NOORD-HOLLAND Eerste buizen van Stalingrad bereikt Verduister i Beroep op den verlader 0o1( de karnemelk moet op DAGBLAD VOOR DUITSCHE AANVALLEN NEMEN IN KRACHT TOE De moordaanslag te Lenteree De aanval op Madagascar Mededeelingen van Laval Uit*.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en'Administratiebureaox: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen. - DEN- HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariel. Gewone advertenties 41 et n. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 8Sste Jaargang. No. 11900 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1942 „Prawda" over het „Tweede Front" 31 Britsche vliegtuigen boven Dusseldorf neergeschoten HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Sept. Het opperbes vel van de weermacht maakt be kend: „Bij Noworossiisk en in den Terek-sector wint de aanval I van Dnitsche en verbonden troepen in zware gevechten ver- f der aan terrein. In het vestinggebied van Sta lingrad vordert de slag. In hevi ge gevechten werden verdedi- gingsinstallaties ten Zuiden van de stad doorbroken en ook b| daar werd de Wolga bereikt, j Ontlastingsaanvallen van den vijand mislukten. Formaties gevechtsvliegtuigen deden hevige aanvallen op zwaar tepunten van het vijandelijke ver zet en bestookten gereedstaande troepen der bolsjewisten. In het gebied van Rzjef leverden éigen aanvallen plaatselijke succes sen op. Tegenaanvallen van den vijand werden bloedig afgeslagen. Hierbij werden 22 tanks stukge schoten. Ten Zuiden van het Ladogameer én voor Leningrad mislukten nieu we aanvallen van den vijand. In deze gevechten werden bij pogin gen om over de Newa te trekken, 25 booten der bolsjewisten vernie tigd. Na enkele storingsvluchten over dag zonder succes, vielen formaties van de Britsche luchtmacht in den afgeloopen nacht verscheidene plaatsen in West-Duitschland* aan. Vooral in woonwijken van de stad Dusseldorf ontstonden talrijke branden, alsmede materieele scha de en Schade aan gebouwen. De burgerbevolking leed verliezen. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten schoten nachtjagers en luchtdoelartill.erie 31 der aanvallen de vliegtuigen neer. Bovendien werden in het Ka- •uaal, boven de Noordzee en boven de Duitsche bocht door lichte Duit- 6che zeestrijdkrachten en de artil lerie van de marine drie vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Aan de Engelsche Zuidkust vie len lichte Duitsche gevechtsvlieg tuigen een Bx-itsch patrouillevaar tuig aan, dat na bomjreffers zwaar beschadigd bleef liggen. Bij een aanval van- Engelsche motortorpe- dobooten op een Duitsch convooi in het Kanaal, plaatsten de Duitsche hewakingsstrijdkrachten op een van de aanvallende booten zoo zwa re treffers, dat aangenomen kan worden, dat dit vaartuig verloren is gegaan. Andere vaartuigen werden beschadigd. Een corps nachtjagers van de Duitsche luchtmacht heeft in den afgeloopen nacht zijn dui zendste overwinning in de lucht behaald. - DE STRIJD OM STALINGRAD. BERLIJN, 11 Sept. De A.N.P.- eorrespondent meldt: De slag om Stalingrad, waarvan voor ijeide partijen zooveel af hangt, woedt met onverminderde hevigheid voort, doch gestadig rukken de Duitsche troepen verder op en reeds zijn de eerste huizen der stad bereikt, om het bezit waarvan thans verwoed wordt ge streden. Ook ten Zuiden van Stalingrad is thans de Wolga bereikt. Nadat eerst eeix bres was geslagen in de daar gelegen vestinggoi-del. Uit dit laatste blijkt, dat het punt, waar op de Wolga bereikt is, ook on middellijk ten Zuiden van de stad is gelegen. Van het Zuiden kunnen de bols jewisten geen versterkingen meer laten aanrukken om den verdedi gers van Stalingrad lucht te ver schaffen. Slechts yan het Noorden uit kunnen zij ontlastingsaanvallen ondernemen, doch hoewel zij sedert eenige dagen sterke reserves in den strijd hebben geworpen, zijn al deze aanvallen mislukt. Waar de reserves vandaan zijn gekomen, daarover kon men in militaire kringen nog niets mecdeelen. Dit kan men pas vaststellen, nadat een voldoende aantal gevangenen is gemaakt, vooral officieren, daar de bdlsjewistische soldaten over het algemeen zelf weinig weten te vertellen. Aan de Terek en in het, gebied van het wegens zijn olievelden be langrijke Grosnie stuiten de Duit sche troepen op hardnekkigen te genstand. evenals ten Zuiden van Novorossiisk Deze tegcnstandjieeft den opmarsch evenwel niet tot staan weten te brengen. In het gebied van Rzjcw beschouwt men het offensief der bolsjewisten als vastgeloopen. DE PRAWDA OVER HET „TWEEDE FRONT". STOCKHOLM, 11 Sppt. (A.N.P.) „Men moet thans rekening houden met den bestaanden toestand, n.1. met het feit, dat het tweede front in het Westen niet bestaat en dat zoodoende de vijand, de mogelijk heid heeft al zijn troepen tegen ons in den strijd te werpen, daar wij den strijd alleen voeren", zoo wordt o.a. gezegd in een hoofd artikel van de Prawda, dat door Radio Moskou is voorgelezen. „Men moet er intusschen aan denken", zoo verklaart de Prawda verder, „dat wij nu geen stan meer mogen wijken. Iedere stad iedere bewoonde plaats, moet met alle krachten verdedigd worden. Gebleken is n.1. dat de steden bij de verdediging van het grootste belang zijn. Wij zijn verplicht iederen rivierovergang, iedere hen vel in een vesting te veranderen". LONDEN GEEFT VERLIES VAN 31 VLIEGTUIGEN TOE. STOCKHOLM, 11 Sept. (D.N.B.) Naar Renter meldt, wordt van oflicieele Engelsche zijde toegege ven, dat bij den aanval der Brit- sehe luchtmacht op Dusseldorf In ROME. 11 Sept. Het 837ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: ..In Egypte wederzijdsche bedrij vigheid van verkenningsafdeelingen Onze vliegtuigen hebben het vlieg veld Micc^ba met brisant- en brand bommen bestookt. Lichte vloot- strijdkrachten hebben een vijande lijke duikboot aangevallen en tot zinken gebracht." Japansche nota aan de V.S. TOKIO, 11 Sept. (D.N.B.) Het departement van Buitenlandsóhe Zaken publiceert den tekst van een nota, welke ministerpresident Tojo als minister van buitenland eohe zaken op 9 September door bemiddeling van den Zwitsoher schen gezant te Tokio heeft doen toekomen aan de regeering van de Ver. Staten. In deze nota wordt gesproken over de bevoegdheid van het Roode Kruis om de Ame- rikaansche krijgsgevangenen en civiele geinterneerdén in Japan te helpen. Deze nota vormt het ant woord op een boodschap van de Ver. Staten, welke Tojo eind Augustus door ^entóddeling van de Zwit9chersöhe autoriteiten ont ving, en waarin Japan van nietna- koming der Conventie van Geneve van het jaar 1927 ten aanzien van de behandeling* van krijgsgevange nen woi'dt aangeklaagd. In de nota wordt o.a. het vol gende gezegd: De Keizerlijke regee ring wenscht de aandacht van de regeering der Ver. Staten te vesti- i»o„V>n ï.ot foif. dat Japan terstond na het uitbreken van den oorlog aan de Vei*. Staten heeft laten we ten, dat de Japansche regeering de krijgsgevangenen mutatismutandis zou behandelen- volgens de in de Conventie van Geneve aangegane overeenkomst, hoewel de Japansche regeering deze Conventie niet ge ratificeerd heeft en derhalve daar door ook in geen enikel opzicht ge bonden is De Keizerlijke regeering heeft nooit geweigerd en zal ook in de toekomst nooit weigeren, de post, aan hen te doen toekomen. Meer dan 650 ton post artikelen voor de krijgsgevangenen werden door •bemiddeling van het Amerikaan- sche Roode Kruis aan de krijgsge vangenen overhandigd. Andere zen dingen, die verscheidene duizen den tonnen wegen, zijn onderweg naar Japan. De Keizerlijke regeering protes teert krachtig tegen de houding der Ver. Staten en tegen de door radio of andere middelen .versprei de geruchten, dat de.Keizerlijke re geering geweigerd zou hebben, briefpost en andere voorwerpen aan de krijgsgevangenen uit de Ver. Staten te doen toekomen, en dat. deze handeling van Japaki een inbreuk op de Conventie van Ge neve vormt. De af deeling Drente van de vereeniging „Het Nederlandsche Trek paard" heeft te Assen een centralen paardenfokdag gehouden. In de rubriek zoogende merries van 4 tot 7 jaar behaalde de merrie „Lora". vooraan met veulen, van den heer A. Hekhuis uit Wezup het kampi oenschap. VNP-v. Bui ten-Pa x Holland m den afgeloopen nacht 31 vliegtuigen verloren zijn gegaan. De vijand, die met ongeveer 160 bommenwerpers boven Duitschland verscheen, heeft door de afweer kracht van Duitsche nachtjagers en luchtdoelgeschut derhalve weer gevoelige verliezen aan bommen werpers en vliegend personeel ge leden. Hét Engelsche opperbevel LISSABON, 11 Sept. (A.N.P.) Reuter méldt, dat de Koning zijn goedkeuring heeft gehecht aan onderstaande'benoemingen tot op perbevelhebber: Oostelijk verdedi- dligingsgebied (Eastei*n Comimand) waarnemend luitenantgeneraal \T. A. II. Gemimell. Zuidoostelijk ver- dedigingsgeibied (Southeastern Cora mand): waarnemend luitenantge neraal J. S. Swayne. Westelijk ver- dedigingsgebied (Western Com- mand): luitenantgeneraal E. C A. Schreiber. Een onvoordeelige klant Een horlogewinkelier in de de Clercq- straat te Amsterdam kreeg gistermid dag een klant in de zaak, die voorgaf een gouden horloge te willen koopen. Alvorens te beslissen wilde de man echter met zijn opdrachtgever naar hij zeide, wonende te Gorinchem, telefoneeren. waartoe hij zich in de werkplaats van den winkelier begaf. De koop ging echter niet door, de man betaalde het telefoongesprek en verliet dep winkel. Korten tijd later bemerk te de winkelier, dat uit zijn colbert jasje, dat in de werkplaats hing, een portefeuille met f 600 a f 700 verdwenen was. De politie tracht thans den adspi- rant-kooper op te sporen, om na te gaan, of deze van de verdwijning af weet. JEUGDIGE DIEVEN WERKTEN OP BESTELLING. Zes jongen,s in leeftijd varieerend van 16 tot 18 jaar, stonden terecht voor de rechtbank te Amsterdam, wegens diefstallen, welke zij had den gepleegd. Daartoe geanimeerd door den stiefvader van een dei- jongens, hadden de jeugdige boe ven ingebroken in de Kalverstraat, de Warmoesstraat en de Recht- boomsloot en daar partijen suiker en stoffen, alsmede kantoormachi nes weggehaald. De goederen wer den naar den stiefvader gebracht. Deze man 'verkocht de gestolen waar en gaf den jongens een deel van de opbrengst. De knapen geven ter zitting de feiten volledig toe. De officier van justitie, mr. dr. P. Kleene, eischte tegen den jon gen D. de L. wegens verschillende inbraken, resp. 5 maanden, 1 jaar, 4 maanden en drie -maanden ge vangenisstraf en tegen zijn mak kers P. de G. vijf cn zes maanden gevangenisstraf, J. de B. vijf maan den gevangenisstraf, W. de B. drie maal vier maanden tuchtschool, en D. L. eveneen's vier maanden tuchtschool. Tegen den stiefvader van D. de L., die als de auctor intellectualis beschouwd kan worden, eisohte de officier twee jaar en zes maanden en tegen de moeder 1 jaar en zes maanden gevangenisstraf. Uitspraak 25 Setemher. BIJ HET ZWEMMEN VER DRONKEN. Tijdens het. zwemmen in de Mer- wede, bij de sluis in den Rijksweg te Giessendam is verdronken het elfjarigzoontje van den heer B. de Mik. Geneeskundige hulp, die spoedig ter plaatse was, kon slechts den dood constateeren. Het lijk is naar de ouderlijke woning vervoerd. Inwisseling van ingetrokken muntstukken De wnd. thesaurier-generaal van het dep. van Financiën, dë heer F. L. Ramibonnet, maakt het volgende bekend: Naar aanleding van véle bin nengekomen berichten hebben de daarvoor aangewezen kan toren en instellingen nogmaals de aanwijzing ontvangen alle sinds ,6 Maart 1942 buiten om loop gestelde munten ter in wisseling te aanvaarden. Het publiek wordt in eigen belang dringend aangeraden den thans gestelden térmijn te benutten door de ingetrokken munstukken voor 20 Septem ber a.s. in te wisseleij, daar binnenkort het in bezit heb ben van deze munten straf baar zal worden gesteld. Nog oen arrestatie. In aansluiting op het bericht over de poging tot doodslag te Lunteren, waarbij de landbouwer W. B. door zijn 29-jarigen zoon werd neergeschoten en levensge vaarlijk gewond, wordt nog mede gedeeld, dat het wapen, waarvan de dader zich bediende, nog den zelfden dag door de politie in be slag kon worden genomen. Volgens verklaringen van den verdachte, tijdens het verhoor afgelegd, zou dit wapen een buks van klein kaliber —«hebben toebehoord aan den landbouwer G. v. d, K., wo nende te Lunteren. Genoemde per soon werd gister door de politie gearresteerd en op het politie bureau te Ede ingesloten,, verdacht van het onbevoegd voorhanden hebben van een vuurwapen. COMMISSARIS DER PROVINCIE OVERIJSSEL. ZWOLLE, 11 Sept. Nu Jhr. von Böninghauseen als vrijwilliger naar het Oostfront is vertrokken, is de waarneming van het com missariaat der provincie Overijssel opgedragen aan den heer Jos. E. Vogt, bestuursraad der provincie te Zwolle. De tegenwoordige buitengewone om standigheden doen hun invloed ook op den binnenscheepvaart gelden. Terwijl in normale tijden het aanbod van la ding tamelijk constant is, en slechts in bepaalde jaargetijden toe- of afneemt, brengen de tegenwoordige omstandig heden met zich mede, dat aan den on dernemer hooge eischen gesteld wor den. In het bijzonder worden deze eischen aan de binnenscheepvaart gesteld, daar deze tak van vervoer het wegtransport en het transpprt met de spoorwegen in het bijzonder op de zgn. natte trajecten zoo veel mogelijk moet ontlasten. Om de prestaties van de binnenvloot zoo groot mogelijk te maken, en dat allen, die bij het vervoer te water be trokken zijn, voor zoover het peil van het water en andere.van invloed zijn de factoren dit toestaan, al hun krach ten hiervoor inspannen. Niet alleen is het in het belang van den schipper zelf, dat de reizen zoo snel als mogelijk is, worden uitge voerd, ook voor de gemeenschap is een groote omloopsnelheid van zeer veel beteekenis, De laad- en lostijden in de binnenscheepvaart zijn dan ook reeds belangrijk beperkt. Aangezien het algemeen belang het zwaarst moet wegen, zal de schipper in vele gevallen van zijn voorkeur voor bepaalde vervoeren, en zijn eigen voordeel moeten afzien, en zal hij de minder loonende transporten eveneens moeten uitvoeren. Wie de noodzakelijk heid daarvan niet inziet, stelt zich er aan bloat, dat thij door van overheids wege te nemen maatregelen, voor be paalde vervoeren "aangewezen wordt. Van den kant van den verlader en den ontvanger moet er toe medege werkt worden, de schepen zoo snel magelijk te laden en te lossen, opdat be reikt wordt, dat de schepen weer spoe dig voor andere vervoeren ter beschik king staan. Zeer in het bijzonder geldt de nood zaak van groote omloopsnelheid voor st oomsleepboot en, waarvan meer ge vraagd moet worden dan van de vracht schepen. Terstond na het beëindigen van een reis moeten de kapiteins hun maatregelen nemen, opdat motorbrand stof en smeeroliën ingenomen worden, om zoo spoedig mogelijk weer voor een vaart klaar te zijn. Een vlotte gang van zaken is hierbij van het groot ste belang voor de vrachtschepen, waar het vervoer te water onder de te genwoordige omstandigïïë3en in groote mate van sleepgelegenheid afhanke lijk is, en bij gebrek daaraan ernstige vertraging veroorzaakt wordt. Om een regelmatige verloop te waar borgen, is leiding van overheidswege i.c. het department van Waterstaat, waaraan de regeling van het vervoer is opgedragen, onontbeerlijk. Van de afdeeling vervoerwezen van dit departement gaan de richtlijnen uit voor de bevrachtings- en sleepvaart- commissarissen, die belast zijn met de zorg voor de dagelijksche leiding van de binnenscheepvaart en sleepvaart in h#n district. Voorschriften van deze instanties en functionarissen moeten dan ook onder alle omstandigheden na gekomen worden. Majunga gevallen. VICHY. 11 Sept. (DNB). Van bevoegde zijde wordt meegedeeld, dat de havenstad Majunga. waarop de zwaarste stoot van den nieuwen Engelschen aanval op Madagascar gericht was. gevallen is. VICHY. 11 Sept. (DNB). In een heden onder voorzitterschap van maarschalk Petain gehouden minister raadzitting, heeft de staats secretaris voor Koloniën. Brevie bij zonderheden bekend gexhaakt over de gebeurtenissen op Madagascar. Brevie wees er op. dat de op Mada gascar gestationneerde troepen on danks hun aanzienlijke numerieke minderheid het hun toevertrouwde gebied tot het uiterste hebben ver dedigd. De ministerraad beraad slaagde vervolgens over de conse quenties die uit den aanval voort vloeien. Naar door bevoegde kringen wordt meegedeeld zijn de beide haven plaatsen Nossi-Be en Morondava vandaag door de Engelsche strijd krachten bezet. Den lOden Septem ber deelde Madagascar mede. dat de Engelschen de haven van Kamb- re hadden bereikt en dat zij bij het vallen van den nacht in de nabij heid van Moevatenana stonden. STOCKHOLM, Sent. (DNB). De Londfensche correspondent van Svenska' Dagbladet verklaart inzake den Engelschen aanval op Madagascar. dat naar alle waar schijnlijkheid tijdens het onderhoud tusschen Churchill en generaal Smuts te Cairo over den huidigen aanval gesproken is. MEDEDEELING VAN CHURCHILL. Volgens den Britschen berichten dienst heeft Churchill in het Lager-» huis medegedeeld, dat Dingdag drie plaatsen aan de kust van Madagas car zijn ingenomen. De verliezen ziin ..gering". Churchill zéide. dat aan de ope raties werd deelgenomen door Brit sche troepen. Zuid Afrikaansche af- deelingen. Oost Afrikaansche troe pen en Zuid Afrikaansche lucht strijdkrachten. BOODSCHAP AAN GOU VERNEUR. VICHY. 11 Sept. (DNB). Als Staatssecretaris yan Koloniën heeft Gouverneur-generaal Brevie een boodschap gericht aan den Gouver neur-generaal van Madagascar van den volgenden inhoud: De onver klaarbare en niet te verontschuldi gen aanval op Madagascar is het voorwerp van de diepste veront waardiging in Frankrijk. Maar schalk Petain en de Fransche regee ring buigen het hoofd voor de on gelukkige slachtoffers. Het gansche land is ontroerd door den trouw en den moed van Madagascar. Het voorbeeld van Madagascar geeft het Fransche volk het vertrouwen weer in zijn uiteindelijke lotsbestemming. DE MEENING VAN LAVAL. VICHY, 11 Sept. (D.N.B.) Vanmidag heeft Laval de binnen- en buitenlandsche persvertegen woordigers ontvangen teneinde zijn meening weer te geven omtrent den, nieuwen Engelschen aanval op Madagayar. Allereerst werden het Engelsche communiqué over de hervatting der militaire operaties tegen Ma dagascar en de officieele mede- deeling van de Amerikaansche re- fceering, waarin deze het optreden der Engelschen billijkt en moreel steunt, voorgelezen. Vervolgens las de chef der re- Maan Maan op vanavond om onder 8.59 r\ A 21.03 17sept 20.04 uur ?0ct e.ft. tot morgenochtend L.K. 24 Sept ^Oct. v.m. 7.IU uur N.M. Zondagavond om McT 20.02 uur 10.13 tot Maandagochtend 21.30 7.12 uur Het aardappelrantsoen verhoogd Het aardappelrantsoen voor de week van 13 tot en met 20 Septem ber 1942 is vastgesteld op 4 kilogr. In verband hiermede geeft geduren de genoemd tijdvak elke der met ..47A" genummerde bonnen van de aardappelkaart recht op het koopen van 2 kilogram aardappelen. Voorts geeft de met ..47B" gemerkte bon van de toeslagkaart voor aardappe len gedurende dezelfde periode recht op het koopen van 1 kilogram aardappelen, terwijl ten slotte de met ..één rantsoen aardappelen" gemerkte jonnen in verband met het bovenstaande elk recht op—het koopen van 4 kilogram aardappelen geven. Men kan niet altijd tapte melk verlangen. In verband met de distributie van taptemelk en karnemelk deelt het Rijksbureau voor de Voedselvoor ziening het volgende mede: Zooals bekend is. geeft elke bon recht op IV, liter taptemelk of kar nemelk of daaruit bereide consump tiemelkproducten. Er zal naar ge streefd worden, dat het publiek kan verkrijgen wat het wenscht. Dit zal echter niet altijd mogelijk ziin. Zoo keeft iedere melkinrichting en zui velfabriek naast taptemelk een be paalde hoeveelheid karnemelk af te zetten. De melkslüters ziin ver plicht deze karnemelk af te nemen en dienen op hun beurt voor een redelijke verdeeling over de consu menten zorg te dragen. J Iedere verbruiker zal dan ook een gedeelte van ziin rantsoen moeten afnemen in den vorm yan karnemelk. Over het algemeen gaat het over zeer bescheiden hoeveelheden. Wan neer in een gezin beschikt wordt over 2 bonnen, tezamen recht ge vende op Vo liter magere melk per dag. zal 1 of 2 maal per week ge noegen genomen moeten worden met i/, liter karnemelk plus Va liter taptemelk. Groot succes van Cor de Groot te Salzbngr 'SJ-GRAVENHAGEf,11 September. In het kader van de SalzJburger Festspiele heeft Cor de Groot op het derde concert, dat door het Weensohe philharmonische orkest onder leiding van Willem Mengel berg werd gegeven, Beethovens pianoconcert in es dur gespeeld. Hij had daarmede veel succes. De pers wijst, behalve op het geniale dirigepren van Mengelberg, vooral op het spel van Cor de Groot. Zoo schrijft een der Salzhurger bladen onder meer: „Hier vereenig- den zich twee generaties, de onge veer 30-jarige solist Cor de Groot en Mengelberg, de klassiek ge schoolde meester,, tot een synthese. De Groot speelt met veel tuur, hij heeft een vollen, bloeiendcn toon. Zijn spel is dichterlijk, hetgeen door een zachte teoruponuanceering nog meer naar voren komt". geering een telegram van den gou verneur-generaal van Madagascar Aney, voor, waarin gezegd wordt, dat het optreden van Engeland in het geheel niet te rechtvaardigen valt. De gouverneur-generaal wijst de Engejsche en Amerikaansche beweringen van de hand en ver klaart, dat nooit buitenlandsche duiikbooten hulp hebben gevonden in de havens van Madagascar. Van de aanwezigheid van een wa penstilstandscommissie of van an dere buitenlandsche controle kan geen sprake zijn. Japansche vlieg tuigen of duiklbooten zijn nooit op Madagascar verschenen. Laval zeide, na de voorlezihg van dit telegram, dat de leugens aan de eene zijde staan tegenover de verklaringen van den gouver neur-generaal van Madagascar. De bewering, dat militaire redenen voor de Engelsche actie beslissend zijn, is niet steekhoudend. „Indien Engeland en de Ver. Staten mee- nen", zoo zeide Laval, „aangewe zen te zijn op argumenten als in hun verklaringen vervat., dan ben ik van meening, dat het antwoord van gouverneur-generaal Aney duidelijk en voldoende is".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1