NOORD-HOLLAND Rede van Hauptdienstleiter Schmidt Krymskaja en Kurtsjanskaja ingenomen - Verduister verklaart Jen oorlog Zware gevechten bij Rzjef DAGBLAD VOOR Brazilië Uitg.: N.V. Uitg.- Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant, verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct n. m.m Bij contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11883 6 pagina's Hoofdredacteur: A. "R. JONK EB Alkmaar MAANDAG 24 AUGUSTUS 1942 Duitsche en Nederlandsche nationaal-socialisten te Amsterdam bijeen De geschiedenis van het Nationaal- Socialisme in Duitschland De Duitsche bezettingstijd in Nederland Een stampvol Concertgebouw, waar Duitsche en Nederlandsche nationaal-socialisten broederlijk vereenigd waren, heeft Zaterdag avond in diepe spaqning geluisterd haar de. pakkende redevoeringen van Hauptdienstleiter Schmidt en den plaatsvervanger van den lei der der N.S.B. C. van Geelkerken. Men kent de stijlvolle wijze, waarop de nationaal-socialistischë vergaderingen worden ingericht, maar steeds weer is men opnieuw verrast (Joor de variatie, die men weet te brengen in de aankleeding der zaal en in de smaakvolle, sobe re versiering. Ook nu weer werd men getroffen door den stijl en de orde en tegelijk door de feestelijkheid van deze bij eenkomst. Prachtig was het po dium versierd met strak gespan nen Duitsche en Nederlandsche nationaal-socfalistische vlaggen. Tegen wit fond za.g men een gou den hakenkruis. Roode en witte bloemen én frisch groen zoomden het podium af, waar geüniformeer de leden der Jeugdbewegingen had den plaats gevonden. Buiten stond een eerewacht van Duitsche en Nederlandsche nati onaal-socialisten opgesteld, die na de aankomst der autoriteiten het Concertgebouw binnenmarcheerde en met de vlaggen een vaandel- wacht vormde achter het spreek gestoelte. Met enkele korte woorden open de de gemachtigde van den leider der N.S.B.districtsleider J. W. de Ruiter, de bijeenkomst, waarna hij het woord gaf aan den heer Van Geelkerken. De heer van Geelkerken zeide het kernachtig in zijn rondborstige taal Hij begon met er op te wijzen, dat de nationaal-socialisten strijden uit innerlijken dwang. Het natiofiaal-socialisme stelt het algemeen belang boven het eigen belang. Dat eischt offers van ons. Maar de nationaal-socialist is offer- bereid. Voor Mei 1940 bestond er geen consequentie en niemand was .verantwoordelijk. Nu zijn wij de eenige politieke partij in Neder land, maar hu zijn wij er nog niet. Want wij hebben niet gevochten om de éénige politieke partij te zijn, maar om ons volk te winnen. Men zegge niet: er is oorlog en daarom |kan nu het nationaal-so- cialisme niet gebracht worden. Straks echter zal het komen. Men moet durven zeggen: het nationaal- socialisme zal thans gebracht wor den voor zoover het op het oogen blik mogelijk is. Duitschland strijd op het oogen- blik. Het strijdt ook- voor de moe ders en kinderen in Engeland en Amerika. Want als het bolsjewisti sche monster niet wordt verslagen, zullen ook zij de verschrikkingen ondervinden, als de tijd gekomen is. Europa bigrijpt 'dit en wij be grijpen dit ook. Wij zijn niet bang ons lot aan dat van Duitschland te binden. Duitschland heeft het zwaard op genomen en het bloed van duizen den gegeven. Het bijt het spit af (Voor heel de wereld. De Duitschers zouden inderdaad anders oorlog kunnen voeren. Zij zouden het kunnen dioen als de Engelschen, die in Britsah-Indië de bevolking regeeren met bam- oestokken, gevuld meit lood, die in Egypte de mensdhen onderdruk ken en in Zuid-Afrika boeren en vooral hun vrouwen en kinderen op beestachtige wijze uitmoordden De 'wereld heeft over deze moord partij niet hard'meer geschreeuwd omdat het goud en de diamanten ah dit leed deden vergeten. -De Engelsche zender heeft ge zegd, dat wij nog even moeten waclhten „met den opstand, maar dat- de „Nederlandsche regeering" bet sein zal geven. De hetzers in Londen, die het gjoud hebben meegenomen denken, dat wij hen zullen geloojven. Zij trachten ons in het verderf te stor ten en dat zal, gebeuren, wanneer wij hen inderdaad probeeren te volgen. Wij echter staan samen, verbonden met de Duitschers, be- >eid óm te offeren ten bate van ons volk en ons vaderland en daardoor te bate van het nieuwe Europa. Na den heer van Geelkerken voerde Haiuptdienstleiter Sdhimkit het, woord. Deze siprak als volgt: Hauptdienstleiter Schmidt gaf in groote trekken een beeld van de na- tionaal-socialistische beweging in Duitschland van 1933 tot den dag van heden en van den Duitschen bezettingstijd in Nederland in* hef bijzonder. Spreker schilderde, hoe de Führe^ na het overnemen van de macht met den opbouw be gon langs vreedzamen weg, het Duitsche volk weer arbeid en brood gaf, den boeren vaste prij zen, en boe hij zich tevens in zijn groote vredesredevoeringen tot de wereld richtte en zijn hand tot den opbouw van Euro pa aanbood. Hauptdienstleiter Schmidt toonde voorts aan, hoe dit tweede programmapunt door de wereld met hoon en spot werd beantwoord en hoe de vroegere- vijandelijke mo gendheden er niet aan dachten, hun achterbaksch spel van 1919 op te geven. Integendeel, vrij metselaars en kapitalisten stel den pogingen in het werk om de revolutionnaire krachten van het nationaal-soci^lisme fe verstrikken en langzaam met hun geld af te sluiten. De groei van Duitschland tot 1 Sept. 1939. Met enkele voorbeelden stelde spreker nog eens de mijlpalen van dezen strijd om de Duitsche vrij heid in het licht; de uittreding uit den Volkenbond, den terugkeer van het Saargebied, de bevrijding van het Rijnland, de vriehdschap met Italië, de bevrijding van de Oost mark van de clericale machten, die zich met het marxisme verbonden en tégen den vrijheidswil van ze ven millioen Duitschers gesteld hadden, voorts den terugkeer der Sudeten-Duitschers in het Duitsche rijk en het plaatsen van Tsjecho- Slowakije onder Duitsche bescher ming, waarmede weer een keten iri den ring der vijandelijke mogend heden gebroken werd, Vervolgens besprak hauptdienstleiter Schmidt den op de Volksduitschers in Polen uitgeoefenden druk en het groot moedige aanbod van den Führer, waarin van de. Polen niets aDders verlangd werd dan een verbindings weg naar Dantzig en Oost-Prpisen. Opgehitst door Engeland en Frank rijk, ging deze te Versailles opge richte staat eèhter niet op het aan bod van den Führer in, doch daag de Duitschland brutaal uit door militaire demonstraties en nieuwe vervolging van de Duitschers. De kanonnen moesten spre ken. Op 1 Sept. 1939 verklaarde de Führer in de Rijksdagzitting, dat hij thans het bevel gegeven had om terug te schieten. Duitsche legers zouden nu de bescherming der Duit sche volksgenooten zelf ter hand nemen. Nu alle pogingen van den Führer mislukt waren, moesten de kanonnen spreken. De Führer trok zelf het veldgrijs aan, dat hip W2 jaar lang als eenvoudig musketier en Getreiter in iien we/eldoorlog gedragen had en verklaarde aan 't Duitsche volk en de wereld, dat hij het veldgrijs pas dan zou uittrek ken, wanneer Europa definitief tot rust zou zijn gekomen, de arische menschen beschermd zouden zijn en de absolute overwinning zou ge hecht zijn aaln de Duitsche vaan dels. De geweldige Duitsche tref kracht Nadat aldus, zoo vervolgde Haupt dienstleiter Schmidt, Duitschland in dezen geweldigen strijd op leven en dood getreden was, moesten Po len en de wereld ondervinden, dat de trefkracht van de Duitsche weer macht zoo geweldig was, dat dit tot de tanden gewapende Polen in 18 dagen werd vernietigd. Door afspraken met de Sowjet- Unie had de Führer in Augustus 1939 geprobeerd tot een vergelijk met de Sowjets te komen. Na het marxisme als eersten vijand in eigen land te hebben leeren ken nen en te hebben vernietigd, was zulks voor alle 'nationaal-socialis ten voldoende reden'om het bolsje wisme slechts in zooverre te' ver trouwen als het voor ons stond. „Aan den Westwal hielden Duit sche soldaten trquw de wacht. Aanvallen van de vereenigde strijdkrachten werden afgeslagen Slechts heel kleine successen kon den in de bocht bij Saarbruecken behaald worden. De Engelschen zongen hun mooie lied: „Wij han gen onze wasch op aan de Sieg- fried-linie", dat inmiddels volko men verstomd is, terwijl er op het oogenblik nog wél nauwelijks ie mand in Engeland te .vinden zal zijn, die dit lied zal zingen. Het lied evenwel, dat dienzelfden tijd in Duitschland gezongen werd, klinkt thans nog over de zenders en- verkondigt de macht van de Duitsche marine. Het was een aan sporing voor de Duitsche" zeelieden die dit lied „Wir fahreri gegen England zongen. In dien tijd van den Duitschen afweer begon reeds precies zooals' op dit oogenblik het gepraat over uitbreiding der fronten. Overal wezen Fransche en Engelsche staatslieden op deze noodzakelijk heid. Churchill had inmiddels als premier iiji Londen de zaken over gen.pmen. De Führer echter was de Engelsche actie in Noorwegen twee uren voor. De Engelsche lan dingstroepen uit de lucht werden reeds door de luchtmacht en de marine verslagen en binnen enke le dagen werden de laatste resten van den vijand uit ,het*gebied van Noorwegen weggevaagd. De 10e Mei. Zoo kwam ook de *10e Mei, waar op de Westelijke legers overgingen tot den aanval en de vernietigine van de Engelsch—Fransche strijd krachten. Dat ook bij dpze ope raties Nederland niet verschoond kon blijven, spreekt thans voor ieder nuchterdcnkend mensch van zelf. Als dientengevolge Duitsche en; Nederlandsche soldaten in con flict zijn geraakt, dan dragen die genen daarvoor de verantwoorde lijkheid, die thans niet meer in Nederland zijn, maar aan de over zijde in Engeland en Amerika sto ken. f Wij willen het lot dankbaar zijn, dat deze ongelukkige strijd slechts kort duurde en dat de helden, die aan beide kanten zijn gevallen, ons steeds in herinnering zullen brengen, dat het in de toekomst nooit weer mag voorkomen, dat Nederlanders en Duitfichers in den strijd tegenover .elkaar staan. Na dat de capitulatie van het Neder landsche leger zich had voltrokken, benoemde de Führer hij zijn de creet van 18 Mei 1940 Reichsminis- ter dr. Seyss Inquart tot rijkscom missaris voor het bezette Neder- lansche "gebiedT Dr. Seys Inquart nam 29 Mei 1940 in een plechtige bijeenkomst in Den Haag de bestuursmacht op zich. Het is goed, als wij ons af en toe deze historische feiten in de herinnering terugroepen. De rijks commissaris zeide destijds: „Alle wapensuccessen en de heerlijkste overwinning, die ooit is bevochten en die thans in Vlaanderen werke lijkheid wordt, veranderen niets aan het feit, dat wij, Duitschers lie ver in dit land waren gekomen met de ten groet opgeheven hand dan met de wapens in de vuist. Dit feit zal eenmaal voor den rechter stoel der geschiedenis beslissen en de verantwoordelijkheid voor alle ongeluk en alle vernieling leggen op de schouders van degenen, die niet opgewassen waren tegen de grootheid van dit uur". Destijds zeide hij' voorts: „Wij Duitschers zijn nu eenmaal ge plaatst in een gebied, dat ons in het Oosten en in het Westen zon der bescherming heeft overgele verd aan don aanval van wie op het oogenblik machtiger is. Eeu wenlang stonden wij bloot aan de rooftochten en roofoorlogen der Franschen. Eeuwenlang stortte de s'.orm van het Oosten zich over ons, dien wij tot redding van 't avond land steeds weer afweerden. He-4 Germaansche bloed in onze aderen verschaft ons het initiatief en den ondernemingsgeest, die de Neder- ladders flinke zeelieden en kooplie den deden worden èn ons, Duit schers, in den strijd voor onze le vensrechten hebben gemaakt tot de beste soldaten ter wereld." In deze rede zeide hij verder: „Wij Duitschers, nu, die thans met 'een blik gescherpt door het inzicht in de door het bloed bepaalde waarvan een volk, door dit land gaan, verheugen ons over de Ne derlandsche menschen. Wij verheu gen ons over de kinderen. Wij wen- schen de jongens hier toe, dat zij moedige, krachtige, ondernemende mannen borden en we wenschen den meisjes toe, dat. ze goede vrou wen en blijmoedige moeders van gelukkige gezinnen worden". Woorden van waardeering voor de Nederlanders. Deze woorden waren derhalve geen woorden van haat, maar woor den van waardeering, waarin een aansporing lag om mede te wer ken aan de groote gebeurtenissen. Hij bekrachtigde dit, door te zeg gen: „Het Duitsche volk heeft zijn Groot-Duitschland lief en is bereid hiervoor alles op te offeren. Het voelt evenwel de hoogere beteeke- nis van de aan het Duitsche volk gestelde roeping tot medewerking aan den opbouw van een nieuw ge órdend, vredelievend Europa. In het besef van de grootheid van deze taak is het bereid geweest zijn hoogste goed te weten Groot- Duitschland zelf in de waag schaal te stellen^ om -het nieuwe schoonere Europa te helpen tot stand brengen". Waarom Duitschland sa menging met de N.S.B. Nu ook in den tegenwoordi- gen tijd steeds weer de vraag /Vernomen kan worden waarom 'de Duitsche bezettingsautoritei ten slechts met de nationaal- socialisten samenwerken, zou ik nog eens in de herinnering, willen terugroepen, dat deze kameraadschap in de kerkers der vroegereregeering is ge smeed. Wie heeft Duitsche en Nealr- landsche nationaal-socialisten gemeenschappelijk opgesloten? Wie heeft er voor gezorgd, dat 'zij op de meest onwaardige wijze werden mishandeld? Wie heeft laf en arglistig weerlooze menschen neergeschoten in treincoupé's? Tegenaanvallen aan Don-front afgeslagen Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 22 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel van de Weermacht maakt bekend: In het gebied van den Beneden- Koeban hebben Duitsche en Roe- meensche troepen, die op fel vijan delijk verzet stuitten, de taai ver dedigde plaatsen Krymskaja en Kurtsjanskaja ingenomen. Ook in den Kaukusus werd de vijand ondanks hardnekkigen te genstand fjn uiterst moeilijke weers- en terreinsomstandiffheden uit ver sterkte bergstellingen geworpen. Ten Oosten van Wjasma eh bij Rzjef werde weer "verscheidene door pantserwagens ondersteunde aanvallen der Sovjets verijdeld. Ook ten Zuidoosten van het II- .menmeer en voor Leningrad mis lukten plaatselijke aanvallen van den vijand. In de Finsche Golf werd een vijandelijke mijnenveger door bomtreffers tot zinken ge bracht In het hooge Noorden bestookte de luchtmacht een vliegveld bij Moermansk, alsmede een troepen kamp op het visschersschiereiland Een kleine vrachtboot werd tot zin ken gebracht. Aan het Oostelijke front werden gisteren in luchtgevechten en door luchtdoelartillerie 98 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Zes an dere machines werden op den be- ganen grond vernield. .Zes eigen „vliegtuigen worden „vermist. Aan de Zuidkust van Engeland plaatsten lichte Duitsche gevechts vliegtuigen bij eep aanval overdag voltreffers op'voor de oorlogvoering belangrijke militaire inrichtingen, Aan de Belgische kust van het Ka naal werd een Britsch vliegtuig door jagers neergehaald. Marine artillerie schoot in het Westelijke deel van de Oostzee vier Britsehe gevechtvliegtuigen omlaag. Hoofdkwartier van den Führer, 23 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der Weermacht maakt bekehd: In den Kaukasus zijn Duitsche en verbohden troepen door sterke vijandelijke stellingen en wegver sperringen heen gebroken. Tegen aanvallen van den vijand werden afgeslagen. Op de Wolga zijn op 21 en 22 Augustus een sleepboot en twee vrachtschepen door bomtref fers tot zinken gebracht,1 een an dere sleepboot en vier tankschepen werden in brand geworpen. Aan het Donfront werden op verschei dene plaatsen pogingen van den te genstander om over te steken afge slagen. Hierbij werden gisteren 161 tanks vernietigd, waarvan.86 alleen in den sector van één legercorps. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer en voor Leningrad bleven afzonder lijke vijandelijke aanvallen in het Duitsche afweervuur steken. Het Sowjetluchtwapen verloor gisteren in luchtgevechten en doör afweergeschut 122 yliegtuigen, drie Onder de gevangenen aan het Oos telijk front waren er, die, zooals deze, Finsche uniformen droegen. Zij hadden opdracht de ravitailleq- ringswegen te verkennen en zoo noodig te vernielen. Orbis-HolIand-SS-PK Hoppe- Pax Holland m Het is tijd, kameradon, dat wij ons deze dagen herinneren en ons deze misdrijven voor oogen stellen om daaruit de noodige conclusies te trekken voor de hardheid van onzen politieken strijd. Deze kame raadschap, die destijds ontstond, zal haar hechtheid ook in de moei lijkste, zwaarste dagen bewijzen.. Destijds is het gelieele volk aange spoord tot medewerking. De kame raadschap. kon evenwel slechts ge schonken worden aan degenen, -die voor dezelfde idee hebben,geleefd en geleden. Als derhalve destijds mannen op stonden als Colijn, die in zijn bro chure „op de grens van twee werel den" de massa van het volk toeriep, dat de zelfstandigheid der kleine staten wel niet zou terugkeeren, dan stond toch tusschen de regels te lezen: „Wij zullen wel probee ren die Duitschers te zijner tijd weer kwijt te raken en wij zullen zoo mogelijk ook bijdragen tot een Engelsche overwinning op de natio- naal-socialistische krachten. Ook dë toenmalige commissaris der provincie Groningen Linthorst Homan, wendde zich in zijn bro chure: „aanpakken" tot het volk en spoorde aan tot de nieuwe orde, al toos evenwel onder zekere .voor waarden en voorbehoud. (Zie vervojg pag. 2). Italiaansch Weermachtbericht ROME, 22 Aug. (Stefani). Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakt in zijn legerbe- richt van 22 Augustus het volgen de bekend: Aan het Egyptische front norma le activiteit van verkenners en van de wederzijdsohe artillerie. De luchtmacht der asmogendheden was zeer actief, een Spitfire werd in een luchtgevecht neergeschoten. Italiaansche en Duitsche formaties bombardeerden de militaire doelen van Malta en voor anker liggende schepen in de haven van La Valet- ta. Twee onzer vliegtuigen' keerden van hun optreden tegen den vijand niet terug. In de Middellandschè zee schoten Duitsche jagers, die een convooi mopsten beschermen, vier vijandelijke vliegtuigen om laag. ROMl$, 23 Aug. (Stefani.) Het Italiaansche Weermachtbericht van heden luidt: Ook gisteren is dc activiteit der •patrouilles intensief geweest aan het Egyptische front. Aanvalspo- gingen van den kant van gepant- andere werden op den grond ver nield. Vier eigen vliegtuigen keer den niet terug van den vlucht. In Egypte hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen in den.nacht van 21 op 22 en in dien van 22 op 23 Augustus met succes verscheidene Britsehe vliegvelden ten Zuiden van Alexandrië bestookt. Bij aanvallen overdag en des nachts, gericht op verscheidene bewapenings- en ver- keersinstallatics in Zuid en.Oost Engeland werden krachtige ontplof fingen en branden waargenomen. Aan de Zuidkust werden 7 Brit sehe landingsbooten door bomtref fers in den grond geboord. Bij over dag ondernomen vluchten naar de bezette Westelijke gebieden schoten Afweergeschut en jagers vier Brit sehe vliegtuigen neer. WINTERHULP NEDERLAND LOTERIJ 1942. Beteekent: Groote kans op één der twee millioen geldprijzen. Maan Maan op vanavond om onder 19.52 g\ q 4.16 26 aur 20.48 uur,oSew. V.M. tot morgenochtend N.M. 2 Sept. ^00 17 Sept. l.k. 0.38 uur e.k. BERLIJN, 23 Aug. (D.N.B.) Van Duitsche zijde wordt medege deeld: Brazilië had onder Ameri- kaansche pressie reeds in Januari van dit jaar de betrekkingen met de asmogendheden verbroken. Ge volg gevend aan een nieuwe Ame* rikaansche afpersing, heeft de Bra- ziliaansche regeering thans aan Duitschland en Italië formeel den oorlog verklaard. Brdfcilië had zich reeds zoo zon der beperking ter beschikking van dge Amerikaansche oorlogvoering gesteld, dat de officieele deelne ming aan den oorlog zonder betee- kenis is. URUGUAY EN BRAZ1LI& BUENOS AIRES, 23 Aug. (D.N.B.) Naar uit Uruguay wort gemeld, heeft de President der republiek, Baldomir, beikend gemaakt dat Uruguay Brazilië ook voortaan de rechten van een niet-oorlogvoeren- de mogendheid zal toekennen. BEKENDMAKING 's-GRAVENHAGE, 23 Aug. - Het bureau van den Bevelheb ber der Weermacht in Neder land deelt mede: „Ondanks de gegeven .waar schuwing en het ter plaatse aangeslagen verbod, hebben den 21sten Augustus wederom jeugdige Nederlandsche perso nen het afgesloten kustgebied betreden. Zij zijn daarbij met een mijn in aanraking gekomen en door de ontploffing werd een jonggn gedood en een zwaar gewond. Er wordt nogmaals gewaar schuwd tegen het in weerwil van het verbod betreden van het afgesloten kustgebied. Den overtreder dreigt niet alleen een zware bestraffing, doch ook levensgevaar. Nederlan dei's, denkt daaraan en waar schuwt uw kinderen." serde vijandelijke elementen zijn afgeslagen. De vijandelijke lucht macht heeft storingsacties, uitge voerd op het gebied achter ons front zonder schade aan te rich ten. Duitsche jagers schoten vier der aanvalfende machines neer. Het afweervuur onzer escorte-een heden van een concooi heeft een Britsch vliegtuig getroffen en in zee doen storten. De bemanning werd gevangen genomen. Goede Nederlanders weten, dat zij hun volk dienen, door lid te worden van den Neder- landschen Volksdienst. Een Kolchos wordt ontbondeh. On der de hooge beuken zijn de afge vaardigden uit de dorpen bijeenge komen «m de nieuwe Duitsche be paling te vernemen, die den boer weer tot eigenaar van grond eif bodem maakt. Hoffmann-Stapf-PK Weber- Pas Holland TH

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1