NOORD-HOLLAHD Ten Westen van Stalingrad De inbraak in het distributiekantonr DAGBLAD VOOR Verbitterde tegenstand vprdért aanval van dm vijand te Beverwijk Arbeidsvoorwaarden in de zuivelindustrie' en het melkinrichtingbedriif Arbeidsvoorwaarden in het kappersbedrijf r- Verduister i Uit*.: N.V.. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel.- 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 et p. m.m. Bij contract, binnen een iaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11888 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1942 Nieuwe successen voor Duitsche bergtroepen Zuidkust van Engeland gebombardeerd Britsche formaties boven Kassei HOOFDKWARTIER VAN 'DEN FÜHRER, 28 Aug. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: „In den Kaukasus veroverden bergjagers den doorgang door nog meer passen in het hoogge bergte. Verstrooide vijandelijke strijdkrachten werden vernie tigd. Ten Westen van Stalingrad wint. (Je Duitsche aanval on danks taai vijandelijk verzet terrein. Bij den afweer ^an wanhopige tegenaanvallen werden alleen gisteren overdag in den sector van een leger corps met schitterenden steun van batterijen luchtdoelgeschut 135 bolsjewistische tanks ver nietigd of buitgemaakt. .Sterke formaties gevechtsvliegtuigen en vliegende artillerie mengden zich op vernietigende wijze in de gevechten te land, Bovendien werden Stalingrad en de ach- terwaartsche verbindingen der bolsjewisten Overdag en des nachts gebombardeerd. Twee groote Wolgavrachtschepen en een tankschip .werden in brand geworpen. Aan het Don-front sloegen Duit sche en Italiaansche troepen vijan delijke aanvallen af. Ten Zuidwesten van Kaluga en bij Rzjef werden op verscheidene plaatsen aanvalsvoorbereidingen .van den vijand ,in samenwerking met formaties van d.e luchtmacht uiteengeslagen. Plaatselijke vijan delijke aanvallen mislukten. Ten Zuiden van het Ladogameer •viel de vijand met sterke strijd-, krachten da Duitsche stellingen aan. De bolsjewisten werden in ihevige gevechten, deels in een te genaanval teruggeworpen. Hierbij werden 35 tanks stukgeschoten. De bolsjewistische luchtmacht (verloor gisteren overdag in lucht gevechten en door de luchtdoelar- tillerie 101 vliegtuigen, zeven an dere werden op den grond vernield. Een eigen vliegtuig wordt vermist. Bij vluchten boven de bezette gebieden in het Westen werden gisteren in luchtgevechten 15, door patrouillevaartuigen 3 Britsche vliegtuigen zonder eigen verliezen neergeschoten. Na storingsvlüchten overdag zon der eeniga uitwerking boven West en Noordwest-Duitschland hebben formaties van de Britsche lucht macht in den nacht van 27 op 28 Augustus aanvallen ondernomen, vooral op de stad Kassei. De bur gerbevolking leed verliezen. In woonwijken ontstond materieele schade en schade aan gebouwen. Door nachtjagers en luchtdoelartil lerie werden volgens de totdusver ontvangen rapporten 35 fter aan vallende Britsche bommenwerpers neergeschoten. In de /periode van 14 tot 27 Augustus verloor de Britsche luchtmacht 315 vliegtuigen, waarvan 52 boven de Middel- landsche Zee en in Noord-Afri ka. In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Groot-Brit- tannië 63 e#?en vliegtuigen ver loren. De Duitsche luchtmacht viel over dag en 's nachts voor den oorlog ROME, 28 Aug. Het Italiaan sche weermachtbericht van hed^n iuidt als volgt: Verkenningspogingen van vijan delijke afdeelingen, gesteund door - een welomierhouden artillerievuur, zijn aan het Egyptische front afge slagen; Duitsche jagers hebben in luchtgevechten drie vijandelijke toe stellen neergeschoten. Luchtaanval len zijn ondernomen op Gela en Comiso door Britsche vliegtuigen, waarvan er één, getroffen door af- weervuur, brandend neerstortte in de omgeving van Comiso, terwijl een tweede, ernstig beschadigd, gedwon gen was te landen nabij Manna di Ragusa. De piloot werd gevangen genomen. Gemeld wordt,'dat één persoon is gedood en dat er onder de burgerbevolking eenige gewon- deri vielen, terwijl lichte schade is aangericht. belangrijke installaties aan de Zuidkust van Engeland, alsmede in midden- en Oost-fingeland met brand- en brisantbommen aan. Luchtaanvallen op Stalingrad BERLIJN, 28 Aug. (D.N.B.) Naar het opperbevel van de weer macht meedeelt, hebben Duitsche formaties gevechtsvliegtuigen ook gisteren haar aanvallen op de stad Stalingrad voortgezet. Ver scheidene fabrieken der bolsjewis tische bewapeningsmdustrie wer den door. brisant- en brandbommen getroffen en brandden tot den grond toe af. Boyendien werden talrijke ravitailleeringsbcdrijven in het havengebied in de asCh gelegd. Nog op 50 K.M. afstand werdén groote branden waargenomen. Vooral, in het duister van den naoht 'bood de brandende stad een beeld van verwoesting. Bijzonder succceavol was in den afgeloopen naoht een aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen op het vlieg veld Serpuohof ten Zuiden van Moskou. De Duitsche vliegtuigbe manningen namen tien uitgebrei de branden waar en hevige ont ploffingen in den Zuidoosthoek van het vliegveld. De daar gele gen vliegtuigihangars werden prac- tisch volkomen vernield. Nfeu we successen voor de bergtroepen, BERLIJN, 28 Aug. (D.N.B.) De Duitsche bergtroepen in den Kaukasus hébben eenige nieuwe passen in het hooggebergte be reikt en de verdediging dér Sowjets aldaar onder den voet geloopcn. Door het terrein van het hoogge bergte trekken de stoottroepen op in verscheidene groepen, die ech: ter met elkaar in verbinding staan. Zoo gelukte het, de Sowjet-verdedi- gimg in verscheidene groepen te splitsen, waarvan enkele reeds vernietigd konden worden. De strijd om de vesting Stalin grad gaat met succes verder. Po gingen van den vijand, om. verder ten Noorden aan den Don het Duitsche front in te drukken, ten einde verlichting voor Stalingrad te verkrijgen, werden door Duit sche en Italiaansche tróepen ver ijdeld. De Sowjets, die.zich gisteren ten Zuidwesten van Kaluga en bij Rzjef tot plaatselijke aanvallen beperkten, werden bij hernieuwde voorbereidingen tot een aanval in deze sectoren door de uitwerking der Duitsche wapens in samenwer king met de luchtmacht vernieti gend getroffen en verslagen. Nieu we aanvallen probeerde de vijand met vrij sterke strijdkrachten en pantserwagens te ondernemen in het gebied ten Zuiden van het La dogameer. Deze gevechten duren nog voort. DE STRIJD TUSSCHEN DON EN KAUKASUS. BERLIJN. 28 Aug. De ANP- correspondent meldt: Omtrent de gevechten 'tusschen Don en Kaukasus toont het Duitsche opperbevel zich op het oogenblik zeer zwijgzaam. Het is typeerend. dat daarentegen van geallieerde zü- de met een opmerkelijke openhar tigheid over het snelle voortschrij den der aanvalsoperaties wordt ge sproken. hetgeen kenmerkend is voor de bezorgdheid, die men om trent den afloop der krijgsverrich tingen in dit gebied koestert. Een groot nadeel is het voor de bolsje wisten. dat belangrijke verbindin gen van het Zuiden naarh et Noor den verloren zijn gegaan. De spoor lijn. die van Astrakan over Saratof leidt, is de eenige verbinding, waar van zij nog een min of meer onge stoord gebruik kunnen maken. Nu de operaties in het gebied van Sta lingrad de Wolgat zÜn genaderd,, dreigt ook de verbinding van Sta lingrad met het Noorden, waarvoor de bolsjewisten tot dusver nog de beschikking hadden over een spoor lijn en de Wolga als scheepvaart weg. te worden afgesneden. Hier mede is dan dit belangrijke indu striecentrum. door Stalin eens ..het hart der Sowjet-Unie" genoemd, van het midden en Noorden van het land geisoleerd. Andere verbindin gen met het Noorden staan den bol sjewisten niet meer ter beschikking, hetgeen niet zal nalaten, nadeeligen invloed uit te oefenen op het ver voer van het door Engeland en de Vereehigde Staten geleverde oor logsmateriaal; dat in hoofdzaak naar de Kaspische Zee werd gezonden. BOMMEN OP NEDERLANDSCH GEBIED. Bij zijn eergisteren ondernomen vluchten naar het Nederlandsche luchtruim, had de Engelschman het weer in het bijzonder voorzien od de Nederlandsche burgerbevolking. Aangezien hij door het geconcen treerd Duitsche afweervuur zijn doelen niet systematisch kon nade ren, ontstond door blindelings uit strooien van bommen schade aan gebouwen, o.m. ook aan een school gebouw. De Nederlandsche burger bevolking heeft hierdoor en door aanvallen met boordwapens 37 ge wonden en 18 dooden te betreuren. De Nederlandsche bevolking wordt nogmaals in haar eigen be lang dringend uitgenoodigd bij het vuren van afweergeschut in huis te blijven of anders terstond op eeni- gerlei wijze dekking te zoeken. £>UITSCH HOOGGERECHTShOF I Gisteren ving het Ofaergericht aan met het hooren van den get.- deskundige, den heer de Hoo, dir. van het Centraal Distributiekan toor te 's Gravenhage. Deze ver strekte inlichtingen over de wijze, waarop de bescheiden opgeborgen waren, den termijn waarvoor de in een kantoor opgeslagen hoeveel heden doorgaans dienen enz. Van den voorraad levensmiddelen, die de gestolen difetrlbutiebescheiileii vertegenwoordigen, zouden zijns inziens acht honderd tot duizend men6phen een jaar hebben kunnen leven. Naast de schade hierdoor toegebrachtaan de voedselvoorzie ning van het Nederlandsche volk, wees hij ook op de desorganisatie in het distributieapparaat, die van daden als deze 't gevolg is. Het ver hopr der verdachten werd vervol gens voortgezet met dat van Gerrit Hendrik Meyer, veekoopman, ge boren 25 Juli 1895 te Haarlemmer meer. Deze verklaarde, door zijn oom in .de affaire betrokkeii te zijn. Van een jood, zekeren Barand, dien hij van een markt kende, had hij drie dhizend gulden geleend om zaken te doen. Achternaam en adres van dezen jood zeidè verdachte niet te weten, evenmin als deze zijn ach ternaam en adres kende. President: „Denkt u dat ik dat geloof? Men leent iemand geen 3000 gulden zondek zijn naam cn adres te weten!" Verdachte: Ik kende hem al ja ren van de markt. We noemden elkaar Gerrit cn Barend. Misschien heette hij Barends. Ik wendde' mij tot hem, omdat hij zich had aanbe volen voor het geval er wat te handelen viel. Nadat omzet en verdiensten van verdachte zijn nagegaan, is dc beurt aan Pieten Kroon, boter- en kaaswinxelier, geb. 16 Aug. 1018 te Abcoude. Deze kwam door Alde- wereld met Meyer in contact, di» hem zekeren dag opzocht met een tasch vol distributiebescheiden bij zich. Daarop ontwikkelde zich de handel. Een deel dei^ levensmidde len, die verdachte o de toewijzin gen kreeg, verhandelde hij in den winkel. Wanneer de president hierop wat dieper ingaat, vertelt verdach te o.m. ook verkocht te hebben aan een paar man der Ordnungs- polizei, een paar vliegers en enkele parachutisten, die hij had leeren kennen in café's. Op de vraag of hij van deze menschen geen namen kan geven, herinnert verdachte zich alleen zekeren Franz. A President: Ja, ze lreetcn alle maal Franz, noem eens een achter naam! Verdachte zegt er geen tc Weten Hij leverde den mannen wamieer ze met verlof waren. Volgens, zijn verklaring uit dankbaarheid voor het feit, dat hij door toedoen der Duitsche politie na de oorlogsda gen uit de gevangenis zou zijn gekomen President: Maar waarom nu juist, alleen aan dien zoogenaam- den Franz. Dan had u toch eigen lijk aan het heele politiecorps uw diensten moeten aanbieden., (ge lach in ;dc zaal). Verdachte antwoordt dat hij nu eenmaal met^deze mannen kennis had gemaakt* Nadat uit het ver dere verhoor is gebleken, ^3at hit' zijn medeverdachte Piloo, die bij hem in den winkel kwam, met .Meyer in contact heeft, gebracht besluit, de president dit verhoor met de opmerking, dat hij van ver rlarht.es verhaaltjes niét veel go looft. Vooral niat van 'dat over dien zekeren Franz. Hii zon liever eens namen hebben gehoord! Hierna komt Gijsbertns Piloo handelaar in' boeken cn groenten geboren 23 Juni 1S98 te Amster dam voor het hekje. Diens ver hoor bepaalt zich vrijwel tót het nagaan van betrekkingen tot. me deverdachten, omzet eh verdien sten. Hetzelfde is het geval met dat van Salomon Canes, lompen- Op de kleine bedrijven in de Wie- ringermeer wordt zeer veel gese lecteerd zaad voor den tuinbouw geteeld. Aan den arbeid op een veld met veredeld uienzaad. •Polygoon-Kuiper-Pax Holland m. Nijpend gebrek aan tonnage GENèVE, 28 Aug. (A.N.P.) In een verslag van een bijzonderen correspondent van de Daily Herald uit Washington wordt o.a. gezegd: Ir» bevoegde kringen van de Ame- rikaansche hoofdstad is men van meening, dat de positie der gealli eerden in den oorlog ter zee ern stig is. Terecht gaan er derhalve in de Ver. Staten stemmen op die verklaren, dat de scheepvaartcrisis aan het eind van dit jaar veel grooter zal zijn dan het vorige jaar, tenzij er een wonder ge schiedt. Ondanks alle valsche op timistische verklaringen moet het nuchtere feit onder het oog gezien worden, dat het cijfer der scheeps- torpedeeringqn nog altijd dat van den nieuwen aanbouw overtreft. De geheele omvapg van het gevaar dat - schuilt in het gebrek aan scheepsruim te treedt echter pas .aan het licht wanneer men be denkt, dat Engeland en Amerika de laatste maanden niet minder, doch veel meer scheepsruimte noodig hebben. Vooral de Stiile Oceaan en de Sowjetunie roepen om steeds meer tanks en munitie, zoodat op de beschikbare koop vaardijvloot een op den duur schier ondraaglijke last drukt. Vermorste arbeidsuren in de U.S.A. GENEVE, 28 Aug. (D.N.B.) - Uit New York wordt gemeld: Het Verbond van Fabrikanten deelt mede, dat de stakingen ii\ de maand Juli zijn ver meerderd en dat döor 222 sta kingen in totaal 1.9 millioen arbeidsuren verloren zijn ge gaan. In het verslag vïn het verbond wordt woordelijk ge zegd: Terwijl het aantal der aan de stakingen deememende arbeiders en de verloren ge- gane arbeidsuren slechts wei- 1 nig kleiner zijn dan in Juni, -blijkt toch uit net verhoogde aantal stakingen en uit andere factoren een toenemende re bellie van ,een deel der arbei ders, die geen gehoor schen ken aan de oproepen van de vakvereenigingen, noch aan die v&i de regeering. Blijkens de Staatscrt. van 28 Aug. 1942 he^ft het college van Rijksbe- middelaars een aantal beschikkin gen gepubliceerd, houdende regelin gen van loonen en andere arbeids voorwaarden voor de zuivelindu strie en het melkinrichtingbedriif. De regeling voor de zuivelindus trie bestaat uit een m^ntelregeling. waarin in hoofdzaak sociale bepalin gen zijn opgenomen, en een 6-tal gewestelijke regelingen, waarin de loonen voor het geheele land wor den vastgesteld. Daarnaast stelt de regeling voor het melkinrichtingbedriif de loonen en sociale bepalingen Voor het ge heele land vast. In de regeling voor de zuivelin dustrie worden de werknemers in gedeeld in 3 categorieën: vakarbei ders. geoefenden en ongeschoolden, terwijl de gewestelijke regelingen voor iedere categorie werknemers een loon bepalen volgens een ge meenteklasse-indeeling. Bij vergelijking van dë verschil lende gewesten onderling, blijkt, dat. gezien ook het aantal loonen voor iedere categorie werknemers, loonklassen zijn vastgesteld. Gebaseerd op het loonpeil van de categorié geoefenden in de zuivel industrie. worden de loonen in het melkinrichtingbedriif bepaald voor het binnenpersoneel. echter met een gemeente-indeeling in 4 klassen, ter wijl voor de melkbezorgers reke ning wordt gehouden met voor de ondernemingen vastgestelde melk prijzen. De melkinrichtingen, die. ten aan zien van hun melkventers, in de 4e genteenteklasse" zouden vallen, dus de kleinste gemeenten, vallen .zoo- Blijkens de Staatscourant van 28 de zer heeft hét College van Rijksbemid- delaars een regeling van loonen en anijere arbeidsvoorwaarden in het kappers en posti^hebedrijf vastgesteld. Bij deze regeling zijn» de werknemers verdeeld in leerlingen, aankomende bedienden, tweede en eerste bedien den. Voor het heerenkappers- en da- meskappersbedrijf zijn voor ieder de zer groepen loonen vastgesteld. Daar toe zullen de kapperszaken in 4 groe pen worden ingedeeld, overeenkomstig de4 "tariefgroepen, die doör het Dep. van H., N. en S. zullen worden goed gekeurd qf vastgesteld. De weekloonen exclusief verval, be dragen voor tweede bediende vanaf het tweede jaar f8.50 a f 11.50. Indien zij in het bezit zijn van een schooldiplo ma f 11.a f 14.Voor eerste be diende stijgen deze loonen tot f 18.— a f25.daarna zal boyendien pro visie worden genoten. Per jaar zal gedurende 6 dagen va- cantie worden gegeven- Voor het overige bevat de regeling bepalingen betreffende doorbetaling van het loon over christelijkè feestda gen, en bij zoogenaamd» kort verzuim Ook is bepaald, dat de werkgever een voorschot op het loon zal betalen bij ongeval van den werknemer. Voorts zijn eenige verplichtingen van den werknemer vastgesteld ,en zijn bepalingen opgenomen betreffende be ëindiging der dienstbetrekking die in het algemeen zal plaats vihden met in achtneming van een opzeggingstermijn van 2 weken. Aan dr. ir. A. H. W. Hacke, te 's-Gra- venhage is de bevoegdheid toegekend, dispensatie van de bepalingen der re geling te verleenen. De loonbepalinpen, zullen in wer king treden zoodra*'de te nemen be schikking 'betreffende de indeeling der kapperszaken in tariefgroepen in wer king zal treden. De overige bepalin gen gaan in op Maaïldag 7 Septem ber 1942. handelaar, gebojren 7 November 1S91 te Amsterdam. De laatste verdachte, Mozes van Loggen, coupeur, geboren 25 Fe bruari 1921 te Amsterdam, blijkt een neef van Salomon Canes te zijn. In 't begin der affaix-e bracht hij zijn oom met Meyer in contact, latér deed hij met dezen ook zelf standig zaken, In vex-gelijking met die zijner voorgangers zijn deze weinig omvangiijk. De getuigen. Hierna worden de getuigen ge hoord. Als eerste is de 38-jarige koopman en makelaar, J. M. Ro- dfrigues, aan de beurt. Getuide, die verdachte de Groot al van vioeger kende, kreeg van hem 380130 gulden ter hand cesteld om te beleggen. Een quitanüe weid daarvoor niet overgelegd, want de Gi'oot had haast. Denzelfden dag kochten zij ten kantore van notaxis Lubbers twee perceelen, volgens ge tuige tegen billijken orijs, andere die ten verkoop stonden waren volgens getuige, die zich deskundig noemde op dit gebied, echter te duur, weshalve een kostbaar schil derij en briljanten werden aange kocht. Vervolgens legden de politiebe ambten M. .Veensti'a en Achterberg verklaiïngen af omtrent velschil lende verdachten. Eerstgenoemde deed een omstandig verhaal over de eerstearrestatie van den later nog eens uit Amersfoort ontsnapten verdachte Catoen, dien hij ken schetste als een berucht inbreker, die steeds ,vei-zet pleegt, poogt uit te breken en de politie op een dwaalspoor tracht te brengen. Toen getuige te zijnen huize huilfco.eking deed, bleek dat hij zich placht le verstoppen in een nis boven een schuifdeur tusschen twee kamers. Een matras lag erin en de berg plaats was handig gecamoufleerd. De arrestatie ging met geweld ge paard. Omstreeks 12 uur pauzeerde het Obergericht, In de middagzitting, welke, om half twee aanving, verzocht de ver dediger van verdachte Catoen den president nog twee getuigen .te lioo- ren, die zich bereid verklaard had den te bevestigen, dat Catoen ook voor den datum, der inbraak reeds over groote somméh gelds be schikte. De verdediger van de Groot vroeg voor zijn cliënt een psychiatrisch onderzoek aan. Nadat het Obergericht zich in raadkamer had teruggetrokken, deelde de president na heropening ter zitting mede, dat het eerste ver zoek werd afgewezen en het twee de ingewilligd. Het psychiatrisch onderzoek zal den'zelfden middag worden vei*richt. De zitting werd hiei-na verdaagd tot hedenochtend tién uur. Ver moedelijk zal de staatsanwalt dan zijn requisitoir houden. Maan Maan •>p vanavond om onder etpu 20.37 uur17™ L.K. tot morgenochtend E.K. lOSept f- Af- 24 Sept. N.M. O.^O uur v.M. Zondagavond om McT 20.35 uur 22.39 tot Maandagochtend 11.41 6.48 uur wel ten aanzien van hun melkbezor gers als ten aanzien van hun bin nenpersoneel onder de regeling voor de zuivelindustrie. Naast een regeling van de loonen der werknemers bevatten beide ré gelingen bepalingen omtrent emo lumenten. vacantie. kort verzuim en een uitvoerige regeling voor ziekte en ongevallen. Van belang is eveneens de bepa ling. ohj in ondernemingen, waar geen or geen voldoende pensioen- of gelijkwaardige andere regeling bestaat, het loon voor gehuwde en ongehuwde werknemers per week resp. f 2.en f 1.meer zal moe ten bedragen dan het in de regeling vastgestelde loon. - Aan Dr. ir. A. H. W. Hacke. te 's Gravenhage. is de bevoegdheid gegeven in bepaalde gevallen dis pensatie te verleenen van de toe passing van bepalingen dezer rege lingen. mede in verband met de te verleenen goedkeuring aan de be staande pensioenvoorzieningen en daaraan gelijkwaardige regelingen. Beide regelingen treden in werw king met ingang van 14 September 1942. terwijl de pensioenbepalyigen. op 1 November 1942 in zullen gaan. Nederlandsche verpleeg sters naar het Oostfront Met den trein van 7.20 zijn gister avond wederom tien Nederland sche verpleegsters vanuit Den Haag naar onze ambulance aan het Oost front vertrokken. Enkele maanden geleden waren reeds twintig harer collega's van hier uit daarheen gegaan. Bij het afscheid aan het perron der Staatsspoor sprak de leider van de Nederlandsche ambulance, arts Gaijart, de vertrekkend# ver pleegsters in hartelijke bewoordin gen toe namens den commandant van het Vrijwilligerslegioen Neder land, luitenant-generaal Seyffardt. Sjoreker legde daarbij den nadruk op de groote beteekenis van den Ar- béié, waarvoor deze Nederlandsche zusters zich hebben ingezet, In het bijzonder zullen de Nederlandsche jongens, die aan het front, strijden voor het nieuwe Europa, en die be reid. zijn het hoogste offer, dat zij kunnen brengen, daarvoor te geven de aanwezigheid van Nederlandsche verpleegsters £p hoogen prijs stel len. Dokter Gaijart wenschte allen een voorspoedige en een tot weer ziens. Van alles Wat uit dorp en stad Kind door kokende melk ver brand. Het drie en een halfjarig zoontje van den heer G. J. Schub, tenbelt te Enter kreeg eenige da gen geleden een pot met kokende melk over het lichaam. Het kind moest met ernstige!, brandwonden worden vervoerd naar het R.K. zie kenhuis te Almelo, waar het thans aan de bekomen verwondingen is overledei^. Clandestien vleesch op een melk- auto. Gisteren hebben beambten .van den economischen dienst der politie twee slagers aangehouden op de Weesperzijde te Amsterdam, die niet minder dan 1600 kg. vleesch afkomstig van clandestiene slach- 4ing, op een melkaAto vervoerden, loewel zij het vleesch, in zakken verpakt, zorgvuldig tusschen de melkbussen hadden verbolgen, bracht het onderzoek spoedig, het duister bedrijf aan het licht. Felle brand te Zuidbroek. Tóen de ouders op familiebzoek waren, maakten de kinderen van de fami lie R. Baving te Zuidbroek op.een eléctrisch kookplaatje pap warm. Zij veigaten echter de plaat weer uit te schakelen, waardoor brand ontstond. In een minimum van tijd stond de geheele boerderij in lich ter laaie. Zij is een prooi der vlammen geworden, jeugdige gymnasiast verdronken. - Gistermiddag is de 12-jarige gym nasiast A. R. Buisman, een zoontje van den rector van het- stedelijk gymnasium ,te Tiel, die mol eenige jongelui aan de overzijde van de Waal onder Warnel aan het pootje baden was, plotseling door den golfslag van een passeerend schip meegesleurd en in de diepte ver dwenen. Hogingen der politie om 't lijk te vindeü, mochten niet slagen. De Nederlandsche Volksdienst kent geen medelijden of barm hartigheid. Hij kent alleen volksche plicht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1