ÜOORD-HOLLAND Sterke kazematten Verduister DAGBLAD VOOR Controle op de broodprijzen Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SGHAGENLaan 201, Tel. 414 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen)'. - ALKMAAR: Voordam Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-ta r i e 1. Gewone advertenties 11 et p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen» worden op hanvraag verstrekt. 6te Jaargang. No. 11893 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAtr 4 SEPTEMBER 1942 bij Stalingrad genomen Terwijl het voor de Britsche kon vooien onmogelijk is de Middelland- sche Zee over te steken, bereiken de Italiaansche schepen, begeleid door eenheden van de marine en het luchtwapen. zonder verliezen de Noord-Afrikaansche havens. Orbis-Luce-Holland-Pax Holland m Hoogtestellingen bij Anapa stormenderhand veroverd Bommen op Wtght en Karlsruhe i HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 3 Sept. Het opperbe vel van de weermacht maakt be- kend: „Ten Zuidoosten van Anapa werden verscheidene laai ver dedigde hoogtestellingen stor menderhand veroverd. Voor Noworossisk werden een mo torboot en een mijnenveger door bommen tot zinken ge bracht. Duitsche motortorpedo- booten brachten in de Zwarte Zee van een convooi twee tank- schepen, twee schepen en zes groote lichters met een geza- menlijken inhoud van 15.400 brt. tot zinken. Voor Stalingrad wierpen Duit sche en Roemeensche troepen in nauwe samenwerking met de luchtmacht den vijand uit krachtig verstekte kazemat stellingen. Tegenaanvallen werden afgeslagen. Voor den oorlog belangrijke installaties in en rondom Stalingrad, als mede schepen op de Wolga wa ren het doelwit van zwa luchtaanvallen. Ten Zuidwesten van Kaluga ten Noordwesten van Medyn wer den verscheidene vijandelijke aan vallen afgeslagen. Ook in het ge bied van Rzjef mislukten door. ster ke infanterie- en pantserstiijd- krachten ondernomen vijandelijke aanvallen. Hierbij werden door formaties van het leger en door het geconcentreerde optreden van formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers 109 bolsjewis tische tanks vernietigd. Ten.' Zuiden van het Ladogameer en voor Leningrad stortten her haalde aanvallen van den vijand ineen. Aan het front aan de Noordelijke IJszee bestookte de luchtmacht bolsjewistische geschutstellingeri op het visschersschiereilaiid, als mede een steunpunt voor vliegtui gen bij Moermaflsk'; De bolsjewis tische luchtmacht verloor op 1 en 2 September in luchtgevechten en door iuchtdoelartillerie 184 vlieg tuigen. Een ander vliegtuig werd op den grond vernield. Acht eigen Vliegtuigen keerden van een Vlucht naar den vijand niet terug. Aan het Egyptische front le vendige verkenningsactiviteit. De verliezen aan vijandelijke tanks, waarvan gisteren4 mel ding is gemaakt, zijn tot51 gestegen. Duitsche en Italiaan- stlie jagers schoten gisteren 21' Britsche vliegtuigen neer. Een Duitsch vliegtuig ging. ver loren. In den nacht van 1 op 2 September bombardeerden for maties Duitsche gevechtsvlieg tuigen verscheidene Britsche vliegvelden ten> Noordwesten en Noordoosten-van Cairo. Na storingsvlucliten overdag zon der eenige uitwerking en op groo te hoogte boven West-Duitschlaud hebben formaties van de Britsche luchtmacht in den afgeloopen nacht de stad Karlsruhe aangeval len. De burgerbevolking leed ver- 20 mtlltoen ton gezonken BERLIJN, 3 Sept. (D.N.B.) Van militaire zijde verneémtv liet D.N.B.: De balans van de door de Duitsche weermacht in de afgeloopen drie oorlogs- •jaren tot zinken gebrachte En- gelsch-Amerikaansohe scheeps- ruimte sluit met een totaal van 20.294.353 ton. Het aan deel van de Duitsche marine bedraagt ruim 10 millioen ton, waai van meer dan 12 millioen op rekening van de duikboot- vloot komt. ring van 2 September des avonds deelt mede: „In het Duitsche weer- machtbericht wordt gezegd, dat door de Engelschen bij de onder neming van* Dieppe bevelen zijn gegeven om de handen van gevan genen te binden om zoodoende te verhinderen, dat zij hun papieren vernietigen. Er wordt een onder zoek ingesteld, of inderdaad een soortgelijk bevel is gegeven. Met nadruk wordt ontkend, dat de handen van e^nigen Duitschen gevangene zijn gebon den. Ied«* soortgelijk bevel zal, in dien ,hefc gegeven mocht zijn, her roepen worden. Op grond van deze -verklaring heeft het opperbevel van de weer macht de op 2 September 1942 des middags aangekondigde maatrege len tegen de Britsche krijgsgevan genen ingetrokken. De tekst van deze Engelsche ver klaring zal den Britschen krijgs gevangenen eveneens Worden me degedeeld. liezen. Vooral in de binnenstad ontstond materieele schade schade aan gebouwen. Volgens de tot dusverre ontvangen rapporten werden zes der aanvallende bom menwerpers neergeschoten. Bij aanvallen in scheerviucht plaatsten gisteren lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen bomtreffers van zwaar kaliber op industrieele- en verkeersinstailaties op het ei land Wight en aan de Engelsche Zuidkust. In den nacht van 2 op 3 Sep tember werden voor den oorlog belangrijke doelen in midden-En- geland gebombardeerd. Het opperbevel van de weer macht deelt voorop mede: Een door het Britsche ministerie van oorlog verstrekte en door het Reu- ter-agentschap verspreide verkla*- Italiaansch Weermachtbericht ROME, Sept. Het wdermacht- beri.cht luidt als volgt: Intensieve activiteit van verken- ningsafdeelingen aan het geheele Egyptische front. Tijdens de .ge vechten, vermeld in het weer machtbericht van gisteren, zijn ae verliezen van den vijand gestegen tot 51 tanks en 20 pantserauto's. Formaties der luchtmacht van de As hebben' m$t succes hun aan vallen op vijandelijke concentraties hernieuwd. In felle gevechten wer den 21^ Britsche vliegtuigen neer geschoten door Italiaansche en Duitsche jagers, drie andere 'door batterijen Iuchtdoelartillerie. Vijf onzer toestellen zijn niet van de operaties der beide laatste* dagen teruggekeerd. Tijd|ns de laatste -operaties aan het Egyptische front heelt de 91e escadrille van het vierde regiment jagers zijn 100e vliegtuig neerge schoten. Nederlandsche vrijwilligers bij de Waffen-SS. De handgrepen, die op de binnenplaats van de kazerne zijn beoefend, worden hier practisch Uitgevoerd. De gVootste kalmte is hier" de eerste vereischte. SS PK Fritz-Stapf-Pax Holland m Het ontslag van Auchinleck MILAAN, 3 Sept. (Interinf.) Inzake de ware motieven van het ontslag van generaal Auchinleck schrijft de correspondent te Istan- boel van Gazetta del Popoio, dat Auchinleck door Ghurcliill op ver.- zoek van Stalip aan den dijk is gezet. Stalin zou namelijk, aldus de correspondent, bij de te Moskou gevoerde besprekingen een En-r, gelschAnierikaansche hulp den Kaukasus gecischt hebben, waarop Churchill zich bereid ver klaarde- het tienfle Britsche leger in Irak cwtlran *van het commando in het Midden-Oosten los te maken en den bolsjewistischen gencralen staf ter beschikking te stellen. Auchinleck verzette zich echt" tegen dit plan en werd derhalve ontslagen. Herhaalde prijsover- trediög heeft ernstige gevolgen FILIAALBEDRIJF VOORGOED GESLOTEN. Wegens herhaalde grove vergrijpen tegen de prijsvoorschriften, heeft de Prijsbeheersching de 20 filialen van een Do'rdtschen schoenenhandel voor goed gesloten. De in deze zaken in beslag genomen voorraden schoenwerk zijn daarbij verbeurd verklaard. Reeds in April van dit jaar was de firma J. M. Peelt te Dordrecht, han delende onder den naam „Hector", we gens prijsopdrijving met een bedrag van ongeveer f 100.000 beboet. De firma had n.1. in 1941 van 12 fabrikanten, die boven het hun toegestane afleverings- kwantum verkochten, aanzienlijke hoeveelheden schoenen zonder bon te gen steeds stijgende prijzen gekócht en verkocht, waarmede een bedrag van meer dan een half millioen was ge moeid. De tijdens het onderzoek in be slag genomen voorraden werden daar na weer vrijgegeven, zoodat de filialen na 3 maanden sluiting konden her openen. Dat de firmanten Peels niet veel hadden geleerd, bleek evenwel toon. de ambtearen van de Prijsbeheersching in Juni in de Utrechtsche filialen van Hector" constateerden, dat er opnieuw met de prijzen werd geknoeid. Éen partij van 7000 paar in den zwarten handel gekochte schoenen, die in den winkel op zijn hoogst f6.25 mochten kosten, werden verkocht voor een veel hoogeren prijs. Aanvankelijk was men in de veronderstelling, dat' de filiaal houders de schoenen uit eigen bew.e- gihg te duur verkochten, doch het feit, dat dezelfde overtreding in alle filialen gelijktijdig werd gepleegd, wees er op, dat de heeren van het hoofdkantoor er meer van wisten. De extra winst had- den zij dan ook rustig geincasseerd. Bij de strafoplegging werd het feit, dat dit _de tweede overtreding binnen zeer korten tijd was, den vennooten ernstig aangerekend. Ook dat de over treding zich heeft voorgedaan bij een firma, die volkszaken exploiteert, heeft zwaar gewogen. De Inspecteur voor de Prijsbeheer sching heeft nu de in 23 zaken in be slag genomen gelden en goéderen ver beurd verklaard en de groothandel zoowel als de circa 20 winkels in Dordrecht en de rest van het land zijn. voorgoed gesloten. Tevens is nog aan de firmanten Peels voor den duur van 2 jaar verboden om werkzaam te zijn in den schoenhandel in den ruirfisten zin. Tenslotte werd openbaarmaking van dit vonnis gelast en de betaling van f 10.000 tuchtstraf-proceskosten ge-' vorderd. Communisten voor het Obergericht UTRECHT, 3 Sept. Hef Duitsche Obergericht heeft gistermorgen in het gerechtsgebouw alhier een aanvang met een proces gemaakt tegen acht personen, die zich hebben schuldig ge maakt aan het vervaardigen, vermenig vuldigen en verspreiden van commu nistische pamfletten en manifesten, welke met name de arbeidende klasse ophitsten tegen de bezettende Duitsche overheid in ons land. Te verantwoor den hebben zich de 38-jarige metaal bewerker F. A. Kolder, de 57-jarige loodgieter W. E. Th. Fallentin, de 24- jarige metaalbewerker K. den Braven, de 25-jarige wagenlichter der Neder landsche Spoorwegen N. S. G. Schuur man, de 27-jarige schilder F. Greefkes, de 23-jarige joodsche bakker Levie Roodenburg, de 33-jarige bouwvakar beider P. D. Verstraeten, .allen wonen de te Amsterdam en de 21-jarige me taalbewerker M. van der Steen uit Utrecht- Schuurman, die het eerst werd ge hoord, zag niet in, dat hij zoo erg veel kwaads had gedaan. Hij had o.a. mee geholpen stencils tq maken, de papief- voorraad op peil te houden en het tweemaal per maand verschijnende il legale blad „de Waarheid" te versprei den. Beklaagde scheen overigens van meening te zijn geweest, dat het heele- maal niet tot straf zou komen, omdat Duitschland wel spoedig vernietigd zou zijn. K. dén Braven, uit Duitsche krijgsge vangenschap ontslagen, was zeer Duitsch-vijandig gewoiden na zijn te rugkeer in Nederland. Ook hij had in verbinding gestaan met „de Waarheid", die hij verkocht in het bedrijf van de droogdokmaatschappij. Hij zeide overi gens niet zoozeer communist te zijn dan wel strijder voor een vrij Nederland. Het laatst werd op de ochtendzitting gehoord de arbeider Kolder, die even eens krijgsgevangene was geweest en die zich,na zijn terugkeer, had be moeid met communistische actie. De joodsche bakker L. Roodenburg, die het blad „de Waarheid" af en toe had verspreid, had deel uitgemaakt van een „werkgroep", die werkte voor de nagelaten betrekkingen van slacht offers, die gevallen waren tfoor de vrij making van Nederland. Daarnaast ech ter waren b.v. affiches vervaardigd met leuzerf als: „Mussert kraken, mor gen staken" of „Nederland vrij, sabo teer zooals wij". Bij Fallentin waren geschriften van compromiteerenden aard aangetroffen, die hij zei te hebben verstopt om ze zijn kinderen niet te laten lezen. De schilder Greefkes, die den vol genden morgen" werd gehoord, wilde een lijvig dossier over zijn werk in de communistische partij voorlezen. Al spoedig bleek, dat aan verdachte's brein zooveel onzin was ontsproten, dat er geen touw aan vast te knoopen was. Toch was hij zeer actief geweest voor de communistische partij. Op het oogenblik echter zei hij er niet meer in te gelooven. In zijn cel had hij over „Mein Kampf" gewaagd. Want alvo rens daartoe te kunnen besluiten, dien de hij van het fascisme iets af te we ten. Verstraetën zei weinig met de com munistische agitatie te doen te hebben gehad, doch hij werd niet recht geloofd. Van def Steen tenslotte bleek, vol gens zijn mededeelingen, herhaaldelijk het communisme den rug te hebben willen toedraaien. Hem was o.a. opge dragen hetze-affiches te maken, hij kreeg dikwijls te hooren, dat hij het niet goed deed en wilde juist met het communisme breken, toen hij werd 'gearresteerd. Het verhoor der verdachten was daarmee ten einde. De presiden) schorschte tot hedenmorgen, de Staatg- anwalt zal dan zijn requisitoir nemeii, Maan Maan °P vanavond om onder iosep. 20.23 uur,1" N.M. tot morgenochtend V.M. 17 Sept 2 Oct. e.k. 0.5Ö uur l.k. 800 kinderen uit de pro vincie Noord-Holland zi jn uit Amsterdam ver trokken voor een vacantie in Württemberg onder leiding van den Ne- derlandschen Volksdienst. Een overzicht tijdens het vertrek van den trein- Polygoon-Noske-Pax Holland m Nog niet zoo dom... j MADRID, 3 Sopt. (Stcfani). Een interesant geval van lé- l thargisohen slaap .doet zich voor te Alcarez bij Albacete waar de advocaat Segismondo Rodrigo Encina sinds 23 April j.1. slaapt. Tal van medici hebben hem bezocht zonder de oorzaken van deze lethargie te kunnen vaststellen want hij^ vertoont geen enkel ziektesymptoom. Churchills reis naar Moskou GEXEVE, 3 Sept. (D.N.B.) De „Daily Tedegraph" kondigt aan, dat Ghurcill waarschijnlijk na de zomervacantie van het parlement een kort overzicht zal geven over zijn reis naar Moskou en het Mid denoosten. Echter waarschuwt cie Daily Telegraph reeds thans zich ten aanzien van deze verklaringen illusies te maken. De beslissingen, cQgt liet "blad, die tijdens de reis v'an Churchill genomen zijn, heb ben hoofdzakelijk een militair ka rakter gedragen en kunnen derhal ve niet onthuld wórden. Churchill zal zich er waarschijnlijk toe moe ten beperken te spreken over het moreel'van de troepen, die hij heeft bezocht en over hun tevredenheid over de bewapening. Het bevel tot binden van gevangenen BERLIJN, 3 Sept. (Interinf). Te Berlijn heeft men den indruk, dat met de publicatie Vvan het lteuterbericht betreffende de in trekking van het bij Dieppe buitge- maake Engelsche bevel ot het bin den «van geyangenen, deze kwesie afgehandeld is. Intussohen ves tigt men er de aandacht op, dat liet Engelsche bevel practisch geen heteekènis had, daar de Engelschen geen gevangenen konden maken. Toch is het bevel teekenend vpor de verwarring bij het Engelsche commando, dat voor de tweede maal hooge militaire instanties, n.1 brigade- en divisiestaven moest desavoueeren. zoo zegt men hier. De Nederlandsche Volksdienst telt reeds 35.000 vrijwillige me dewerkers en duizenden leden. Blijft geen buitenstaander, sluit U ook aan. De japauscbe baitenlaodsche politiek TOKIO, 3 Sept. (D.N.B.) Het aftreden van den minister van Bui- lenlandsche Zaken zal o,p geen en kele wijze een verandering bren gen in de buitonlandsche politiek van Japan .aldus minister-president Tojo in een welkomstrede voor de ambtenaren van he.t ministerie van Buitenlandsche Zaken naar aanleiding van het aanvaarden van de portefeuille van Buiten landsche. zaken door Tojo. 's-GRAVENHAGE, 4 Sept. Een brood, dat te licht van gewicht is, is te duur. Was dit een stelling, die vroeger reeds door ieder aan vaard werd, in de huidige omstan digheden en bij de thans geldende vastgestelde prijzen geldt dit nog meer. Door den keuringsdienst' voor waren wordt op het wettelijk gehalte aan droge stof een regel matige controle gehouden, maar uitsluitend van het standpunt van de Warenwet. De overtreders ko men er dan ook in het algemeen voor den kantonrechter met een betrekkelijke lage boete af, daar bij de beoordeeling uitsluitend reke ning wordt gehouden met het op-' gemaakt?^ phoces-verbaal, zoodat het vergrijp tegen de distributie- en prijsyporschriften niet in het geding komt. Daarom is./de dienst van den gentachtigde voor de prij- zen\ er in de afgeloopen maanden toe overgegaan de brooden in het geheele land te controleeren op het juiste gehalte aan droge stof, dat minimaal 240 gram en maxi maal 264 gram moet bedragen. Bij 1164 bakkers werden steekproeven genomen en na een zorgvuldig on derzoek door het Station voor Bakkerij en Maalderij te Wagenin- gen bleek, dat 672 voldeden aan de eisehen, 227 iets beneden het. ge wicht waren en als twijfelachtig werden aangemerkt, terwijl 265 als onvoldoende moesten worden af gekeurd. Hiervan kwamen 44 met het gewicht aan droge stof zelfs beneden de 225 gram. Wat dit be. 'teekent, begrijpt men als men weet, dat een gezin met 2 kinderen bij een tekort van 5 gram aap. droge stof per brood per .5 a 6 weken een heel brood te weinig ontvangt. Dat met dergelijke tekorten in deze tijden een aardige bijverdien ste gemaakt kan worden, zal ieder" een duidelijk zijn. Met deze extra winsten is bij de beoordéeling door den inspecteur voor de prijsbeheer sching dan ook terdege rekening gehouden. Veelal werden boelen van f 100.tot f 750.qpgelegd, in enkele gevallen zelfs boeten van f 2500.—. Merkwaardig was. dat de ver schillen tussohen de provincies on derling vaak zeer groot waren. On ze Noordelijkste en onze Zuidelijk ste provincie stonden hier wel lijn recht tegenover elkaar. In Friesland was slechts 19 pet. van de gecontro leerde bakkers goed. 17 pet. was twijfelachtig en 64 pet. ft-as kenne lijk in overtreding, terwijl Limburg 71 pet. van de gewogen brooden goed. 22 pet. twijfelachtig en slechts 7 pet. fout waren. De cijfers voor de overige provincies zijn: Groningen en Drente: 72 pet. goéd 10 pet. „twijfelacfitig. 18 pet. fout: Overijssel: 53 pet. goed. 21 pet. twij felachtig. 26 pet. fout: Gelderland: 60 pet. goed. 21 pet. twijfelachtig. 19 pet. fout;. Noord-Holland: 58 pet. goed. 17 pet. twiifelaohtig. 25 pet. fout: Zuid-Holland: 54 pet. goed. 23 pet twijfelachtig\23 pet. fout; Zeeland: 7G* pet. goed. 18 pet. twij felachtig. 12 pet. fout: Utrecht: 66 pet. goed. 22 pet: twij felachtig. 12 pet. fout: Noord-Brabant: 61 pet. goed. 29 pet. twijfelachtig. 10 pet. fout. Totaal gemiddelde: 58 pet. goed. 19 pet. twijfelachtig, 23 pet. fout. De radio-omroeper Karei Nort, die ook in sportkringen groote bekend heid geniet, trad te Hilversum in 't huwelijk met mej. Ank Teriet. Sportvrienden van een roeivereeni- ging vormden een eerehaa^: voor 't bruidspaar. Stevens-Pax Holand m. Bij deze controle zijn alle maatre- gelen genomen om een onbillijke epordeeling te voorkomen. De op sporingsambtenaren. die door mede werking van het centraal distributie kantoor over broodbonnen beschik ten. hadden tot taak uit den winkel voorraad 3 willekeurige exemplaren te nemen en deze ter plaatse te we gen. Een van deze brooden werd voor het .onderzoek in beslag geno men en. gewikkeld in het proces verbaal. waarop de gewicht van alle 3 waren genoteerd, aan het station voor bakkerij én maalderij toege zonden. Hier werd met de grootste nauwkeurigheid het gehalte aan droge stof bepaald. Met het gemiddelde "gewicht van de 3 brooden is eveneens "rekening gehouden om, de toe valkans, dat juist een te licht brood zou zijn in beslag genomen, terwijl de rest aan de eisehen voldeed, practisch uit te schakelen. Als bijzonderheid kan nog ver meld worden, dat geen van de in beslag genomen brooden het maxi mum gewicht te boven ging. Na dit uitvoerig onderzoek dat ongetwijfeld zal worden herhaald, is wel geble ken. dat een groot deel van de bak kers zich niet houdt aan de prijs voorschriften en de bevolking 'in deze moeilijke tijden een gedeelte van de eerste noodzakelijke levens behoeften onthoudt, teneinde zich extra winsten te verzekeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1