NOORD-HOLLAND Zee""""|NOVOrOSSiiSk gevallen Verduister DAGBLAD VOOR Het Ptaagsche proces t Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHA GEN: Laan 201. Tel, 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Kopingstr. 78. Tël. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9, Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een iaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11895 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) MAANDAG 7 SEPTEMBER 1942 Land- en Laatste oorlogshaven voor Zwarte Zee-vloot Bij Stalingrad wordt verbitterd gestreden HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 Sept. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt in een extra bericht bekend: De land- en zeevesting Novorossiisk, de laatste oorlogshaven van belang, die nog was overgebleven voor de bolsjewistische Zwarte Zeevloot, is gevallen. Wurtemb'ergsche, Badensche, Frankische en Hessische divisies hebben, met mede werking van formaties Roe- meensche cavallerie, in dagenlang «durende,.zware ves tinggevechten onder de moeilijkste terreinsomstandig heden dit trotsche wapensucces bevochten. De buit is nog niet te overzien. W eermachtbericht Schiereiland, Oostelijk van Kertsj, genomen Hoofdkwartier van den Füh- rer, 6 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: s „Op het schiereiland Taman werd in een snel oprukken naar het Zuiden de laatste vijandelijke tegenstand gebro ken. Daarmede is het geheele schiereiland ten Oosten van de Straat van Kertsj genomen. Talrijke gevangenen werden ge maakt en onder meer 37 stuk ken licht en zwaar geschut buit gemaakt Voor Noworossiisk drongen Duit- sche en Roemeensche troepen in harden strijd tegen zeer versterkte kazematstellingen steeds dichter tot .de stad door. Duitsche motortorpe- dobooten opereerden in het Ooste lijke deel der Zwarte Zee. Zij brach ten 4 schepen en 4 lichters 'met een gezamenlijken inhoud van van 9500 ton tot zinken. In den Kaukasus hebben berg troepen na een strijd van verschei dene dagen tegen een hardnekki- gen vijandelijken tegenstand op nieuw een pas in het hooggebergte genomen. De verbitterde gevechten in 'het gebied van Stalingrad du- rën voort. Ook gisteren misluk ten, mede door toedoen van de luchtmacht, ontlastingsaanval- len, door zeer sterke vijandelijke strijdkrachten uit het Noorden ondernomen. Daarbij werden 84 pantserwagens vernietigd. Stalingrad. vliegvelden ten Oosten van de Wolga en aan- voerwegen der bolsjewisten werden overdag en des nachts •gebombardeerd. Twee Wolga- sleepbooten berden door bom men beschadigd- In het gebied van Woronesj wer den bij vijandelijke luchtaanvallen op Duitsche Vliegvelden in lucht gevechten 27 vliegtuigen zonder ei gen verliezen neergeschoten. Ten Zuidwesten van Kaloega en Rzjef mislukten wederom vijandelij ke aanvallen. Verscheidene vijan delijke vliegvelden werden bij ver gassing aangevallen, waarbij 20 Sowj et vliegtuigen op den grond vernield werden. Bij een brugge- hoofd aan de Wolchof ten Zuiden van het Ladogameer en aan het omsingelingsfront van Leningrad mislukten herhaalde vijandelijke aanvallen. Marine-artillerie heeft bij Kroonstad eén Sowjetmijnveger en Nederlanüsche vrijwilligers bij de Waf- fen SS. Op de revolver-schietbaan. De kommandeur neemt zelf het toezicht «p zich. Dat de SS-man het nauwkeu rig doet, toont ons zjjn gelaatsuitdruk king. SS PK Fritz-Pax Holland ra. 1 een sleepboot in den. grond geboord In de Finsche Golf werd een mijn- veger dooi* bomtreffers beschadigd. Aan het Noordelijke IJszeefront hebben gevechtsvliegtuigen den oorlogshaven Moermansk en, spoor weginstallaties met goed gevolg ge bombardeerd. Van 25 Aug. tot 4 Sept. verloor de sowjetluchtmacht 1062 vliegtuigen, waarvan 812 in duchtgevechten. 175 vliegtuigen werden neergeschoten door luchtdoelgeschut en 33 door af deelingen van het leger. De overige werden op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan het Oos telijke front 49 Duitsche vliegtuigen verloren. In Noord-Afrika hebben de Duit sche en de Italiaansche luchtmacht geopereerd tegen Britsche stellin gen, concentraties van pantserwa gens en vliegvelden. Na voltreffers werden ontploffingen en branden waargenomen. Boven het Noord- Afrikaansche gevechtsgebied en bo ven Kreta werden door Duitsche en Italiaansche jagers en door lucht doelgeschut 20 vijandelijke vliegtui gen' neergeschoten. Bij vluchten naar het bezette ge bied in het Westen werden 10 Brit sche vliegtuigen, boven de Noord zee en het Kanaal door schepen der marine neergeschoten. Duitsche vliegtuigen hebben gisteren in dustrie- en verkeersinstallaties aan de Zuidkust van Engeland en in Oost-Èngeland aangevallen." ROME. 6 Sept. (Stefani) Het 832ste communiqué van het Italiaan sche hoofdkwartier luidt: ..Aan het Egyptische front giste ren geen noemenswaardige geveoh- ten. De Italiaansch-Duitsche lucht macht ontplooide een groote bedrij vigheid en viel herhaaldelijk met duidelijke uitwerking groepen tanks en auto's in de vooruitgeschoven li nies en achter het vijandelijke front aan. Viiandeli.ike vliegvelden ten Zuidwesten van Alexandrië wer den door onze vliegtuigen krachtig gebombardeerd. Bij talrijke gevech ten werden 16 Britsche vliegtuigen door de jagers der spil neergescho ten. Bü een aanvalspoging van Ame- rikaansche vliegtuigen boven Kreta werden 4 vliegtuigen van het type Liberator vernield, twee door Duit sche jagers en twee door het af weergeschut van het eiland. Onze bommenwerpers hebben ook giste ren talrijke brisant- en brandbom men laten vallen op het vliegveld Mikabba. Drie onzer vliegtuigen zijn niet van hun vluchten teruggekeerd Britsche jachtvliegtuigen hebben een machinegeweervuur geopend op eenige visschersvaartuigen ter hoog te'van Sicugliana Marina (Agrigen- to). Een vissoher werd gedood, eeni ge anderen gewond." Inkomsten-en vermogensbelasting Aangifteplicht, De wnd. secr.-geh. van het Dept. van Fin., de heer H. Postma, deelt mede: Velen zullen in de afgeloopen maanden reeds een biljet heibben ontvangen, waarop zij aangifte moesten doen van het inkomen, dat zij in 1941 hebben genoten. Zij, die een dergelijk aangiftebiljet tot dusver niet hebben ontvangen, zijn verplicht het eigener beweging ten spoedigste alsnog aan te vragen, en wel door middel van een brief ol briefkaart aan den inspecteur der belastingen over de plaats, waar zij op 31 December ƒ.1. woon den. Van bevoegde zijde wijst men er op, dat van deze verplichting slechts ontslagen zijn degenen, die voor 1941 reeds (voorloopig of defi nitief) zijn aangeslagen, en dege nen ,die redelijkerwijs kunnen aannemen, over 1944 naar de wet telijke bepalingen geen inkomsten De leider der N.S.B. Ir. A. A. Mussert, en de leidster van de n.S.v.O. mevr. De Ruiter, brachten een bezoek aan 't vormingskamp der n^i.V.O., dat ge houden wordt in de vormingsschool„De Scheieberg" te Lunteren. Ir. Mus sert en verouw De Ruiter (links op voorgrond) bij hun aankomst. Polygoon-Fotodoerist N.S.B. Cino-Pax Holland m belasting .verschuldigd te zijn. Wie daaromtrent twijfelt, wende zich tot den inspecteur der be lastingen. Nalatigheid in* de ver vulling van de bedoelde ver plichting wordt gestraft met een geldboete, die f 2000 kan beloo- pen. Gelijke verplichting tot het aan vragen van een aangiftebiljet be rust op hen, die naar den toestand op 1 Januari 1942 voor een aan slag in de vermogenbelastiiig in aanmerking komen, doch aan wie voor dit jaar nog geen aangifte biljet is uitgereikt. Hierbij zij er nogmaals op gewe zen, dat voor bepaalde groepen van personen (o.a. de meeste on- gèhuwden) thans naar een vermo gen van f 8000 reeds belasting verschuldigd is. Dc actie van den Nat. Jeugdstorm Dagorder van den stafleider. In alle streken 'stonden gisteren de stormers, stormsters, meeuwen en meeuwkes aangetreden oir. i>ij den aanvang van het nieuwe sei zoen de dagorder.van den staflei der opperbanheer C. Quispel Szn. aan te hooren. Deize dagorder luidde: Stormers en stormsters! Een eensgezinde Nederlandsche jeugd; de knuisten klaar om mede te bouwen aan een waarlijk vrije' volksgemeenschap, waarin de eer bied voor den arbeid en de liefde voor het vaderland gegrondvest staan op een onwankelbaar Gods vertrouwen. Dit is ons doel. Zoo alleen kunnen wij deel heib ben aan die groote Germaanscihë gemeenschap, waartoe ons bloed, als tot een eereplicht, ons roept. De strijd hiervoor is onze taak. Deze strijd zal htwd zijn. Een groot deel van de Nederlandsohe jeugd kan en wil ons nog niet begrö'v-n. maar wij zullen haar wakker schudden en overtuigen en zij zal mede aantreden in omze rijer Wij zullen het niet geschonken krijgen, wij züljen er voor moeten vech ten. Maar deze strijd durven wij aan en wij zullen hem winnen ook omdat onze eer ons aanvuurt, om dat onze moed ons kraciht geeft, omdat onze trouw ons taai maakt. Pakt dan aan. De stormfneeuw vliegt. Wij zijn paraat! Aansluitend op dezen dagorder is het nieuwe, seizoen*ingezet met e.en groote landelijke colportage- actie met de bladen van den jeugd storm „De Stormmeeuw" en „De Stormvlag". Hiertoe waren alle stormers en meeuwen opgeroepen. DE MELKBONNEN. De bonnen^l49 en 249 reser ve geven gedurende de periode van 6 tot en met 12 September recht op het koopen van 1% liter taptemelk. Bij de voedselvoorziening mag niets verloren gaan De Secr.-Gen. van het dep. van L. en Vissch. deelt aan hen, die op eenigerlei wijze in hun beroep de beschikking hebben over versch fruit het volgende mede: In de huidige omstandigheden moet tot eiken prijs worden voor komen, dat van het beschikbare fruit eenige hoeveelheid door be derf vèrloren gaat. De mogelijk heid bestaat, dat ten gevolge van incidenteele oorzaken alk stagnatie in het -vervoer. Weersomstandighe den enz. fruit dreigt te bederven. Dit bederf zal nog kunnen wor den voorkomen, 'indien men plaat selijk in bepaalde situaties snel zou kunnen optreden. Daartoe staan echter wettelijke maatrege len in vele gevallen in den weg. Dit nu kan nooit de bedoeling van deze wettelijke voorschriften zijn. Derhalve is bepaald, dat aan een ieder die met zijn fruit in bovenvermelde omstandigheden komt te verekeren, door de veiling of den'plaatselijken bureauhouder ontheffing kan worden verleend van elke bepaling op het stuk der voedselvoorziening hetzij dit een verbod inhoudt dan wel een verplichting oplegt welke het voorkomen van bederf en bij ge volg de aanwending voor de voed selvoorziening in den wegzou staan. Dit geldt niet enkel voor dengene die over het fruit be schikt ten tijde van het optreden der incidenteele oorzaak, doch ook voor diens rechtsopvolgers mitss door hen aangetoond kan worden, dat de partij fruit in de bovenbedoelde «omstandigheden verkeerde. Ten overvloede moet er op worden gewezen, dat met de zen vorm van toepassing van het „nood breekt wet" op geen enkele wijze bedoeld wordt de bestaande wettelijke bepalingen aan kracht en tieteekenis te doen inboeten. Voorts zal zorgvuldig worlen gewaakt en streng worden opge treden tegen misbruik en tegen eiken verm van persoonlijk toe doen in verband met het bederf. Dé priesters ter dood veroordeeld De rol van Bisschop Gorazd PRAAG, 5 SeptJ (DNB.) Bij het proces Voor het „Standgericht" te Praag, dat door talrijke Tsjechische en Duitsche journalisten is bijgewoond, hebben de beklaagde geestelijken van de Tsjechisch-orthodoxe -kerk bekend dat zij in hun Carolus Boromeus-kerk in Praag achtereenvolgens zeven schul digen van den moord op den SS-Ober- gruppenfuehrer Heydrich hebben op genomen en tot op den dag van ont dekking, 18 Juni, verborgen gehoude- nen verzorgd, terwijl zij zich er volko men bewust van waren, dat zij te doen hadden met Engelsche valschermagen- tén, onder wie de plegers van den moordaanslag. De bisschop zeide tijdens de behan deling woordelijk: „Ik wilde mijn kerk niet in een groote affaire Verwikkelen. Ik besefte, dat het mijn plicht was- ge weest aangifte te doen. Toen ik van een reis naar Berlijn te Praag terug kwam, zeide men mij, dat de aanslag plegers zich nog steeds in de kerk be vonden'. Dezen plicht van aangifte was bisschop Gorazd echter niet nage komen, hoewel officieel bekend was gemaakt, dat de aangever geen straf zou krijgen. Ook de andere beklaag den, die zichzelf vooraanstaande ver tegenwoordigers van het Tsjechische intellect noemden, beseften, wie zij in de kerk verborgen hielden. De ouder ling Sonnevend heeft het verbergen der schuldigen georganiseerd. Hij heeft formeele besprekingen gehouden over de vraag, hoe men de Engelsche agen ten uit de handen der autoriteiten kon houdèn. De kapelaan Petrek heeft volgens zijn verklaring geweten, dat een der aanslagplégers door de bomontploffing een oogwond had opgeloopen en hij had voor medische behandeling ge zorgd. Hij bezorgde den misdadigers ook kranten en liet de kerkdienaren een eed afleggen, dat zij over de ge beurtenissen in de kerk zouden zwij gen. Bovendien drong hij een dezer dienaren nog een belooning van 580 kroon op. De priester Cikl probeerde tijdens de behandeling zijn aandeel aan de orga nisatie te verkleinen, waarop Gorazd hem in het gezicht zeide, dat Cikl van het begin af de besprekingen had bij gewoond en geweten had, dat zich on der de zeven verborgenen ook de ple gers van den aanslag bevonden. Een bijzonder i fstootende rol speelde Gorazd, bisschop der Tsjechisch-Or- thodoxe kerk. Terwijl hij wist dat de aanslagplegers in zijn kerk verborgen waren, bracht hij een bezoek aan den metropoliet Seramphim te Berlijn, on der wiens jurisdictie zich de Tsjechisch Het proces tegen de communisten 4 Doodvonnissen UTRECHT, 5 Septeimtoer. He denmorgen om 11 uiur heeft de president van het Gbergeridht de vonnissen uitgesproken in het pro ces t tegen de 8 communisten die zioii schuldig gemaakt 'heibfbèn aan het vervaardigen, vermenigvuldi gen en verspreiden van communis tische lectuur. Spr. deelde mede, dat het Obergeridht bij Greefkes mindere toerekeningsvatbaarheid in acht hhd genomen. De vonisson luidden: F. A. Kolder doodstraf (eisch doodstraf); K. den Braven doodstraf (eisoh doodstraf); G. Schuuiman doodstraf (eisoh dood straf); L. Roodenburg doodstraf (eisch doodstraf); F. Greefkes 15 jaar tuchthuis (eisch doodstraf); Mi van der Steen 15 jaar tucht huis (eisoh doodstraf); P. D. Ver- straeten 8 jaar tuchthuis (eisdh 10 jaar tuchthuis). Voor zoover het ,de tuchthuis straffen betrof met aftrek van het voorarrest. De in beslag genomen papieren zijn verbeurd verklaard, terwijl de verdachten werden ver oordeeld in de kosten van het proces. f 40.000 voor een textielgrossier OOK ZIJN VIJF REIZIGERS BEBOET. De Rotterdamsche grossier in tèx- tielgoederen, p. van Buren, heeft in 1941 gedurende ruim een half jaar getracht aanzienlijke extra- winsten te maken bij den verkoop van wol en wollen sokken. Hij ver kocht zijn voorraad van voor-oor- logschen prijs en kwaliteit bij voor keur aan die winkeliers, die bereid waren per dozijn paar sokken een toeslag van f 6.te be'talen. De wolprijs verhoogde hij met f2.50 f 4.en f6.— per kg., al naar het mindere of bétere kwaliteit was. Teneinde ontdekking der prijsover- tredingen te voorkomen, berekeude de grossier op zijn verkoopfheturen slechts den officieelen prijs, liet de- koopei's echter aan zijn reizigers den toeslag zonder afgifte van kwi tantie bijbetalen. De normale di stributie van den goedemvervoer onder de afnemers kwam. door de ze praktijken natuurlijk in het ge drang, want zooals dat in derge lijke gevallen altijd gaat, kregen zij, die bereid waren den hoogeivn prijs te betalen een aanmerkelijk grooter kwantum toegewezen dan de winkelers, die aan de oude prij zen vasthielden. Deze omvangrijke prijsopdrijving werd door den inspecteur voor ae prijsbeheersching te 's-Gravenha- ge bestraft met een-*. boete van l 40.000.terwijl de 5 reizigers van Van Buren, die extra-provisie van de toeslagen hadden genoten, met bedragen varieerend van ,f 400 tot f900 zijn beboet. Maan Maan °P vanavond om onder 3.19 a /*v 18.48 10 Sept 20.16 uur 24 Sept N.M. tot morgenochtend V.M. 17Sept /y aa -Oct» e.k. 7.0^ uur l.K. De opmarsch in het Kaukasusgebergte. In kleine groepen verdeeld dringen de compagnieën bergjagers steeds dieper het gebergte binnen. Deutscher Verlag-Recla-PK Kintscher- Pax Holland m. Laatste Telexbericht DE VAL VAN NOWOROSSISK. BERLIJN. 7 Sept. (D.N.B.) De val van Noworossisk, de laatste oorlogshaven van beteekenis xoof de bolsjewistische Zwarte Zee- vloot, beheerscht de frontpagina's van alle Berlijnsche bladen. Ale baden vestigen de aandacht op het feit, dat Noworissisk na den val van Scbastopol de eenige groote bruikbare haven was aan de Oostkust van de Zwarte Zee. Het Zwoelf-Uhr.Blatt wijst er op, dat zich weliswaar nog enkele kustplaatsen, zooals Batoem, Soc- clroem en Toeapso in de handen van den vijand bevinden, doch dat deze verreweg niet van zoo'n beteekenis zijn voor de bolsjewisti sche marine als Noworossisk. Stad £n haven Noworossisk werden in de laatste jaren volgens de mo dernste beginselen versterkt. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN WEST-DUITSCHLAND. BERLIJN, 7 Sept. (D.N.B.) Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht West- Duitsch gebied/aangevallen, zoo ver luidt van militaire zijde. Brisant- en brandbommen veroorzaakten in en kele steden materieele schade cn schade aan gebouwen. Volgens de totdusver ontvangen rapporten werden zes der aanval lende vliegtuigen neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben in den afgeloopen nacht voor den oorlog belangrijke installaties aan de Engelsche Oostkust aange vallen. Als het koren gemaaid is en daarna op schoven gezet, mogen de arenlezers de achtergebleven aren verzamelen en mee naar huis nemen. i Stevens-Pax Holland m Orthodoxe kerk uit voorzichtigheid had gesteld. Nadat de aanslagplegers in de kerk onschadelijk waren gemaakt, schreef hij brieven aan den voorzitter der regeering, Krejcix, en aan den mi nister van onderwijs Moravec, waarin hii zéide zich niet te kunnen voorstel len, hoe de verberging in den kerk mogelijk was geweest, omdat dit slechts had gekund met hulp van priesters of kerkdienaren. Om zichzelf- te verontschuldigen, bezwaarde hij dus zijn medeplichtigen. Hijzelf, aldus zeide hij, had niets van de zaak geweten, want anders had hij onverwijld aan gifte gedaan en de schuldigen ontsla gen. Toen hem bij de Dehandeling zijn brieven werden voorgehouden, gaf hij toe, dat hij niet mooi had gehandeld en zich zeer schuldig had gemaakt. Zooals reeds gemeld, veroordeelde het „Standgericht" alle vier de beklaagden ter dood op grond van hun bekentenis en van de getuigenverklaringen. WOLVEN IN NOORD- PORTUGAL. LISSABON, 6 Sept. (D.N.B.) In het Noorden van Portu gal neemt de wolvenplaag steeds erger omvang aan. Ter- wijl de roofdieren tot dusver j vooral kudden schapen over vielen, komen thans aanvallen t j op menschen veelvuldiger voor Zoo zijn kortgeleden een na&i- ster en een bedelarës bij Pinho door wolven gedood, terwijl Zaterdag bij het plaatsje Tor- ji neiros een wijnboe'r door de wilde beesten is verscheurd, zoo meldt het blad Seculo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1