NOORD-HOLLAND Sovjet-tegenaanvallen mislukt Madagascar vecht nog DAGBLAD VOOR Stap voor stap wordt Stalingrad genomen Verduisteren Wateren voor de scheepvaar Een beroepskader bij den Nationalen Jeugdstorm Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR:' Voord am 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag Verstrekt. r 86ste Jaargang. No. 11905 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1942 Vertwijfelde teweerstelling van den vijand Ieder huis een fort BERLIJN. 17 Sept. (DNB). De hardnekkige gevechten in de stad Stalingrad duurden ook gisteren voort. Tevergeefs trachtten de bol sjewisten den worgenden ring van den Duitschen aanval te doorbreken en de dreigende vernietiging tegen te houden. Op geen enkele plaats slaagden zij er in. de Duitsche in fanteristen. pantsergrenadiers en pioniers te stuiten. Alle tegenaan vallen werden afgeslagen. Ieder huis wordt verdedigd. Vaak hadden de bolsjewisten zich verschanst in de huizen der stad. die voor~het grootste deel door bommen en granaten reeds tot de fundamenten verwoest zijn. Met een aan zelfvernietiging gre.nzend verzet vechten de bolsjewisten om iedere straat, om ieder huis en om iedere puinhoop. Stap voor stap wordt hun het terrein ontnomen. De zuivering der veroverde wijken wordt met succes voortgezet. Eenige cijfers genen een indrhk van de hevigheid der gevechten en hun vernietigende gevolgen. Een voor 'Stalingrad vechtende gemoto riseerde infanteriedivisie heeft se dert Juni 21.000 gevangenen ge maakt en 160 tanks. 281 stukken geschut. 36 stukken snelvuurge- schut. 42 stukken pantserafweerge- schut. 71 vlammenwerpers en 58 vliegtuigen vernietigd. Gebouwencomplexen ge bombardeerd. Nader lyordt gemeld: Formaties gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers van de Duitsche lucht macht hebben op doeltreffende wij ze ingegrepen in de hevige straat gevechten in Stalingrad. waarbij de Duitsche aanvalstroepen de bolsje wieken. die zich verbitterd .te weer stellen, steeds verder naar het cen trum van de stad terugdrongen. Groote complexen gebouwen in de stad. die de bolsjewieken verbarri- cadeerd hadden tot stellingen, die op vestingen geleken, werden door bommenwerpers met bommen van I DE OMSINGELING VAN STA LINGRAD .WORDT VOORTGEZET KAART VAN PELT Op het kaartje is met dikke zwar te lijn het Duitsche aanvalsfront op Stalingrad aangegeven. De twee uiterste vleugels van den midden- sector die langs den spoorweg via Woroponowo opereerden zijn in de Zuidelijke voorsteden van Stalin grad doorgedrongen. Het midden- front heeft eveneens contact gekre gen met de Noordelijke en Zuide lijke Duitsche eenheden. Stalingrad wordt nu van drie zijden ingesloten. De stad en vesting Stalingrad (voor heen Zarizyn of Tzarizyn genoemd) telt 500.000 inwoners, is een belang rijk industrie cenrum én wordt de stapelplaats van het Beneden Wolga gebied genoemd; men vinut er groo te hout en vischmarkten. machine- en wapenfabrieken. zwaar kaliber en van het zwaarste kaliber bestookt, waardobr de vij andelijke tegenstand zwaar ge schokt werd. Andere formaties ge vechtsvliegtuigen richtten gisteren haar voortdurende aanvallen op spoorlijnen ten Noorden van Sta lingrad. Tal van voltreffers werden geplaatst op góederentreinen. die ten deele met pantserwagens gela den waren en de rails werd op vele plekken onderbroken. De stichting van het Europeesche Jeugdverbond in Weenen, Rijkslei- der Baldur van Schirach en de secretaris-generaal der Fascistische Partij, minister Aldo Vidussoni. onderteekenen in het Gouwhuis te Weenen het stichtings-protocol. Minister Vidussoni is tezamen met den Rijks jeugdleider Arthur Axmann met de leiding van het Europeesch Jeugdverbond belast. Telefoto Hoffmann-Stapf-Pax Holland m Italiaansch Weermachtbericht ROME. 17 Sept. Het Italiaan- sche weermachtbericht nr. 843 luidt als volgt: Activiteit van artillerie en ver kenningstroepen aan het Egyptische front. De luchtmacht viel vijande lijke pantserafdeelingen hevig en doeltreffend met bommen en mi- trailleurvuur aan. Een Britsch vlieg tuig werd door de luchtdoelartille rie van een groote eenheid neerge schoten. Vier vliegtuigen werden door Duitsche jagers, twee door on ze jagers neergeschoten. Een van onze duikbooten is niet op haar ba sis teruggekeerd. De familieleden der bemanning zijn verwittigd. Vijandelijke vliegtüigen wierpen talrijke brisant- en brandbommen op de stad Benghazi neer en ver oorzaakten beperkte schade aan en kele huizen. Vkn de burgerbevol king werden 3 personen gedood en enkelen gewond. VIGHY, 17 Sept. (D.N.B.) Over de situatie op Madagascar is Don derdag het volgende officieelé com muniqué gepubliceerd: Als de gouverneu^generaal Van Madagascar door de opening van besprekingen met het Britsche op perbevel al heeft gepoogd een eind te maken aan het bloedvergieten, dan waren de Engelsche eischen Wl dermate onaanvaardbaar, dat geen resulta.a»- kpn worden bereikt. Derhalve is «ésloten de verdedi ging van het eiland tot het uiter ste voort te zetten. Cn denzelfden zii\ moet het pu bliek worden gewaarschuwd voor alle berichten uit .feuitenlandsche bron, die over deze aangelegenheid de ronde doen. De Engelschen heb ben slechts 170 km. landinwaarts kunnen oprukken en wel in 6H dag. Hoe groot ook de wanverhouding tusschen strijdkrachten en wapens aan beiden kanten mag zijn, toch. zijn alle maatregelen genomen om den strijd voort te zetten. Eikenloof met zwaarden en brillanten BERLIJN, 17 Sept. (D.N.B.) De Führer heeft den eersten luite nant Hermann Graf; Staffelkapi- taen in een eskader jachtvliegtui gen, het Eikenloof met zwaarden en brillanten behoorende bij het Ridderkruis, van het IJzeren Kruis verleend en hem het volgende schrijven doen toekomen: „Uit waardeering voor uw voort durend heldhaftig optreden in den strijd voor de vrijheid van. ons volk verleen i'k u naar aanleiding van uw 172iste overwinning in de lucht als vijfden soldaat, der Duit sche weermacht de hoogste Duit sche onderscheiding voor dapper heid, het Eikenloof met zwaarden en brillanten behoorende bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis." De volgende soldaten hebben tot nu toe deze onderscheiding ont vangen: Kolonel Moeldej's, Kolonel Galland, M^oor Gollob, eerste luitenant Marseille en eerste lui tenant Graf. De beukennootjes beginnen te val len. De jeugd trekt er na schooltijd op uit, om deze voedzame vruchtjes te zoeken. Beukenootjes rapen in de bosschen rond Hilversum. J. C. Stevens-Pax Holland m Verduistering. Oorlogsnoodzaak met tweeledig doel: de orienteering voor vliegtuigen onmogelijk te ma ken en de bevolking in de beschut ting der duisternis op te nemen. Of de burgerij dit laatste voldoende be seft. dient te worden betwijfeld. Een goed verduisterd perceel vindt lang niet altijd zijnz>orzaak in het juiste inzicht van ere(n) bewoner (bewoonster), doch veelal in de angst voor een bekeuring, al dan niet gevolgd door de nog onaange namer maatregel van stroomafslui- ting. De zorg. waarmede de verduiste ring wordt doorgevoerd, hangt dan af van de meer of minder intensie ve controle door de politie uitge oefend. Men verliest hierbij geheel uit het oog. dat het hier mede een maatregel van zelfbescherming be treft. een maatregel dus. die in de eerste plaats strekt tot eigen veilig heid. Wordt deze maatregel maar ten halve of onvoldoende doorge voerd. dan levert men mede gevaar op voor de omwonenden. Dit maakt, dat de nalatigheid niet meer is een persoonlijke aangelegen hekL doch een ingaan tegen het ge meenschapsbelang. Het zou niet de eerste maal zijn. indien een onvoldoende verduiste ring de oorzaak was van bomafwor- 'pen. die niet de(n) nalatige zelf treffen, doch zijn medeburgers in de nabijheid. Een lichtpunt hoe. in beeld spraak gebruikt, ook toe te juichen levert in oorlogstijd ernstig ge vaar op. Laat men dit beseffen en inzien. Dit inzicht zal de burgerij ei toe brengen, niet te verduisteren uit vrees voor straf, "doch uit welbe grepen eigenbelang en ter beveili ging van eigen en andermans leven en goed. 's GRAVENHAGE. 17 Sept. - De marinebevelhebber in Ne(- derland deelt op grond van ar tikel 5, alinea 1 nummer 2, ali nea 2 van de Verordening nr. 100/41 van den Rijkscommissa ris voor de bezette Nederland sche gebieden over bijzonderé_ maatregelen inzake dejiustbe- jscherming mede: De West-Friesche Wadden zee, de wateren van Zeeland en het Hollandsch Diep tot aan dé brug over den Moerdijk, zijn met ortmiddellijken ingang van zonsondergang tot zonsopgang voor de geheele scheepvaart gesloten. Overtredingen woi» den gestraft volgens artikel 7, alinea 2 van de Verordening nr. 100/41. Deze week is de ▼erduisteringsweek Een oogenblik van onbe dachtzaamheid (Uw zolder raam was geheel onverduis- terd en de lamp bleef per onge luk branden) kan maken dat men jaren schreit. Goed verduisterd, goed be schermd. Het Europeesche Jeugd-congres WEENEN, 17 Sept. (D.N.B.) In het kader van het Jeugdcongres heeft vandaag in de Academie voor Wetenschappen, na een inleidend woord van den Spaanschen jeugd leider Elola, de JapansChe gezant Sakoema gesproken over den Sa moerai-geest, culmineerend in het woord „Sterven voor volk en vader land", dien hij vergeleek met het heldendom v. d. Duitsche marine. De Directeur-Generaal van het Belgische ministerie van onderwijs, Filip de Pillecyn, gaf de verzeke ring, dat de Vlaamsche jéugd zich in de Europeesche gemeenschap- wil inschakelen omdat zij zich ver antwoordelijk gevoelt voor de toe komst van Europa en van haar eigen volk. De Nederlandsche jeugd, zoo verklaarde prof. Captavn, heeft ingezien, dat bloed, bödeim en. geschiedenis de pijlers der nieu we oriëntatie moeten voraiep. De Nederlandsche jeugd dient haar vaderland en* in broede ren zin ook dat' van de Ger- maansche stammen van Euro pa. De Slowaaksöhe propagandalei der, minister Tido Gaspar, sprak zich eveneens uit over het gemeen scihapsideaal der Europeesche jeugd. „De 14e September 1942", zoo zeide hij, „heeft het vurigste verlangen van de Europeesche jeugd vervuld en haar een historische opdracht gegeven. De jeugd van Europa zal zich -niet van haar verantwoorde lijkheid laten afbrengen door de praatjes aan het haardvuur van Roosevelt, die de jeugd der wereld |.nog steeds geestdriftig, vil maken voor de frazen van democraten, plutocraten en bolsjewisten." DE AUSTRALISCHE VERLIEZEN. STOCKHOLM, 17 Sept. (D.N.B.) De Britsche berichtendienst meldt uit Canberra: De minister van oorlog For- de heeft vandaag medegedeeld, dat 28.251 Australiërs krijgsgevangen zijn gemaatk of vermist worden. 7667 zijn in het Midden-Oosten, hoofdzakelijk In Griekenland en op Kreta gevangen genomen,terwijl 16.286 Australiërs op Malakka worden vermist. De rest is aan andere oorlogsfronten in het'verre Oosten, waaronder ook in Nieuw-Gui- nea, verloren gegaan. Britsche luchtaanval op Duitsch gebied kost R.A.F. 37 bommenwerpers Geen pauze in strijd om Stalingrad HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRERr 17 Sept. Het opperbe vel van de weermadht maakt be kend: „Aan den Terek duren de ge vechten tegen taai vijandelijk verzet voort Tegenaanvallen werden afgeslagen. De strijd om de versterkte stad Stalingrad vordert onweer staanbaar. Aan het Don-front werden aanvallen van den vijand door Hongaarsche troe pen in tegenaanvallen afgesla gen. Enkele vijandelijke ge vechtsgroepen werden vernie tigd of gevangen genomen, 24 tanks werden vernietigd. Ook gisteren zijn de pogingen van den vijand om het brugge- hoofd van Woronesj te nemen, in zware afweergevechten mislukt. De vijand leed zware verliezen. In het gebied van Rzjef misluk ten vrij zwakke vijandelijke aan vallen. De vijand verloor 21 tanks. Aan het front bij Moermansk leidde een omsingelende aanval tot de vernietiging van een bataljon van een vijandelijke rendierbrigade Bij een poging om boven de be zette gebieden in het Westen en boven Noord-Duitsohland te vlier gen verloor de Britsche luchtmacht gisteren 4 vliegtuigen. In den afgeloopen nacht vielen formaties Britsohe bommenwerpers het RijnschWestfaalsche gebied aan. De bevolking leed -verliezen. Vooral in woonwijken van ver scheidene plaatsen ontstonden branden, materieele schade en schade aan gebouwen. 37 Der aan vallende bommenwerpers woeden neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvlieg tuigen plaatsten overdag voltref fers op industrieele en verk'jors- installaties aan de Engelsche Zuid kust, alsmede óp een Britsch troe penkamp op de Orkaden. In den nacht werden voor den oorlóg be langrijke doelen in Oost-Engeland met brisant- en brandbommen be stookt. Jonge krachtige kerels gevraagd om opgeleid te worden voor jeugdleider .UTRECHT, 18 Sept. De jeugd moet door de jeugd geleid worden,. Dit be kende devies van den Nationalen Jeugdstorm krijgt in het voorjaar van 1943 een nog belangrijker karakter, nu de leiding van den jeugdstorm tot het instellen van een beroepskader heeft besloten. Op een hier ter stede gehou den persconferentie heeft opperkom- paan Rikkers, de leider van de kader- school van den Jeugdstor te Ommen, nadere^ mededeelingen gedaan omtrent dit binnenkort te vormen beroepska der, waarvoor reeds een oproep in de bladen is verschenen. Van deze jonge Nederlanders, die zich melden om te beginnen zal er voor een 50 man plaats zijn wordt niet alleen gevergd dat zij beschikken over een gezond en krachtig lichaam, maar daarnaast zal bijzonder worden gqlet op den geest van deze jongelui. Deze geest moet frisch en bruisend zijn. De jeugdleider zal zijn werk met bèzieling moeten verrichten. Zijn geest moet gespannen* zijn voor de vraag stukken van de nieuwe wereld. Kort om op den cursus te Ommen moet hij, wat hij meemaakt, echt beleven. Wie dat. niet reeds tevoren aanvoelt, doet beter niet te solliciteeren. In den Jeugdstorm heeft men altijd een mooie leuze gekend en deze leuze zal nu meer dan ooit van kracht zijn: „Moedig, eerlijk en trouw, in godsver trouwen, alles voor het vaderland". Sport speelt een belangrijke rol. De grootst mogelijke aandacht zal in Ommen worden besteed aan de sport, Dat is een van de belangrijkste onder deden van de opleiding. Dat de jeugd leider verplicht is bij zijn groep jon gens moed aan te kweeken, ligt voor de hand. Èij „het veldwerk" valt het zwaartepunt op de weerbaarheid. Want weerbaar dient de jonge Nederlander te zijn, nu en in de toekomst. Onder het weerbaar zijn verstaat men op de de kaderschool ook het kunnen schie ten. Op speciale aangelegde schietba nen zal worden geoefend met klein ka liber geweer. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Al wordt erd us zeer veel aandacht besteed aan het practische werk, daar naast zal de theorie op den cursus een belangrijke plaats innemen. Wanneer de sport en het veldwerk zullen zijn gedaan, zuleln lezingen worden inge schakeld, o.m. over de -rassenkunde, de geschiedenis en de heemkunde. Maar daarop aansluitend zal b.v. bij de heemkunde de practische kant toch weer op den voorgrond komen. Behalve deze lezingen tal op zooge naamde „schaaravonden" verteld wor den om enkele voorbeelden te noe men over Zuid-Afrika, de figuur de Ruyter en andere nationale helden, terwijl op bepaalde avonden ook ge dichten en verhalen zullen worden voor gedragen en verteld. Zoo zullen theorie en practijk hand Boerenleider Roskam is zoojuist te ruggekeerd uit Oostland (Oekraïne) en zal den boeren op Vrijdag: van 1919.20 uur over Hilversum I ver slag van zijn reis uitbrengen. Her haling van deae zeer belangrijke mededeeling Zaterdagmorgen van 7.307.50 uur, eveneens over Hil versum Ned. Landstand- Koper VNP-Pax Holland m in hand gaan en hoopt men straks te kunnen beschikken over bekwame jeugdleiders. Drie maanden lang zullen de cursis ten -onder leiding van opperkompaan Rikkers naar lichaam en geest worden getraind, 2ij worden op de tot kamp omgebouwde boerderij te Ommen gele gerd, #gevoed en zoo mogelijk ook ge kleed, terwijl zij verder de beschikking krijgen over een klgin zakgeld. Als de eerste cursus slaagt, zullen er meer volgen. Zij, die zich voor Ommen opgeven, behoeven niet uitgesproken lid te zijn van den jeugdstorm. Wat men van hen eischt is, dat zij een. open oog hebben voor den nieuwen tijd. Na afloop van den cursus zullen zij aan een algemeen examen worden on derworpen. De leiding van den Jeugdstorm ver wacht vooral uit de kringen van de voormalige padvinderij veel aanmel- dirfgen, doch zij zal zich om iedere aanmelding verheugen, indien deze ge schiedt uit de overtuiging, dat wat men gaat beginnen een taak is, welke uit eindelijk het- geheele Nederlandsche volk ten goede zal komen. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR "KOOKDOELEINDEN. Gedurende het tijdvak van 15 Sep tember 1942 tot en met 30 April '43 geeft de met 04 KF gemerkte bon der DZ-kaart voor vaste brandstof fen voor kookdoeleinden recht op het koopen van één eenheid vaste, brandstoffen met uitzondering van anthraciet. De verbruikers zullen met de op dezen bon aan te schaf fen brandstoffen moeten toekomen tot 1 JNovember 1942. aangezien eerst op dezen datum een nieuwg bon zal worden aangewezen. EXTRA ZEEP VOOR „VUILEN ARBEID." Personen, die z.g. ..vuilen arbeid" verrichten, komen met ingang van 1 Oct. 1942 wederom in aanmerking voor extra rantsoenen zeep. Deze personen dienen zich gedurende het tijdvak van 21 tot en met 30 Sept. 1942 tot de plaatselijke distributie- diensten te wenden, teneinde het hiervoor bestemde aanvraagformu lier MD 80 af te halen. De inleve ringsdatum zal nader plaatselijk be kend worden gemaakt. De uitrei king zal geschieden voor een pe riode van twee maanden. De belanghebbenden worden voorts verwezen naar de publicatie van den distributiedienst in de ge meente hunner inwoning. NIEUWE HONINGPRUZEN. Geen raathoning meer. In de St.Crt. Van 16 Sept. 1942 is de prijzenbeschikking 1942 honing gepubliceerd, waarmede de oude tot nu toe geldende honingprijzen ver vallen zijn. Raathoning, die uitslui tend als luxe-artikel te beschouwen is. mag voortaan niet meer worden verhandeld. Voor slingerhoning is een kleine prijsverhooglng voor den verbruiker en een overeenkomstige verhooging Van de tusschenhandels- prijzen noodig gebleken om de bijenteelt voor den imker aantrek kelijker te maken en uitbreiding er van te bevorderen. Voor de bestui ving der,landbouwgewassen is een bloeiende bijenstand voor ons land immers van onschatbaar belang. KOMEET ONTDEKT. BUENOS AIRES. 17 Sept. (DNB) De Chileensche professor in de as tronomie. Murnos Ferrado. heeft medegedeeld, dat hij een nieuwe komeet heeft ontdefctv welke tien maal zoo groot zou ziin als de ko meet van Halley. De nieuwe komeet zal begin 1943 zichtbaar worden. Maan vanavond om onder 16 08 in gn 24 Sept 19.50 uur io Oct V.M. tot morgenochtend N.M. 2 Oct nn 17 Oct L.K. 7.20. uur e.k. BIJZONDERE RADIOUITZEN DINGEN. Heden. Vrijdag, brengt Hilversum 2 een reportage over ..schooljeugd en voedselvoorziening" vah 17.15— 17.30 uur. ..Mannen .in dienst van ons volk", een reportage van de volksspelen der W.A. te Doetinchem. van 19.15 19.30 uur. over Hilversum 1. tfcAotxn Om het Europeesch Keres neemt de leiding MüNCHEN, 17 Sept. (A.N.P.) In de derde ronde van het schaak- tournooi voor het kampioenschap van Europa^won Keres (Estland) na een schitterend eindspel van Barcza (Hongarije). De ontmoeting tusschen Napoli- tano (Italië) en Foltys (Protecto raat) werd remise, waardoor Keres de leiding kreeg. De tot dusver lei dende wereldkampioen Aljechin zal waarschijnlijk zijn partij tegen den Duitschen kampioen Jeliostab, die twee pionnen meer heeft, wel verliezen, evenals Stolz in zijn ont moeting tegen Junge. Verder han gen nog de partijen RohacekBo- goljuw en Richter—Rabac.- In het promot ietournooi won de Bulgaar Z>vetkoff van den Neder lander Roele. Daarna verloor Zwet- hoff in de derde ronde van Szyli (Hongarije). De leidende Zweed Danielsson stond door remise met Roele zijn eerste halve punt af. doch blijft met 2punt de leiding houden. Müller (DuitsChland) won van Nestier (Italië)en NorCia (Italië) van Ahüss (Duitschland). Sulbarie (Kroatië) verloor van Füsten (Hon garije).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1