NOORD-HOLLAND De Wolga bereikt HET GIST IN IERLAND DAGBLAD VOOR „Wij haten de Engelschen" Afbetalingsmagazijn met 12 filialen definitief gesloten De jeugdstorm TOGO'S AFTREDEN Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Lanzestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar Ie ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraaz verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11892 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DONDERDAG 3 SEPTEMBER 194^| bij Stalingrad Aanval ten Z.O. van Anapa vordert Represaille-maatregel tegen het boeien van Duitsche krijgsgevangenen Wederzijdsche bombardementen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH'RER, 2 Sept. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: „Ten Zuidoosten van Anapa vordert de aanval van Duitsche en Roemeensche troepen op den taai strijdenden vijand in versterkte hoogtestellingen, Voor Stalingrad won de aan val In hevige gevechten verder terrein. Snelle formaties die ten Noorden van de stad tot aan de Wolga zijn doorgedron gen, sloegen verscheidene door vrij sterke strijdkrachten on dernomen tegenaanvallen van den vijand af. Op de Wolga werd door de luchtdoelartille rie een motorschip van 500 brt. tot zinken gebracht. Een ver kenningsvliegtuig bracht in de delta van de Wolga ten Zuiden van Astrakan een bolsjewis tisch tankschip door bommen tot zinken. Ten Zuidwesten van Kaluga en bij Rzjef werden verscheidene plaatselijke aanvallen van de bol sjewisten afgeslagen en gereed staande troepen door artillerie vuur en aanvallen van de lucht macht uiteengeslagen. Ten Zuiden van het Ladoga- tneer mislukten nieuwe vijandelij ke aanvallen met zware, bloedige .verliezen.' Op het meer werden door 1>omtreffers een bolsjewisti sche torpedoboot tot zinken ge bracht en 2 transportvaartuigen beschadigd. Gevechtsvliegtuigen vielen over dag en 's nachts een belangrijk spoorwegknooppunt ten Noordwes ten van Moskou aan. Ontploffin gen en zware branden werden bij het vertrek waargènomen. In den afgeloopen nacht vlogen bolsjewistische vliegtuigen boven het óouvemement-Generaal en bo- .ven Oost-Pruisen, waar zij voorna melijk woonwijken in de stad War schau ^aanvielen. Er ontstonden .verscheidene branden. Bij aanvallen van Duitsche 'en Italiaansche snelle troepen op de Britsche stellingen in Egypte werden 30 vijandelijke tanks vernietigd. In het kader van deze gevechten werden op 31 Augustus en op 1 September in luchtgevechten door Duit sche en Italiaansche jagers 51, door luchtdoelartillerie 4'Brit sche vliegtuigen neergeschoten. Een Duitsche duikboot bracht in de Middellandsche Zee een schip van 4.000 brt, uit een convooi tot zinken. Bij vluchten overdag boven de bezette gebieden in het Westen verloor de Britsche luchtmacht gis teren 2 jachtvliegtuigen. In den afgeloopen nacht viel de Britsche \uchtmacht verscheidene plaatsen in de Saarpalts aan. De bux-gerbevolking leed verliezen. In woonwijken, vooraf in Saarlautern, ontstond materieele schade en schade aan gebouwen. Twee 1 der aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen plaatsten op een troepenkamn aan de Engelsche Zuidkust oom- treffers van zwaar kaliber. Tn den nacht werden voor den oorlog be langrijke installaties in de Mid- lands en in Noordoost-Engeland met brisant- en brandbommen be stookt en verscheidene branden veroorzaakt. Het opperbevel van de weer macht deelt voorts nog het vol-, gende mede: In het bij Dieppe buitgemaakte Engelsche bevel, aanhangsel L, ali nea 4, nummer B) 2 wordt gezegd: „Waar het o4k maar mogelijk is, moeten de handen van de gevan genen worden samengebonden, op dat zij hun papieren niet kunnen vernietigen. In het officieele com muniqué van het opperbevel van de weermacht van 30 Augustus 1942 werd o.a. deze passage van het Engelsche operatiebevel gepu bliceerd. De Engelsche regeering heeft hierover gezwegen. Het opperbevel van de weer macht heplt derhalve bepaald, dat Italiaansch Weermachtbericht ROME, 2 Sept. - Het weermacht- bericht luidt als volgt: Gisteren hebben Italiaansche en Duitsch^ afdeelingen pantserauto's aan het Egyptsche front enkele uit vallen gedaan, waarbij de vijand een dertig pantservoertuigen ver loor. De luchtmacht van de as ont plooide gfDote bedrijvigheid tegen de vooruitgeschoven formaties en de achterhoede van den vijand. Tijdens luchtgevechten zijn de beide laatste dagen 51 vliegtuigen neergeschoten door Italiaansche en Duitsche jagers, vier stortten neer, getroffen- door het luchtaf weergeschut. Britsche vliegtuigen hebben aan vallen gedaan op Sicilië, waarbij enkele nederzettingen en een pas- sagierstrein met machinegeweren werden beschoten. Een onzer duikbooten is niet op haar basis teruggekeerd. De fami lieleden der opvarenden zijn ver wittigd. Onze vlootstrijdarachten hebben een vijandelijke duikboot tot zinken gebracht. Er zon reeds worden gevochten door het LR.A. STOCKHOLM, 2 Sept. (DNB). De Britsche nieuwsdienst meldt uit Belfast. dat de Noord-Iersche politie twee wapenopslagplaatsen van dus- danigen omvang heeft ontdekt, dat duidelijk is dat een grootscheepsche opstand' in het voornemen heeft ge legen. waarschijnlijk als vergeldings. maatregel voor dé arrestatie van^ den Ier Thomas Williams. De eene opslagplaats is de groot ste. die men ooit in Noord-Ierland heeft gevonden. O.a. heeft men Le- wis-machinegeweren.machinepisto len. granaten, munitie en ontplofba re stoffen aangetroffen. Er bestaat geen twijfel, aldus het berioht uit Belfast. dat deze wapens verdeeld moesten worden onder de leden der I.R.A. en men meent, dat dit tot op zekere hoogte reeds is ge schied. Voorts heeft de politie te Belfast 13 personen gearresteerd. Gevechten reeds aan den gang? In aanvulling op bovenstaand be richt meldt de Daily Express, dat een document van de I.R.A. (Ier- sche Republikeinsche Leger) gevon den is. waarin tot een gewapenden opstand in Noord-Ierland wordt aan gespoord. Het blad meldt verder, at reeds gevechten aan den gang zijn. Een groote politiemacht pa trouilleert op de wegen in Noord- Ierland en de Amerikaansche troe pen moeten in de kazernes blijven om provocaties te voorkomen. Bo vendien heeft de legerraad van de I.R.A. té Belfast een manifèst ver spreid. Hierin wordt o.a. gezegd: ..Wanneer bij het opnieuw uitbreken van vijandelijkheden tusschen En geland eh de Iersche republiek Ame rikaansche troepen bij het conflict worden betrokken, dan dragen die genen hiervoor de verantwoorde lijkheid. die zich hebben aangema tigd om Noordoost-lerland zonder de toestemming van het Iersche volk als militair steunpunt te gebruiken". alle bij Dieppe gevangen genomen Britsche officieren pn soldaten van af 3 September 1942 om 14.00 uur geboeid zullen worden. Het motief voor deze behandeling is den ge vangenen medegedeeld. Deze maatregel zal pas worden opgeheven, zoodra de Britsche re geering de in het bovengenoemde bevel uitgevaardigde bepaling in zake het boeien van Duitsche krijgsgevangenen in een officieele mededeeling intrekt. Hét opperbevel van de weer macht verklaart voorts, dat voort aan alle wild-westmethoden van deze soort, welke een beleediging en miskenning van dappere solda ten vormen, onmiddellijk met de scherpste repressailles beantwoord worden. De Duitsche troepen heb ben totdusver talrijke fotografi sche opnamen van Dieppe bewij- zij het de gevangen Britten als een fantsoenlijken vijand behan deld en verzorgd. Het staat aan het Britsche commando te beoordee- len, of deze door dit commando veroorzaakte verandering in de be handeling van gevangenen na de ervaringen van Dieppe meer Duit sche dan Britsche gevangenen zal treffen. Loonregeling landarbeiders (Eigen berichtgeving). Naar wij vernemen is bin nen zeer af zienharen tijd hen nieuwe loonregeling te ver wachten voor de landarbei- ders in de provincie Noord- Holland, welke in alle opzich ten tegemoet zal komen aan de verwachtingen, die te dezen aanzien vin de kringen der landarbeiders heerschten. DE RUSSISCHE STORINGS- VLUCHTEN. BERLIJN. 3 Sept. (DNB). Aan de bolsjewistische storingsvluchten naar Ooost Pruisen hecht men van bevoegde zijde geen militaire waar de. Deze vluchten 3er bolsjewisti sche luchtmacht streven waarschijn lijk slechts het propagandistische doel na eigen bondgenooten nu en dan ervan te overtuigen dat men zelf tot handelen in staat is. Na de mislukte Britsche invasie-poging in Dieppe. Door de straten der stad trekt een colonne Britsche en Canadeesche krijgsgevangenen. Orbis-Holland-SS PK Roth-Pax Holland m Duitsche bergjagers bedwingen den 5680 meter hoogen «Elbroes in het Kaukasus-gebergte. Telefoto Transatlantic-Recla Pax Holland m. DcGoebbelsi Een waarschuwing aan het Duitsche volk. BERLIJN. 2 Sept. (DNB). Rijks minister Dr. Goebbels houdt zich in het weekblad ..Das Reich" uitvoerig bezig met de oude Duitsche kwaal der ..Uebergerechtigkeit" die in we zen mede schiiïdig was aan het goe de vertrouwen van het Duitsche volk in de vijandelijke beloften van het jaar 1918. Met nadruk wijst de minister op de houding der Engel schen. die het standpunt innemen, dat de wereld er voor hem is. ter wijl de Duitschers het standpunt huldigen, dat zij er voor de wereld zijn. Weest niet al te rechtvaardig, roept Dr. Goebbels het Duitsche volk toe. en vervolgt dan aldus: Niets zou ons er toe kunnen brengen, den te genstander te onderschatten en niets helpt beter om hem goed te leeren kennen als hem ijverig te bestudee- ren. Wij aarzelen daarom ook niet te bekennen, dat wij de Engelschen uit het diepst van ons hart haten, omdat, zij ons leven bedreigen, om dat zij ons in de nauwte van ons nationale bestaan gevangen willen houden en zulks alleen uit nijd. af gunst en misplaatste nationale ja loezie. Hoe kwamen wij er toe. recht vaardiger tegenover hén te zijn dan zii het jegens ons rijn? Wij voeren den oorlog volgens de beginselen van zuivere doelmatigheid. Wij wil len niet nog eens een catastrofe be leven als in November 1918. Op de genade van den tegenstander heb ben wij het niet begrepen, doch op ons recht, dat door militaire machts middelen verkregen wordt. De wereld is vervallen in partijen van liefde en haat. Slechts hii staat op vasten bodem, die precies weet. waar hij moet liefhebben en waar hij moet h^ten. Er bestaat slechts een feit en «en eisch. die voor ons objectief juist 'en onaanvechtbaar is. Dat wij moeten overwinnen. Het boeien van Duitsche gevangenen STOCKHOLM, 2 Sept. (D.N.B.): Het Engelsche ministerie van oor log heeft Woensdagavond een ver klaring uitgegeven betreffende de mededeeling in het bericht van gisteren van het opperbevel der weermacht, volgens hetwelk in het bij Dieppe buitgemaakte Eilgelsche bevel gezegd wordt, dat, waar dat ook mogelijk is, den gevangenen de handen geboeid moeten worden, op dat zij hun papieren niet kunnen vernietigen. In de verklaring van het Engelsche ministerie van oor log wordt gezegd, zoo meidt de Britsche berichtendienst, dat een onderzoek wordt ingesteld om na te gaan „of inderdaad een derge lijk bevel is uitgegeven." Nadruk- Goederenvoorraad verbeurd verklaard De inspecteur voor de Prijsbe- heersching heeft den eigenaar van het afbetalingsmagazijn A. C. Kor- pershoek te Rotterdam niet f50.000 beboet, terwijl de goederen, welke voorradig waren in de 12 door hem geëxploiteerde filialen zijn ver beurd verklaard. Alle zaken in Rotterdam en el ders zijn verder voorgoed geslo ten en Korpershoek's bedrijfsmid- delen definitief stilgelegd, terwijl het hem bovendien is verboden ge durende 2 jaren een nieuw afbeta lingsmagazijn te vestigen of zich met den afbetalingshandel in te la ten. Het vonnis gelast tenslotte tot de openbaarmaking van deze straf fen en betaling van f 10.000 proces- kostgn. Aanleiding tot deze veroordee ling was de voortgezette prijsopdrij ving, welke op verschillende wij zen gedurende 2 jaren na Mei 1940 is gepleegd. Het tegen de prijsvoor- schriften in bflprijzen van de reeds voorradige goedkoopere goederen als er nieuwe duurdere zendingen kwamen, was een vaste gewoonte in dit bedrijf. Ook waren er voor- oorlogsche .goederen, zooals meu belen, rijwielen, haarden, kleeding- stukken enz., zonder eenige aanlei ding ver boven den voor-oorlog- schen prijs verkocht. De veel gun stiger voorwaarden waaronder de afbetalingshandel in de laatste ja ren hefeft kunnen werken, im mers men kan nu vaak a contant leveren of in elk geval aan zorg vuldig uitgezochte afnemers en met een korter crediet dan voorheen hebben in de prijzen, welke in .de zaken van Korpershoek werden ge vraagd, in het geheel geen of een volstrekt onvoldoenden weerslag gevonden. Aan de hierdoor noodza kelijk geworden prijsverlaging of grootere korting werd meestentijds zelfs niet gedacht. Het feit, dat in de afbetalings branche zaken gedaan worden met het minst-draagkrachtige deel van de bevolking, maakte het ge- wenscht, dat de prijsbeheersching, zooals nu ook is gebeurd, aan bo vengenoemde praktijken definitief een einde komt. kelijk wordt ontkend, dat ook maar van èèn Duitschen gevangene de handen geboeid zijn. „Ieder bevel van dien aard", zoo besluit de En gelsche verklaring, „zal, wanneer het mocht zijn uitgegeven, herroe pen worden". zal meer naar buiten optreden De viering van „den dag van den ouden jeugdstorm" UTRECHT. 2 Sept. Tot dusver re heeft de jeugdstorm zijn kracht gezocht in den opbouw van een goed gefundeerde basis, van waaruit ver der uitgebouwd zou kunnen wordqn Om een geheel nieuwe jeugdorgani satie op nat. soc. grondslag als het ware uit den grond te stampen, daar toe was niet alleen durf noodig. doch meer nog bekwaamheid om datgene, wat men zich voor oogen had gesteld, volledig ten uitvoer te brengen. Vandaar dan ook. dat het eenigen tijd heeft geduurd voor en aleer de ..buitenwereld" iets van den jeugdstorm te zien kreeg en nog. nu de jeugdstorm reeds eenige jaren bij het Nederlandsche volk bekendheid heeft verworven, weet lang niet iéder Nederlander wat de jeugd- stormwiL Om het Nederlandsche vojk van zijn plannen voor de naaste toe komst mededeeling te doen. heeft de heer E. Zilver, opperhopman en waarnemend leider van de afdeeling voorlichting, de pers een inzicht ge geven van hetgeen de jeugdstorm zich voorstelt in de komende weken te ondernemen. In het kort komt het hierop neer. Sldus spr.. dat de jeugdstorm zich in den komenden tijd revolution- naire wijze zal inzetten om de ge- heele jeugd van Nederland voor zich te winnen en daardoor een eenheid in de jeugdgelederen te brengen. De ervaring van de laatste maanden is. - .dat de jeugd, die zich nog niet bij den jeugdstorm aansloot, wel dege lijk belangstelling gaat toonen voor ons werk. Jeugdstormcolportage gaat beginnen. Als begin van onze nieuwe werk periode zal de jeugdstorm voor het eerst op de straten met zijn bladen ..Stormmeeuw" en „Stormvlag" gaan colporteeren. Zaterdag zal in alle deelen van het land de eerste landelijke jeugd- stormcolportage worden gehouden. Al het mannelijk kader, stormers en meeuwen, zal aan deze eerste col- iortage deelnemen. Het vrouwelijk :ader. de stormsters en de meeuw- kes. zal tegelijkertijd jnarschen ma ken. zoodat het geen mensch op straat zal ontgaan dat de jeugdstorm van zich doet spreken. Wat er verder gaat gebeuren. Bij dezé colportage zal het niet blij ven. In tal van plaatsen van ons lana zullen leeskasten worden ingericht, terwijl het tevens in de bedoeling ligt op verschillende pleinen in stad en land zoogenaamde inlichtingen tentjes te laten verrijzen, waar men alle mo gelijke vragen betreffende den Jeugd storm gaarne zal beantwoorden. Op de straten zullen de leden van d§n Jeugd storm demonstraties geven. Men zal bijeenkomsten organiseeren, kortom, men zal naast een kort gesproken woord de jeugd van Nederland in practische daden laten zien wat de Jeugdstorm wil. In verschillende bios copen in de stad, maar ook op het platteland, zullen voor de jeugd film- vertooningen worden gegeven, welke voor den jongen mensch in Nederland van belang zijn. O.m. zal daar de nieu we strijdfilm van den Jeugdstorm ver toond worden. Ook de film, gemaakt tijdens de sportfeesten in Deventer, alsmede de eigen smalfilm, genaamd „Kees van Buren", zullen op het witte doek verschijnen. Het hoogtepunt van de actie. In deze geheele propaganda-actie zit een climax, welke zijn bekroning vindt in de viering van „Den dag van den ouden jeugdstorm". Deze viering zal geschieden op Zaterdag 2G Sept. en wel in alle plaatsen waar een afd. van den Jeugdstorm is, met als middelpunt Arnhem, zooals men wellicht weet de bakermat van den Jeugdstorm. In 1934 werd n.1. in Arnhem de Jeugdstorm officieel opgericht. De Jeugdstorm telt thans ruim 18000 leden en met dezen kern van de Ned. jeugd zullen eens alle jongens en meisje van Nederland voor den niéu wen tijd worden gewonnen. Maan op vanavond om onder 0.09 o/\ A di 15.54 20.26 uur 10 Sept uur24Sept N.M. tot morgenochtend V.M. 17 Sept E.K. 6.55 uur Y.T Een kwarteeuw klompenbeurs. Te Epe is de 25ste klompenbeurs ge houden. Een deskundige keurt het houten schoeisel. VNP-Landstand-Warburg- Pax Holland m. TOKIO. 2 Sept. (DNB). ket af treden van den minister van^Bui- tenlandsehe Zaken en het overne men van de portefeuille van Buiten- landsche Zaken door minister-pre sident Tójo zal. naar Domei meldt, naar de meening van welingelichte Japansche kringen nauwelijks een belangrijke wijziging in de buiten- landsche politiek van Japan tenge volge hebben. Dit. zoo werd met na druk gezegd, geldt in het bijzonder voor Japan's betrekkingen met het Westen. Oproep van Deenschen premier KOPENHAGEN. 2 Sept. (DNB). De eerste minister. BuhL heeft hedenavond voor den microfoon een oproep tot bezonnenheid gericht tot het Deensche volk. Nadat hij de over het algemeen correcte houding van de Deensche bevolking gepre zen had. welke de beslissende voor waarde was geweest, dat de toestan den in het land volgens de in April 1940 vastgestelde lijn tot ontwikke ling hadden kunnen komen, riep de premier het Deensche volk op zich ook in het vervolg te onthouden van alle andeliagen. die in strijd zouden zi.in met d<r belangen van het vader land. WINTERHULP NEDERLAND LOTERIJ 1942. Beteekent: Groote kans -op één der twee millioen geldprijzen. COMPLOT VAN FRAUDULEUZE SLACHTERS ONTDEKT. In de afgeloopen dagen is te Baarn een complot van frauduleu ze slachters ontdekt. Niet minder dan 15 personen werden gearres teerd, ,die zich aan deze slachtin gen hebben schuldig gemaakt, ter wijl voorts 25 kooplieden, voor 't meerendeel uit Amsterdam afkom stig, werden aangehouden, die het vleesch opkochten en clandestien verhandelden. Het onderzoek is nog in vollen gang. Drie ton voor een Rembrandt. Op een veiling, welke Dinsdag te 's-Gravenhage werd gehouden, bracht een werk van Rembrandt, „De clementie van keizer Titus" het vroegste historiestuk van den grooten meester, het geweldige bedrag van 300.000 gulden op. Schimmelpenningh-Pax Holland m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1