New York Ti mes brengt in herinnering, dat de hezoeken van Churchill aan Was hington eveneens werden gebracht tijdens duidelijke crises in den oorlog. De Herald Tribune geeft evenals de andere bladen uiting aan de verwachting, dat de politiek en de gemeenschappelijke strategie der drié verbonden mogendheden nu m overeenstemming klonen wor den gebr&c&t. ganiseerd, want de strijd fax t hoog gebergte vraagt andere methoden en andere strijdkrachten dan de strijd in de heete vlakte, waar de pantserformaties heersoheressen over het slagveld waren. Op dezelfde wijze moet ook de toestand voor Stalingrad beoor- deeid worden, waar met de zuive ring van de groote bocht van den Don.de slag in zéér nabije toekomst wel in een beslissend stadium zal komen. Hoezeer Stalingrad de ze- nuyv van het Sowjetrussische Wes telijke front is, blijkt reeds daaruit, dat de bolsjewistische oorlogslei ding met een buitengewoon groote krachtsinspanning sedert een maand massa's menschen en mate riaal in den strijd werpt. Dit ge bied heeft gevechten van zeer groo ten omvang gezien. In het teeken van pantserwapen en artillerie woedt de strijd voort. Het ziet er echter naar uit, alsof rin dit offen- siefgebied de Duitsche en verbon den reserves gereed staan voor den sprong om de groote taak aan te vatten het Sowjetrussische Noor den definitief van het Zuiden te scheiden. Wanneer dat zal zijn ge schied, zal de strategische positie van de Sowjetunie een geheel an dere zijn. De toestand op de wereldzeeën wordt gekenmerkt door de zware vijandelijke verliezen aan oorlogs schepen in het Westelijk deel van de Middellandsche Zee en in den slag bij de Salomonseilanden, als mede door het tot zinken brengen van meer dan 550.000 brt. Engel sche en Amerikaansche koopvaar-. dij-scheepsruimte alleen in de laat ste 18 dagen. Met dergelijke verlie zen wordt de reden begrijpelijk, die Churchill op het oogenblik van het grootste gevaar naar Moskou voer de om den Sowjetrussischen bond genoot de redenen uiteen te zetten van het niet tot stand komen van het tweede front. De opmarsch naai Malkop. Onweer staanbaar rukken de Duitsche pantserwagens in hot gebied der groote olievelden op. Deutecher Verlag-Reda- FX Grtmm-Köetem.Pöe Bottand

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1