NOORD-HOLLAND Heuvels, Westelijk van Stalingrad, DAGBLAD VOOR. Zwarte handel in Engeland Nederlandsche bedrijfsleiders Brief van Roosevelt Na Churchills rede Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9, Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariel. Gewone advertenties 11 ct. n. m.m. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 81ste Jaargang. No. 11898 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1942 Vijandelijke aanvallen bij rj £>t*l OTT1 Ptl Leningrad mislukt Zware verliezen voor Sow jet-tankwapen^ Wederzijdsche luchtbombardementen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 9 Sept. Het opperbe vel der weermacht deelt mede: „Bij het stormenderhand ne- men_van een beheerschende hoogte ten Zuidoosten van No- worossiisk zijn meer dan dui zend gevangenen gemaakt en 27 stukken geschut, een gepant serde trein en veel ander, oor logsmateriaal buitgemaakt. Voor de kust van de Zwarte Ze« hebben gevechtsvliegtuigen •en transportschip van 500 ton tot zinken gebracht. Aan de Te- rek rfeeft de vijand bij vergeel- sohe aanvallen achttien pant serwagens verloren. (Van onzen Haag^chen Redacteur.) \X7ILLIAM D. Bayles heeft in het Amerikaansche weekblad „Sa- turday Evening Post" eenigen tijd geleden een artikel gepubliceerd met den titel: „Postrestante Lon den", waarin hij de verschillende manieren geëselt, waarop de oor logswinstmakers in Engeland de bepalingen van de Regeering ont duiken. Maar tevens blijken uit dit artikel andere teekenen van verval. Bayles schrijft onder meer over de nadeelige gevolgen, die het gebruik van zoo veel jonge meisjes Jlf dé verschillende takken van de Vrou- wenhulpdienst voor Leger en Lucht macht met zich mee gebracht heb ben. Blijkbaar zijn een groot aan tal onwettelijke geboorten het ge volg van dezen toestand. Slechts met de grootste verwondering kan - men uit dit artikel opmaken, tot welke diensten de geüniformeerde meisjes van de ATS, de WRNS, de WAAF gebruikt worden. Zij doen niet alleen dienst als hulpchauf- eheurs, op de militaire wagens en als hulp bij den berichtendienst, doch ook als oppassers. Bayles •chrijft: „lp Engeland heerscht nog altijd de idéé, dat een officier, zelfs een jonge van 19 of 20 jaar, niet be hoorlijk in den oorlog kan vechten, zonder dat een dienaar hem 's mor gens een kop tliee brengt, zijn. schoenen en knoopen poetst en zijn woonruimte in orde brengt". AAN den anderen kant worden door de officieele instanties aan de Engelsche fabrieksarbeid sters schoonheidsmiddelen gele verd! In Birmingham worden de nagels van de werksters in de mu nitiefabrieken eenmaal in de week gemanicuurd en wel op een veror dening van het ministerie van ar beid. Verder zag Bayles een be kendmaking ingevolge welke alle arbeidsters in de regeeringsfabrie- ken kosteloos van gezichtcréme cn poeder voorzien worden; de lip penstiften moeten zij zelf koopen in de cantines. Belangrijk is, wat Bayles mede deelt over de zwarte- levensmidde lenmarkt. De daar verhandelde voorraden komen grootendeels van plunderingen, die onder de be schutting van de ver duister ings- maatregelen plaats vinden. De win kels. zelf worden geopend onder de oogen van de politie, meestal in door bommen verwoeste huizen. Daar kan men tegen woekerprijzen iedere kwaliteit chocolade, cigaret- ten en eieren verkrijgen. De hande laars, die m het groot zaken doen, doen zulks van een klein bureau uit, dat in de een of andere achter kamer ondergebracht is en meestal slechts met een tafel, een stoelden een telefoonapparaat uitgerust is, zoodat het snel verplaatst kan wor den, wanneer de politie werkelijk eens een inval zou doen. TOCH zelfs zonder nu bepaald diefstal te plegen of tot grof be- _drog over te gaan, is het thans nog mogelijk dank zij de laksche En gelsche wetgeving in Engeland op de zwarte markt te koopen en te verkoopen. Zoo wordt den han delaren in benzine een extra quan- tupi van 10 pet. geleverd voor evt. verliezen door verdamping. Daar de benzine echter zoo snel ver kócht wordt, dat zij geen tijd heeft te verdampen, kunnen deze 10 pet. tegen woekerprijzen verkocht wor den, zonder dat 'de koopers van hun benzinekaart gebruik behoe ven te maken. Hetzelfde geldt voor de boter, waarbij 3 pet. extra gele verd wordt en het vleesch, waar het been niet meegerekend, doch 5vel mee verkocht wordt. IJen bij- In het vestiggebied van Stalin- grad braken pantserttroepen door. hardnekkig verdedigde vijandelijke stellingen en namen in verbitterde gevechten onmiddellijk teif Westen van Stalingrad gelegen beheerschen de hoogten. Gedurende den nacht werden de stad en' Sovjetvliegvel- den ten Oosten van de Wolga ge bombardeerd. Ten Zuidwesten van Kaluga zijn herhaalde plaatselijke ^aanvallen van den vijand afgeslagen. Het aan tal pantserwagens, dat in dezen sector sinds 11 Augustus vernield is is tot boven de duizend gestegen. In het gebied van Rzjef vonden ook gisteren geen groote gevechts handelingen plaats. Van 30 Juli tot 6 September zijn hier door het leger en de luchtmacht 2126 Sovjet pant serwagens vernietigd. Aan het omsingelingsfront van Leningrad mislukten de weinige vijandelijke aanvallen. Op het La- dogamcer werden 3 Sowjetkanon- neerbooten door bomtreffers be schadigd. In het hooge Noorden hebben gevechtsvliegtuigen een lucht basis aan de baai van Kola en het havengebied van Moer- mansk aangevallen. Jaclitvlie- gers schoten in dit gebied 26 vij andelijke vliegtuigen neer zon der zelf verliezen te lijden. De Sowjetluchtmacht heeft giste ren in luchtgevechten met Duitsche en Kroatische jagers en door lucht doelgeschut 137 vliegtuigen verloren Vier Duitsche vliegtuigen worden vermist. Bij vluchten naar het bezette ge bied in het Westen en bij enkele overdag ondernomen storingsvluch- ten boven West-Duitschland wer den in luchtgevéchten 10 Britsche vliegtuigen neergeschoten. In den loop van den nacht hebben forma ties der Britsche luchtmacht Zuid- West-Duitsch gebied aangevallen. De burgerbevolking leed verliezen. Vooral in woonwijken ontstonden materieel^ schade en schade aan gebouwen. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn drie d.er aanvallende bommenwerpers»neer geschoten. Van 28 Augustus tot S September heeft de Britsche luchtmacht 252 vliegtuigen verloren, waarvan 120 boven de Middellandsche Zee en in Noord Afrika. In dezelfde periode gingen, in den strijd tegen Enge land 59 Duitsche vliegtuigen ver loren. Gevechtsvliegers hebben overdqg en des nachts wapenfabrieken en militaire installaties aan de Zuid kust van Engeland en in Midden- en Oost Engeland aangevallen. Een Britsch motorschip van 300 ton werd door bomtreffers tot zinken gebracht." Het oog van de Duitsche artillerie wordt binnengehaald. Belangrijke ge gevens van den waarnemer moeten snel worden benut. PK v. Barensprung-O-H-P H m De luchtstrijd in het Westen BERLIJN, 9 Sept. (D.X.B.) In de vroege niiddagurch van gis- teren heeft een gemengde formatie Britsche vliegers naar hèt D.N. B. van -militaire ztjïie verneemt een aanval ondernomen op het kustgebied bij Le Havre. Tex*stond opgetreden Duitsdhe afweer met jagers en geschut vertunderde den binnenvliegenden vijand een vol ledig effect-te bereiken, zoodat de enkele neergeworpen bommen slechts onbelangrijke schade ver oorzaakten. Er kwamen hardnekkige lucht- gevefcfitep tot ontwikkeling, in den loop waax*van de Duitsche jagers de Engelsche formatie uiteen dre ven en de ter begeleidende besCher ming meevliegende jagers tol den strijd dwongen. Binnen zeven mi nuten werden - acht aanvallers neergeschoten. Zij stortten allen, deels in de lucht brekend, in zee. Een negende Britsche machine werd bij Brest neergeschoten. Bo vendien werd van twee laat in den middag op zeer gi-oote hoogte naar Du/itsch gebied gevlogen Brit sche toestellen een van het tye Moskito tijdens een luchtgevecht neergeschoten. GENERAAL VON BISMARCK GESNEUVELD. ROME. 9 Sept. '(Stefani). In een aanvulling op het weeimachts- bericht van heden wordt medege deeld: - ..Generaal Georg von Bismarck. commandant van een Duitsche di visie. is bij een der gevechten van de laatste dagen aan het Egyptische front op het veld van eer gevallen. De naam van een dapper bevelheb ber wordt, aldus gevoegd bij dt na men van de Italiaansche en Duitsche generaals, die. schouder aan schou der in Egypte en Libye strijdende, hun leven voor de gemeenschappe lijke zaak hebben geofferd. De sol daten der spil in Afrika brengen een fieren groet aan Generaal von Bismarck. in de zekerheid, dat zii zijn offerdood door een schitterende overwinning zullen wreken." Nederlandsche vrijwilligers naar het Oostelijk front. Steeds grooter wordt het aantal vrijwilligers, dat aan het front door daadkracht bewijzen zal den nieuwen tijd te hebben begrepen. In de Waffen SS en het Legioen strijden zij voor een nieuwe toekomst, een nieuw Europa. Dezer dagen zjjn weer ruim 300 man uit Den Haag naar het Oosten vertrokken. Fellinga-Pax Holland m zonder merkwaardige bepaling be staat er in de kleedingbranche: militairen krijgen, kleeding zonder kaart, die de winkeliers en kleer makers dan aan een ieder leveren, die een door een militair geteeken- de kaart laten zien. Bayles sluit zijn artikel met den volgenden interessantcn zin af: Naar schatting van deskundigen hebben meer dan een derde van alle Engelsche grossiers en détail- listen kans gezien de clistributie- en prijsvoorschriften op de een of andere wijze te omgaan, en min stens 75 pet. van alle Engelschen" betalen de woekerprijzen op de zwarte markt. Italiaansch Weermachtbericht ROME. 9 Sept. Het Italiaansche weermachtsbericht luidt: „In Egypte" heeft onze artillerie vijandelijke autoconcentraties on der vuur genomen. Vier vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten, wagrvan 3 door Duitsche jagers en één door het luchtdoelgeschut van Tabroek. In een luchtgevecht boven Malta ^.werd een Spitfire neergeschoten en '^stortte in zee. De torpedoboot Orsa heeft een vijandelijke duikboot tot zinken gebracht." De Italiaansche verliezen ROME, 9 Sept. (Stefani) Hèt Italiaansche hoofdkwar tier deelt mede, dat de verlie zen, geleden in Augustus aan de velschillende fronten zijn: Leger en militie Egyptische front 508 dooden, 893 ge- wonden, 5.956 vermist. Rus sische front* elfde lijst, 280 dooden, 947 gewonden, 105 ver mist Front op dexx Balkan 295 dooden, 387 gewonden, 31 vermist. Marine 39 dooden, 143 gewonden, 109 vermist. Luchtmacht 42 dooden, 85 ge wonden, 104 vermist. Bezoek aan de Oekraïne en Wit-Roethenië. BERLIJN. 9 Sept. (ANP) Ter onmiddellijke uitbreiding van de medewerking van vrije Nederlandsche arbeidskrachten in. het bezette Oostelijke gebied is op 1 Septembe* jl. op uitnoo- dfeing van den Rijksminister voor de bezette Oostelijke ge bieden. Alfred Rosenberg. en van den Rijkscommissaris voor de Oekraïne, gouwleider Erich Koch. een gezelschap van voor aanstaande personen uit het Nederlandsche bedrijfsleven ver trokken naar het Rijkscommis sariaat Oekraïne en het „Gene- ralbezirk" Wit-Roethenië. Het gezelschap staat onder lei ding van Freiherr von Harder van het rijksministerie voor de bezette Oostelijke gebieden. De rijkscom missaris voor het bezette Nederland, sche gebied, rijksxnibister dr. Seyss Inquart. is vertegenwoordigd door zijn persoonlijken referent dr. Holz. Van Duitsche zijde nemen verder aan de reis deel Hauptmann Sal- cher als vertegenwoordiger van den Beauftragte voor het vierjarenplan en nog eenige medewerkers van het rijksministerie voor het Oosten. De Nederlandsche deelnemers staan onder leiding van den presi dent van de Nederlandsche Bank. Rost van Tonningen, die tevens ook president is van de onlangs opge richte Nederlandsche Oost Compag nie. Tijdens 't bezoek van het Duitsch- NederlandSche gezelschap aan Row- ho vond op het terrein van den „Werkdienst Holland" een appèl plaats van de daar aanwezige 330 Nederlanders. De Leider van den ..Werkdienst Holland", pg. Nimtz. verwelkomde den president van de Nederlandsche Bank en van de Ne derlandsche Oost-Compagnie Rost van Tonningen. Deze hield vervol gens een toespraak tot de meisjes en mannen van den ..Werkdienst Holland", waarin hij wees op de saamhoorigheid tusschen Neder land en het Groot-Duitsche Rijk. Hij herinnerde aan de trouwe wa penbroederschap die- de martnen van het Nederlandsch Legioen in 't kader van dfe Waffen-SS verbindt met de zegevierende Duitsche weer macht. In aansluiting op het appèl werd een rondgang gehouden door dë in aanbouw zijnde Duitsche ük. De deelnemers hadden gelegenheid de kamers te bezichtigen; bestemd voor de Nederlandsche en Duitsche meisjes. Het beZoek werd besloten met een kameraadschappelijken avond in het Deutsdhe Haus. Het gezelschap, onder leiding van Freiherr von Harder, zette den vol genden dag haar reis voort. ROUWPLECHTIGHEID VOOR HERTOG VAN KENT. SfÖCKHOLM. 9 Sent. (DNB). Naar de Britsche berichtendienst meldt is heden in de Westxninster Abbey in tegenwoordigheid van Churchill en bijna alle ministers van het Britsohe kabinet een rouw- plechtigheid gehouden voor den doodelijk verongelukten Hertog van Kent. STOCKHOLM. 9 Sept. (DNB). In een brief van Roosevelt. gepubli ceerd ter gelegenheid van de „week der godsdienstige opvoeding in de Ver. Staten" wordt, naar aan den Britichen berichtendienst ontleend kan worden, onder meer gezegd: ..Moeilijke tijden en een langdurige strijd liggen voor ons. Wij zullen al onze geesteskracht noodig hebben om de moeilijkheden der komende dagen te kunnen doorstaan. Er zul len oogenblikken zijn, waarop ons pad duister schijnt te zijn en onze weg van twijfel vervuld zal zijn. De Voorzienigheid heeft er echter voor gezorgd, dat er een leidende hand Maan Maan op vanavond om onder 6.35 /-% r\ r\ o 20.13 ïosept- 20.08 uur 24 Sept N.M. tot morgenochtend V.M. 17 Sept m r\ jl 2 Oct. e.k 7.06 uur l.k. bestaat, waarnaar wij altijd de oogen kunnen opheffen". Ten slotte citeert Roesevelt het volgende bij belwoord: „Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht od mijn pad". ■i ga Cv - - ML Teneinde een opbrengstvergelijking mogelijk te maken, moet het oogsten op het landbouwveredelingsbedrijf te Hoofddorp zeer omslachtig geschieden. In aparte zakken worden de verschillende soorten koren naar de dorschplaats vervoerd. Stevens-Pax Holland m Een vergeetachtig vrouwtje f 4000 in een groenten- winkel achtergelaten. Vermoedelijk aan een ongelukki- gen samenloop van omstandigheden heeft de 27-jarigè koopman C. J. v. d. K. te Den Haag het te danken, dat hij thans als verdacht van po ging tot diefstal voorloopig in bewa ring is gesteld. K.. die bij zijn vader in den groen- tenwinkel werkte, trof daar Dins dag een oude boodschappentasch aan. waarin zich een doosje bevond Het had er allen schijn van dat de tasch door een vergeetachtigen klant was achtergelaten K. bekeek het doosje, meende het wel als tabaks doos te kunnen gebruiken, en wierp de tasch achteloos onder de toon bank. Toen hij 's avonds thuis de doos echter opende, trof hij daarin een groot bedrag aan geld aan. ze ker wel ongeveer vierduizend gul den. Aangezien het niet zijn bedoeling was geweest geld te ontvreemden, schrok hij geweldig van deze ont dekking. verzuimde onmiddellijk aangifte te doen. bij de politie, en begaf zich naar een vriend dien hij van de vondst op de hoogte bracht. Thuis gekomen werd hij 's nachts door de politie aangehouden. De tasch bleek namelijk in den winkel achtergelaten door de weduwe J. N. N.. die dien dag nergens anders was geweest en van de vermissing aangifte had gedaan bij de politie. Het geld had de oude vrouw bije'en- gespaard. Zij droeg het altijd bij zich. De vraag, die nog rest. is te wijten aan het feit. dat de juffrouw niet weet. <hoeveel geld er precies, in het doosje heeft gezeten. Daarin werd 3750 gulden aangetroffen. K.. die een schoon strafregister heeft is voorloopig in bewaring gesteld. In dien hij onschuldig is, zal hij het wel betreuren niet onmiddellijk aan gifte te hebben gedaan van zijn vondst. Scherpe aanval van Labour CRIPPS BERISPT STOCKHOLM, 9 Sept. (D.N.B.) Naar Reuter meldt verwacht men thans, dat Churchill op den laatsten dag van de bijeenkomst van het La gerhuis een verklaring over Britsch- Indië zal afleggen. Dit is een gevolg van eenige wijzigingen van de agen da, welke haar ooi-zaak vinden in het afbreken van het debat over den oor logstoestand in de vergadering van gisteren. De Labour afgevaardigc^g Bevin heeft heden volgens de Britsche be richtendienst in het Lagerhuis een scherpen aanval gericht op Churchill en hem ervan beschuldigd de pers on der druk té houden, vooral, wanneer zij te sterke critiek op zijn politiek uit oefent. Wanneer Stalingrad valt, zoo verklaarde Bevin, zullen de arbeiders luidt de vraag stellen: waarom? en zij zullen er zich dan niet meer tevreden stellen wanneer Churchill weer zal ant woorden, dat het om militaire redenen niet te houden was. DE BRITSCHE OORLOGSSCHULD. De Britsche minister van finarïciën Kingsley Wood heeft, naar de Engel sche berichtendienst meldt, in het La gerhuis een nieuw crediet aangevraagd van een milliard pond sterling, waar bij hij verklaarde, dat daarmede de Britsche totale schuld sedert het uit breken van den oorlog tot 11 milliard pond sterling stijgt. De dagelijksche oorlogskosten van Engeland in de laatste weken bedrag gen naar Kingsley Wood verder zeide, gemiddeld 121/4 millioen pond, het geen vergeleken met Juni een stijging beteekent van een -half millioen pond sterling per dag. CRIPPS BERISPT. Naar Zweedsche correspondenten uit Londen melden, hebben Churchill's verklaringen de Lagerhuisleden zoo verveeld, dat eenigen reeds voor het einde van zijn betoog de zaal verlie ten. Toen Greenwood als leider van de opposjtie zich van zijn zetel verhief, werden de banken steeds leeger, hoe wel naar Engelsche opvatting de lei der van de oppositie hetzelfde recht op eerbiediging bezit als een lid van de regeering. Sir Stafford Cripps bleef toen niets anders over dan voor bijna leege banken deze houding der afge vaardigden als een schandaal te be stempelen en zijn leedwezen uit te spreken over dit gebrek aan respect. Het gebrek aan belangstelling lAvam ook' tot uiting in de omstandigheid, zoo melden de Zweedsche correspon denten - verder, dat de debatten over den algemeenen oorlogstoestand, waar voor twee dagen waren vastgesteld, reeds verloopen waren, toen drie of vier sprekers voor een bijna leeg huis hadden gesproken en niemand meer het woord vroeg. Doodvonnis wegens bezit van wapenen .S-GRAVEXHAGB, 9 Sept. Het Duitsche Obergeridht in het bezette Nederlandsche ge bied heeft den Nederlandsoheu .staatsburger Pieter Johan van Loon uit Rotterdam wegens het oezit van wapenen ter dpod veroordeeld. De thans 53-jarige beklaag de Pieter Johan van Loon was eigenaar van een cafébedrijf te Rotterdam. Op- 21 April 1942 was -de beklaagde in zijn café met een man in twist gci-aakt. Toen de man aanstalte maak te het café te verlaten, liep de beklaagde naar zijn slaapka mer en haalde daar een met zes scherpe patronen geladen pistool. De beklaagde volgde den man op straat en loste een schot in de hidht om hem schrik aan te jagen. Hoewel de beklaagde op de hoogte was van de voorschriften inzake het bezit van wapenen en van de zware straffen die in ver band hiermede zijn vastge steld, had hij het bijna 'twee jaar lang opzettelijk achterwe- ge gelaten, de pistool en de mu nitie in te leveren, en had hij het wapen in zijn bezit gehou den. Het Duitsche Ofo'ergericht heeft zich derhalve genoopt gezien, de zwaarste sti"af toe te passen, die de wet voor schip ft. Ook dit geval beteekent een dringend^ waarschuwing aan alle Nederlanders: ook bij het bezit van een vuurwapen dreigt de doodstraf. 9 Uitgaande van den Nederlandschen Volksdienst zijn dezer dagen ruim 160 kinderen uit Groningen naar Egmond aan Zee vertrokken, waar ztj geduren de zes weken zullen vertoeven. Het trek uit Groningen. VNP-Folkers-Pax Holland m De Nederlandsche Volksdienst kent geen medelijden of barm hartigheid. Hij kent alleen volksche plicht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1