NOORD-HOLLAND Opnieuw sterke vestingen bij Verduister i DAGBLAD VOOR Britten landen op Madagascar Familiedrama te Lunteren Mussert over de toekomst van Nederland Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Voordam 9, Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11899 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1942 Aanvallen bij Rzef afgeslagen Poging, de Newa over te steken, verijdeld SOWJET-VLIEGTUIGEN BIJ GROOT-BERLIJN HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 September (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Ten Zuidoosten van Noworos siisk zijn in het door kazematten versterkte gevechtsterrein op nieuw hoogten genomen. Zware ar tillerie van het leger heeft aan de kust der Zwarte Zee vijf trans portschepen tot zinken gebracht. Aan de Terek heeft ech afdeeling van een Duitsche gepantserde divi sie den met massale strijdkrachten aanvallenden vijand teruggewor pen. Zij drong in de vijandelijke ar tilleriestellingen binnen en ver nielde batterijen. In het vestinggebied van Stalin- grad werden met* steun van de luchtmacht opnieuw zeer versterk te en hardnekking verdedigde ves tingwerken genomen. Bij den af weer van krachtige ontlastings- aanvallen werden 59 Sowjet pant serwagens buiten gevecht gesteld. Duitsche gevechtsvliegtuigen bom bardeerden havenwerken en op- Z slagplaatsen te Astrakan. %Nachte- lijke aanvallen waren geficlit op vliegvelden ten Oosten van de .Wolga. In het gebied van Rzjef hervatte de vijand zijn aanvallen met ster ke infanterie en - pantserstrijd krachten. Zij werden in samenwer king niet de luchtmacht in zware gevechten afgeslagen, waarbij 77 vijandelijke pantserwagens vernie tigd werden. Ten Zuiden van het Ladogameer aan het omsingelingsfront van Leningrad mislukten herhaalde bolsjewistische aanvallen. Bij ver- geefsche pogingen van den vijand om een overtocht over de Newa te forceeren, werden 36 vijandelijke booten vernietigd. In den afgeloopen nacht hebben de bolsjewisten storingsvluchten boven Oost-Duitsch gebied onder nomen. De sowjet luchtmacht ver loor gisteren 128 vliegtuigen. Bo yendien werd een kabelballon door jachtvliegers neergeschoten. Acht Duitsche vliegtuigen keerden van vluchten naar den vijand niet te rug. In de middag- en de avonduren van 9 September vlogen afzonder lijke Britsche vliegtuigen over West-Duitschland. Door eenige bri santbommen ontstond geringe schade. Patrouillevaartuigen scho ten boven het Kanaal twee Brit sche vliegtuigen neer". nieuwe heuvelstellingen veroverd. BERLIJN. 10 Sept. De ANP.- correspondent meldt: Ondanks den verrassend sterken tegenstand hebben de Duitsche troe pen in den strijd om Stalingrad nieuwe heuvelstellingen veroverd. Deze heiivelstellingen zijn vóór de voortzetting der operaties Van het grootste belang. Zij vergemakkelij ken de aanvallen op de sleutelstel lingen van het door de bolsjewisten met de modernste middelen aange legde verdedigingssystemen. De gevechten in het gebied van Stalingrad behooren tot de felste en verbitterdste van dezen oorlog. Bei de partijen zijn er zich van bewust, dat het om meer gaat dan om de verovering van een stad. Het is geen belegering in den gebruikelijken zin. daarvoor zijn de afstanden, waarover zich de operaties uitstrek ken. ook te groot. De stad zelf strekt zich reeds over een afstand van 30 km. aan de Wolga uit en de afme tingen van het eigenlijke slagveld zijn nog veel grooter. De Duitsche troepen zien zich ge plaatst «tegenover een front, dat on danks den ongewoon zwaren tegen stand langzaam wordt ingedrukt. Tevergeefs trachten de bolsjewis ten door massale aanvallen op "het in het Noorden, tusschen Don en Wolga. gevormde afweerfront het voortschrijden der operaties te ver hinderen. Pas de laatste dagen wordt van deze aanvallen op groote schaal melding gemaakt en het is dan ook aan te nemen, dat zij wor den ondernomen' door reserves, die pas kort geleden daar 'ter plaatse zijn opgesteld. Het is natuurlijk.niet te zeggen, vanwaar deze' reserves zijn gekomen. Doch het is niet on mogelijk. dat de verplaatsing er van een vermindering van de kracht der bolsjewistische aanvallen in andere deelen van het front tengevolge heeft. Kenmerkend voor de gevechten, die op het oogenblik aan het Oos telijke front worden geleverd, is 't groote aantal pantserwagens, dat de bolsjewisten dagelijks moeten inboe ten. Hieruit blijkt niet alleen, dat de bolsjewisten door een massaal gebruik van dit wapen trachten de krijgskansen te keeren. doch tevens, dat de afweer tegen dit wapen uit stekend functionneert. Omtrent de gevechten in het Kaukasusgebied- toonen militai re kringen zich nog steeds ui terst zwijgzaam. Het ontbreekt echter niet aan toewijzingen, dat ook hier de operaties een gun stig verloop hebben. Aan de Terek. welke rivier reeds op een niet nader genoemde plaats is overschreden, wordt thans een strijd gevoerd om de brug- gehoofden. De höhere ss en Polizeiführer Nordwest, ss-Gruppenführer en gene- ralleutnant Rauter tijdens zijn Bezoek aan gewonde Germaansche ss- mannen in een Nederlandsch hospitaal. ss PK Fritz-St.-P H m sowJet vliegtuigen boven groot-berlijn. BERLIJN. 10 Sept. (DNB), In den afgeloopen nacht hebben bolsje wistische vliegtuigen' storingsvluch ten ondernomen boven Oost-Duitsch land. Enkele vliegtuigen drongen door tot den stadrand van Groot- Berlijn. Er werden geen bommen op de binnenstad geworpen. Verscheidene havens bezet Een blik op het strijdtooneel van het Britsche drama. Het strand en de steile kust bij Dieppe, waar de Britsche invasiepoging resoluut door de Duitsche kuststrijdkrachtenwerd afgeslagen. PK Koll-DV-R-P H m Italiaansch 'Weermachlberichl ROME, 10 April. In zijn weer- machtbericht nr. 836 maakt het Ita- liaansche hoofdkwartier het volgen de bekend: Gisteren viel er aan het Egypti sche front geen enkele gevechts handeling van beteeken is voor. Het luchtdoelgeschut van Tobroek heeft twee Britsche vliegtuigen neerge haald. Italiaansche vliegtuigen, die een konvooi escorteerden, bonden den strijd aan met vijandelijke bom menwerpers en schoten er een van omlaag. Geslaagde luchtaanvallen werden weer ondernomen op het vliegveld Micabba (Malta). Boven Scoglitti (Ragusa) werden vier vij andelijke jagers door onze jachttoe- stellen aangevallen. Een vijandelij ke machine werd genoodzaakt te dalen. De bestuurder, een Ameri kaan. werd gevangen genomen. Van onze toestellen zijn twee niet op hun basis teruggekeerd van de ope raties der laatste dagen. De torpedoboot Polluce onder be vel van den kapitein ter zee Tito Burattini heeft in de Middelland- sche Zee een Engelsche duikboot tot zinken gebracht. In een aanvulling op het weer- machtbericht deelt het Italiaansche hoofdkwartier nog mede. dat de vlooteenheden. die vijandelijke duik booten tot zinken hebben gebracht, zooals vermeld «.stond in de weer- machtberichten nr. 828. 833 en 835. onder bevel stonden resp. van den kapitein ter zee Achille Zoli. den ka pitein ter zee Aldo Cocchia en den luitenant ter zee Enrico MuccL DE VLIEGENDE VROUW STOCKHOLM, 10 Sept. (D.N.B.) De Anierikaansohe minister van oorlog Stimson heeft gis teren bekend gemaakt, dat een contingent vrouwelijke pi loten zou worden gevormd, dat vrouwelijk' hu Ipeska dei- genoemd zal worden, zoo meldt Reuter uit Washington. Voor het oogcnlblik betreft het sleohts een poging. Het con tingent zal bestaan uit onge veer 30 vrouwen, die kleine lësv lieg tuigen en verkeerstoe- stellen in de Ver. Staten zul len besturen. VIGHY, 10 Sept. (D.N.B.) Naar hier bekend wordt, he'bfben vanochtend vroeg Engelsche strijd krachten aanvallen gedaan op verscheidene havens van isladagas- car. Op verschillende plaatsen van het eiland zijn Britsche troepen- aan land gegaan. Naar uit Stockholm wordt ge meld, heeft Reuter in een extrabe- richt inzake den reeds gemelden aanval op Madagascar medege deeld, dat gelijktijdig de volgende havens aan de Westelijke kust van Madagascar zijn aangevallen: Majunga, Aunlbaja op 120 mijl ten zdffden van Diego Suarsa, alsmede Morondara op 340 mijl ten Zuulen van' Akjunga. Te Vichy wordt officieel mede gedeeld: Na een, vergcofscthc landingspo- ging ,van Gaullistische strijdkrach ten op 8 Sept. op 15 kilometer ten Noorden v. Majunga op Madagcas- car hebben Britscfhe strijdkrachten Donderdagochtend een aanval on dernomen, even ongerechtvaardigd als die op Diego Suarez. De aanval was gericht op ver scheidene havens aan de Westkust. Een groote vloot, die over aanzien lijke middelen beschikte, minstens ©ven groot als indertijd bij Diego Suarez heeft tegelijkertijd bij hét aanbreken van, den dag op 10 Sep tember Majunga aangevallen, de grootste haven aan de Westkust van Madagascar, verder Ambaja, 200 km. ten Zuiden vsti Diego ;v- arez, Morondava, 350 km. ten Zui den van Majunga. Alleen reeds bij Majunga telde men 18 schepen. Het Britsche lucht wapen is tot minstens 160 km. diepte over liet' binnenland van het eiland gevlo gen. Alle Fransohen zullen dezen niet te kwalificeeren aanval brand merken. Hun gedachten en gevoe lens zijn bij de verdedigers, uie onder ongelijke voorwaarden strij den voor de belangen en de eer van Frankrijk. Nog verdere operaties? STOCKHOLM, 10 Sept. (D.N.B.) Volgens een bericht van Reuter uit Washington heeft hetAme- rikaansohe ministerie van bui» tcnlandsohe zaken verklaard, dat Engeland en de Ver. Sta ten overeengekomen zijn, ver dere militaire operaties „zoo noodig" op Madagascar te on dernemen. Japanners 44 mijl van Port Moresby STOCKHOLM, 10 Sept, (D.N.B.) Naar de Engelsche nieuwsdienst in een extra bericht uit 't hoofd kwartier van generaal MacArthur bekend maakt, hebben de Japan- sche troepen in het gebied van Ohan Stanley op Nieuw Guinea een hevigen „infiltratie-aanval" geopend, die snelle vorderingen maakt. Naar in het bericht verder gezegd wordt, staan de Japannors thans 44 mijl van ^ort Moresby af. De Engelsche nieuwsdienst voegt hier nog aan toe, dat de toestand op Nieurw Guinea ernstig is. Japansche balans TOKIO, 10 September (Ofi). Kolonel Iwasaki, leider van de persafdceling van het Japansche leger iiv China, heeft de balans opgemaakt Van de operaties, die zich gedurende de maanden Juni.. Juli en Augustus in de provincies Tsjekiang. cn Kiangsi hebben af gespeeld. r'De Chincezen hebben 36.000 gesneuvelden, 10.000 gevan genen en een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal verloren. De Chi- nees'chAmerikaansche vliegKcl- Uen van Tsjoetsau en Lingshui wc men door de Japansche strijd krachten vernïetigd, waardoor evenfueele luchtaanvallen op Ja pan ten zeerste bemoeilijkt worden. De terugtrekkende beweging van de Japansche trocj^n uit de on langs veroverde gebieden die op 19 Augustus begonnen werd, is door zuiver strategische redenen ingegeven. Het Japansche com mando wil namelijk een versnip pering van de troepen over te uit gebreide gebieden vermijden. De posities, die zoodoende ingei#5men worden, beantwoorden geenszins aan die, welke het Japansche le ger in het begin bezette. VADER DOOR ZIJN ZOON NEER GESCHOTEN. Maandagavond jl. omstreeks half tien werd de landelijke buurtschap Meu-Lunteren, onder Lunteren, irf op schudding gebracht door een moord aanslag, waarvan de 59-jarige landbou wer W. Bloemendaal het slachtoffer werd. Der gewoonte getrouw begaf deze zich op het genoemde tijdstip naar bui ten bm de luiken der woning te slui ten. toen hij plotseling werd getroffen door een -schot uit een vuurwapen, "Wankelend wist hij de deur van de woning nog te bereiken, waar hijM>e- wusteloos ineen zeeg. Dokter Appel uit Lunteren, die ijlings werd ontboden, constateerde dat de rechterlong was doorboord, en daar onmiddellijk levensgevaar bestond, werd het slachtoffer per ziekenauto overgebracht naar het gemeentelijk ziekenhuis te Arnhem. Bij het onderzoek paar den dader, dat onmiddellijk door de politie uit Lunteren enEde werd ingesteld en waarbij ook, doch zonder succes, ge bruik werd gemaakt van een politie hond, tastte men aanvankelijk volko men in het duister en elk spoor, dat tot een snelle oplossing van het dra ma kon leiden, scheen ten eenenmale te ontbreken. In den loop van den vol genden dag vestigde de oudste 29-jari- ge zoon van het -slachtoffer, door zijn gedrag de aandacht der politie op zich en toen men verschillende verklarin gen, door hem afgelegd, aan de feiten ging toetsen, bleek alle grond aanwe zig om tot arrestatie over te gaan. In het begin trachtte de verdachte nog zijn onschuld staande te houden, doch de aanwijzingen stapelden zich in den loop van Woensdag dermate op, dat hij een volledige bekentenis aflegde. Tusschen vader en zoon bleken sedert geruimen tijd ernstige meeningsver- schillen te hebben bestaan en deze on- eenigheid schijnt de zoon tot zijn daad te hebben gebracht. Op den bewusten^ avond schoot hij uit een raam der wo ning, van zeer korten- afstand, op zijn vader met een buks met het voornoem de noodlottige gevolg. De toestand van den getroffene is nog steeds critiek. De dader, die thans zeer onder den indruk is van het gebeurde, "stond gunstig be kend. De 81-jarige Roosdom te Markelo. maker van de bekende „goastokken" komt in deze dagen handen tekort, daar de vraag naar zijn kunstig ver vaardigde wandelstokken thans on gekend groot is. Hartgerink-Pax Holl. m Maan Maan op vanavond om onder i.48 n s\ s "20.39 17SeBt 20.06 uur .0ct E.K. tot morgenochtend L.K. 10 Oct. N.M. 24v.m.' 7.08 uur Welke'beslemming hooge prijzen uit de WH.N.loterij kregen Kort na elkaar* zijn twee hooge geldprijzen getrokken uit de WHi\- lotenj 1942. Tweemaal duizend gul den hebben hun oestemming gevon den en wij zijn er eens op uit ge trokken om t,e zien. waar deze aan zienlijke bedraden wel zijn terecht gekomen. Moeder Buunk -was met haar 7- jang dochtertje de stad even in» gegaan en zoo kwamen zij langs het rad van avontuur van de loterij. Ligenlijk om het kind een plezier te doen. nam zij een plankje voor een kwartje en won met een lot en kele kwartjes. Zij offerde .weer een zoojuist gewonnen kwartje en ..toen ik de loten openmaakte", vertelde zij ons. „en ik keek. was het. alsof de wereld plotseling andersom be gon te draaien. ,Dit stamlot. stond er. heeft duizend gulden gewonnen. Ik ben maar naar huis gegaan en had m'n man gauw een langen brief geschreven." De gelukkige prijswinster heeft, als een rechtgeaarde moeder haar zes vroolijke spruiten in nieuwe kleeren gestoken. Het was zoo lang zamerhand hard noodig. Nu gaat ze nog wat schoenenbonnen aanvragen, ook al geen overbodige weelde. En dan komen er nog wat nuttige za ken. die* er altijd bij ingeschoten zijn. Zoo heeft hier het grillige ge luk wel een goeden greep gedaan. De tweede duizend gulden bleken terecht gekomen in Tilburg en ook hier hebben wij den gelukkigen winnaar, een 21-jarige kantodrbe- diende. .opgezocht. In de ouderlijke woning heerschte over dit onver wachte voordeeltje vanzelfsprekend uitbundige vreugd. Ook al was hier gélukkig geen sprake yan een ge zin. dat uit den nood geholpen moest worden. De jeugdige geluksvogel bleek eenige loten te hebben ge kocht in een bekend café te Til burg en hij was zoozeer overtuigd geen geluk in de .loterij te hebben, dat hij den lotenverkooper vroeg, de loten maar open te scheuren. En zelfs toen deze hem het groote lot voorhield, zeggende: ,.U hebt dui zend gulden gewonnen, meneer" meende de jongeman, dat hij in het ootje werd genomen. VERGUNNINGEN VOOR BOEK- VERKOOPItfGEN. Voor het organise.eren van een vehkooping, waarop boeken, ge schriften, documenten of andere geschreven vervcelvuldigde of ge drukte stukken of afbeeldingen dan wel sprcekrollen of gramo- fooniplaten zullen worden aangebo den, is vergunning noodig. Deze vergunning wordt in over eenstemming met den secr.-gen. van het dep. van H., Nijv.' en Sch. verleend door den secr.-gen. van het dep. van Volksvoorlichting en Kunsten of van het dep. van Opv., Wetensch. en Kuituurbosch, dan wel door beide laatstgenoemde secr.-gen. gemeenschappelijk. De voor de vergunning aan de K. van K. en Fabr. verschuldigde rechten zijn thans vastgesteld op f 2.50. De desbetreffende bekend making is opgenomen in de Ned. Staatscrt. van 9 Sept. 1912. ZONDER NATIONAAL-SOCIALISME ZOU Eft GEEN EUROPA MEER ZIJN UTRECHT. 10 September. Gis teravond werd te Utrecht een open bare vergadering van de N.S.B. ge houden. waarin de leider der bewe ging. Mussert. een rede hield over de toekomst van Nederland. Voor deze bijeenkomst bestond zoo groote belangstelling, dat zeer vele bezoe kers zich met een staanplaats tevre den moesten stellen. Behalve ver- Schillende functionarissen van NSB en NSDAP waren ook enlftle groe pen van den Nederlandschen Ar beidsdienst aanwezig. Mussert. die met luide toejuichin gen werd ontvangen, stelde vast. dat de periodes van opgang en neer gang elkaar afwisselen. In ons volksleven zijn d§ groote periodes altijd die van oorlog en revolutie geweest. De oorlog van 19^'18 v^as eigenlijk het voorspel van den huidigen oorlog, die. wanneer hij tot 1944 voortduurt voor het Duit sche volk een tweede dertigjarige oorlog beteekent. Indien door God niet bijtijds nationaal-socialisme en fascisme waren gezonden, zou er nu géén Europa meer zijn. want wie zou zonder Hitier en Mussolini de communistische macht hebben te ruggeslagen? Na er op gewezen te hebben, dat niemand ontkomen kan aan de keus tusschen nat.-socialisme en commu nisme. gaf Mussert in een histo risch overzicht de groote lijn aan van 19181940. Door de beweging uit alle ambten te houden hebben de democraten de volle verantwoor delijkheid op zich geladen. Zii zijn ook verantwoordelijk voor de groot ste misdaad, ooit. aan ons yolk ver richt, n.1. de oorlogsverklaring aan Japan. Wij staan thans op het diep tepunt. maar wij geloven aan de herrijzenis. Wij zullen alle krachten moeten inspannen om er weer bovenuit te kömen en om weer iets te worden. Ons volk heeft groote dingen volbracht en is nog tot groote1, dingen in staat. In 't nieu we Europa willen wij ons volk een plaats geven. Wat wij nu beleven heeft met nat.-socialis me niets uit te staan. Er is oor log en bezetting en het groot kapitalisme heerscht in Neder land als nooit tevoren. Eerst na de afrekening met kapitalisme en bolsjewisme komt het nat.- socialisme aan bod. De leider onderstreepte, dat al leen een sterk solidair Europa zich 'zal kunnen handhaven. Krachtens zijn ras. zijn ligging en zijn wezen als volk. behoort Nederland tot Europa. De taak van ons volk. Mussert legde tenslotte aan zijn hoorders de keuze voor en wel tus schen tegenwerking, met als conse quentie om na de overwinning van het nat.-socialisme een kolonie te worden, of vrij en doelbewust aan de zijde van Duitschland te staan. Wij moeten thans onze plichten op voeren. opdat straks onze rechten grooter zullen zijn. Wii moeten eensgezind ziin als volk en in de toekomst sociale gerechtigheid bren gen en volksgezondheid verbeteren deelnemen aan de Oostkolonisatie, den arbeidsdienst instellen en onze weermacht doen herrij z*en. als een deel van de groote Germaansche weermacht. Dit zijn fundamenten, die gelegd moeten worden. Eens zal de geschiedenis over ons oordeelen en dat oordeel zal* gunstig uitvallen. De positie der beweging. Mussert eindigde met een kort overzicht van^de positie der bewe ging. die het floppend hart der fia- tie zal moeten zijn en schetste nog maals de zes arbeidsgemeenschap pen. waarboven de staat zal staan ,als machtinstrument ten behoeve van het geheele volk. Ons vaderland is zoo mooi. ons volk is zoo goed. er valt zooveel te doen, dit volk mag niet ienonder- gaan. Na de rede van den leider, die verschillende malen door luide toe juichingen onderbroken werd. werd de bijeenkomst met het zingen van het volkslied besloten. Nederlandsche vrijwilligers bij de Waffen SS. Voor het schieten wordt de loop van het geweer nauwkeurig onderzocht, of deze goed schoon is. SS PK Fritz-VNP-P H m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1