NOORD-HOLLAND Duitscbe troepen in Kaukasus blijven in den aanval Verduister - DAGBLAD VOOR Willkie naar de Sovjet-Unie Drievoudige roofmoord te. Schiedam Horthy's einde Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebuieaax: SCHAGEN: Laan 201 Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Konihgstr. 78. Tel. 234511 lijnen). - ALKMAAR: LanKestragt 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 80ste Jaargang. No. 11882 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 22 AUGUSTUS 1942 Oodaoks hardoekkigen tegenstand Sovjetvliegtuigen boven Duitschland 2100 GEVANGENEN BI) DIBPPE HOOFDKWARTIER VAN DEX FÜHRER, 21 Aug. Het opperbevel der weermachtddeelt mede: „In den Kaukasus blijven de Duitsoha en verbonden troepen in. weerwil van dén hardnekki- gen vijandelijken tegenstand in den aanval. Luchtdoelgeschut heeft in de Straat van Kertsj een transportschip in brand ge schoten. In de Zee van Azof hebben Duitsche mijnvegers, zonder zelf verliezen te lijden, twee gepantserde Sowjet-be- wakingsvaartuigen, die over zwaardere artillerie beschikten en deel uitmaakten van een v^andelijke formatie, tot zinken gebracht. Zij dwongen de an dere schepen tot den terugkeer en maakten gevangenen. Aan het Donfront mislukten ver scheidene Sowjelpogingen om de rivier over te steken. De lucht macht heeft op.de Wolga 3 trans portschepen tot zinken gebracht en een rivierstoomboot beschadigd. Ten Oostten van Wjasma en bij Bzjef. zijn 'meermalen gereedstaan de vijandelijke troepen uiteenge slagen door het geconcentreerde vuur van alle w&pens, met doel- treffenden steun van de luchtmacht Op andere plaatsen werden Sow- jet aanvallen bloedig afgeslagen. Ten Zuidoosten van het Ilmen- meer zijn vijandelijke afdeelingen, die sedert verscheidene dagen op moeilijk terrein waren omsingeld, vernietigd. Vijandelijke aanvallen op den bruggehoofd aan de Wol- chof en aan het omsingelingsfront .van Leningrad haddén geen resul taat. In de Finsche Golf hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen een .vijandelijken mijnveger tot zinken gebracht en een tweeden zwaar beschadigd. De Finsche luchtmacht heeft op 19 en 20 Augustus twee Sowjetduikbooten door bomtreffers tot zinken gebracht. In den afgeloopen nacht hebben de bolsjewisten storingsvluchten hoven het gouvernement-generaal en Oost-Duilschland ondernomen. De burgerbevolking te Warschau leed eenige verliezen tengevolge van bommen. Alleenvliegende Brit- sche gevechtsvliegtuigen kwamen des nachts in het Noord-Duitsche kustgebied. De Engelsche lucht macht verloor overdag en in den loop van den nacht 9 vliegtuigen. - Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht opnieuw de oorlogshaven van Portsmouth gebombardeerd en door bommen van zwaar én zeer zwaar kaliber vernielingen en branden veroorzaakt op de werven en in het havengebied.' De vijandelijke verliezen bij de landingspoging aan de Kanaalkust op 19 Augustus zijn sinds de vori ge opgaaf gestegen tot 2095 gevan genen, onder wie 617 gewonden. Het aantal gesneuvelden en ver dronkenen kan nog niet vastge steld worden. Het aantal bij deze onderneming neergeschoten vijan delijke vliegtuigen is gestegen van 112 tot 127. De Duitsche verliezen zijn verminderd van 37 tot 35 vlieg tuigen". Vreugde te Berlijn over de mislukte landing. De reactie van het Berlijnsche publiek op de berichten over de met zware verliezen voor den te genstander afgeslagen Britsche invaèiepoging, aldus meldt de Ber lijnsche correspondent van het Hbl. is er een van vreugdè en trots. In geen tijden heeft een militaire ge beurtenis zoo zeer het gesprek van den dag gevormd als de mislukte invasie der Britten van gisteren. Weliswaar is het Duitsche volk LV v V; -X. Ruim 1500 Britsche gevangenen werden door de Duitsche voor de kust- Jtaseherming gebruikte strijdkrachten gemaakt te Dieppe. (Telefoto Orbis Holland-Pax Holland m) overtuigd van de kracht van zijn weermacht, maar afgezien van eenige kleinere storingsaanvallen, die geen groote beteekenis hdaen. was de verdediging aan den Oce aan nog nooit op de proef gesteld. De schitterende wijze echter waarop de Duitsche soldaten in het Westen waaromtrent men hier natuurlijk minder hoorde dan omtrent die in het Oosten of in Afrika de groote aanvalspoging, der Engelschen hebben afgeslagen.' heeft op het publiek diepen indruk gemaakt. Voor hen vormt men bemerkt dit duidelijk uit gesprek ken in winkels en in- de openbare verkeersmiddelen Dieppe "het bewijs, dat de Duitsche kustwacht in het Westen even onoverwinne lijk is als de- Duitsche legers aan het Oostfront en in Afrika en dat waar de Duitsche soldaat aan de kust wacht houdt de vorming van een tweede front tot de vrome wenschen van den tegenstander "moet blijven behooren. Portsmouth gebombardeerd. BERLIJN, 21 Aug. (D.N.B.) Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben-in den loop van den nacht op nieuw de Britsche oorlogshaven Portsmouth geboml^rdeerd en met, voltreffers» zware branden veroorzaakt in het gebied van wer ven en havens. De Sowjetreectie op Dieppe, STOCKHOLM, 21 Au*. (D.N.B.) Volgens den Moskouschen cor respondent van de Evening Stan dard is de Sowjetreactie op Diepipe „gereserveerd en afwachtend". De strijd MJ Woronesj. BERLIJN, 21 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der Weermacht deelt bij de succesvolle beëindiging van de derde pha'se van den af- weerslag bij Woronesj mee, dat tijdens de gevechten, die van 8 tot 17 dezer hebben gedu irrl, de vijand naast zware, bloedige verliezen 400 tanks en alleen de laatste dagen 107 vliegtuigen heeft verloren. De strijd woedde hevig, maar de Duit sche verdediging was elastisch en zij heeft weten te bereiken, dat de Duitsche troepen aan het slot zich ten volle hebben weten te hand haven in hun voornaamste ge vechtsstellingen. STOCKHOLM, 21 Aug. (D.N.B.) Uit Washington meldt de Brit sche berichtendienst, dat Wendell Willkie Donderdag heeft medege deeld, dat hij „over enkele weken" een reis zal maken naar de Sow- jet-Unie en het Nabije Oosten. Betreffende de -aankondiging van een reis van Wendell Willkie naar de Sowjetunie en het Nabije Oosten meldt de Britsche berich tendienst w uit Washington, dat Willkie hoopt Stalin te ontmoeten. Willkie heeft verklaard, dat hij zekere opdrachten van president Roosevelt zal uitvoeren. Hij heeft echter geweigerd den aard dezer opdrachten nader te bespreken. „Ik ben van meening, zoo zeide Willkie, „dat Amerika thans en in de toekomst nauw iiiet deze, lan den zal samenwerken. Ik wil mij met die landen en hun leiders vertrouwd maken". Besprekingen net Hall en Litwinof, STOCKHOLM, 21 Aug. (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst voorts uit Washington meldt, heeft Wendell Willkie Donderdag be sprekingen gevoerd met Cordell Huil en den Sowjetambassadeur te Washington, Litwinof. Willkie reeds op Weg? STOCKHOLM, 21 Aug. (Interinf.) Volgens nog onbevestigde be- der Engelschen te Dieppe (Van onzen Haagschen Redacteur.) DEN HAAG, 20 Aug. De grootsch opgezette inval, die de Engelschen gisteren in Dieppe uitgevoerd hebben, is even jam merlijk ineen gestort, als dr. Göb- bels eenigen tijd geleden in zijn ar tikel voorzegd heeft. „Sogar der Versuch ist strafbar", schreef hij en de feiten hebben uitgewezen, hoezeer hij gelijk gehad heeft. Hoewel achteraf geprobeerd wordt van Engelsche zijde, de on derneming te bagatelliseeren, blijkt toch wel üit een aantal mededeé- lingen via de Engelsche zenders, dat het den invallers wel degelijk ernst was met hun poging een bruggehoofd te vormen, teneinde verdere troepenontschepingen te doen plaats vinden. Lord Mount- batton verklaarde o.a., dat men tien ipaanden noodig gehad had, om deze onderneming voor te be reiden. Als men dan bedenkt, dat de Engelschen ternauwernood tien uren (om juist te zijn: 9 u. 55 min.) in Frankrijk geweest zijn, dan rest ons slechts, bedenkelijk het hoofd te schudden over deze voorberei ding. Drie maanden was Lord Mountbatton in de Vereenigde Sta ten geweest, om voorbereidende maatregelen te treffen. Nu verkla ren de Engelschen wel, dat het doel van de onderneming slechts was, ervaringen op te doen en dat «deze ervaringen de zware verliezen (de Engelschen zelf spreken van 95 vliegtuigen, waar de Duitschers slechts 87 afgeschoten machines meldden) rijkelijk waard zijn, doch men vraagt zich af, hoeveel erva ringen de Engelschen eigenlijk noodzakelijk achten, alvorens over te gaan tot een ernstige onderne ming, bedoeld om blijvend succes te boeken. *Om zes uur 's avonds ging het le ven in Dieppe weer normaal zijn gang en waren de diverse winkels weer geopend. De Franschen blij ken een en ander slechts be schouwd te hebben als overtollige last van de zijde hunner vroegere bondgenooten. Kenmerkend voor de Engelsche mentaliteit is overi gens wel, dat zij, ondanks het feit, dat zij zelf een millioenenleger hebben,"dat goed uitgerust en voor treffelijk geoefend heet, deze onder neming hebben laten uitvoeren door Canadeezen, Amerikanen en Gaullisten! Hoewel het niet onmogelijk ge noemd kan worden, dat in een klei ne sector een tijdelijk succes van eenigen duur behaald kan worden, mits men met de noodige men- schen en het noodige materiaal komt. hebbende Duitsche troepen in enkele uren de geheele overwin ning behaald, zonder dat men ge noodzaakt was, troepen van elders te laten komen. Dit wijst er eens te meer op, hoe doeltreffend de Duit sche afweer in het Westen georga niseerd was. Interessant is het, hier een ver gelijking te maken met de onge veer een jaar geleden door de Duit schers uitgevoerde overval van Kre ta. Hoewel ook daar de eerste Duit sche invallers aanzienlijke verlie zen geleden had, waren zij toch in staat, zich te handhaven, totdat de volgende golven gekomen waren om hen te helpen. Wanneer men dan nog bedenkt, dat Churchill bij het begin van de Duitsche opera ties verklaarde, dat Kreta ten koste van alles en in ieder geval gehand haafd zou worden, begint men in te zien, dat er militair gezien tus- schen Duitschland en Engeland geen enkel vergelijk mogelijk is. Op zijn zachtst uitgedrukt, heeft men propagandistisch, zoowel als militair gezien de eigen zaak meer kwaad dan goed gedaan. NoodeJoos bli Dieppe in den strijd geworpen Britsche' pantserwagens werden spoedig buiten gevecht gesteld. (Telefoto Transatlantic-Recla-Pax Holl. ml Gruwelijk misdrijf in recordtijd opgehelderd Een afschuwelijke roofmoord, ge pleegd in den nacht van verleden week Woensdag op Donderdag' op drie Rot- terdamsche vrouwen, is door de Schie- damsche politie in recordtijd tot volle dige oplossing gebracht. Reeds vier en twintig uur na het vinden van twee vrouwenlijken in de Maas, had zij een spoor te pakken en Zaterdagochtend j.1. werd de hoofddader,^ de 30-jarige groentekoopman P. H. te Rotterdam gearresteerd. Het vreeselijke misdrijf werd uitge voerd door drie mannen en drie vrou wen waren de slachtoffers, de 80-jarige H. de Vries uit Rotterdam, met haar beide dochters, de 56-jarige Henrietta en de 52-jarige Miens, alle drie wonen de aan de Claes de Vrieselaan te Rot terdam. De vrouwen waren door de kerels naar den Maaskant gelokt en daar neergeslagen, waarna zij waar schijnlijk in bewusteloozen toestand van de glooiing in de Maas geworpen werden. De jongste bleek echter nog bij kennis te zijn, zij kon zich drijven de houden en gilde om hulp. Twee van de mannen begaven zich daarop te water en om de vrouw definitief on schadelijk te maken. Na dit schandelijk misdrijf werd in een huisje op een in richten van den Londenschen nieuwsdienst zou Wendell Willkie reeds gisteravond uit Washington vertrokken zijn om" zich naar de Sovjetunie en het Nabije Oosten te begeven. Naar hijzelf verklaard heeft, wil Willkie Stalin leeren kennen. Inmiddels heeft de vroe gere candidaat vóór het president schap der V;S. zijn reisroute ge wijzigd Aanvankelijk wilde hij n.1. ook een bezoek brengen aan Tsjóerogking-China, doch Tsjang- Kai-sjek zou te kennen'hebben ge geven, op hét öogenblik geen bij zonder belang |e" stellen in de aan wezigheid van Willkie. STOCKHOLM, 21 Aug. .(A.N.P.) Naar de Britsche, berichtendienst meldt, heeft Roosevelt op de pers conferentie medegedeeld, Wendell Willkie als bijzondere gezant van den president naar het Nabije Oos ten en de Sowjetunie zal gaan. Naar Roosevelt verder mededeelde, zal de voornaamste .taak van Willkie daarin bestaan „de waarheid te zeggen omtrent datgene, wat de V.S. zullen doen om den oorlog te winnen". De „Sneekweek", het Friesche, zeil- evenement bij uitnemendheid, mag zich ook dit jaar in groote belang stelling verhengen. Een imposant gezicht bieden de* .Regenbogen" met de ballonfok op. Polygoon-v. Bilsen-Pax Holland m. De Nederlandsche Volksdienst kent geen medelijden of barm hartigheid. Hij kent alleen volksche plicht. de nabijheid liggenden volkstuin de buit gedeeld, welke zich bevond in de van de vrouwen afgenomen handtas- schen. Tot groote teleurstelling van de daders bleek zich in totaal slechts f 300.aan baar geld in de tasschen te bevinden. Al spoedig nadat de politie het on derzoek was begonnen, bleek, dat de jongste der vrouwen als secretaresse werkzaam was geweest bij een groote onderneming te Rotterdam en daar werd een draad gevonden, welke naar de oplossing van de tragedie zou lei den. Een collega wist namelijk te ver tellen, dat de dames reeds eenigen tijd het plan hadden te „verdwijnen", door zich ergens schuil te houden, en daar voor allerlei methoden trachten te vin den. Zij had over dit voornemen ge sproken met een reiziger, diè veel in de zaak kwam en deze had er weer met zijn broer over gesproken. Deze broer liet er iets over los tegenover den reeds eerder genoemden groente koopman J. H., in wiens brein onmid dellijk het lage plan. van een roof moord opkwam. Hij deelde dit plan mede aan zijn kornuiten, den 48-jari- gen los-werkman J. M. W., en den 31- jarigen los-werkman J. B., beiden te Rotterdam, terwijl ook de verloofde San een hunner, de 25-jarige Lenie L. it Schiedam, erin gekend werd. Dit meisje heeft van het begin tot en met het onmenschelijke einde van de ge schiedenis meegedaan. De drie dames werden eerst naar de woning van J. B. in de Zwarte Paardenstraat te Rotterdam gebracht en vervolgens naar een adres in Schie dam, vanwaar zij in den laten avond van Woensdag 12 Aug. meegenomen werden door het drietal en de verloof de, teneinde naar de zoogenaamde de finitieve verblijfplaats gebracht te worden. Van deze wandeling keerden zij niet levend terug. Na het vaststellen van de identiteit van de slachtoffers, duurde het nog geen achttien uur of de Schiedamsche recherche wist de hand te leggen op den hoofddader P. H„ te Rotterdam. Ook het Schiedamsche meisje kon spoedig worden gearresteerd, doch de beide andere daders, gealarmeerd door een oproep tot het verstrekken van in lichtingen in de plaatselijke pers, ble ken gevlogen. Na ijverig speuren werd het tweetal evenwel Donderdag in sa menwerking met de hoofdstedelijke politie te Amsterdam gearresteerd. H. en het meisje hadden reeds direct een volledige bekentenis afgelegd. De po litie verwacht, dat ook de beide ande ren spoedig tot een bekentenis zullen komen. Het viertal is op het oogenblik in verzekerde bewaring in het politie bureau te Schiedam en zal ter beschik king van den officier van justitie te Rotterdam worden gesteld. De mannen hebben in den korten tijd. niet langer dan twee dagen, dat de dames De Vries in hun macht wa ren, ook nog kans gezien toestemming te krijgen haar huisraad en andere za ken uit de woning te halen. Deze plundering geschiedde zoo deskundig, dat er werkelijk niets werd achterge laten. Alles werd opgeslagen in een schuurtje, natuurlijk met de bedoeling de goederen later te verkoopen. Door het tijdig ingrijpen van de politie is het zoover niet gekomen. Het huisraad en wat er zich verder in het schuur tje aan eigendommen van de dames heeft bevonden, is in beslag genomen. Italiaansch Weermachtbericht ROME, 21 Aug. Het Italiaan- sche weermachtbericht van heden luidt: Van het Egyptische front is niets van beteekenis te melden. Herhaalde aanvallen van Britsche vliegtuigen, op onze convóoien op tle Middellandsche Zee hadden gee nerlei succes. De schepen zetten hun tocht voort en bereikten hun iplaats van bestemming. De begelei dende afdeelingen vliegtuigen gre pen onverwijld op doeltreffende wijze in en schoten in luchtgevech ten 5 vijandelijke vliegtuigen neer zonder zelf verliezen te lijden. Een zesde vliegtuig werd door een ver kenningsvliegtuig neergehaald. Twee andere toestellen werden ge troffen door het afweergeschut van onze torpedojagers en vielen bran dend in zee. Maan Maan op vanavond om onder 18.16 o/\ c o 2.04 26 Aug 20.52 uur 10Sept V.M. tot mprgeaochteod N.M. 2 Sept- a 17 SePt- l.k. 6.34 uur e.k. Zondagavond om M„T 20.50 uur «X 19.08 tot Maandagochtend 3.06 6.35 uur BOEDAPEST, 21 Aug/ (D.N.B.) - De plaatsvervangende rijksregent, Steplian Horthy, heeft volgens een officieel bericht ter gelegenheid van zijn 25e vlucht naar den. vij and den heldendood gevonden. Naar het commando van het Honvedleger in het Oosten den rijksregent telegrafisch heeft.*mee gedeeld, was zijn zoon Donderdag ochtend om 5 uur opgestegen met. de opdracht tezamen met een hem ondergesc^tten anderen jacht- vlieger een verkenner op den kor ten afstand te escorteeren. Deze verkenner koesterde den wensch, dat. de jagers op geringe hoog te in de buurt zouden blijven. Stephan Horthy, die zijn taak in den strijd slecd's met voorbeeldige nauwgezetheid vervulde, bleef 'der halve op geringe hoogte. Toen hij terugkeerde tot den langzaam vlie genden verkenner, gleed zijn vlieg tuig in eert bocht af. Hij lyilde zijn machine weer optrekken, maar dit zou alleen op grooter hoogte mogelijk geweest zijn, zoodat hij om 5 uur 7 neerstortte. Op dit tijd stip is zijn motor blijven stilstaan. OM DE GROOTE PRIJS DER NAJIES. PARIJS, 21 Aug. (A.N.P.) Vijf Belgische renners zullen deelnemen aan den Grooten Prijs der Naties van bezet Frankrijk. Het.' zijn: van der Meerschaut,' Depredomme, Lo- wie, Sercu en Breuskin. Van Fransche zijde zullen de beste renners van de partij zijn, o.a. Admar, MithoUard, Le Guevil, Goutal, Yv. Marie, alsook de Italiaan Rossi. ./"Ti MSmS i i et;ouooeei w I. Polygoon-AndriJ3mx Holland na Duitschland mobiliseert z'n ijzerreserves ESSEN. 21 Aug. (DNB). Over- al in Duitschland is thans de groote actie tot mobilisatie van ijzerreser ves op gang gekomen. Wanneer men de beteekenis van deze actie op de juiste waarde wil schatten, moet er nogmaals op gewezen worden dat het er hierbij niet om gaat een in 't geheel niet aanwezige impasse in de ijzerproductie te overwinnen, maar dat het doel der inzameling is de grondstofbasis voor een in uiterst korten tijd uitvoerbare nieuwe uit breiding der bewapeningsproductie in het leven te roepen, ingeval de nieuwe vergrooting van de wapen productie Tn het begin van het ko mende jaar noodzakelijk mocht blij ken. Het gaat dus om .niet meer én niet minder dan om de vorming van een aanvullende iizerreserve waartoe schroot het beste geschikt is. omdat het. vergeleken met ijzer erts den weg naar nieuw ijzer aan zienlijk verkort. Het gebruik van oudijzer als basis voor de ijzer pro ductie bespaart de bij het erts tevo- renOnoodzakelijke bewerking in de hoogovens, het bespaart echter ook. hetgeen bij de urgente vraag naar steenkool vooi* de meest verschil lende voor •den oorlog belangrijke doelen belangrijk is. vooral steen kool en arbeidskracht, die noodig zijn bij de behandéling in de hoog ovens. De verkeerspositie is door de ver schillende maatregelen. die in den jongsten tijd bij de spoorwegen ge nomen zijn en die in hoofdzaak een bespoediging van den omlooptijd der wagons ten doel hadden, intus- schen zoo vlottend geworden, dat van derl kant van het verkeer alle voorwaarden aanwezig zijn voor het succes van de actie tot inzameling van oud ij zes*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1