NOORD-HOLLAND Opening Muziekfeest Nederlandsche Radio Landdag van bet medisch front Verduister i DAGBLAD VOOR Duitsche troepen dringen Stalingrad binnen Keuringen voor de Waffen-SS en Nederland Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHA GEN: Laan 201, Tel. 444 (2' lijnen. - DEN HELDER: Koningstt. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewon^ advertenties 11 ct. n. m.m Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11901 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar MAANDAG 14 SEPTEMBER 1942 18 Schepen tot zinken gebracht Groote slag tegen convooi op Atlantischen Oceaan gaande HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 13 Sept. - (D.N.B.) Het Opperbevel der Weermacht deelt méde: „Duitsche duikbooten hebben op de St. Laurens, aan de Canadeesche kust, op den Atlantischen Oceaan en voor de kust van Afrika in zware gevechten 18 in convooi of alleen varende schepen met een gezamen- lijken inhoud van 121.500 ton tot zinken gebracht. Een ander schip werd door torpedo's, getroffen. Bo vendien wordt op het oogenblik efcn groote slag tegen een convooi op den Atlantischen Oceaan geleverd". troepen vijandelijke stellingen en vernietigden zij batterijen. Voor Stalingrad duren de hevige gevechten om de verdedigingsin stallaties voort. Ontlastingsaanval len van den vijand werden afge slagen. Het vijandelijke ravitaillee- ringsverkeer was opnieuw het doel van zware luchtaanvallen. Boven dien werden des nachts Stalingrad en vlicgveldinstallaties ten Noor den van de stad gebombardeerd. Ten Zuidoosten van Rzjef misluk ten nieuwe aanvallen van vrij ster ke vijandelijke strijdkrachten dooi den" taaien tegenstand van de Duit'- sche troepen. Ten Zuiden van het Ladogameer en uit Leningrad deed de vijand vergecfsGhe aanvallen, welke hem zware verliezen opleverden. Duit sche en Kroatische gevechtsvliegers braclften den vijand reeds bij de' Weer macht sbericht van Zondag HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Sept. D.N.B. Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Aan de Terek zijn Duitsche troepen door verscheidene als ves tingen versterkte vijandelijke stel lingen gebroken. Voor Stalingrad drongen de aanvallende troepen, na talrijke stellingen stormender hand te hebben genomen, in weer wil van den ha'rdnekkigen vijands lijken tegenstand verdgr naar den rand der stad door en het zuide lijke deel der stad binnen. Ont- lastingsaanvallen, door den vijand uit noordelijke richting onderno men, werden afgeslagen. Sterke afdeelingen der luchtmacht steun den op de voornaamste punten van den slag de gevechten van het. leger en bombardeerden de stad overdag en'des nachts, waar hij uitgebreide branden werden veroorzaakt. In het gebied van Rzjef viel de vijand opnieuw op verscheidene plaatsen aan. Alle aanvallen wer den in zware gevechten met groote verliezen voor den vijand afge slagen. Aan het Wolohoffront wedden door een krachtige stoottroepope- ratie talrijke vijandelijke gevechts stellingen vernield en een vijande lijk bataljon vernietigd. Ten Zuiden van het Ladogameer delijke aanvallen door het Duitsche en aan de Newa mislukten vijan- afweervuur. Daarbij werden 11 pantserwagens en 8 booten, be stemd voor het oversteken, van de rivier vernield. Zooals hi een extraberrcht is medegedeeld, hebben Duitsche duik booten op de St. Laurens, aan de Canadeesche kust, op den Atlan tischen Oceaan en voor de kust van Afrika ijl zware gevechten 18 in konvooi of alleen varende schepen met een gezamenlijken inhoud van 121.500 ton tot zinken gebracht. Een ander schip werd •door torpedo's getroffen. Op het oogenblik wordt op den Atlantis chen Oceaan een nieuwe groote slag tegen een konvooi geleverd." Weermachtsbericht van Zaterdag HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Sept. (D.N.B.) Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: „Ten Zuiden van Noworossiisk ver overde infanterie in hevige gevech ten het laatste kustfort. In den Xerek-sector doorbraken Duitsche voorbereiding zware verliezen toe. In het hooge Noorden bestookte de luchtmacht vijandelijke troepen- kampen en steunpunten voor vlieg tuigen. De bolsjewistische lucht macht verloor op 10 en 11 Septem ber in luchtgevechten, waaraan ook Italiaansche, Roemeensche, Spaansche en Hongaarsche jagers deelnamen en door de luchtdoelar tillerie 171 vliegtuigen. Veertien ei gen vliegtuigen worden vermist. In de eerste tien dagen van Sep tember verloren de Britten aan het Egyptische front in totaal 170 tanks en gepantserde verkenningswagens. Aan de Engelsche Zuidkust en in het Zuidoosten van het eiland plaatsten' Duitsche vliegtuigen "gis teren overdag met bommen van zwaar kaliber voltreffers op indu- strieele- en verkeersinstallatips. Aan de kust van de bezette gebie den in het Westen werden twee vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. In dep nacht van 10 op 11 Sep tember hadden Duitsche en Engel sche motortorpedobooten in 't- Ka naal gevechtscontact. Een vijande lijke boot ^onk onmiddellijk. Ande re booten keerden na talrijke tref fers deels met zware rookontwikke ling om. Italiaansch Weermachtbericht ROME. 13 September. (Stefani): Het 839ste communiqué van het Ita liaansche hoofdkwartier luidt: ..De gewone verkenningsbedrü- vigheid aan het Egyptische front. In een gevecht met Duitsche jagers werden twee Spitfires neergescho ten. een derde vliegtuig werd neer gehaald door het luchtdoelgeschut van de vesting Tobroek. Het vlieg tuig. dat gisteren in het weermacht- bericht als vermist werd opgegeven is binnen onze linies gedaald. Onze formaties hebben nachtelij ke bomaanvallen op het vliegveld Mieabba gedaan. Mitrailleurvuur. door vijandelijke vliegtuigen ge richt op eenige boerenhuizen in de omgeving van Ragusa. veroorzaak te geen schade. Een vrouw werd gewond". Duitsche wacht aan de Wolga. Een machinegeweer-stelling op den hoogen Westelijken oever van de Wolga ge richt tegen den vijand, die zich op den vlakken oever aan de overzijde van de rivier bevindt. PK Heine-Ho-St-P H m Als een specht kleeft de artillerie waarnemer aan den boomstam om, ongezien voor den vijand, dié zich op nauwelijks 200 meter afstand tegen over hem bevindt, het vuur van zijn batterij, welke meerdere honderden meters achter hem is opgesteld, te leiden. PK Rehe-BPZ-R-P H m Concert in bet Concertgebouw Rede Prof Dr. T. Goedewaagen AMSTERDAM. 11 Sept. Met een concert door het omroep Sym- phonie Orkest is vanavonct in het Concertgebouw te Amsterdam het 2e Nederlandsche radio muziekfeest van den Nederlandschen omroep officieel geopend. Het podium was voor deze plech tigheid met groen, bloemen en vlag gen smaakvol versierd. Op het balcon hadden tal van autoriteiten plaats genomen. Voor den aanvang van het con cert hield prof. dr. T. Goedewagen een toespraak, waarin hij er op wees. hoe de belang^elling thans steeds weer terug gaat "naar de mu ziek van de 15e. 16e en 17e eeuw. Dit is niet toevallig. In Nederland was toen een muziekleven van zoo oorspronkèlijke kracht, dat de Vla mingen en Nederlanders over heel de Germaansche cultuurruimte en zelfs daarbuiten uitzwermden ais wegwijzers en leermeesters van volkeren, die in de muziek hun eigen toon nog niet gevonden had den. Na Obrecht kwamen Ockeghem. Joosken. van der Weyden. Hendrik Isaac. Later komt de Deventenaar Sweelinck. de „Duitsche organisten maker" gelijk hij werd genoemd, die zijn leerlingen in heel Duitsch- land telde, invloed op Buxtehude en Reinken heeft gehad, en daarmee niet minder dan Joha'n Sebastiaan Bach middellijk heeft gevormd en zoo de groote barokmuziek in Duitschland in sterke mate heeft beinvloed. Zoo was eenige eeuwen lang de Nederlandsche muziek aan heel Eu ropa ten voorbeeld. De negentiende eeuw heeft ons volk vooral als een volk van schil ders gezien, waarbij zij een stuk cultuur van eeuwen geheel uit het oog heeft verloren. In die eeuwen was ons volk nog niet zooals sinds de gouden eeuw tot heden, geworden, ja verworden, tot een afzijdig en receptief randge bied der Germaansche cultuurruim te. Wel was er een neiging tot af scheuring. maar zeker op cultureel gebied voelde men zich een inte greerend bestanddeel niet alleen, maar zelfs een maatgevend orgaan in het organisme der Germaansche cultuurwereld. Spr. ging vervolgens na hoe na Sweelinck onze muziek twee en een halven eeuw lang zweeg. De musici zullen zelf de Neder landsche muziek uit haar isolement moeten verlossen. Zoolang de ver keersmoeilijkheden beletten, onze muziek buiten de grenzen bekend te maken heeft de radio op dit gebied een verantwoordelijke taak. Prof. Goedewaagen uitte ten slot te de hoop. dat dit muziekfeest er toe zou bijdragen onze Nederland sche muziek een zending in Europa te doen vervullen. Na deze toespraak volgde het feestconcert. Onder leiding van Pierre Reinards speelde het Om roep Symphonie Orkest achtereen volgens „Intrade en Hymne" van Dr. Joh. Wagenaar. „Die Nacht" van dr. Alhp. Diepenbrock en de Brueghel-suite van Maurice Schoe- maker. Na de pauze speelde het Omroep Symphonie Orest onder leiding van Toon Verhey voor de eerste maal het Triple. Concert voor piano, viool cello en orkest van Henk Badingss Het concert werd besloten met een magistrale vertolking van de ouverture Gysbreght can Aemstel van Bernard Zweers. Tijdens de pauze sprak de heer J. P. Goverts. hoofd van de afdee- ling muziek van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, voor de microfoon een rede uit. welke per radio werd uitgezonden. Hij wees er op. hoe te midden van den dood een nieuw leven op bloeit. jong en krachtig, een jong leven dat zijn eigen wereldbeschou wing en beschavingsvorm moet ma ken. Huisvljjt kent geen t(jd. De heer J. Dubbe te Utrecht heeft in zijn vrije uren éen natuurgetrouw model vervaardigd van de „Neeltje Jacoba", de reddingboot van de N.Z. Holl. Redding Mij. Het scheepje, dat door één schroef wordt voortbewogen, kan voor en achteruit varen. VNP-De, Keijzer-Pax Holland m Aanstelling politie en beroepsbrandweer S'-GRAVENHAGE, 12 Sept. Van officieele zijde wordt de aan dacht erop gevestigd, dat weder om de gelegenheid is opengesteld tot dienstneming bij de Nederland sche politie en de beroepsbrand weer. Na de aanneming van ge gadigden voor de politie, ontvan gen deze hun eerste opleiding in een politie-opleidings-bataljon. Na de scholing, die ongeveer G maanden duurt, worden zij bij een der Nederlandsche politiecorpsen tewerk gesteld. Voor verdere bijzonderheden ver wijzen wij naar de desbetreffende „officieele publicatie" in dit blad. Mussert sprak over de volksgezondheid UTRECHT, 13 Sept. In de gis teren gehouden middagvergadering van den tweeden landdag van het medisch front in het NrV.-huis te Utrecht, heeft Mussert, een rede gehouden over de volksgezondheid. Aan doze rede, die do installatie inleidde van de leden van den „Raad voor Volksgzondheid der N.S.B.", liet de leider een uitvoe rig overzicht voorafgaan over 'de huidige situatie op het terrein der binnen- en buiteniandsche pont ik. Daarin zeide hij o.m. da het diep tepunt waarin ons volk zich be vindt, alleen nog verergerd zou kunnen worden door 'n geallieerde landing. Alvorens over te gaan tot de installatie van den Raad voor Volksgezondheid, schetste Mussert in groote lijnen het werk dat zal moeten worden gedaan. Alle volksgenoot^ zullen ge steld worden op plaatsen waarvoor zij het beste geschikt zijn. Daarom zullen er zes groote arbeidsge meenschappen zijn: landsstand, ar beidsfront, volkszorg, overheids dienaren, cultuur en opvoeding en onderwijs. De volkszorg laat zich onder scheiden in de volksgezondheid in engeren zin en m het werk van den Nederlandschen Volksdienst. Zij omvat allsn, die werker vim- de gezondheid van het volk en voor sociale verbeteringen in de toestanden: doktoren, verpleegsters apothekers en alle sociale werkers en werksters. Het doel is, de so ciale toestanden van het volk om hoog te brengen. De toestand is betrekkelijk goed, hij had echter veel heter kunnen zijn en moet veel beter worden. Er is in ons land op het gebied van de volksgezondheid veel ge presteerd en wij hebben daarvoor groote achting en waardeering. Er kan dus veel bedorven worden en daarom zal de verdere opbouw met groote" zorgvuldigheid moeten ge schieden. Bovendien heeft men on der democratisch regiem gewerkt met groote moeilijkheden. De krachten waren versnipperd en er werd 'van de overheid weinig steun ontvangen. VRIJSTELLING VAN TEWERKSTEL LING VAN JODEN EN JODINNEN. Van officieele zijde wordt medege deeld: Ten einde te kunnen nagaan of er redenen bestaan, om vrijstelling te ver- leenen van tewerkstelling kunnen de navolgende categorieën van personen bij het bevolkingsregister van de plaats hunner inwoning een daartoe strek kend verzoek indienen: A. Joden en jodinnen, voor zoover er uit een tegenwoordig of vroeger huwe lijk met een niet-jood nakomelingen zijn, die niet als joden beschouwd wor den. B. Jodinnen, die thans nog met een niet-jood gehuld zijn. Desbetreffende verzoeken moeten tusschen 15 en 25 September 1942 (in Amsterdam tusschen 15 September en 1 October 1942) ingediend worden. Eventueel zullen nadere uren door 'de bevolkingsregisters bekend gemaakt worden. Zij, die een verzoek indienen, moeten in persoon verschijnen en kunnen zich slechts in gemotiveerde gevallen door hun echtgenoot (echtgenoote) doen ver tegenwoordigen. Medegebracht moeten worden: het persoonsbewijs en gedocumenteerde bewijsstukken betreffende de huwe lijksvoltrekking en de nakomeling schap. Elk verzoek wordt schriftelijk be vestigd. De commissaris-generaal voor de openbare veiligheid of éen daartoe door dezen aangewezen instantie be slist later over de ingediende verzoe ken. Reisvergunningen moeten! op de ge bruikelijke wijze worden aangevraagd. De kosten voor de behandeling van een ingediend verzoek bedragen f 2. te voldoen bij het plaatselijke bevol kingsregister. Mussert besprak vervolgens de volksgezondheid in verband met den nieuwen tijd, die onder de meest ongunstige omstandigheden begint. Deze oorlog past een selec tie toe in de verkeerde richting, Want niet de zieken en zwakken en ogden van dagen, maar de sterke, jonge kerels vallen met tienduizenden en honderdduizen den --Daarnaast worden /de maieri- eelc omstandigheden steeds moei lijker. omdat alles er op moet worden gezet den oorlog te winnen. Laten wij onze gedachten con- eentrceren op dit ééne: hoe zorgen wij dat wij de jeugd van Neder land, als toekomst van ons voik, zoo onbeschadigd mogelijk door de zen tijd heensleepen? Er zal scherper toezicht moeteii komen op de zwem- en zonneba den, die een heilzame werking kunnen hebleii, maar die hier en daar ernstige, vooral geestelijke schade toebrengen aan de volksge zondheid. Voor de woningpolitick en de huwelijkszorg is het van beteeke- nis, dat vroege huwelijken en groo te gezinnen worden bevorderd. Bui* tenechtelijke geboorten moeien niet worden aangemoedigd, omdat de gezonde huwelijkspolitiek daardoor wordt geschaad. De sociale zorg voor /moeder en kind zal door den vcvlksdienst worden behartigd, in" samenwer king met de N.S.V.O. Mussert drukte tenslotte aan zijn toehoorders op het hart dat er in oorlogstijd twee gevaren zijn: \de toename van de t.b.c. en do toename van de venerische ziek ten. Beide moeten zoo krachtdadig mog lijk worden bestreden. De leider ging vervolgens over tot de installatie van de leden van den raad voor de volksgezondheid Na de rede van den leider werd de landdag besloten met het zin gen van het zesde couplet van het Wilhelmus. 'Tot leden van d$n Raad voor de Volksgezondheid zijn benoemd: dr. Bruyning, directeur-generaal van de volksgezondheid, dr. Croin. lei der van de artsenkamer, dr. Kool, medisch adv. van de rijksarbeids- bureaux, dr. van Roon, hoofd van de medische afd. van den Ned. Volksdienst. dr. Siestrop, van den Natiónalen Jeugdstorm, Nachenius van de Neder!. S.S. 'en verder de artsen van 't Hoek, v. d. Upwich en Hardenberg. DE STRIJD OP MADAGASCAR. LISSABON, 12 Sept. (A.N.P.) De Britsche berichtendienst meldt omtrent den Britschen aanval op Madagascar: de Zuidelijkste co lonne heeft Vrijdag van Morondava uit het gebied van Mahabo bereikt, waar de operaties met succes wor den voortgezet Op den weg naar Majoenga bereikten de Britsche troepen de groote brug over de ri vier Botaibok, ongeveer vijftig ki lometer van Majoenga verwijderd. De opmarsch van de colonnes naar het Zuiden langs de kust werd den geheelen dag door de vernielde bruggen vertraagd. Moskou wenscht en verwacht „Tweede Front" STOCKHOLM, 13 Sept. (D.N.B.) Svenska Dagbladet meldt uit Lon den: Een heel openlijk telegram van den Times-correspondent té Moskou heeft in Engeland groot opzien gebaard. In dit telegram wordt gezegd, dat het verlies van Stalingrad catastrophale gevolgen voor de geallieerden moét hebben, vooral wanneer de Westelijke mo gendheden er niet in slagen nog dit jaar een landing in West-Eu ropa uit te voeren. In het telegram wordt verder gezegd: het is gelei delijk een bijna ondraaglijke mo- reele last voor de Russen gewor den, den geweldigen strijd tegen MaanMaan op vanavond om onder 21.58 11.29 iffrt i7sept 19.59 uur ,,)ct E.K. tot morgenochtend L.K. 24 Sept i r% 10 Oct. v.m. 7.12 uur n.m. Nieuwe keuringen. 's-GRAVENHAGE. 11 Sept. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede. dat vrijwilligers voor de Waf fen-SS en het legioen zich op onder staande data bij de genoemde adres sen kunnen vervoegen teneinde ge keurd te worden: 15.9.42 10 uur Rotterdam Deutsches Haus. 16 uur Tilburg Werkliedenver. Tuinstr. 68 16.9.42 10 uur Den Bosth hotel Noord-Brabant. Markt 45 16 uur Eindhoyen Huis Maria. Kruisstraat. 17.9.42 10 uur Roermond N.S.D.A.P.. Swalmerstr. 61 16 uur Arnhem. Weberstraat 16 B. 18.9.42 10 uur. Hengelo Deutsches Haus. 16 uur Zwolle, school Turfmarkt. 19.9.42 10 uur Assen. Dienstgebouw, vaart 161 14 uur Groningen Concerthuis. Poelestraat. 20.9.42 10 uur Leeuwarden Huize Schaaf. Breedstraat. 21.9.42 10 uur Amsterdam, school Iepenweg 13. 16 uur Utrecht Wehrmachtheim Mariaplein 22.9.42 10 uur Amersfoort. Dienstgebouw. Kapelweg. 23.9.42 10 uur Den Haag. café Den Hout. Bezuiden- houtscheweg. Deze week is de ▼erfluisterjngsweek De nachten worden langer, de avonden beginnen steeds vroeger. Het is noodzakelijk dat allen hun woningen be hoorlijk verduisteren, zoodat nergens licht naar buiten straalt. Hij, die zich aan deze plicht meent te kunnen onttrekken, vergeet, dat hij hierdoor niet alleen zichzelf, maar ook ande ren in gevaar brengt. Goed verduisterd, goed be schermd. WmmSi Nederlandsche vrijwilligers bij de Waf- fen SS. Op het juiste neervallen komt het aan. Daarbij moest in het bijzon der rekening worden gehouden met het geweer. Ieder onderdeel wordt nauwkeurig beoefend. SS Bildberichter Fritz-St-P H m de Duitsche strijdmacht alleen te moeten uitvechten. Het feit, zoo voegt Scenska Dagbladet hieraan toe, dat e^n dergelijk telegram de strenge Sovjet-censuur is gepas seerd, wordt in Engeland opgevat als een bewijs, dat de inhoud van dit telegram overeenkomt met- de opvatting van toonaangevende kringen te Moskou. Men houdt het voor een duidelijk signaal, dat Moskou een Tweede Front wenscht en verwacht. 16.000 BRITSCHE ZEELIEDEN OMGEKOMEN. STOCKHOLM. 13 Sept. (D.N.B.) Op een bijeenkomst van opvaren den van geallieerde koopvaardij schepen, die er bij de konvooicata strofes in de Middellandsche Zee en de Noordelijke IJszee in slaag den, de haven van bestemming te bereiken, heeft admiraal Lord Chatfield verklaard, dat meer dan 16.000 Britsche zeelieden foor En geland het leven hebben verloren. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1