NOORD-HOLLAND Strijd om Stalingrad AARDAPPELOOGST Verduister DAGBLAD VOOR 19 Schepen in den begonnen grond geboord TERREINWINST HIJ LENINGRAD DE DERDE BRITSCHE LANDINGS POGING DE KOMENDE VRIJWILLIGE AANMELDING 26 Aug 20.46 uur ibs.pt Uit*.: N.V. Uit*. Mij Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief, Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11884 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DINSDAG 25 AUGUSTUS 1942 Welke moeilijkheden de KAUKASUS biedt HOOFDKWARTIER VAN DEN FttHRER, 21 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Doitsche duikbooten hebben in het Oosten en Westen van den At- lantischen Oceaan en op de Cara- ibische Zee 17 schepen met een in houd van 107.000 brt, en twee transportzeilschepen in den grond geboord. Daarvan werden 11 sche pen met 64.000 brt uit convooten vernietigd. Nog twee schepen wer den getorpedeerd. Door het begin van alweer kon niet waargenomen worden, of zij ondergingen. Het weermachtbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In het gebied van den Kauka sus gaat de aanval van de Duit sche en verbonden troepen in he vige gevechten in het gebergte voort. Ten Noordwesten van Stalin grad zijn Duitsche infanteriedivi sies en snelle troepen, schitterend gesteuind door de luchtmacht, over den Don getrokken en in een aan- 1 val naar het Oosten door zwaar versterkte vijandelijke verdedi gingsstellingen heengebroken. Aan het overige front aan den Don mislukten plaatselijke aanvallen van den vijand door den tegen stand van Italiaansche troepen. Spoorweginstallaties en transport- bewegingen in het achterwaartsche gebied van den vijand, alsmede scheepvaartverkeer op de Wolea werden door de luchtmacht doel treffend bestookt. Ten Zuidwesten van Kaluga, ten Noordwesten van Mèdyn. en bij Tözjef werden vijandelijke aanval len afgeslagen of in nauwe samen werking met de luchtmacht reeds in de kiem gesmoord. Ten Zuidoosten van het Ilmcïi- meer en voor Leningrad werden plaatselijke terreinwinsten be haald en vijandelijke tegenaanval len afgeslagen. Aan het froxlt van de Noordelij- Italiaansch Weermachtbericht ROME, 24r Aug. Het Italiaan sche weermachtbericht van heden luidt als volgt: In Egypte zijn gevechten tus- schen patrouilles in ons voordeel geëindigd. Eenige gemechaniseer de strijdmiddelen werden vernield tijdens een poging onze linies te naderen. De vijandelijke luchtmacht heeft tijdens gevechten 7 toestellen verloren. Vijf werden neergescho ten _döor Italiaansche jagers en twee door Duitsche jachttoestellen. Een ander vliegtuig werd vernield door het afweergeschutvan x-tde sterkte Tobroek. Vijandelijke vlieg tuigen hebben gisteren een aanval ondernomen op Gela. Er vielen 4 dooden en 3 gewonden onder de burgerbevolking en lichte schade werd aangericht aan eenige gebou wen. Na de mislukte Britsche invasie-po ging bij Dieppe. In een volkomen nederlaag, waarbij slechts het veege Mjf gered werd, eindigde voor deze Engelschen de invasie. Hoffmann-Stapf- "PK-Antonowitz-Pax Holland m ke IJszee vielen duikbommeriwer- pers troepenkairipen op het Vis- soherschiereiland aan. De Sowjet-luchtmacht verloor gisteren in luchtgevechten 157 vliegtuigen. Negen andere werden door de luchtdoelartillerie neerge schoten of op den grond vernield. Acht eigen vliegtuigen worden vermist. In het Westen bestookten batte rijen verdragend geschut van het leger militaire doelen in het ge bied van Dover, Bij storingsv'luch- ten overdag wierpen enkele Brit sche vliegtuigen brisantbommen op het Noordwest-Dnitsche kust gebied. Lichte Duitsche gevechts vliegtuigen veroorzaakten gisteren in den loop van den dag bij aan vallen in scheërvlucht omvangrij ke vernielingen in de voor den oorlog belangrijke installaties aan de Engelsche Zuidoostkust. --In den afgeloopen nacht bestook ten Duitsche gevechtsvliegtuigen een stad van de Britsche bewape- ningsindustrie in de Midlands, als- mode voor den oorlog belangrijke doelen in Oost-Engeland met bri sant- en brandbommen. Er ont stonden talrijke branden' en ont ploffingen. In het Concertgebouw te Amsterdam vond Zaterdag een groote politie ke bijeenkomst van de ^N.S.D.A.P. en N.S.B. plaats. Een overzicht van de zaal tijdens de rede van Hauptdienstleiter Schmidt. Arbeitsber. N.S.D.A.P.-Stapf-Pax Holland m. Zooals in een extrabericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten in het Oosten en Westen van den Atlantischen Oceaan, alsmede in de- Cara- ibische Zee 17 schepen met een gezamcnlijken inhoud van 107.000 brt. en twee transport- zeilschepen tot zinken ge bracht. Hiervan werden 11 schepen met een inhoud van 64.000 brt. uit convooien ver nietigd. Nog twee schepen wer den getorpedeerd. Door het begin van afweer kon niet waargenomen worden, of zij ondergingen. (Kaart van Pelt) In het tijdvaje van 31 Maart tot 19 Aug. van dit jaar hebben de Brit ten drie landingspogingen aan de Fransche Kanaalkust ondernomen, die allen mislukten. De eerste vond plaats op 31 Maart in de nabijheid van St. Nazaire (niet op het kaartje aangegeven) de tweede ten Zuiden van Boulogne op 24 April en de derde op 19 Augustus te Dieppe. De laatste landing waarvan men uitvoerige berichten heeft kunnen lezen was een grooWch opgezette Soging om een bruggehoofd rond de aven van Dieppe te vormen. Alle steunpunten bleven echter in Duitsche handen, de .gelande vij and werd vernietigd en terug naar zee verdreven. Het plaatsje Dieppe (25.000 inwo ners) ligt op de kaart links onder aan in de omgeving van Le Tréport en Abbeville. DE DUINTERREINEN VAN DE PROVINCIE NOORD-HÓLLAND VOOR HET PUBLIEK GE SLOTEN. Naar de wnd. directeur van he4 provinciaal waterleidingbedrijf van NoordjHolland ons mededeelt, zijn van 18 Augustus jl. af de provin ciale duinterreinen voor het publiek, gesloten. Tot dezen maatregel is overgegaan, omdat het niet doen lijk is gebleken, streng de hand te houden aan het voorschrift, dat de bezoekers zich niet buiten de we gen en paden mogen' begeven en de verboden terreingedeelten niet mogen betreden. Daaruit zijn reed§ moeilijkheden voortgevloeid. In dé laatste dagen gingen velen, aange lokt door de snelrijpende bramen, het verboden gebied in om daar de zoo begeerde vluchten te halen, met het gevolg, dat zij zich aan le vensgevaar blootstelden. De - genomen sluitingsmaatregel heeft ongetwijfeld velen teleurge steld. Zooals uit het bovenstaande blijkt, is de maatregel echter geno men om den bezoekers ernstige moeilijkheden te besparen. Het spreekt vanzelf, dat door dezen maatregel ook de reeds uitgereikte toegangskaarten, niet meer geldig zijn. Beslissende strijd om Stalingrad begonnen BERLIJN, 24 Aug. (A.N.P.). In mi- litaire kringen alhier hecht men aan het feit, dat, zooals reeds door het D.N.B. is gemeldt, thans geheele divi sies infanterie alsmede snelle troepen in de groote bocht van den Don over den Don zijn getrokken, bijzondere be- teekenis. In dit verband werd vanmiddag op desbetreffende vragen in de Wilhelm- strasse aan journalisten verklaard, dat hiermede thans de groote beslissings- strijd om Stalingrad is begonnen. DE BEDREIGING DER STAD. BERLIJN, 24 Augustus. ïDe A.N.P:- correspondent meldt: De strijd om Stalingrad is begonnen. Ten N.W. van deze stad zijn, naar in het Duitsche weermachtbericht van heden is mede gedeeld, Duitsche infanteriedivisies en snelle troepen over den Don getrokken. Uit de formuleering' blijkt, dat niet slechts bruggenhoofden op den ooste lijken! oever van den Don gevormd zijn, doch dat zich daar reeds een belang rijke strijdmacht bevond. Niet alleen, dat hierdoor Stalingrad, waar een groot deel der Sowjet-Russi sche pantserwagens vervaardigd wordt, ernstig bedreigd wordt, ook de ver binding van de bolsjewistische troe pen, die zich ten zuiden van den door den Don en Wolga gevormden „flesr schenhals" bevinden, verkeert in ge vaar. Het is niet bekend, waar zich de Duitsche troepen, die tusschen Don en Sal in oostelijke richting zijn opge rukt, thans bevinden, doch het ligt voor de hand, dat ook déze een bedrei ging voor Stalingrad vormen, en wel uit zuidelijke richting. In het "Westen en Noorden van den Kaukasus vorderen de Duitsche en ver bonden troepen goed, niettegenstaan de het moeilijke terrein met zijn hooge bergketens naast diepe kloven, waarin de bolsjewisten .bovendien nog talrijke versperringen hebben aangelegd. De Kaukasus, waarvan de hoogste top, de Elbroes, 5629 meter hoog is, wordt slechts door enkele wégen door sneden. Het beste is de verkeerstoe- stand nog in het westelijke deel, waar zich enkele spoorwegen bevinden, na- Nieuwe minister van justitie io Duitscbland 'BERLIJN, 24 Aug. (D.N.B.) Officieel wordt medegedeeld: De Führer heeft met het oog op de bijzondere beteekenls, welke in oorlogstijd gehecht moet worden aan de rechtspleging, besloten., den post van Rijksminister van Justitie, die sinds het overlijden van den rijksminister dr. Gueruner onbezet was gebleven, opnieuw te bezetten. De Führer heeft daarom vden president van het Volksge richtshof, den gepensiomneerden staatsminister dr. Thierack, die na het overnemen van de macht tot aan het overnemen van de jus titie in rijksbehèer Saksisch mi nister van justitie was, tot Rijks minister van Justitie benoemd Tevens heeft de Führer Professor dr. Schlegel berger, die belast was met de leiding der zaken van het Rijksmimisterie van Justitie, van deze functie ontheven en op zijn verzoek gepensionneerd. Bijzondere volmachten. Officieel wordt medegedeeld: De Führer heeft dr. Thierack, door het volgende besluit bijzon dere volmachten verstrekt: „Ter vervulling van de taak van het Groot-Duitsche Rijk is een sterke rechtspleging nood zakelijk. Daarom machtig ik den Rijksminister van Justitie en draag hem op om volgens mijn richtsnoeren en aanwij zingen in overleg met den Rijksminister en chef der Rijkskanselarij en den leider der partij-kanselarij een nat. socialistische rechtspleging op te bouwen en alle daarvoor veréisohte maatregelen te treffen. Hij kan hierbij van het bestaande recht afwijken." HULP VAN DE SCHOOLJEUGD Het voornaamste voedsel voQr den aanstaanden winter is ongetwijfeld de aardappel. Zooals reeds werd, bekendgemaakt, is de uitpoot van aardappelen dit jaar zoo hoog mo gelijk opgevoerd en wijl de gewas sen er thans 'gunstig voorstaan, be looft de oogst aanzienlijk te zullen zijn. Maar zoo min als de huis vrouw voldaan is alvorens zij de winterprovisie in haar kast heeft, zoo min zijn de landbouwer en de overheid tevreden voor en aleer de oogst is binnengehaald en deN pro ducten veilig op de daarvoor be stemde plaatsen zijn opgeslagen. Vele maatregelen worden thans dan ook getroffen om het tijdig binnenhalen van den oogst te ver zekeren en zooals het zich momen teel laat aanzien, zal men er in kunnen slagen zonder bijzondere maatregelen alle aardappelen waar het hier voornamelijk om gaat tijdig te rooien. Door onvoorziene tegenslagen b.v. bijzonder ongunstige weersom standigheden is het mogelijk, dat alle genpmen voorzorgsmaatregelen niet voldoende blijken om'tijdig alle aardappelen en suikerbieten uit den grond te krijgen. Dat zou beteeke- nen, dat een meer of minder belang rijke hoeveelheid menschelijk voed sel zijn bestemming niet zou berei ken, niet' op tafel zou verschijnen, noch bij den stedeling, noch bij den plattelander, niet in het groote ge zin, niet in het kleine .huishouden. Onder geen beding mag de grond vasthouden, wat voedsel voor den mensch in den aanstaanden winter beteekenIndien het ondanks alle door de overheid genomen maatre gelen onmogelijk zou blijken met de ter beschikking staande werk krachten den oogst tijdig binnen te krijgen, rest den met de voedsel voorziening heiasten Nederland- schen autoriteiten nog slechts één redmiddel: de arbeidsbron te be nutten, die zonder ontwrichting van het economisch leven direct kan worden ingeschakeld: de school jeugd. En deze jeugd, die het recht heeft in den aanstaanden winter gevoed te worden met producten, die op Nederlandschen grond door Nederladnsche werkkracht en kun de zijn voortgebracht, heeft den plicht naar vermogen bij te dragen tot het irt veiligheid brengen van ons voedsel. En zij zal dit ongetwij feld gaarne doen. Daarom zal alleen als de met de voedselvoorziening belaste auto riteiten geen anderen uitweg zien op de medewerking van de school jeugd bij het rooien van aardappe len een beroep worden gedaan, Het ligt in de bedoeling, dat déze oogsthulp van de schooljeugd zoo veel mogelijk in klasseverband ge schiedt met een onderwijzer of leeraar aan het hoofd, die toezicht kan uitoefenen. Jongens van de zesde en hoogere klasêen der lagere school en jongens van de U.L.O.-, middelbare- en dagnijverheids- kweekscholen, komen voor deze oogstwerkzaamheden in aanmer king en zij kunnen zich hiervoor thans reeds vrijwillig opgeven bij het hoofd hunner school of bij een door dezen aangewezen docent. De totale opgaven der scholen worden vervolgens opgezonden naar het door den secr.-gen. van het dep. van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbesclierming, prof. J. van Dam, ten departemerfte ingestelde bureau Oogsthulp 1942. De oproep tot deelneming aan CHURCHILL IN ENGELAND TERUG. STOCKHOLM. 24 Aug. (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, is Churchill hedenavond per vliegtuig van zijn reis naar het Middenoosten en Moskou in Enge land teruggekeerd. Maan Maan op vanavond om onder 20.28 aa ytg- 5.31 V.M. tot morgenochtend N.M. 2 Sept. x 17SepL l.k. 6.39 uur ejc. petroleum voor kookdoel- einden. Gedurende het tijdvak van 28 Augustus t.m. 31 Octoberi 1942 ge- yen de met „02" genummerde bon nen van de bonkaart „EE" vóór kookdoeleinden elk rec'ht op het. koopen van 2 1. petroleum. GEEN VESTIGING ZONDER VERGUNNING. Thans ook voor stoffeerders en behangers. In de Staatscourant van 24 Au gustus 1942 is opgenomen een be schikking van den secr.-gen. van het dep. van H., N. en Sch., be treffende de uitvoering van de vestigingswet kleinbedrijf. Hierbij wordt de vestiging, overneming, verplaatsing enz., zonder vergun ning van den secr.-gen. verboden van inrichtingen, bestemd of me de bestemd voor de uitoefening van het stoffeerders-, onderschei denlijk van het behangersbedrijf, voor zoover dit uitoefening betreft. Deze beschikking treedt op 25 Au gustus 1942 in werking. Ten gevol ge van deze beschikking treedt het besluit algemeenvestigingsverbod kleinbedrijf 1942 ten aanzien van deze bedrijfstak buiten werking. noodlanding van engelsch vliegtuig bij bern. BERN. 24 Aug. (D.N.B.) Een Engelsch militair vliegtuig heeft Maandagmiddag wegens motor- pech in de buurt van Bern een noodlanding gedaan. De bemanning van twee personen en het vliegtuig werden geïnterneerd. melijk die van Krasnodar naar Nowo- rosisk en die van Armavir naar Toeapse. De niet zeer talrijke passen liggen des winters onder de sneeuw en voor de troepen biedt het terrein geringe verzorgingsmogelijkhden, zoodat voor raden dienen te worden meegevoerd. Het Kaukasus-gebied omvat niet min der dan acht klimaatzones. Uit dit alles blijken de moeilijkheden, waarmede dë Duitsche en verbonden troepen bij hun opmarsch te kampen hebben, doch welke tot dusver niet hebben kunnen verhinderen, dat gesta dig terrein gewonnen wordt. Veel beloven, weinig geven... De Nederlandsche Volksdienst belooft niets, doch geeft alles. Blijft geen buitenstaander, sluit U aan als lid. Britscbe mededeeliog over vloot-verliezen BERLIJN, 24 Au*. (D.N.B.) Na de vernietiging van het Britsche vliegkampschip Eagle en twee krui sers bij den recenten aanval op een Engelsch convooi in de Middelland- sche Zee, gingen er in Engeland stemmen op. naar publicatie van de tot dusver door Amerikanen en En gelschen geleden verliezen aan oor logsbodems. De Britsche admiraliteit geeft thans een eerste opgaaf van 152 oorlogsschepen met een totalen in houd van 631.400 brt. Onder deze 152 verloren gegane oorlogsbodems bevinden zich vijf slagschepen, vijf vliegkampschepen, 21' kruisers en niet minder dan 83 torpedojagers. Daar de werkelijke verliezen der Engelschen en Amerikanen aan oorlogsbodems meer dan 300 sche pen bedragen, valt aan te nemen, dat de Britsche admiraliteit binnen kort een tweede opgaaf zal ver strekken. De eerste gedeeltelijke Britsche bekentenis vormt dus een opmerkelijke bevestiging van de door de asmogend'heden opgegeven cijfers aan torpedeeringen van Brit sche en Amerikaansche oorlogsbo dems. Te Deventer werd een veulen- en het voordraven voor de jury. enterkeuring gehouden. Tijdens VNP-Zeijlemaker-Pax Holland m den oogst indien deze althans door de met de voedselvoorziening belaste instanties noodzakelijk wordt geacht zal in dat geval aan de verschillende scholen uit gaan van dit bureau, dat met het departement van Landbouw en Visscherij en met de scholen voort durend contact onderhoudt. Voor de door de scholen te ma ken onkosten, b.v. voor de reis met de klassen naar de oogstvelden o. d.. zal een regeling worden getrof fen, waardoor deze worden ver goed. Tevens zal getracht worden klompen beschikbaar te stellen, wijl de schoenen, die de meeste jon gens'thans bezitten, zich niet lee- nen voor het werk op den akker. Nadere bijzonderheden dienaan gaande zullen nog worden bekend gemaakt. Het vertrouwen wordt uitgespro ken, dat zoowel de jeugd als leer krachten en ouders zullen beseffen dat, mocht een oproep om mede werking der jongens van overheids wege afkomen, dit de voedselvoor ziening van ons volk in den aan staanden winter betreft en dat het de plicht, van allen is, met alle kracht daaraan mede te werken. De tijden zijn hard en ernstig. Ook voor Nederland, dat zoolang buiten de branding bleef, doch er thans midden in staat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1