NOORD-HOLLAND Hoe lang nog oorlog? 1— Verduister 1 DAGBLAD VOOR Zware straf voor het luisteren naar verheden zender opent haar seizoen Distributie van versnaperingen Bij Staling rad Verbitterde aanvallen bij Woronesj afgeslagen nieuwe terreinwinst Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SOHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9, Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. A dvèTten tie-tariel. Gèwone advertenties 11 ct. p. m.m. Bi] contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11904 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DONDERDAG 17 SEPTEMBER 1942 Italiaansch Weermachtbericht Dcfc weck is de vcrduist^ringswcck Wie niet goed verduistert, is mede verantwoordelijk voor slachtoffers, die bij vergissing getroffen worden. Dat wilt ge toch niet? Goed verduisterd, goed be schermd. Dr. Goehbels geeft zijn volk het antwoord Duitschland bezit de melste troeved BERLIJN, 16 Sept. (D.ïs.B.) In „Das Reich" publiceert dr. Goebbels een hoofdartikel „De Steile weg opwaarts", waarin hij zich bezig houdt met de vraag van den vermoedelijken duur van den oorlog. Zelfbeschikking of onder gang? Overal, aldus de minister, ziet men de dingen thans .realistischer dan in den aanvang. Duitschland heeft den oorlog van den beginne af aan van den realisischen kant gezien en er steeds voor gezorgd hem niet te licht, maar ook niet te zwaar op te nemén. Wij zien in den strijd een geweldig tragisch volkerendrama, dat wij met in spanning van onfce geheele natio nale kracht tot een zegevierend einde móeten brengen en van welks afloop afhangt, of wij in onbeperkte mate zelfbeschikking zullen verwerven of zullen onder gaan. Het spreekt Ajanzelf, dat het daarbij niet onverschillig is, hoe lang de oorlog duürt Maar die Vraag staat in geen verhouding tot het feit, dat wij den oorlog moeten winnen en dat daarvoor alle voor waarden aanwezig zijn. De vraag naar den duur van den oorlog wordt meestal door den steller der vraag in zijn wensch- voorstelling bepaald- Zij is bijna altijd afhankelijk van wat de in dividu van den afloop van den oorlog verwacht. Een definitief antwoord kan men niet geven. Maar de ervaring leert, dat oorlog en vrede vaak niet komen, wan neer men ze dichtbij waant, en dat ze er even vaak plotseling zijn, wanneer men ze niet 'verwacht. De meeste troeven. Geen Engelsche bewering, aldus Goebbels, is zoo dom als deze, dat men alle slagen kan verliezen om 'den laatsten te winnen. Dit klopt alleen, wanneer een overwinnend volk, zooals wij in 1918, de nood lottige fout begaat vrijwillig af stand te doen van den troef der gewonnen -Veldslagen. Duitschland heeft thans zooveel van dergelijke troeven in de hand, dat het niet behoeft te vreezen voor den afloop van den oorlog. Nooit, eender in de geschiedenis heeft zich een oor logvoerende mogendheid in een betrekkelijk zoo korten tijd zoo veel voorwaarden voor de overwin ning geschapen. Terwijl Duitschland altijd nog in het offensief is göbleven, be stond de wijsheid van den tegen stander in het telkens wadhten op den winter om een rustpoos te krijgen. Wij zouden 'ook niet we ten, hoe en waarom de loop der dingen kan veranderen, want iedere nieuwe zomer heeft, ons oorlogspotentieel op ieder gebied vergroot. Wat bij voorbeeld grond stoffen eh wapenen betreft, staan wij er thans veel en veel gunsti ger voor dan in het begin van den oorlog, om nog te zwijgen van het aantal en de hoedanigheid on zer geschoolde troepen. De An'filo- Amerikaansche mogendheden zijn zelfs bij de grootste inspanning, waarvan zij nog ver verwijderd zijn, niet tegen ons opgewassen en de aan menschen en grondstoffen, zoo rijke Sowjet-Unie is al zoo ge amputeerd, dat haar oorlogspoten tieel op zijn minst beslissend ver zwakt genoemd mag worden. Minister Goebbels besluit met de woordtin: „waarom zouden wij den toestand Rooskleuriger zien dan hij is? Hij <eeft ons toch al alle kan sen op de overwinning. Nog veel offers en veel inspanning zullen van ons gevergd worden, maar wij achten het juister het.pubiek tij dig daarop opmerkzaam te#maken, opdat noch wij noch ons volk in eenig opzicht misleid worden. Een steile weg opwaarts ligt nog voor ons. Maar wij geloo- ven, dat die eerder wordt af gelegd door een volk, dat door een jarenlange harde oéfening in het) bergbeklimmen getraind is dan door een volk, dat het bergbeklimmen slechts op de vlakte heeft leeren kennen. Wij hebben geen aanleiding, ons zelf of de wereld iets voor te praten: Wij zijn ons volko men bewust van onze taak, maar ook van onze kansen. Wij weten wat wij willen. Maar, wat nog belangrijker is, wij willen ook wat wij weten." Aan het Oostelijk front. Een Duit- sche kanonnier van het pantseraf- weergeschut bakt tijdens een ge vechtspauze voor zichzelf een spie- geleitje op een spiritustoestel. PK Herber-Trans-R-P H m 's-GRAVENHAGE, 16 Sept. Het Duitsche Landesgericht heeft de gehuwde vrouw M. C. Feen- stfa wegens voortdurend luisteren naar verboden zenders, het ver spreiden van de zoodoende verkre- durende anti-Duitsche uitlatingen, tot twee jaar tuchthuis veroor deeld. Zij had sinds geruimen tijd geregeld'' naar den Oranjezender geluisterd, overal waar zij kwam de berichten van dezen zender verder verteld en zich op straat, in winkels en op kantoor steeds weer, op de meest hatelijke wijze in anti-Duitschen zin uitgelaten. Toen dé verorde ning over het dragen van de jo denster verschenen was, had zij op zekeren dag zelf ook de joden ster op haar kleeding bevestigd en op straat gedragen, hoewei zij in het geheel geen jodin is. Het Europeesche jeugdcongres WEENEN. 16 Sept. CDNB). Leidende persoonlijkheden van het Europeesche geestelijke leven héb ben heden in de feestzaal van We tenschappen voor delegaties der Europeesche jeugdorganisaties en persoonlijkheden van het cültureele leven van binnen- en buitenland ge sproken over den zin van de tegen woordige worsteling voor de toe komst van Europa. Na eefi korte inleiding van den leider der bijeenkomst, luitenant- veldmaarschaik Beldy (Hongarije) gaf de leider der fascistische bui- terilandsche organisatie. Cïcco. een overzicht van ontstaan en het wezen van het fascisme en over de politie ke noodzakelijkheid van de vorming van de spil. De bekende schrijver en dichter Svend Fleuron uit Dene marken las voor uit eigen werk. Daarna sprak de Duitsche geleer de Colin Ross over het onderwerp ..De wereld van morgen", die het doel van den oorlog van heden is. De oorlog is ontstaan, doordat een deel van deze wereld zich geplaatst had tegenover het ontstaan van een nieuwe wereld. Een der gunstigste beschikkingen van het lot noemde Colin Rpss, dat tegelijkertijd met de geboorte van Grooteuropa die van irootoostazië tot stand komt en dat ook de jeugd begint te begrijpen, dat het bij deze worsteling om een taak voor geheel Europa gaat. Nooit mag vergeten worden, dat Engeland en Amerika niet alleen Duitsch- lands vernietiging willen, doch ook de versplintering en daarmede de uitschakeling van Europa als fac tor, voor de wereldpolitiek. Niet al leen dat Grooteuropa zal ontstaan, het ontstaat reeds. Haarlemmermeerpolder gesloten Maatregel tegen den sluikhan del. Naar het Hbl. meedeelt, is de maré- chaussée er gisteren, op last van den procureur-generaal te Amsterdam, toé overgegaan, alle toegangen tot den Haarlemmermeerpolder af te zetten. Er wordt nu niemand meer toegelaten dan de bewoners en zij, die kunnen aantoonen, dat zij er een dringende boodschap hebben. Het doel van de zen maatregel is den sluikhandel in koren, die den laatsten tijd van dag tot dag toenam, te verhinderen. Eenige weken geleden zijn de boeren in.den polder op groote schaal begon nen het korente maaien en van dat oogenblik af kon men eiken dag hon derden stedelingen den nolder zien in trekken om aren te lezeffop de akkers Gebleken is, dat zich onder de aren- lezers ook lieden hadden gemengd, die met heel andere bedoelingen den pol der introkken; bedoelingen, die in strijd waren met de voorschriften no pens den handel in levensmiddelen. Ten einde de activiteit van deze per- sonen den kop in te drukken is de pol der nu tot verboden gebied verklaard, ook voor hen die tot dusverre op vol komen toelaatbare wijze slechts aren badden geraapt, die op den akker wa ren achter gebleven. Gisteren hield de Ned.-Duitsohe kultuurgepeenschap in Diligentia te 's-Gravenhage den eersten avond van het a.s. winterseizoen. Onder het talrijke publiek bevon den zich de rijkscommissaris, rijks minister Seyss-Inquart, de secr. gen. van het dep. van Volksvoor lichting en kunsten prof. T. Goe- dewaagen, S.S. Gru<p*penführer Rauter, burgemeester, prof. mr. Westra, alsmede Generaal der Po lizei Schumann, dr.Schuon en de Heer H. C. van Maasdijk. Voor de pauze las de dichter Robert Hohl- bayni voor uit eigen werk. In aansluiting daarop speelde het Wiener Konzerthausquartett, bestaande uit. Anton Kamper, viool, Carl Maria Titze 2e viool, Erich Weis, altviool èn Franzkvarda, cello, het klarinettenquintett a-dur van Mozart. De solo-klarinet werd geseeld door prof. Leopold Wlach van de Wiener Philharmonie. Mo- Duitsche pantsertroepen achtervolgen den vijand in den Kaukasus. Kilometers ver hadden de Bolsjewisten de langs den weg staande boomen omgezaagd en over den weggeworpen, teneinde de achtervol ging door de Duitsche troépen door den Kaukasus naar de kust.van de Zwarte Zee te ontgaan. In den kortst mogelijken tijd werden de hin- dz-rnissc- door bergjagers en manschappen van de Waffen-SS verwii- SS PK AJtstadt-Trans-R-P H m ROME. 16 Sept. In zijn weer machtbericht no. 842 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende bekend: Tijdens zuiveringsoperaties in de zone van Tobroek werden nog een twintigtal krijgsgevangenen ge maakt. Onze formaties vliegtuigen heb ben ook gisteren vijandelijke pant- serstrijdkrachten achervolgd. die hadden deelgenomen aan de ver ijdelde aanvallen op bepaalde vlieg velden. Een flink aantal pantserwa gens werd in stoutmoedige scheer- vluchten vernietigd of gevechtson- klaar gemaakt. Concentraties Brit- sche automobielen werden van ge ringe hoogte door andere formaties Itaiiaansche vliegtuigen op stout moedige wijze aangevallen. Ondanks de hevige reactie van het luchtdoel geschut werden 15 voertuigen in brand geschoten en tal van andere ernstig beschadigd. Een van onze machines is niet op haar basis te ruggekeerd. In den loop van den dag behaal den Duitsche jagers in herhaalde luchtgevechten schitterende succes sen. waarbij zij 22 Britsche vliegtui gen neerschoten. Het bombardement op de doelen van Malta werd voort gezet. De Britsche luchtmacht ver loor in luchtgevechten £oven het eiland drie Spitfires. Extra toewijzingen op bon 377 algemeen De Secr.-Gen. van het dep. van L. en V .maakt bekend, dat voor de distribu tieperiode van 6 September jl. tot en met 3 October a.s. behalve het norma le versnaperingenrantsoen 100 gram Chocolade- of suikerwerkartikeleiu be schikbaar wordt gesteld op de bon Al gemeen 377 van de bonkaart voor voe dingsmiddelen. Dit beteekent derhalve dat iedere consument, onverschillig of hij in het bezit is van een rookers- kaart of een versnaperingenkaart, dit maal voor bedoelde artikelen in.aan merking ^komt. Zij, die van genoemden bon gebruik willen maken, dienen de ze uiterlijk Zaterdag 19 September a.s. bij den winkelier in té leveren. De winkelier wordt vervolgens in staat gesteld, zich met de bij hem ingelever de bonnen zoo noodig extra te bevoor raden en zal daarna aan zijn klanten de hoeveelheid, waarop zij, gezien het aantal door hen ingeleverde bonnen, recht hebben, kunnen afleveren. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor deze aflevering geen afzonderlij ke bon zal worden aangewezen. In ver band hiermede behoort de winkelier bij het in ontvangst nemen van de bonnen Algemeen 377 aan .den klant een ontvangstbewijs af te geven. Met nadruk wordt er op gewezen, dat het publiek er rekening mede dient te houden, dat men op bon Alge meen 377 niet dezelfde artikelen zal kunnen koopen, welke als regel op de bonnen van de versnaperingenkaart worden betrokken, aangezien de aan wijzing van dezen extra bon ten doel heeft de fabrikanten en den handel in de gelegenheid te stellen de ten gevol ge van de distributie minder gang baar geworden soorten af te zetten. Het publiek zal derhalve bij het in ontvangst nemen van de op bon Alge meen 377 verkrijgbaar gestelde hoe veelheid versnaperingen genoegen moe ten nemen met die soorten, welke de winkelier hem aanbiedt. De kinderboterbon Men behoeft er zich niet on gerust over te maken, aldus de Haagsche correspondent van de Telegraaf, dat de speciale boter bon v. kinderen, welke' op den !3en dezer zou worden aangewezen, nog niet is bekend gemaakt. Dit zal over enkele dagen geschieden. Het uitstel houdt, naar ons van bevoegde zijde werd verklaard, uitsluitend verband met een dis» tributie-technische moeilijkheid en beteekent geenszins een wijzi ging van hetf rantsoen. zarts klarinettenquintett werd door hen op waarlijk schitterende wijze vertolkt. Er ging een diepe rust van uit, die de toehoorders van het begin tot het eind ge boeid hield. Een langdurig en warm applaus dankte [den musici voor hun perfecte uitvoering. De Nederl.-Duitsche kultuurgemcen- schap heeft met dezen geslaagden avond het winterseizoen op waar dige wijze ingezet. Bommen op haven stad Boston HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 16 Sept. Het opper bevel van de weermacht maakt'be kend; „Aan den Terek mislukten verscheidene vijandelijke aan vallen. In den slag om Stalin- grad werden in verbitterde ge vechten nieuwe terreinwinsten behaald. Formaties van da luchtmacht steunden den strijd van het leger en vielen het vij andelijke ravitailleeringsver- keer op spoorwegen en wegend in het mondingsgebied van de Wolga aan. In het gebied van \V9r0nesj heeft de vijand zijn aanvallen met vrij sterke strijdkrachten hervat. Hij werd in hevige gevechten met zwa re verliezen afgeslagen. Bij Rzjef werden bij den afweer van heïhaalde vijandelijke aanval len in den sector van een leger corps gisteren overdag 106 tanks, waarvan 71 alleen in den sector van een infanterie divisie, vernie tigd. Op een andere plaats werd een eigen plaatselijke aanval met succes uitgevoerd. In den Noordelijken sector van het front stortten plaatselijke aan vallen der bolsjewisten ineen. Ten Zuiden van het Ladogameer werden vrij zwakke vijandelijke, strijdkrachten ingesloten en ver nietigd. Artillerie bestookte vijan delijke vuurstellingen, kazematten en gevechtsstanden met waargeno men uitwerking. Op het Ladogameer werden een bolsjewistisch bewakingsvaartuig en een vrachtschip door bommen beschadigd. In de periode van 5 tot 15 Sep tember verloor de bolsjewistische luchtmacht 1215 vliegtuigen. Hier van werden 936 in luchtgevechten, 212 door luchtdoelartillerie en 43 door "forinaties van het leger neer geschoten. De overigen werden op den grond vernield. In dezelfde pe riode gingen aan het Oostelijke front 87 eigen vliegtuigen verloren. Met inbegrip van de reeds vroe ger gemelde vijandelijke verliezen vernietigden Finsche en Duitsche vloot- en luchtstrijdkrachten in den loop van dezen zomer 26 bolsjewis tische duikbooten. l^ooals reeds in een extra-be richt is medegedeeld, werden de in den nacht Van 13 op 14 Sep tember met gebruikmaking van vloot- en luchtstrijdkrachten bij Tobroek gelande troepen in nauwe samenwerking tusschen Duitsche en Itaiiaansche strijd krachten na een zwaren, snel len strijd vernietigd of gevan gen genomen. De vijandelijke oorlogsschepen werden door kustbatterijen en luchtdoelge schut onder een welgericht vuur genomen, waarbij drie torpedojagers, eenige korvetten eh talrijke landingsbooten tot zinken werden gebracht. De daarop in Oostelijke richting wijkende,schepen werden aan gevallen door formaties van de Duitsche en Jtaliaansche lucht macht, die twee kruisers, een torpedojager en verscheidene motortorpedobooten tot zinken brachten*. Andere kleinere sche pen werden zwaar beschadigd. Duitsche' mijnenvegers brach» ten een Britsche motortorpedo boot met 117 gevangenen in de haven van Tobroek binnen. Nege'n vijandelijke bommen werpers werden neergeschoten. OPROEP Nationale jeugdstorm Jonge Nederlandsche mannen van 17 tot 25 jaar, die zich in de naaste toe komst als kaderlid van den Nationalen Jeugdstorm willen inzetten voor de lei ding van de Nederlandsche jeugd in het nieuwe Europa, dienen zich daar toe aan te melden bij het stafkwartier van den Nationalen Jeugdstorm, Ko ningslaan 9, te Utrecht. Van 1 Noyember 1942 tot 1 Februari 1943 volgen zij dan een leergang voor beroepskaderleden aan het kaderheem te Ommen (O.), waar na gebleken ge schiktheid een aanstelling volgt. De aanmelding moet voor 1 October 1942 geschieden en vermelden: Naam en voornamen (voluit). Volledig adres (eventueel telefoon nummer). Geboortedatum en -plaats. Beroep. Genoten onderwijs en opleiding. Op de enveloppe plaatst men in den linkerbovenhoek „Beroepskaderleer gang". Lidmaatschap van den Jeugd storm is geen vereischte, maar dient wel vermeld te worden. Na de aan melding worden de noodige formulie ren met bijzonderheden toegezonden. Voor nadere inlichtingen leze men de bladen en richte men zich tot het staf kwartier van den Nationalen Jeugdstorm, Koningslaan 9, Utrecht. Maan Maan 'op vanavond om onder 15.06 g* 23.59 17 Sept 19.52 uur 2<)ct. E.K. tot morgenochtend L.K. 24bept - |Q lOOct. V M. 7.IO UUP N.M. SMOKKELAAR DOOR GRENS WACHT DOODGESCHOTEN. Zaterdagavond is aan de Belgi sche grens onder Hooge en Lage Migrde de 51-jarige Belgische smokkelaar J. V. uit Roesel, vader van 7 kinderen, door de grens wacht aangeschoten. De -man werd naar het ziekenhuis te Kind hoven vervoerd, v^aar hij gister is overleden. RIJWIELPAD OP DE HOOGE VELUWE GESLOTEN. Met het oog op den bronsttijd der herten zal het rijwielpad door de wildbaan van het Nationale Park de Hooge Veluwe van Oud- Reeonst naar Pampelt voor bezoe kers gesloten zijn van 18 Sept. t.m. 8 October a.s. Goed verduisterd, goed beschermd, ringspapier? Met schaar en lijmpot allen mede om in .uw omgeving de doen zijn. Zijn er gaten in uw verduiste- is dit euvel spoedig hersteld. Helpt verduistering zoo goed mogelijk te Polygoon-Noske-Pqx Holland m In totaal werden 580 'gevange nen, onder wie 34 officieren, gemaakt. Bovendien verloor de vijand een groot aantal dooden. Een omvangrijke hoeveelheid oorlogsmateriaal werd buitge maakt. Onder de gevangenen bevinden zich talrijke schip breukelingen van de tot zinken gebrachte Britsche oorlogssche pen. De eigen verliezen zijn ge ring. Aan het front in Egypte bestook ten lichte Duitsche gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers con centraties van auto's der Britten met groote uitwerking. Duitsche jagers schoten fin luchtgevechten boven Noord-Afrika en Malfh 25 Britsche vliegtuigen neer, waarbij een eigen vliegtuig verloren ging. Boven het zeegebied ten Westen van Brest, alsmede bij vluchten bo ven de bezette gebieden in het Wes ten werden 5 Britsche vliegtuigen neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Brittannië vielen gevechts vliegtuigen in den afgeloopen nacht de haven en industriestad Boston aan. Er ontstonden talrijke bran den." Op het Westelijke gedeelte van de Noordzee brachten patrouille vaartuigen in een kort zeegevecht 2 Britsche motörtorpedóbooten tot zinken én schoten een derde in brand. Aan het Egyptische front behaal de eerste luiténant Marseille zijn 145ste tot 151ste overwinning in de lucht. „Uw gezin wordt bedreigd door De burgemeester van Hilversum heeft besloten om voortaan prijsop- drijvers door middel van de „schand paal" aan de kaak te stellen. Op een groot bord wordt de naam en het adres van den overtreder aan de burgerij kenbaar gemaakt. Polygoon-Zeijlemaker-Pax HolL m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1