NOORD-HOLLAND Verscheidene passen in Kaukasus onder controle I °p Eibr°es (563°meter^ Verduister DAGBLAD VOOR Verbitterde strijd bij Rzjef Hevige luchtaanvallen op Stalingrad Uit*.: N.V. Uit*. Mij Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Konin*str. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). -ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel 3332 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge- brdiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11885 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG 26 AUGUSTUS 1942 rijksoorlogsvlag geheschen WEDERZIJDSCHE LUCHTAANVALLEN BERLIJN, 25. Aug. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: „Aan de monding van de Koe- ban namen Roemeensche for maties. na hevige straatgevech ten de havenstad Temrjoek. Ten Zuiden van den beneden loop van den Koeban werden verscheidene vijandelijke tegen aanvallen afgeslagen en de bolsjewisten bij de achtervolging verder in het gebergte terugge worpen. Dnitsche bergjagers hebben verscheidene passen in het Westelijke Kaukasusge- bergte onder controle gekregen, deels in een aanval genomen. Op 21 Augustus om 11 uur des ochtends heeft een afdeeling voor het hooggebergte op den Elbroez (5630 HL) den hoogsten top van het Kaukasus gebergte, de rijksoorlogsvlag geheschen. Ten Noordwesten en ten Zuiden ivan. Stalingrad won de aanval, in weerwil van het wanhopige bolsje wistische verzet verder aan terrein. 62 Bolsjewistische pantserwagens werden vernietigd. Aan het front van den Don sloe gen' Italiaansche troepen verschei dene aanvallen van den vijand deels in* gevechten van man tegen man af. Hevige- aanvallen van de luchtmacht overdag zoowel als des nachts op het acbterwaartsche ge bied van den vijand vooral op Sta lingrad veroorzaakten in de bewa- peningsbedrijyen en militaire in stallaties zware branden en groote verwoestingen, op de Wolga wer den twee transportschepen tot zin ken gebracht. Ten Zuidwesten van Kaluga en ten Noordwesten van Me- dyni mislukten sterke vijande lijke aanvallen. Bij Rzjef zijn de Duitsche troepen een wissel- valligen verbitterden strijd ge wikkeld met sterke vijandelijke infanterie en pantserstrijd krachten, 63 bolsjewistische tanks werden vernietigd, waar van 40 alleen in den sector van een infanteriedivisie. Ten Zuidoosten van het Ilmen- cheer en voor Leningrad wordt slechts plaatselijke gevechtsactivi- teit gemeld. Duitsche gevechtsvliegtuigenvie len gisteren de belangrijke Sowiet- russische haven aan de-Witte Zee, Archangel aan. Bij het ve»trek wer den zware branden waargenomen. In Noord-AJfika bestookten lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen in de beide afgeloopen nachten een Britsch vliegveld ten Noordwesten van Caïro. Installaties en op den grond staande vliegtuigen werden beschadigd. Bij vluchten overdag boven be lette gebieden in het Westen wer den twee Britsche vliegtuigen in «en luchtgevecht neergeschoten. Formaties van de Britsche lucht macht vielen in den afgeloopen nacht het Rijn-Mam gebied met bri sant- en brandbommen aan. De burgerbevolking leed verliezen. In .verscheidene plaatsen vooral in ROME, 25 Aug. Het Italiaan- iche weermachtbericht van heden luidt: Normale bedrijvigheid van de artillerie aan het geheele Egypti sche front, waar afweerbatterijen vier toestellen hebben vernietigd, die trachtten aanvallen te doen op bet gebied achter ons front. Op de Middellandsche Zee is een aanval van talrijke vijandelijke vliegtuigen op oen convooi mis lukt: de escortevaartuigen schoten twee aanvallende toestellen neer, Duitsche jagers deden een derde itoestel hetzelfde lot óndergaan. Een Engelsch schip is getroffen en tot zinken gebracht door Duitsche bommenwerpers. Aanvallen van de vijandelijke luchtmacht op plaats- fics in Griekenland en onze bezit tingen in de Egeïsche Zee veroor zaakten beperkte schade. Geen en kel verlies wordt gemeld. Negen manschappen, onder wie vijf offi cieren, behoorende tot de beman ningen van Britsche vliegtuigen, die neergeschoten werden geduren de de laatste dagen-tijdens lucht gevechten, zijn gered en gevangen genomen. Nederlandsche vrijwilligers bij de Waffen-SS. Ook de geweergrepen moeten beoefend worden. Alles moet op de juiste wijze worden uit gevoerd. SS Fritz-VNP-Pax Holland m. woonwijken van de steden Frank- furt am Main en Mainz ontstond materieele schade en schade aan gebouwen. Nachtjagers en 'lucht doelartillerie schoten 16 der aan vallende bommenwerpers neer. De luchtmacht bombardeerde overdag voor den oorlog belangrij ke installaties* in- Zuid-Engeland. Op 24 Augustus vielen Duitsche mij nenvegers numeriek sterkere Brit sche motortorpedobooten in het Kanaal aan. Vanaf zeer korten af stand werden een motortorpedo boot en een vrij groot vaartuig, waarvan het type niet kon worden vastgesteld, tot zinken gebracht. Een andere motortorpedoboot bleef brandend liggen. Onze strijdkrach ten keerden zonder beschadiging naar hun steunpunten terug. In den nacht van 24 op 25 Augustus wer den bovendien door Duitsche pa1 trouillevaartuigen in den Noorde lijken uitgang van het Kanaal twee Britsche motortorpedobooten tot zinken gebracht. Verklaring van Percy Nelles Over het ernstig verlies van schepen. GENEVE. 35 Aug. (DNB). Uit Londen wordt gemeld, dat de chef van den Generalen Staf der Cana- deesche marine. Viceadmiraal Percy Nelles. in een toespraak tot jonge marine-officieren volgens de Eve- ning Standard heeft verklaard, dat het duikbootgevaar in de Noord- Amerikaansche wateren nog steeds aanwezig is en naar zijn meëning eerder nog verscherpen zal dan ver minderen. de Canadeesche regee ring verwacht van de jonge leden der marine, dat zij meer initiatief aan den dag zullen leggen bij de bestrijding van het vijandelijke düikbootwapen. dan men tot dusver bij de Canadeesche marine heeft kunnen waarnemen. De Evening Standard publiceert verder een artikel van een Ameri- kaansch criticus, waarin gezegd wordt, dat men niet kan zeggen, dat 't duikbootgevaar in het Wes ten van den Atlantischen Oceaan door de geallieerden tot dusver on der de knie is gebracht. Nog steeds ziet men aan het strand van de Ame rikaansche küst aan den Atlanti schen Oceaan scheepswrakken en wrakstukken en de wateren rondom kaap Hatteras lijken wel een scheepskerkhof. In de Carabische zee en aan de Noordelijke kust van Amerika, zoowel als in het midden van den Atlantischen Oceaan duurt het tot zinken brengen van schepen nog steeds voort en men moet zelfs zeggen, dat de gevaarlijke omvang daarvan nog niet verminderd is. Ge zien die situatie is h^t onjuist. Wan neer men van Amerikaansche zijde spreekt van een begrenzing van het verlies van schepen. NIEUWE BURGEMEESTER VAN BATAVLA. TOKIO, 25 Aug. (D.N.B.) Het Japansche militaire bestuur op Java heeft de benoeming bekend gemaakt van 17 provinciale gou verneurs. Voorts is benoemd tot burgemeester van Batavia Sakao Tsoekamoto. De burgetjieesters van Soerabaja en andere groote Javaansche steden zullen eveneens gekozen worden uit Japanners en vooraanstaande Javaaansohe per soonlijkheden. De onlusten in Indië BANGKOK. 25 Aug. (DNB). In Cawnpore zijn nieuwe botsingen voorgekomen tusschen dèmonstree- rende Indiërs en de politie, zoo meldt Radio-Delhi vandaag. De po litie schoot meedoogenloos op het Indische volk. In drie andere plaat sen in de centrale provincies kwa men eveneens ..ordeverstoringen van vrij grooten omvang" voor. Inzake de reeds gemelde onlusten in- Calcutta verluidt nog. dat daar het tram- en autobusverkeer steeds weer verbroken werd. Gemotori seerde troepen werden ontboden. Bovendien werden gewapende poli tieagenten op de kruispunten der straten opgesteld. Uit Delhi verluidt, dat massaar restaties van congresleden in Luck- now. Allahabad. Nagpur. Poona en in andere steden zijn verricht. On danks deze maatregelen neemt het aantal nieuwe leden van het con gres voortdurend toe. De leden van het congres maken tochten door al le' deelen van Indië en sporen de bevolking aan om aan den opstand deel te nemen. Hertog van Kent omgekomen STOCKHOLM, 25 Aug. (D.N. B.) De Hertog van Kent is bij een vliegongeluk om het le ven gekomen, naar .de Engel- sclie nieuwsdienst meldt. Officieel wordt nader te Lon den meegedeeld, dat de Hertog van Kent zich op weg naar IJsland bevond, toen het vlieg ongeluk geschiedde. De volmachten van dr. Thierack BERLIJN, 25 Aug. (D.N.B) Ten aanzien van de benoeming van Dr. Otto Thierack tot Rijks minister van Justitie schrijft dc Berliner Boersenzeitung, dat de aandacht .gevestigd is op het, be lang van de werkzaamheden der Duitsche justitie in oorlogstijd dóórdat de Rijksminister gemach tigd wordt vau het bestaande recht af te \vijkei\. Er komt ee^ breed arbeidsterrein open te- lig gen, dat de nieuwe Rijksminister met des te meer vertrouwen; kan betreden,' aangezien hij volmachten en bevoegdheden heeft, die een unieke concentratie der krachten op het gebied .,van het recht vor men. Door de Ned. Ver. voor Luchtvaart werden voor de deelnemers aan het jeugdluchtvaartkamp te Vierhouten wedstrijden met zweefvliegtuigen georganiseerd. Op weg naar het wedstrijdterrein. Polygoon-Zeijlemaker-Pax Koll. m. Uitgaande van de Vereeniging tot Bevordering van de Bijenteelt wor den thans aan imkers practische lessen gegeven, waarbij vooral op een goede verzorging van het biienvolk in den winter wordt gewezen. De heer J. A. Joustra, alg. secr. van genoemde vereeniging. trad tijdens een dezer lessen, welke te Bilthoven werd gegeven, als leeraar op. VNP-De Keijzer-Pax Holland m. De bestrijding van de kruisbestuiving In de Ned. Staatscrt. van 24 Aug. j.l. zijn verschenen de bodempro- auctiebeschikking 1942 kruisbeslui ving van den secr.-gen. van het dop. van L. en V-issCl?. en de krachtens deze beschikking dooi den regeeringscommissaris voor de bod eruprod u c ti e uitigev ajar d i gde regeling tot bestrijding van kruis bestuiving (West-Friesland 1). Hiermede heeft de bestrijding van de kruisbestuiving een wette lijke basis gekregen, in aansluiting op de reeds - ecnige jaren be staande vrijwillige regelingen en plaatselijke verordeningen en is deze bestrijding een voorwerp van staatszorg geworden. I De thans uitgevaardigde rege lingen treden in de plaats van de op dit punt. bestaande verordenin gen en regelingen, voorzoover be treft de in de regeling van oen regeer;ngscomimisisaris voornoemd in artikel 1 aangewezen in Noord- Ilolland gelegen gebieder) en de in artikel 2 aangewezen voorrangs gewassen. ROOSEVELT NOODT CURTIN EN Sl^TS. LISSABON, 25 Aug. (D.N.B.) Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt uit Washington, heeft pre sident. Roösevelt de premiers" van Australië en Zuid-Afrika. Curtin en Smuts, uitgenoodigd in den loop van dit jaar naar de Ver. Sta" ten te gaan. 4 Sabotagepogmg op spoorlijn De Dienststelle van den hoe- beren SS- und Polizeifünrer Nordwest deelt mede: Zondag 23 Augustus 1942, te- ^cn 8 uur des ochtends, is ge constateerd, dat de rail op het traject Deventer-Apeldoorn door losdraaien van de schroe ven en verbindingsstukken buitenwaarts verplaatst was en\ dat het weggenomèn ve-bln- dingsstuk tusschen de vastlig gende en de losgeniaakte rail was geklemd, zoodat een ope ning ter nrcedte van 8 cm. was ontstaan, die voldoende zou zijn geweest om een trein' tot ont sporing te brengen. Het onder zoek in deze strafbare zaak duurt, voort. Met het oog op de omstandig heid, dat de Nederlandsche spoorwegploegbaas Chrislian Kruitbosch bewust, eigener be weging, terstond alles in l et werk heeft gesteld om het trein verkeer te doen stoppen en der halve door een lid van de Ne derlandsche bevolking de aan slag is verhinderd, is er van afgezien in dit geval gijzelaars te doen boeten. In diepgaande besprekingen bij den hoeheren SS- und Poli- zeiführer heeft thans de Neder landsche spoorwegdirectie de verantwoordelijkheid op zich genomen voor een belangrijke uitbreiding van de beveiliging. Zee van Azof-kust in Roemeensche handen t Wolkbreuken in Westelijke Kaukasus BERLIJN, 25 Aug. (D.N.B.). Naar het opperbevel van de weermacht meedeelt, heeft de Duitsche luchtmacht met sterke formaties gevechtsvliegtui gen gisteren en van vannacht zware aanvallen gericht op het gebied van Stalingrad. Talrijke fabrieken en be langrijke verkeerskpóoppunten aan de beneden-Wolga werden door bomtref- fers verwoest. Olieraffinaderijen die zich in de buurt van de Wolga-haven bevinden, gingen in vlammen op, ter- n Na de mislukte Britsche invasie-poging bij Dieppe. Met behulp van de ze booten, die speciaal ingericht waren voor het aan land zetten van pantserwagens, dachten de Britten hun tweede front te kunnen op richten, doch ook deze poging mislukte jammerlijk. Hoffrnann-Stapf-PK. Koll-Pax Holland m. wijl opslagplaatsen van benzine der bolsjewieken na het uitwerpen van brisant- en brandbommen in de lucht vlogen. Reeds na de eerste aanvallen ontstonden er groote branden binnen de stad. de strijd rond de stad. BERLIJN, 25, Aug. (D.N.B.) Sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers hebben giste ren onophoudelijk zich gemengd in de gevechten van de Duitsche legerforma- ties in het gebied van Stalingrad, zoo verluidt van militaire zijde. Troepen concentraties van den vijand werden in scheervluchten met bommen en boordwapens bestookt en vernietigd, j Andere zware aanvallen waren ge richt op het bolsjewistische ravitail- leeringsverkeer. Honderden vracht auto's, bespannen en gemotoriseerde voertuigen werden vernietigd. Talrijke batterijen vyerden buiten gevecht ge steld. Ook hipt spoorwegverkeer op de naar Stalingrad voerende lijnen werd herhaaldelijk door de Duitsche lucht macht aangevallen. Bij Kamyschin wer den verscheidene treinen vernietigd. Op de Wolga werden bij het besto ken van 'het vijandelijke scheepvaart verkeer een koopvaardijschip van mid delbare grootte door bommen tot zin ken gebracht. Duitsche jachtkruisers steunden in het gebied ten Noorden van No^orossisk de oprukkende Duit sche formaties en vielen in herhaalde scheervluchten bolsjewistische haarden van verzet op de heuvels van den westelijken Kaukasus met succes aan. Volgens de tot dusver ontvangen rapporten werden gisteren hij de ge-, vechten in den zuidelijken sector van het Oostelijke front 27 bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten. kust van zee van azof in roemeensche handen. BERLIJN, 25 Aug. (A.N.P.). Naar militaire deskundigen alhier verkla ren, bevindt zich na de verovering van Maan Maan op vanavond om onder 20.58 o /v jt r* 6.47 26 auk 20.43 uur]0Sept V.M. tot morgenochtend N.M. 2Sept. ai 17 Sept. lk 6.41 uur e.k. Vent verbod voor groenten ën fruit De groentenhandelaar mag alleen vaste klanten bezoe ken. GEEN VERSCH FRUIT IN RESTAURANTS. In het belang van een zoo recht vaardig mogelijke verdeeling van de beschikbare hoeveelheden groen ten en fruit over de NederUndsche huishoudens dient, naar het Rijks bureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd mededeelt, de ver koop van versche groente en fruit anders dan in de winkels welke de normale kanalen geacht moeten worden, waarlangs groente en fruit- de huishoudens bereiken verder te worden beperkt. Te dien einde is door den secr.- gen. v$n het dep. van Landbouw en Visscherij met ingang van 27 Augustus 1942 het volgende be paald: le. Het venten met groenten en fruit is verboden, onder welk ver bod tevens valt het hebben van een standplaats voor den verkoop van evengenoemde producten. Dit verbod geldt niet alleen voor den verkoop op of aan den openbaren weg, maar ook op voor het pu bliek toegankelijke perrons van stations. Onder dit verbod valt niet het bezoeken door groentenhandelaar aan vaste klanten. 2e. Voorts is in alle eetgelegen- heden, zooals restaurants, rèstau- raties van stations en treinen en cafetaria's de verkoop van versch fruit verboden. 3. De verkoop van fruit door te lers rechtstreeks aan particulieren is voortaan in het geheele land verboden. Dit verbod geldt dus ook voor hoeveelheden minder dan 2X kilo, zoowel als voor verkoop aan particulieren woonachtig binnen de eigen gemeente van den teler. 4e. In boomgaarden of fruit- teeltbedrijven zijn de eetgelegenhe--'' den van fruit niet meer toegé-* staan. Algemeene inventarisatie teztielprodncten MANUFACTURENWINKELS GAAN EEN WEEK DICHT. 'sGRAVEiNHAGE, 25 Aug. De secr.-gen. van het dep. van Han del, Nijverheid en Scheepvaart deelt mede, dat in de week van 614 September 1942 een algeheele in ventarisatie van de voorraden tex tielproducten bij de industrie en den handel zal worden gehouden. De vier rijksbureaus voor textiel, t.w. rijkstextielbureau te Arnhem, rijksbureau voor wol en lompen te Tilburg, sectie confectie te Amster dam en rijksbureau disiex te Den Haag, zullen den ingeschreven on dernemingen tijdig van nadere ge gevens met betrekking tot deze in ventarisatie in kennis stellen. Op grond van het bovenstaande is het genoemde ondernemingen verboden gedurende de periode van 614 September 1942 textielproduc ten te koopen, te verkoopen, af te leveren, te vervoeren of te doen vervoeren en is het dus geoor loofd de verkoopmagazijnen of af- deelingen van magazijnen te slui ten. Dispensatie der verbodsbepalin gen zal in bijzonder ernstige geval len kunnen worden aangevraagd bij het betrokken rijksbureau, waar men is ingeschreven. Slechts bij uiterste noodzaak zal dispen satie worden verleend. de aan de Zee van Azof gelegen stad Temrjoek door Roemeensche formaties thans de geheele kust van de Zee van Azof in handen van de Duitsche en verbonden troepen. Men acht het hier desondanks niet uitgesloten, dat in het vlak tegenover het schiereiland Kertsj gelegen gebied nog bolsjewistische strijdkrachten staan, hoewel deze geen bijzondere militaire beteekenis meer hebben. Over hét verdere verloop van de gevechten rondom Stalingrad wordt door bevoegde Berlijnsche instanties gezwegen. Men verklaart slechts, dat de Duitsche aanvallers in dit gebied zich in verschillende richtingen voor waarts bewegen. Naar vanmiddag al hier verluidde is het juist, dat in het westelijk deel van den Kaukasus in de afgeloopen dagen wolkbreukachtige re gens zijn gevallen, waardoor de ge vechten aldaar niet onaanzienlijk wer den bemoeilijkt. Dat ook in het gebied rondom Stalingrad soortgelijke weers omstandigheden zouden heerschen, werd vanmiddag alhier op desbetref fende vragen v\n journalisten door Duitsche militairen bestred»*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1