NOORD-HOLLAND Aren lezen Britsch convooi zwaar geteisterd Verduister i DAGBLAD .VOOR Brood ligt óp den akker" Het nut van verduistering Hore Belisha waarschuwt Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: «60HAGEN: Laan 201. Tel. 44* (2 lijnen. - DEN HELDER:--Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariet Gewone advertenties U ct. p. m.m. Bil contract, binnen een jaaT te ge bruiken belangrijke korting. - Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11902 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DINSDAG 15 SEPTEMBER 1942 OVER DE STOPPELVELDEN Medewerking van de overheid in dezen tijd van groote schaarschte De aren. die enkele weken gele den nog wiegden'op de lange goud gele halmen, zijn gevallen. In hok ken staat het graan te drogen in af wachting van het oogenblik.V waar- pp het zal kunnen worden binnen gehaald. Maar bij het maaien zijn veel aren op het stoppelveld blijven lig gen. Sommige halmen, vooral wan neer het graan reeds betrekkelijk rüp was. bleken vrii bros. De kop pen zijn er afgebroken en 'wanneer we leefden in normale tijden, dan zouden deze aren het lot ondergaan van alle afval op een oogstveld: ze zouden aanstonds worden onderge- ploegd. Evenwel, daar zijn de tijden niet naar. We leven in een periode van schaarschte aan Bijna alles, ook aan brood, en het is geen wonder, dat die gevallen aren zich plotseling verheugen in een belangstelling, zóó groot als ze sedert menschenheuge- nis niet hebben gekend. Een wonder is dat niet. Op dfe ak kers ligt het brood voor het grijpen! Te geef! Wie zou zuljc een kans on benut voorbij laten gaan? En zoo is het aren lezen geworden tot een bezigheid, die haast kenmerkend mag worden genoemd voor den te- genwoordigen tijd. Vooral in de om geving van de groqje steden is' het aantal arenlezers groot. Men telt ze daar niet bij tientallen! Bij hon derden en nog eens honderden ziet men ze over de stoppelvelden kri oelen. gewapend met emmers en tasschen en zakken. Zoo wordt er gewerkt aan dé voedselvoorziening van het eigen gezin. Dat dit aren lezen niet slechts door de tegenwoordige overheid wordt toegestaan, doch dat ze dit tevens krachtig in de hand werkt, behoeft geen verwondering te ba ren. De tijden, waarin levensmidde len op groote schaal werden vernie tigd. zijn voorbij, thans wordt gelet op de kleintjes. Niets, maar dan ook niets ma^ verloren gaan. Velen Klagen over Jiet karige rantsoen levensmiddelen, dat hun wordt toegemeten. Maar die klagers denken er vaak allerminst over de handen uit de mouwen te steken. Ze hebben de gelegenheid om door eigen arbeid hun rantsoen te ver- grooten. Zware arbeid zeker! Want het is verkeerd zich gouden bergen te droomen van de resulta ten van een dag zwoegen. Men den- ke niet. dat door een of enkele da gen werken, laten we zeggen, de beschikking is verkregen ovpr een mudje tarwe. Neen. zoo gemakke lijk gaat het niet. Maar door dege nen. die doorzetten en die niet ver sagen voor het einde van de oogst daar is en de stoppels worden on- 4ergeploegd om den grond het nieu we zaad te laten opvangen, door de zen kan toch zooveel worden ver zameld. dat ze den winter met een kleine, maar kostbare voedselreser ve tegemoet kunnen zien. Is het mogelijk, dat de overheid, juist dqor het aren lezen vrij te la ten. ons een idee heeft willen doen krijgen van de harde arbeid des landmans? Indien deze bedoeling heeft voorgezeten, dan mag ze als verwezenlijkt worden beschouwd, voor zoover de Nederlanders zich aan het afen lezen hebben gezet. Velen hebben dit gedaan, velen hebben daarmee een ervaring kun nen opdoen ten aanzien van het le ven van den boer. die zoo lang de verschoppeling is geweest in onze samenleving, maar die thans gelei delijk aan de plaats herneemt, waar op hij zoo ten volle recht heeft. Gelijk overal bederven de kwaden het soms voor de goeden. Want het is helaas gebeurd, dat de zoo zeer be* geerde aren uit de schoven werden ge kipt. Met het gevolg dat sommige boe ren de zoekers niet meer op hun land toelaten, zoolang het graan nog aan hokken staat. Intusschen doen zich ten aanzien van dit aren lezen enkele kwesties voor, die de moeite Waard zijn om hier on der oogen te worden gezien ei^ waar bij mag worden gesproken van groote medewerking van de overheid in de zen tijd van schaarschte. Het vervoer der aren is -niet vrfl. ..Hoewel lang niet iedereen dit schijnt te weten, is het vervoer der arei* niet vrij, Wie met eigen gelezen aren wordt aangetroffen zonder vervoerbewijs is strafbaar en loopt groote kans zijn zuur verworen bezit te verliezen! Men neme dus de voorgeschreven formaliteiten in acht en vrage een vër- voerbewijs aan. Deze is te verkrijgen bij den plaatselijken bureauhouder uit het gebied waar de aren zijn gelezen en wordt verstrekt, indien men een raapvergunning kan overleggen, afge geven door den boer op wiens land men heeft gelezen. Verder dient men op te geven het gewicht van de geraap te partij aren, alsmede de datum waar op het vervoer zal plaats hebben, zoo mede de naam van den vervoerder. Het dorschen der aren. Zoo men de aren thuis wil dorschen brengt dit zoo niet onoverkomelijke, dan tochzeer groote moeilijkheden met zich mee. Er is een betere weg, die hierop neer komt, dat men de geraapte aren op het bedrijf laat staan van den boer, op wiens land men heeft gezocht. Ze kun nen dan worden gedorscht, indien de boer daar geen bezwaar tegen heeft, tegelijk met het graan van den boer. Hiertoe is echter een afzonderlijke dorschvergunning noodig, die kan wor den aangevraagd, hetzij bij den plagt- selijken bureauhouder, hetzij bij de plaatselijke dórschopzichters. Voor het gedorschte graan kan dan een vervoerbewijs worden verkregen bij den plaatselijken burauhouder on- dr overlegging van de raap- en de dorschvergunning, waarbij weer de hoe veelheid graan, tijdstip van vervoer en naam van den vervoerder moeten wor den opgegeven. Maalvergunning. Heeft men alle bovenstaande voor schriften nauwkeurig opgevolgd, dan kan ten -slotte in October in overleg met den plaatselijken bureauhouder een regeling worden getroffen betref- Tijdens de bijeenkomst van den Na- tionalen Jeugdstorm, streek Am sterdam, op den Dam werden de nieuwe vendelviaggen uitgereikt door den districtsleider. J. W. de Ruiter. PolygQon-fotodienst Nationaal So cialistische Beweging-Cino Pax Holland m. Deze week is de verduisteringsweek Helpt allen mede in uw om geving de verduistering zoo gopd mogelijk te doen zijn. Het is ons allér en uw eigen le vensbelang. Goed verduisterd, goed beschermd. Verduisteringoch. hoevelen verstaan dit woord verkeerd. Verduistering. een zeer impo pulaire materie van den beginne af. dat gemeengoed onder de bevolking is geworden. Wie herinnert zich niet de talrijke verduisteringsoefe ningen in de "aren 1938 en 1939. welke door een groot deel van het publiek als een spelletje werden be schouwd. waaraan men mopperend meedeed. Men werd echter op dit, gebied klaar wakker in de Meidagen 1940, Er ontstond een run op papierwin kels e.d. om het noodige verduiste ringsmateriaal aan te schaffen. Om dat men niet had willen luisteren naar de reeds herhaaldelijk gegeven aanwijzingen, werd het een gemod der van belang. Er zijn zelfs nu nog zeer veel menschen. die gebrekkig hun verduistering doorvoeren. El- ken avond worstelen zij met papier- strooken. punaises, enz. en worden in het donker bloempotten en an^ dere huisornamenten aan vernieti ging blootgesteld. Nog steeds geldt in deze de raad: ..Brengt de verduistering zoodanig mot enkele handgrepen het feilde het laten malen. Voor zulk een maalvergunning is een vervoervergun- ning strikt noodzakelijk. Zonder, dezè laatste kan geen vergunning tot malen worden verkregen. Inlevering van broodbonnen. Bij informatie te bevoegder plaatse deelde men ons mede, dat omtrent een inlevering van broodbonnen door per sonen, die een bepaalde hoeveelheid aren hadden geraapt en daaruit graan en meel hadden verkregen, niets be kend was. -Dit behoeft natuurlijk niet in te houden, dat ten deze geen bepa lingen kunnen komen. Op het oogen- blik echter zijn ze er nog niet. De luchtaanval op Bremen Houding der bevolking voorbeeldig. BERLIJN, 14 sW. (D.N.B.) In aanvulling op net- weermacht- bericht verneemt het D.N.B. nog: De Britsohe luchtmacht heeft,, zooals reeds gemeld, in den afge- loopen nacht wederom een van haar bekende tSfrreuraanvalleji op de stad Bremen uitgevoerd, wa&r- tfïj slechts weinig militaire en in- dustriccle schade is aangericht, daarentegen woonwijken buitenge woon te lijden hebben gehad. Het aantal van veertien neergeschoten aanvallende vliegtuigen, waarvan tot nu toe melding is gemaakt, en dat evenlÊeel nog gröoter kan blijken te zijn, vormt een hoog percentage van de in den strijd gebrachte toestellen.1 Daarbij moet ia het oog worden gehouden, dat zeer vele vliegtuigen als gevolg Duitschlands onuitputtelijke bewa peningsindustrie. De montage van luchtafweergeschut. PK Wagner-PBZ-R-P H m. van de door sterk afyveervuur der ludhtdoelartillerie- en door nacht jagers opgeloopen schade, hun steunpunten niet meer hebben be reikt en onvermeld hun einde in de Noordzee hebben gevonden. Zeer opmerkelijk was de houding der burgerbevolking van Bremen, die door voorbeeldige-discis')!ine. in de organisaties der luchtbeschef-> nung tot spoedig herstel van de schade heeft bijgedragen. Terreur-aanval op Bremen ^Ni Nieuwe vorderingen bij STAL1NGRAD HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 SepL (A.N.P.) Het opperbevel van de Weermacht deelt in een extra bericht mede: Duitsche duikbooten zijn, zooals reeds in het extra bericht van 13 September4 is aangkondigd, den 9den September#1942 midden op den Noordelijken Atlantischen Oceaan gestuit op een sterk bevei ligd van Eng^and komend con vooi. In onafgebroken hevige ge vechten hebben voor het grootste deel jonge tfuikbootbemanningen het convooi tot vandaag aan toe achtervolgd en aangevallen en er 19 schepen van tezamen 122.000 brt. alsmede twee torpedojagers en een ^orvet der vijandelijke beveiliging van tot zinken gebracht. Zes ande re schepen werden door torpedo treffers zwaar beschadigd. Slechts kleine, uit elkaar geslagen deelen van het convooi konden ontkomen. W eermachtbericht geheel in enkele oogenblikken voor elkaar is. Wilt u een handleiding? Er zii dan nog eens gewezen op de uitgave ,van de rijksinspectie luchtbescher ming ..Aanwijzingen ten behoev' van de zelfbescherming (voorbeel den van lichtafscherming)", ver krijgbaar bij de Nedeilandsche Ver eeniging voor Luchtbescherming en hare organen, voor slechts 5 cent per stuk. De verplichting, ip de verduiste ringsverordening opgelegd, is over- duidelijk.nl. men mag van buiten niet zien. dat binnen licht brandt. De reden waarom dit voorschrift is gegeven zal een ieder begrijpen, die in kan zien. dat er een groot ge vaar schuilt in een niet goed ver duisterde woning. Het gevaar is niet het opdoen van een proces verbaal. doch het feit. dat de wo ning uit de lucht zichtbaar is en daardoor een gevaaraantrekkend 'object vormt. Waar licht is. is leven. Het minste lichtschijnsel in den donkeren nacht is en blijft een aan wijzing: hier wonen.menschen! Moge vorenstaande ertoe bijdra- •gen een stootje in de goede richting te geven en de Nederlanders te over tuigen van het nut van verduiste ren. HOOFDKWARTIER VAN DEN' FUHRER, 14 Sept. Het opperbe vel van de weermach't maakt be kend: „Ten Oosten van Noworo»- siisk wetfd een versterkte hoog testelling van den vijand geno men. Aan den Terek braken Duitsche troepen door nieuwe, taai verdedigde stellingen en brachten den vijand zware, bloedige verliezen toe. In het vestinggebied van Sta- lingrad drongen de aanvalstroe- pen van het leger in weerwil van bijzonder hevigen, door zwaar artillerievuur gesteun- den tegenstand de versterkin gen aan den rand van de stad binnen en werden beheerschen- de hoogten ten Noordwesten van het centrale stadsgebied stormenderhand veroverd. Bij vergeefscl^e tegenaanvallen verloor de vijand 29 tanks. Sterke formaties van de -lucht macht mengden zich in de gevech ten en bestookten versche bolsje wistische strijdkrachten ten Oosten van de Wolga niet goede uitwer king. m den nacln werden vlieg velden teil Noorden en Oosten van de stad gebombardeerd. Aan het Don-front werd door Duitsche en Hongaarsche forma ties een aanvajsoperatie succesvol uitgevoerd. Herhaalde tegenaanval len van den vijand werden in he vige gevechten niet medewerking van de luchtmacht afgeslègen; 13 tanks werden vernietigd. In het gebied van Rzjef stortten ook gisteren door zware artillerie en tanks gesteunde vijandelijke aanvallen ineen. Ten Zuiden van het LadogAmeer mislukten verscheidene plaatselij ke aanvallen van den vijand ge paard met levendige wederzijdsöhe activiteit van artillerie en in de lucht. In den afgeloopen nacht vlogen bolsjewistische vliegtuigen boven de Oostelijke gebieden. Door enke le lukraak neergeworpen bommen ontstond geringe materieels scha de. Na storingsvluchten overdag zon der eenige uitwerking boven West- Duitschland hebben formaties van de Britsche luchtmacht in den nacht van 13 op 14"September een terreuraanval gedaan vooral op de stad Bremen. De burgerbevolking leed verliezen. - In de woonwijken der stad onstonden bfanden, mate- rieele schade én schade ann se- De oorlog in de lucht Luchtalarm in Hongarije BOEDAPEST. 14 Sept. (DNB). Naar het persbureau M.T.I. meldt, is Zondagnacht in de Qostelijke ge bieden van Hongarije wegens de nadering van vijandelijke vliegtui gen korten tijd luchtalarm gemaakt Er werd geen aanval op Hongaarpch rechtsgebied ondernomen. Bommen op Bulgaarsche steden. SOFIA. 14 Sept. (DNB). In een officieel communiqué over bomaan vallen op Bulgaarsche steden wordt gezegd: ..In den nacht van Zondag op Maandag vlogen vijandelijke vliegtuigen van niet-herkende na tionaliteit over Bulgaarscji gebied. Op eenige punten wierpen zij bom men op niet-militaire objecten. On der de bevolking werden eenige personen gewond." De helft van den weg STOCKHOLM. 14 Sept. (D.N. B.) President Hoosevelt heeft volgens Radio New York in zijö verklaringen aan het Amerikaansche Congres o.a. betoogd, dat de V. S. pas de helft van den weg hebben afgelegd die hen moeten lei den naar de maximale oor- logsproductie. Vervolgens maakte hij be kend, dat het civiele ver bruik in de V. S. rnoet- wor den'beperkt tot het noodza kelijkste. Tot dusver hebben volgens den President Enge land en de Sovjet-Unie nteer oorlogstuig vervaardigd dan de V.S. Europeesche Jeugdbond opgericht REDE VAN BALDER VON SCHIRACH WENNEN, 14 Sept. (D.N.B.) Van daag' is te Weenen in tegenwoordig heid van vertegenwoordigers van de Europeesche jeugdorganisaties op plech tige wijze de Europeesche Jeugdbond opgericht. Nederland was vertegen woordigd door deft heer Van Geelker ken. De rijksgevolmachtigde voor de jeugdopvoeding, rijksleider Schirach legdde hierbij e$n principieele verkla ring af. Na een uiteenzetting te hebben ge geven van de voorwaarden en toestan den, waaronder de Duitsche jeugd tot 1914, dus voor den wereldoorlog, is op gegroeid» verklaarde Schirach. Wat tijdens den wereldoorlog opgroeide, was een jeugd zonder toekomstbesef. Het vredesdictaat van Versailles ont wapende niet alleen de soldaten en maakte van een groote mogendheid een slavenstaat, doch het trof vrouwen en kinderen en pleegde bedrog jegens de jeugd van een heele generatie, Het jo dendom stelde zich toen in het be^it van alle instrumenten, welke dienden om de openbare meening te beïnvloe den en drong daarenboven in alle Eu ropeesche regeeringen. Door de cor rupte dagbladen werd het joodschë' woord verspreid: „Er is geen dommer ideaal dan dat van den held". De jon ge generatie werd hiervoor in de plaats een onbeperkte vrijheid en sexueel genot gepredikt. Ten aanzien van de oprichting van den nieuwen Europeeschen jeugdbond zeide von Schirach: Deze bond is *het zinnebeeld van de nieuwe beste orde, welke Europa langs vreedzamen weg wilde oprichten. Een jarenlange ont wikkeling, waarbij de gedachte aan een aaneensluiting van de Europeesche jeu|b organisch uit onze kameraad schappelijke samenwerking is gegroeid vindt thans haar bekroning. Aan het slot van zijn rede heeft von Schirach nadere bijzonderheden mede gedeeld over de inwepdige structuur van den Europeeschen Jeugdbond. In den kring der leiders van den Door Italiaansche troepen aan den Don gemaakte Sovjet-gevangenen worden in colonnes weggevoerd» Orbis-Luce-Holland-Pax Holl. m bouwen, o.a. weftlen verscheidene kerken, ziekenhuizen en cultuur monumenten getroffen. Volgens de totdusver ontvangen berichten wdTWen 14 der aanvallen de bommenwerpers neergeschoten. In den nacht van 12 op 13 Sep tember trachtte eenBritsche lan- dihgstroep bestaande uit 5 officie ren, 1 onderofficier en 1 man aan de Fransche Kanaalkust ten Oos ten van Cherbourg voet aan land te zetten. De nadering werd door le Duitsche afweertroepen onmid dellijk opgemerkt. Zij namen den vijand onder vuur en brachten het landingsvaartuig door voltreffere tot zinken. Gevangen genomen Werden: 3 Engelsdhe officieren en een Geaullistische marine-officier. Dood geborgen werden een majoor een onderofficier en een soldaat. In den sector van Tobroek trachtte de vijand in den afge loopen nacht metr gebruikma king-van vloot-*en luchtstrijd krachten op verscheidene plaatsen aan land te gaan. De ze poging is door het onmid- delijk ingrijpen van Italiaan sche en Duitsche troepen irris- lukt Twee vijandelijke schepen werden in brand geschoten. Een groot aantal gevangenen werd gemaakt. Duitsche jagers hebben 2 vliegtuigen in lucht gevechten neergeschoten. Vier andere vliegtuigen werden door de luohtdoelartillerie van To broek vernietierd Maan Maan op vanavond om onder 12.43 ,n 22.32 17 Sept 19.57 uur >0ct F..K. tot moreesochteod L.K. 24 Sept i ff Oct. v.m. uur N.M. Juicht niet te vroeg BUENOS AIRES, 14 Sept. (Dl{B) Dat de mislukte invasiepoging van Dieppe het begin -eener invasie van het Europeesche continent moest worden, wordt onomwonden toegegeven door den vroegeren Brit schen minister van Oorlog. Hore Belisha in een artikel in het Argen- tijnsche blad „Razon". Woordelijk schrijft hij daarin: „Indien het ge lukt zou zijn. vijandelijke vliegvel den op het continent uit te schake len en duikbommenwerpers tegen kustbatterijen te gebruiken, dan hadden de geallieerden wellicht vas ten voet kunnen krijgen". In het ar tikel wordt vooral onderstreept, dat de Britsche regeering voor de zoo- veelste maal de Duitsche machts middelen heeft onderschat. Nog in Mei beweerden .Britsche kringen, dat de Duitsche- voorraden levens middelen en brandstof waren uitge put. Het geweldige Duitsche zomer- offen'sief heeft echter aangetoond, dat deze bewering valsch was. Thans wil men den komenden Rus- sischen winter als een ernstige be dreiging voor het Duitsche leger voorstellen. Daarbij vergeet men echter opzettelijk, dat ditmaal de \fcnter wel eens voor de Sowjetunie een catastrofe kan worden. De Oekraine. het bekken van dèn Koe- ban en essentieele deelen van den Kaukasus zijn in Duitsche handeh. Waar wil de Sowjetunie dus haar graan, steenkool, suiker, braiffistof enz. vandaan halen? Voorts zal men niet kunnen ontkennen, dat het Sowjetleger onvervangbare verlie zen heeft geleden. Zou daarbij nog Stalingrad vallen. zoo besluit Hore Belisha dan zou het Duit sche opperbevel over voortreffelij ke winterkwartieren en over uit muntende stellingen voor aanvallen op Moskou beschikken. Noworissiisk in stormaanval ver overd. De met bunkers en machine geweernesten bezaaide hoogte voor de vesting is genomen. SS-Bildberichten Fritsch- Ho-St-P H m bond, aldus zeidde hij, heeft de jeugd van iedere natie, onverschillig of zij tot een klein of een groot volk behoort, zitting en stem. Alle leden hebben in beginsel gelijke rechten. Een aanvraag om het lidmaatschap van den bond kari slechts door een jeugdleiding, die daartoe door haar re gering gemachtigd is, gericht worden tot het presidium, dat over opneming zal beslissen. Italiaansch Weermachtbericht ROME. 14 Sept. Het hoofdkwar tier van de Italiaansche weermacht maakt bekend: „Na een vrij lang voorbereiden, met een groot aantal vliegtuigen uitgevoerden luchtaanval, onder nam de vijand in den nacht van Zondag op Maandag met gebruik making van valschermjagers en lichte vlooteenheden in het gebied van Tobroek landingspogingen. De actie werd door zes oorlogsschepen, waaronder kruisers en torpedoboot- jagers gesteund. Het onmiddellijke ingrijpen van de Italiaansch^Duit- sche verdediging deed de vijandelij ke poging mislukken. Twee oorlogs schepen werden in brand 'geschoten, een hiervan is later gezonken. Duit sche jagers schoten in een luchtge vecht 2 vliegtuigen neer. Vier an dere vliegtuigen werden door de luchtdoelartillerie van Tobroek ver nield. Het hospitaalschip „Arno" Werd in den nacht van 9 op 10 September door een Britsch torpedovliegtuig aangevallen en op veertig mijl af stand van Tobroek.- waar het. ge wonden aan boord zou nemen, tot zinken gebracht. Het hospitaalschip voer met vol licht en voerde de eveneens krachtig verlichte voor geschreven teekenen van het roode Kruis. Het grootste deel van het personeel, onder wie alle Roode Kruiszusters. kon gered worden. De familieleden van de slachtoffers zijn op de hoogte gebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1