NOORD-HOLLAND over militairen toestand Verduister - DistriMenieuws Praatje bij den haard Vernietigingsslag bij Noworossiisk DAGBLAD VOOR Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2343 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9, Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tariel. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden 'op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11897 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1942 Roosevelt houdt een m De president„Doel der V.S. t offensief tegen Duitschland" STOCKHOLM, 8 Sept. (A.N.P.). In een praat je bij het haardvuur heeft Roosevelt Maandagavond, naar de Britsche berichtendienst meldt, gezégd, dat de oorlog den Ver. Staten in 1943 bijna 100 m'il- liard dollar zal kosten. Na gewezen te hebben op de ne derlagen, welke de Sowjets lijden, verklaarde Roosevelt: „In de Mid- dellandsohe Zee en in liet midden Oosten zijn wij ons van het gevaar bewust, wij zijn echter hoopvol wat betreft den afloop. Ons doel op het Europeesohe operatiegebied is het offensief tegen Duitschland". Roosevelt gaf voorts zijn luiste raars de verzekering, 'dat zoowel in de Ver. Staten als ook in Groot Brittanië de voorbereidingen hier voor werden getroffen. De macht van Duitschland moet op de slag velden in Europa gebroken wor den. Het Amerilcaanscihe volk kan er van overtuigd zijn, dat aan geen van de „vier groote oorlogs- tooneelen" veronachtzaamd wordt. „Zekere belangrijke militaire be sluiten" jZijn genomen, welke be-^ trekking"hebben op het begin van het offensief. Inzake zijn boodschap aan het Congres over de stabilisatie van de kosten van levensonderhoud zeide Roosevelt, dat een onmiddel lijke actie noodzakelijk was om „een ernstige binnenlandsdhe eco nomische crisis" te voorkomen. „Wanneer ik nog twee, drie, vier of zes maanden zou wachten, zoo verklaarde hij, zou het reeds te laat zijn". BERLIJN, 8 Sept. (D.N.B.) D,e (diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft: Hetgeen Roosevelt in zijn jongste praatje bij het haard vuur aan zijn eigen volk en aan de wereld heeft gezegd, is. naar de ineening van politieke kringen al hier niet van beslissende beteeke- nis. Voor het beoordeelen van den toestand zouveeleer het feit kun nen dienen, dat de President der Ver. Staten in korten tijd zijn aan tal redevoeringen heeft mennen te moeten verhoogen. Dit feit mbet on getwijfeld beschouwd worden als een symptoom voor de om zich heen grijpende ongerustheid onder het Amerikaansche volk. Het moet in derdaad opvallen, dat de man, die zijn geheele politieke doelstelling wilde afleiden uit de noodzakelijk heid om een panache te vinden te gen de kuiperijen van de z.g. dic tators, thans geen andere mogelijk heid meer ziet dan het gebruiken van dictatoriale maatregelen die ver uitgaan boven hetgeen hij tot dusver bij de mogendheden van de orde meende te moeten veroordee- len. DE MEENINQ VAN BERLIJN. BERLIJN, 8 Sept. (A.N.P.) Van Roosevelts jongste verklaringen-, zijn praatje aan de haard en zijn boodschap aan het Congres, moet naar de opvatting van Berlijnsche politieke kringen vooral aan de eerste propagandistische beteeke- nis worden toegekend. Het voor naamste wat men daaraan ontlee- nen kan is, dat de Ver. Staten naar de grootste economische catastrofe der geschiedenis gaan, welker ge volgen nog in het geheel niet te overzien zijn. Roosevelt heeft het grootste gevaar inflatie en ver nietiging der normale productie- bronnen door een overdreven ge organiseerde oorlogsbewapening ingezien eri verlangt daartegen oa- Waar het machtige Duitsche U-boot- wapen wordt gesmeed. Een kijkje op een der werven, waar de onderzeeërs In serie-bouw worden vervaardigd en ▼an stapel loopen. PK Weber-E St-P H m SCHMELING ZEGT DE RING VAARWEL. BERLIJN, 8 Sept (A.N.P.)= - Volgens een mededeeling van zijn promotor Machon zal Max Schmeling zijn titel als zwaar gewicht kampioen van Europa zonder strijd afstaan. Tevetas heeft Schmeling besloten zijn licentie als actief bokser niet meer te vernieuwen, hetgeen praotisch het einde van zijn glansrijke boksloopbaan betee- kent. Schmeling werd tot dit be langrijke besluit geleid door de overweging, dat zijn bij het Kreta-offensief 'opgedane ver wondingen de zware sportieve prestaties van een beroepsbok ser niet meer veroorloven. Voor den vrijkomenden titel komen drie candidaten in aan merking en wel in de eerste plaats de Duitsche en Italiaan- sche kampioenen Walter Neu- sel en Luigi Musina en even tueel de Zweed Olie Tandberg die van beide eerstgenoemden heeft verloren. tegorische volmachten. Het wets ontwerp, waarop hij zich hierbij beroept, is ontworpen door den reeds uit den eersten wereldoorlog bekenden Baruch. Wanneer het Roosevelt zou gelukken, volgens de ze voorstellen te werk te gaan, zou zulks de uitlevering van het gehee le bedrijfsleven der Ver. Staten aan het jodendom beteekenen, dat met behulp van bijzondere wetten van den President de leiding over het Amerikaansche bedrijfsleven in handen wil krijgen en daarmede het- geheele Amerikaansche oorlogs apparaat tegen de machten dér or dening zou willen gebruiken. Onbekende geluksvogel Nadat de eerste premietrekking van de WHN-loterii 1942 eenige da gen geleden in Amsterdam onder groote publieke belangstelling is gehouden, zijn nog enkele loten van deze eerste (a) serie bij de raderen van avontuur verkocht. En op het Dapperplein te Amsterdam is het wonder, waarop elke kooper van winterhulploten heimelijk heeft ge hoopt. gebeurt: de hoofdprijs, die van f 5.000. heeft eergisteren zijn eigenaar gevonden, een eenvoudige Amsterdamsche koetsier. Hij kocht in het voorbijgaan voor één dubbel tje een falankje. gokte mee en bleek op het allerbeste paard te hebben gewed. Gisteren is hem op den Dam het groote geldsbedrag in baar geld ter hand gesteld. De plotselinge bezit ter van deze vijf duizend gulden was door deze wel zeer zeldzame be levenis danig beduusd en toen een persfotograaf hem wilde vereeuwi gen. bleek hij reeds verdwenen te zijn... de geluksvogel wilde blijk baar onbekend blijven. Dat is dan de eerste f 5.000. waar van in de volgende vijf series er nog vijf volgen, maar nog wacht een aanzienlijk bedrag op zijn eigenaar en wel de hoofdpremie van de fa- serie. de f 10.000.-f— nog zit de span ning dus in de eerste serie, maar het is nog sieohts een kwestie van enke le dagen. En dan zal het er weer om gaan. wie de gelukkigen in de volgende serie, die overigens reeds voor een zeer groot deel is verkocht zullen zijn. Italiaansch Weermachtbericht ROME. 8 Sept. Het 834ste com muniqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: „Levendige bedrijvigheid van pa trouilles en artillerie in den Zuide lijken sector van het Egyptische front. Onze jagers, die boven de vooruitgeschoven stellingen patrouil leerden, vingen een af deeling vijan delijke bommenwerpers op en dwong haar terug te keeren. Duit sche jagers hebben 4 vij&ndelijke toestellen neergeschoten, een vijfde werd boven het centrale bekken der Middellandsche zeevernield. In de Zwarte Zee heeft een onzer motortorpedobooten op 6 Septem ber bij het. aanbreken van de# dag in de nabijheid van Noworossiisk een Sowjetstoömschip getorpedeerd en tot zinken gebracht." Stalingrad en de Zwarte-Zeevloot BERLIJN, 7 Sept. De A.N.P.- correspondent meldt: De pathetische oproep,-dien Ra dio-Moskou tot liet Roode leger heeft gericht, getuigt Van het feit, dat Moskou, nu de s leut eiste lling Stalingrad voor de bolsjewisten verloren dreigt te gaan, zich van den ernst van den toestand volko men bewust is. HierVan getuigen ook de hevige aanvallen, die de bolsjewisten met buitengewoon sterke strijdkrachten doch zonder eenig resultaat hebben onderno men" op de Duitsche sleutelstellirig ten Noorden van Stalingrad. Deze hebben niet kunnen verhinderen, dat de Duitsche troepen steeds meer terrein winnen. In militaire kringen alhier ver moedt men, dat deze aanvallen met min of meer groote hevigheid zullen voortduren, zoolang Stalin grad nog tegenstand kan bieden, daar het doel niets anders is dan he moreel der verdedigers te ver sterken. Na de bezettfng van Novorossiisk koestert men hier groote belang stelling voor he( lot der Zwarte Zeevloot. Daar Novorossiisk be trekkelijk weinig uit de lucht ge bombardeerd is, heeft ongetwij feld een belangrijk deel dezer vloot de haven kunnen verlaten, doch de toestand is zoo, dat deir bolsjewisten thans geen havens aan de Zwarte Zee meer ter be schikking staan, die voldoen aan de eisohen, welke men aan een vlootsteunpunt mag stellen. Van de weinige overgebleven havens is Batoem wellicht iïog de eenige, die de vloot een toevlucht kan bieden. Gezamenlijk over de hindernis tijdens het groote Geldersche concours hippi- que, dat Maandag door de St. Steffen- Rjjders te Laren (Gld.) werd georgani seerd. VNP-Zeylemaker-Pax Holland m Auchinleck verzocht zelf om verlof Dieppci „een harde en woedende botsing" LISSABON, 8 Sept. (DNB). Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft Churchill in het Lagerhuis zijn aange kondigde verklaringen over den mili tairen toestand afgelegd. Churchill be gon met toe te geven, dat de scheeps- verliezeh der geallieerden, „nog zeer ernstig" zijn) Voor den tijd van Juli tot begin September meent Churchill vergeleken met de voorafgaande maan den bepaalde „verbeteringen" te kun nen constateeren. Churchill meende, dat er geen reden bestaat om te ver onderstellen, dat men, „niet over de middelen beschikt om een overwinning te behalen, vooropgezet, dat Gr. Brit- tannië en de Ver. Staten hun uiterste krachten inspannen." Met betrekking tot zijn bezoeken aan het Midden-Oosten en de Sovjet-unie verklaarde Churchill, dat de daarbij behaalde resultaten „thans nog geheim zijn, doch latei: eenige moeite en kos ten wel zouden rechtvaardigen." Voor dat ik Engeland verliet, zoo vervolgde de Engelsche premier, was de positie van het leger in de woestijn en van de troepen in Egypte niet geheel bevredi gend. Het was hem duidelijk geweest, dat er „drastische veranderingen in 't hoofdkwartier noodig waren". Auchin- leck heeft zelf verzocht hem met ver lof te zenden, doch hij zal later zijn diensten weer beschikbaar stellen. Voorts heeft Churchill gesproken over de invasiepoging bij Dieppe. Hij bestempelde deze als een „harde en woedende botsing" en gaf als zijn mee ning te kennen, dat dergelijke botsin gen in het verloop van dezen oorlog waarschijnlijk steeds talrijker zullen worden. Toen er later een vraag ge steld werd over hetzelfde onderwerp, weigerde Churchill gegevens over de Engelsche verliezen bij Dieppe te ver strekken. In zijn rede maakte Churchill voorts nog bekend, dat de Engelsche regee ring aan de regeering van Australië den Britschen kruiser „Shrugshire" als vervanging voor den verloren geganen kruiser „Canberra" heeft aangeboden. Australië heeft het aanbod aangeno men. In tegenstelling tot de Amerikaan sche publicaties beweerde Churchill, dat de productie van nieuwe koopvaar dijschepen in de Ver. Staten het aan tal der getorpedeerde vaartuigen over treft. Tenslotte heeft Churchill voor het eerst medegedeeld, dat verliezen zijn geleden bij de convooien naar Moer- mansk en Malta. OPZIENBARENDE DIEFSTAL IN KATHEDRAAL VAN BEAUVAIS. PARIJS, 8 Sept. (DNB). In een der laatste nachten zijn uit de kathe draal van Beauvais 450 orgelpijpen ge stolen. De inbrekers hadden zich loo- perp aangeschaft voor een van de deu ren. De orgelpijpen bestaat uit zink. De kleine wegen twee kilo. De groote 20. De waarde van deze gestolen orgel pijpen bedraagt 2 millioen francs. Het orgel van Beauvais is een van de oud ste in Frankrijk en heeft vijf registers. Moord door gasvergiftiging De Haagsche rechtbank heeft gis teren de 41-jarige Jannq C. Sch.. die ervan werd beschuldigd, dat zij in den nacht van 2 op 3 December van het vorige jaar in haar woning aan de Deimanstraat 160 te 's-Gra- vernhagé den 20-jarigen Joh. Hoe venaar door gasvergiftiging van het leven had beroofd, welke misdaad zij eerst negen dagen later had be kend. overeenkomstig den eisch van den officier van Justitie tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Nieuwe stellingen bij Stalingrad genomen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 8 Sept. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: „In de zware gevechten om de land- en zeevesting Noworos siisk werden bij buitengewoon booge, bloedige verliezen van den vijand tot dusver 6758 ge vangenen gemaakt Behalve een groote hoeveelheid oorlogs materiaal werden volgens de op 't oogenblik ontvangen berich ten 14 tanks, 90 stukken gé- schut van allerlei soort, een pastsertrein m verscheidene schepen buitgemaakt. In het gebied van Noworossiisk wor den nog gevechten geleverd met vijandelijke groepen, die verbitterd verzet bieden. Jacht- kruisers bestookten in aanval len in scheervlncht het colon- neverkeer der bolsjewisten op den kustweg ten Zuidoosten van de stad. Aan de Terek werden bij een ver- geefschen tegenaanval .van den vij and van 100 bolsjewistische tanks er 65 vernietigd Jachtvliegers scho ten van aanvallende vijandelijke vliegtuigformaties 27 vliegtuigen neer. In het vestitnggebied van Stalin grad namen Duitsche troepen in weerwil van hardnekkig verzet nieuwe hoogtestellingen. Sterke formaties gevechtsvliègtuigen en vliegende artillerie steunden ge vechten van het leger. De bruggen over de Wolga ten Zuiden van de stad werden overdag en 's nachts gebombardeerd. In den centralen sector van het Oostelijke front vonden slechts plaatselijke gevechten plaats. Aan het omsingelingsfront van Leningrad werden verscheidene vij andelijke aanvallen, deels in een tegenaanval, met steun van de luchtmacht afgeslagen. De bolsjewistische luchtmacht verloor op 6 en 7 September in luchtgevechten waaraan ook Itali aansche, Kroatische en Hongaar- sche jagers deelgenomen hebben, 125 en door luchtdoelartillerie 40 vliegtuigen. Drie andere toestellen werderr op den grond vernield. Vijf eigen vliegtuigen worden vermist. In Noord-Afrika plaatsten Duit sche gevechtsvliegtuigen voltref fers op concentraties van vijande lijke tanks en auto's, alsmede op vliegvelden ten Zuiden van Alexan- drië en in het gebied van Suez. Bij vluchten boven de bezette ge bieden in het Westen en bij enkele storingsaanvallen overdag op West- Duitschland werden 3 Britsche vliegtuigen neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Brittan- nië bestookte de luchtmacht in den afgeloopen nacht voor den oorlog belangrijke installaties in Oost-En- geland met bommen van zwaar ka liber. Nederlandsche vrijwilligers bü de Waf- fen SS. Niet alleen de geoefendheid met de wapens heeft dikwijls de over winning gebracht, doch ook de licha melijke hardheid speelt hierbij een bij zondere rol. SS PIJ Fritz-Po-P H m Onbehoorlijke pra f 100.000 boete voor een krnidenierswarenfiliaalzaak De N.V. André van Hilst te Waal wijk. welke 33 kruidenierszaken ex ploiteert. heeft in 1941 herhaaldelijk kruidenierswaren te duur ver kocht. Soms werden bepaalde goe deren zonder eenige aanleiding in de filialëh duurder verkocht dan voorheen. In andere gevallen is 'ri artikel meer in prijs verhoogd dan de stijging vart den inkoopsprijs veroorloofde. De ernstige overtre dingen zijn echter begaan, doordat artikelen van ouden en goedkoopen voorraad verkocht zijn tegen den prijs, welke nieuwe, duurder inge kochte goederen mochten kosten. Er was een geraffineerd systeem uitgedacht, waarmede men hoopte ontdekking van den laatsten vorm van prijsopdrijving te voorkomen. De directie gaf n.1. het personeel voor den vorm aanwijzingen, die geheel in overeenstemming waren met de voorschriften. Zij wist ech ter. dat deze instructies in de prak tijk. onuitvoerbaar waren. De cir culaires waren echter even zoovele schriftelijke bewijzen, dat de N.V. de hand hield aan de voorschriften en moesten dan ook dienen om controleerende opsporingsambtena ren zand in de qbgen te strooien. De N.V. heeft zich bij de behande ling van haar zaak niet ontzien de mogelijkheid van incidenteele onge oorloofde prijs verhoogingen in de filialen open te laten. Het was dan eventueel gebeurd tegen de orders van de directie in en het te veel ontvangene zou door het personeel ten eigen bate zijn aangewend. De ze ongefundeerde poging tot ver weer heeft op de berechtende in stantie uiteraard een zeer -slechten indruk gemaakt. Het feit. dat bo vendien de administratie onvoldoen de was. pleitte verder al evenmin in het voordeel van de N.V. als het raffinement, waarmede men ge tracht had ontdekking te voorko men. Hoewel de prijsovertredingen in deze zaak steeds een centenkwes tie waren, moet het bedrag der on rechtmatig verkregen winst, gezien de vele artikelen, die gevoerd wer den en den grooten omzet daarvan, toch zeer aanzienlijk zijn geweest. In hooger beroep is de N.V. van Hilst dan ook door het hoofd van de priisbeheersching tot een boete van f 100.000 veroordeeld, terwijl bekendmaking van het vonnis te vens is gelast. DE TOESTAND IN INDIë. BANGKOK, 8 Sept. (D.N.B.) Volgens een bericht van radio- Dclhi is op een vergadering van de al-Indische Moslemliga in de Indische staten te Nagpoer een re solutie opgesteld, waarin gezegd wordt, dat alleen dan cfe vrijheid voor Indië verkregen kan worden, indien een „ernstig compromis" tusschen#Moslemliga en Congres partij tot* stand komt. Maan Maan °P vanavond om onder o.28 xi 19.49 iosent 20.11 uur 24Sept N.M. tot morgenochtend V.M. 17 Sept rvj- 2 Oct. E.K. .UJ uur L.K. Groentenveiling op het matje 1 10.000 boete. De groenten- en fruitveiling Zwün- drecht en Omstreken heeft in den loop van het vorig jaar tot twee maal toe getracht de van overheids wege voorgeschreven maximum vei- lingprijzen te ontduiken. Zij beriep zich hierbij op de eigendunkelijke interpretaties van circulaires der groenten- en fruitcentrale. Het merkwaardige hierbij was wel. dat de conclusies, welke uit de rond- schrijvens werden getrokken, altijd in het voordeel van de bij de veiling aangesloten tuinders waren. Bij den aanvoer van spinazie gmg het vei- lingbestuur ervan uit. dat de offici- eele prijzen bedoeld waren voor glasspinazie. De spinazie van den kouden grond zou dus ,.vrij" zijn en hoogere prijzen mogen opbrengen. Bij de aardbeien paste het beter dit om te keeren. De glasaardbeien zou den vrij zijn en dus duurder geveild mogen worden en slechts voor die van den kouden grond gold de of- ficieele prijs. Er werden dan ook prijzen varieerend van 52 tot 65 ct. gemaakt, terwijl aan den groothan del hoogstens 50 cent per kg. bere kend mocht worden. Het. onderscheid van „glas" en ..kouden grond" kennen de voor schriften echter in het geheel niet. zoodat hier van een opzettelijke ont duiking gesproken kan worden. Bij de behandeling van deze zaak in hooger beroep werd evenwel op gemerkt. dat juist van een veiling- vereeniging verwacht mag worden, dat zij de voorschriften op/behoor lijke wijze nakomt en niet tracht zich er aan te onttrekken. De Zwijn- dreohtsche véüing is dan ook tot een boete van f 10.000 veroordeeld. BINNENKORT RUNDVET OP BON 48. Op de bonnen ..48" van de boter- kaart en van de vetk^art. welke geldig zullen zijn gedurende het tijdvak, van Vrijdag 25 September tot en met Dinsdag 6 October 1942 zal desgewensaht rundvet verkrijg baar- zijn. Per tweetal-bonnen zal men 200 gram rundvet kunnen be trekken. Zij. die rundvet wensehen te ont vangen. dienen de genoemde bon nen bij hun slager in te leveren, desgewenscht tegen ontvangstbe wijs. in het tijdvak van Woensdag 9 tot en met Zaterdag 12 Septem ber 1942. Zij. die gedurende bovengenoemd tudvak bon 48 niet bij hun slager hebben ingeleverd, kunnen daarop geen rundvet betrekken, doch uit sluitend de artikelen ter verkrij ging waarvan deze bon nader zal worden aangewezen. De aandacht wordt er op geves tigd. dat het afleveren van het rund vet eerst is toegestaan met ingang van 25 September 1942. NOG EENS DE TAPTEMELK. Aangezien gebleken is. dat ter za ke zeer veel misverstand bestaat wordt er van bevoegde zijde nog maals de aandacht op gevestigd, dat gedurende het tijdvak van Zondag 6 September tot en met Zaterdag 12 September 1942 de bonnen „reserve 1-49van de bonkaart voor voe dingsmiddelen. welke is uitgeriekt aan personen van 21 jaar en ouder, alsmede de bonnen „reserve 2-49" van de bonkaart, welke is uitgereikt aan personen van 1421 jaar elk •echt geven op het koopen van 13^ liter taptemelk of karnemelk of een hoeveelheid consumptiemelkproduc ten. waarin 13liter tapte- of kar nemelk is verwerkt. Bij het koopen van uit taptemelk of karnemelk bereide gortpap zul len in verband hiermede in den ver volge behalve gortbonnen tevens de noodige bonnen voor taptemelk moeten worden afgegeven. Ongeveer 2000 sierduiven zijn ondergebracht in het sierduivenpark van den heer Spruit te Gouda, die hiermede een stukje oud-Nederlandsche cultuur voor het nageslacht hoopt te bewaren. Een koppel Oostersche meeuwen In een der volières. VNP-De Haan-Pax Holland m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1