NOORD-HOLLAND NEOERLANOSGHE JEUGD De naam der beweging DAGBLAD VOOR met vacantie Aanvallen bij Woronesj afgeslagen Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreaux: SGHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. A d v e r t e n t i e-t a r i e t Gewone advertenties 11 ct. p. mjn. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag, verstrekt 86ste Jaargang. No. 11906 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1942 Met den Volksdienst op st^p Kinderuitzendingen van den N.V.D. gaan ononderbroken voort. EE REIS NAAR SUDETENLAND. "l^AS sagst Du dpnn dazu. Jung? Een jeugdig, frisch gekleed meisje stelt deze vraag aan een achtjarig jongetje, dat kersversch uit Amsterdam in Sudetenland op êen station is neergezet en zoo plot seling al die vreemde indrukken met verwerken kan. Hij doet dus. wat Amsterdammertjes slechts zeer sporadisch doen: hij zwijgt en kijkt wat verwezen rond. Maar ook anders zou hij gezwe gen hebben, want wie verstaat nu zoo ineens een wildvreemd meisje. De kinderen kijken elkaar dan ook niet begrijpend aan. Dat duurt even" wel niet lang; beiden voelen de ietwat komische situatie aan en de gezichten vertrekken tot een lach het ijs is gebroken. Met honder den andere kinderen op dit station in den vérren vreemde is het niet andera. gesteld. Zii verstaan elkaar mog wel niet geheel en al. doch zij trachten althans elkander te begrijpen daarmede een voorbeeld gevend aan vele ouderen. Hier spreekt" het nog niet vertroe belde bloed. Nederlandsche en Duit- sche kinderen hebben in een 'oog wenk hechte vriendschap gesloten. Zoo was de aankomst van de 600 Nederlandsche kinderen in Sude tenland. nauwkeuriger gezegd in Reichenberg. de prachtige stad van pl.m. 70.000 inwoners in het Elbe- Iser gebergte, waar het grootste deel van het kindertransport zal vertoeven (hetzij dan in de stad zelf of in een der tallooze dorpjes in de omgeving).' Nauwkeurige voorbereiding "Wij hebben deze reis meegemaakt en verheugen ons er hier uitvoerig over te kunnen vertellen. Het zal niet slechts den ouders van dit transport- interesseeren. maar alïe ouders van al die duizenden kinde ren. die reeds eerder naar Duitsch- lahd vertrokken of daarheen in de naaste toekomst zullen gaan. Ouders willen immers graag weten aan wie zij hun kinderen tijdens zoo'n reis en verblijf toevertrouwen, en hoe hun kroost verzorgd wordt. Nu. zij kunnen gerust zijn. Den kinderen is moeilijk een betere ver zorging te geven dan de NVD doet. Langdurig en precies zijn de schier eindelooze voorbereidingen voor iedere uitzending; er wordt werke lijk ..uitgekiend" hoeveel en welke reisleiders dienen mee té gaan en waar en bij wie de kinderen onder gebracht worden. De samenwerking hiertoe met de National-Sozialisti- sche Volkswohlfart is voorbeeldig en de pleegouders zijn enthousiast en begeerig Hollandsche kinderen bij zich te krijgen. Neen. de ouders behoeven stellig niet bang te zijn hun kinderen mee te geven. De NVD en NSV waken als moeders: tijd. geld noch moeite worden ge spaard om de uitzendingen en het verblijf der kinderen tip-top in orde te hebben. Het vertrek. Als al deze voorbereidingen tot een goed einde zijn gebracht is het oogenblik daar. dat de kinderen en tientallen reisleiders en -leidsters, een dokter en verpleegster voor mogelijke patientjes en zelfs een hulp-voor-alles, in den specialen kindertrein waarin houten ban ken niet te vinden zijn stappen. Groote melkbussen met thee vinden eveneens een plaats. Een laatste controle en de trein kan stipt op den vastgestelden tijd vertrekken. De organisatie klopt als een bus. Maar de trein vertrekt nog niét. Nu reeds blijkt een dér jeugdige passagiers kans gezien te hebben den noodrem in werking te stellen! Het is slechts een kort uitstel. Onder luid gejuich der achterblij vende familieleden en bekenden, gezang van de jeugdige vacantie- gangers en daverende muziek van 't Amsterdamsche Politie-bataljon, dat alle mogelijk opkomende af scheids- weemoed onderdrukt, verlaten wij in een langen, vroolijkeft trein de hoofdstad. Onderweg. Na enkele uren rijden is de trein reeds op Duitsch gebied en ofschoon de kinderen weinig van dien over gang bemerken, maakt het hen toch opgewonden, als het hun verteld wordt. Zij vragen honderd uit; het is meneer, juffrouw of meester voor ën na. Met engelengeduld wordt uitkomst gegeven zoo noodig ..hulp" verleend, want ook dat komt voor. bij kinderen zelfs dik wijls! De verzorging der'kinderen is Uitermate goed. Zij eten broodjes en krijgen thee en wat in den trein niet gegeven kan worden, komt op enkele stations onderweg, dank zii de dames van de N.S.V. en het Duit- sphe Roode Kruis, die zich alle moeite getroosten de reis zooveel mogelijk te veraangenamen. Hier wordt den kinderen gedurende een kort oponthoud heerlijke griesmeel- pap geschonken, elders weer zijn de cadetjes met vleesch en warme kof fie lekkernijen die ten zeerste ge waardeerd worden. De kinderen danken telkens gul met een mon tere zanghulde. die lachend op de perrons in ontvangst .wordt geno men-. Even gul is de begroeting van de menschen. waaraan de trein voorbij MET een specialen kindertrein vertrokken eenige dagen geleden wederom zeshonderd Ne derlandsche kinderen naar het Su- deténland, waar zij een vacantie van zes weken zullen doorbren gen. Deze kinderuitzendingen ge schieden, naar bekend is, door den Nederlandschen Volksdienst in samenwerking met het Arbeitsbe- reich der. N.S.D.A.P. in Neder land, afdeeling Volkswohlfart. De N.V.D. zond verleden jaar reeds 9000 kinderen met vacantie en hoopt dit jaar rond 15.000 kinde ren eenzelfde geestelijke en licha melijke versterking en verheffing te doen ondergaan. Men begrijpt het belang van deze uitzendingen voor Neerlands volkskracht: de jeugd is de toekomst, een krach tige jeugd thans beteekent derhal ve een sterk volk straks. Het doet ons genoegen dat een onzer redacteuren het laatste kin dertransport begeleidde e^ van zijn reiservaringen, zoomede van het veelomvattende werk van den N.V.D., thans uitvoerig - Verslag kan doen. stuift. Het transport valt overal op door de groote plakkaten op de rij tuigen. die vermelden dat Neder landsche kinderen met Vacantie naar Sudetenland gaan. In de ste den wuiven de menschep hartelijk naar de jeugd en de kinderen zwaaien even hartelijk terug; op 't land. waar rappe handen tot laat in "den avond bezig zijn. wordt het werk een wijle onderbroken voor een vriendeliiken groet. Jeugd is overal in aanzien en wordt met hartelijkheid bejegend. Men weet vooral in dit land. dat jeugd de toekomst vormt van een volk» van een land. De reis is lang. maar verveelt noch de kinderen noch de begelei ders. Er is afwisseling in het land schap. er is een opgewekte stem ming en nauwelijks zijn de kinde ren te bewegen wat' te gaan rusten als de dag gevallen is. Niettemin wordt de nacht in diepe rust door gebracht en bij het ochtendgloren zit het grootste deel van de tocht er op. Nog vergt het einddoel uren spo ren. maar de belangstelling der kin deren is nu weer opgewekt, omdat zij zich reeds in de streek bevinden, waar zij zich ergens gedurende een zestal weken mogen vermeien. De trein rijdt langen tijd langs de Elbe. die hier de hooge zandsteenen ber gen doorklieft,. De steile wanden imponeeren de kinderen, die slechts hun lage landje kennen. Maar het Slotzitting Europeesche Jeugdcongres WEENBN, 18 Sept. D.N.B. Het Europeesche Jeugdcongres is heden, na vier dagen bijeên te zijn geweest, gesloten. De slotzitting werd bijge woond door talrijke vertegenwoordigers van staat, partij en weermacht. Ook „Reichsorganisationleiter dr. Ley en de stabschef der S.A. Viktpr Lutze waren aanwezig, evenals de Japansche gezant Sakoema en een officieele waarnemer door de Potugeesche regeeripg gezon den. De voorzitters der arbeidsgemeen schappen brachten hun eindrapporten uit. Met grooten bijval werd de reso lutie der arbeidsgemeenschap „Ethi sche opvoeding" ontvangen, voorgele zen door den voorzitter dezer gemeen schap Louhivouri (Finland). „De ar beidsgemeenschap", zoo luidt deze re solutie, „ziet in de waarden en deug den, waarvan de soldaten van Europa op de slagvelden van dezen oorlog in den strijd tegen het bolsjewisme en zijn bondgenuoten een lichtend voor beeld geven, de geestelijke en zedelijke grondslagen van het nieuwe Europa. Deze heldhaftige, fundamenteele krach ten en het bewustzijn der Europeesche lotsgemeenschap in het hart der jeugd te prenten, is de taak en het hooge doel der arbeidsgemeenschap „ethi sche opvoeding". Zij wil het geloof aan God en de waarden gezin, volk, vader land, eer, arbeid en vrijheid tot onver woestbare fundamenten maken van de nieuwe Europeesche gemeenschap". Rijksjeugdleider Axmann verklaarde, dat het Europeesche jeugdverbond geen kwestie van vertegenwoordiging is, doch van ernstigen arbeid. Het dient geen wereldmacht, doch het niéu we Europa, en is daarvan een eigen idee, dat het door Engeland uit impe rialistische doelmatigheidsredenen ge leide en gecontroleerde wereldverbond der boy scouts heeft overwonnen. Eu ropa wordt niet gevormd door een met koele inkt onderteekend verdrag, doch slechts met het bloed van de beste Europeesche jeugd. Nieuwe successen bij Stalingrad JEUGDSTORMERS EN -STORM- STERS NAAR MILAAN VER TROKKEN. UTRECHT, 18 Sept. Gistermorgen om zes minuten over tien is van het Utrechtsche centraal station de D-trein vertrokken, die o.m. met zich meevoer de de depuatie van den nationalen jeugdstorm, die op de in de volgende week te Milaan te houden Europee sche jeugdwedstrijden zal uitkomen als vertegenwoordiging van Neder land. Beslag op Turkschen graandogst ISTANBOÈL, 18 Sept. - (D.N.B.) Volgens Radio Ankara zal heden in het Staatsblad een regeerings- verordening verschijnen, waarbij alle granen van den oogst 1942 in beslag genomen worden. Alleen het overschot van de door de re geering ogevorderde hoeveelheden wordt voor den handel beschik baar gesteld. Bijzonderheden over den strijd HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 Sept. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: „Aan den Terek vernietigden Duitsche pantserformaties, door jacht kruisers gesteund, door een ópisingelenden aanval het gros van twee vijandelijke bataljons én maakten 41 stukken geschut buit. In den strijd om Stalingrad wer den in verbitterde gevechten in nauwe samenwerking met leger en luchtmacht nieuwe successen be hoald. Hernieuwde aanvallen van den vijand op het bruggehoofd van Uncle Sam en de oorlog Wat deze de V.S. kost MADRID, 18 Sept. (D.N.B.. Het Spaansche persbureau E. F.E. meldt uit Washington, dat de oorlogskosten van de V. S. ip Augustus van dit jaar volgens een officieele mede- deeling 5.182.000.000 dollar bedragen hebben. Hiermede is het totale bedrag der kosten welke de V. S. in de laatste 26 maanden aan hun landsver- dediging hebben besteed ge komen op 44.741.000.000 dollar. Van dit bedrag, waarin niet begrepen zijir-4e uitgaven voor leveranties van oorlogsmate riaal aan bondgenooten en be vriende staten, alsmede de krachtens de leen-en pachtwet verleende credieten, zijn uitge geven 23.372.000.000 door het departement van oorlog, 13.271.000.000 door het departe ment van marine en 8.098 mill. door de overige oorlogsinstel lingen. Naar voorts verluidt, nemen de zuivere kosten voor de oor logvoering nog voortdurefid toe en zouden zij naar de meening van bevoegde instanties per maand ongeveer 43.100,000.000 dollar bedragen. wordt al grilliger. Sterk afwisse lend wordt het land; nu eens rijdt de trein in de diepte, dan weer hoog over de bergen. De kinderen zien de lieflijke dorpen en stadjes, de ak kers op 4e hellingen en de bosscha ges. zij zien de ravijnen en de snel vlietende beekjes heel het prach tige land met zijn vriendelijke be volking brengt jongens en meisjes Neöeilapdsche kinderen op een wandeling door het aardige Sudeten- dorpje Grottau. Rnr»Vi+»ion Foto v. Suchtelen. in extase. Tunnels brengen nog sensatie en de hooge spoorwegbrug over een diep ravijn syboliseert de ze reis: naar het volle licht, het volle leven waar jeugd recht op heeft. Enkele malen heeft de trein reeds gestopt om een groepje kinderen af te zetten, dat daar ergens in dat schoons de vacantie zai doorbren gen; de meeste kinderen bevolken echter nog dén trein, die stapvoets opklimt naar het einddoel. En juist als allen opgetogen uitroepen hoe prachtig die grilligheden van de aardkorst zijn. ligt dat daar plotse ling ais een sprookje in de diepte voor ons:Reichenberg. Hartelijke ontvangst. Eindelijk, na meer dan een dag sporen, is de reis ten einde. Als de trein tot stilstand is gekomen, be merken wij dat op het station een feestelijke drukte heerscht. De ge- heele stad is uitgeloopen om de Ne derlandsche jeugd te verwelkomen. Er zijn vlaggen, er is muziek, er is de Hitierjugend en het welkom wordt even hartelijk als het af scheid in Amsterdam. Kreisleiter Porsche spreekt den kinderen toe en wenscht'hen een prettige vacan tie in het schoonë 'Sudetenland. Een stoere Hitier jongen vertaalt de woorden in zuiver Nederlandsch: woorden van vriendschap en waar deering voor Nederland en ziin jeugd; woorden ook die een ernstig beroep doen op een wederzijdsch begrip, dat thahs over de jeugd heen verkregen kan worden. Na de hartelijke ontvangst volgt tot slot de overdracht der kinderen aan de Duitsche leiders en pleeg ouders. De boodschappen door ouders meegegeven worden niet vergeten. Dan gaan de kinderen naar hun pleegouders De moeilijkste tiid breekt aan voor kinderen, zoowel 'als pleeg ouders. De jeugd van beide landen begrijpt elkaar reeds; dat was in enkele minuten in orde maar met ouderen is dat wat moeilijker, voor al door de taal. Bovendien zijn de kinderen nu wat moe en hongerig van de lange reis. Men begrijpt dat de eerste dag niet de aangenaamste is. Hoe zou het anders kunnen. Maar het betert spoedig. Reeds den vol genden daj*. als de kinderen, onder goede geleide nu zii den weg nog niet kennen, elkander gaan opzoe ken. blijken zij al heelemaal inge burgerd te zijn en vriendschap met hun pleegouders gesloten te hebben. Zoo groeit allengs de verhouding tusschen oud en jong. zooals zii ai aanstonds gegroeid, was onder de jongeren. Een heerlijke tijd is be gonnen. onbezorgdheid is er het kenmerk van. De Nederlandsche jeugd ..erholt" zich. dank zij het wederzijdsch begrip dat Duitschers en Nederlanders van heden voor elkaar weten te toornen ver over politiek heen groeit een band tus- schen menschen va"h eenen stam. Verschillen vallen weg de jeugd legt een onverbrekelijken band. Woronesj werden met bloedige ver liezen afgeslagen. Sedert 15 Sept. werden in dit gebied 91 bolsjewis tische tanks vernietigd. Nachtaanvallen van de lucht macht waren gericht op vliegvel den in het achterwaartsche gebied van den vijand. Ten Zuidoosten van het Ilmen- meer en ten Zuiden van het Lado- gameer stortten herhaalde plaatse lijke aanvallen van vrij sterke vijandelijke strijdkrachten met ve le verliezen ineen. De bolsjewisti sche luchtmacht verloor op 16 en 17 September 146 vliegtuigen. Zes eigen vliegtuigen worden vermist. Aanvallen overdag en 's nachts van Duitsche gevechtsvliegtuigen waren gericht op voor den oorlog belangrijke installaties in Zuid-en Oost-Èngeland. In het Kanaal werd een Britsch patrouillevaartuig door bom treffers tot zinken gebracht. Artillerie van de marine schoot twee Britsche. vliegtuigen neer. DE GEVECHTEN TE STALINGRAD. BERLIJN. 18 Sept. (DNB). In- aangluiting op het weermaahtsbe- rioht verneemt het DNB. van mili taire zijde, dat de Duitsche troepen er onder hevige gevechten in stra ten en huizen in geslaagd zijn, ver der in de stad Stalingrad binnen te dringen. De Duitsche vleugels steu nen aan weerszijden van de stad op de Wolga en naderen van beide zij den. Zij omsluiten de stad met een ijzeren ring. die den bolsjewisten geen bewegingsvrijheid laat. Dat de Sowjettroepen niettemin steeds weer trachten, in woedende tegenaanvallen en met zware ver liezen het opdringén der Duitsche troepen te stuiten, bewijst opnieuw, dat het Sowjetcommando voor geen offers terugschrikt om uit overwe gingen van prestige de naderende Beslissing voor korten tijd uit te stellen. Al melden de beknopte Duitsche weermachtberichten ook niet dage lijks successen te Stalingrad. de aanval wordt toch met systemati sche nauwkeurigheid voortgezet, waarbij de Duitsche troepen hun krachten-sparen. Stalingrad ligt in een lengte van ongeveer 20 kilometer voornamelijk langs den Westelijken oever van de Wolga; de stad is twee tot drie kilo meter breed. Elk huis is voor de ver dediging ingericht. Stations, water torens. electrische centrales, mon tagewerkplaatsen en ketelhuizen van fabrieken zijn tot een groot ver dedigingsstelsel gemaakt, waarin de Duitsche stoottroepen met steun van artillerie moeten binnendringen. De eene straat na de andere moet ge zuiverd worden. Bovendien heeft de regen, die de laatste dagen geval len is. ongunstige geveohtsvoor- waarden voor den aanvaller gescha pen. Nog woedt de strijd in dit bol sjewistische zenuwcentrum, doch reeds beginnen,de mjlitaire en eco nomische gevolgen zioh langzaam af te teekenen. Italiaansch Weermachtbericht ROME. 18 Sept. In zijn weer machtbericht no. 844 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende bekend: Aan het Egyptische front optreden van verkenningsafdeelingen. Forma ties van de luchtmacht gmgen voort met Het bombardeeren van de ba ses op Malta. Een Britsch vliegtuig werd neergeschoten. De laatste 2 dagen zijn vier van onze vliegtui gen niet op hun basis teruggekeerd. Strijdkrachten van de Italiaan- sche Koninklijke marine, die de haven van Gibraltar waren binnen gedrongen. hebben daar het stoom schip ..Ravens, Point" tot zinken gebracht. Tijdens een voorafgaande actie hadden andere strijdkrachten in dezelfde haven de schepen „Me- ta". ..Shuma". ..Empire Snipe". ..Ba ron Douglas" en een vijfde niet ge ïdentificeerd vaartuig zwaar be schadigd. Het grootste deel der aan-, vallende strijdkrachten is op zijn basis teruggekeerd. In „Volk en Vaderland" maakt de secretaris-generaal der N.S.B. het volgende bekend: In den naam der Beweging is een kleine verandering aange bracht. Zij zal voortaan heeten: „Natio- naal-Socialistische Beweging der Nederlanden". De afkorting blijft als van oude: N.S.B., dit als tegenspraak van on juiste berichten in een gedeelte der pers. TWEE TREINDIEVEN GE ARRESTEERD. Te Roermond zijn gearresteerd en naar Eindhoven overgebracht de Eind- hovenaren de 20-jarige R. en de 15-ja- rige G., die als treindieven hun slag sloegen op de trajecten Eindhoven- Maastricht en EindhovenVenlo. Zij bleken een groot aantal koffers, porte feuilles en damestasschen in den trein op deze trajecten, vooral des avonds, te hebben buitgemaakt. Maan Maan op vanavond om onder 17.02 a a Q 0.56 ?4 sept 19.48 uur 1QOct V.M. tof morgenochtend N.M. 2 Oei. mt r\----- 17 0ct. l.k. 7.dl uur e.K. Zondagavond om Maar' IQ AS Maan op uur ondpr 17.48 tot Maandagochtend 2.01 7.23 uur De taptemelkbonnen Zooals bekend geven de bonnen voor taptemelk tevens recht op het koopen van consumptiemelkproduc ten. De laatste bestaan voor verre weg het grootste gedeelte uit tapte- of karnemelk, de overige bestand- deelen vin de oonsumptiemelkpro- ducten kunnen, wat de hoeveelheid betreft, gevoegelijk worden ver waarloosd. Tot nu toe gold. dat op één bon een hoeveelheid geleverd moest worden, waarin WA liter tapte- of karnemelk verwerkt was. Het is eohter in de practijk ondoenlijk gebleken dit precies uit te rekenen. Aangezien dit ook feitelijk de moei te niet waard is en het bovendien aanleiding gaf tot meeningsver- schillen tusschen publiek en hande laren. zullen, naar het departement van Landbouw en Visscherii thans bekend maakt, genoemde bonnen voortaan recht geven óp het koopen van WA liter tapte- of karnemelk of 1% liter taptemelkproducten. EXTRA RANTSOEN VERSNAPE RINGEN VOOR PAÏIENTEN IN ZIEKENHUIZEN. 'S-GRAVENHAGE. 18 Sept. Pa- tienten in ziekenhuizen e.d.. die bii hun opneming aldaar hun bonkaart voedingsmiddelen 10e periode 1942 aan de administratie van het zieken huis hebben afgegeven, dienen bon ..377 algemeen" van deze kaart ten spoedigste van de administratie te rug te ontvangen., teneinde hierop een extra rantsoen versnaperingen te kunnen ontvangen. TEWERKSTELLING GEHUWDE ON DERWIJZERESSEN BIJ HET LAGER ONDERWIJS. 's-GRAVENHAGE, 18 Sept. De persdienst van de N.S.B. meldt: lij verband met een aan het opvoe- dersgilde gestelde vraag inzake de eventueele benoeming van vrouwen, die de bevoegdheid bezitten tot het ge ven van lager onderwijs, om, indien hare echtgenooten deelnemen aan den stijd aan het Oostfront, tijdelijk een betrekking bij het lager onderwijs te mogen vervullen, heeft dit zich gewend tot den secr.-gen. van het dep. van Opv., Wetensch. en Kultuurbesch. Deze heeft thans medegedeeld, dat, indien de gemeente of de schoolbestu-' ren bereid zijn bij het onderwijs deze gehuwde onderwijzeressen te benoe men onder voorwaarde dat zij, zoodra hare echtgenooten uit den strijd terug- keeren, ontslag zullen vragen, de secr.- gen. daaraan gaarne zijne medewer king wil verleenen door daarvoor de vereischte ontheffing te verleenen van de voorschriften inzake vermindering der rijksvergoeding bij benoeming van gehuwde onderwijzeressen. Deze week is de Terduisteringsweek Waarschuw Uw buurman, als hij de verduisteringsvoor schriften overtreedt. Wijs hem zoo noodig op de gevaren, wel ke hierdoor kunnen ontstaan. Als gij een waarschuwing ont vangt door de nalatigheid van U zelf of een der leden van Uw gezin, wees dan dankbaar en zeg niet: waar bemoei je Je mee. Goed verduisterd, goed be schermd. VEEHOUDSTER VERVOEDERDE MELK AAN VARKENS. Een veehoudster te Heerde had m strijd met de voorschriften, een buitengewoon groote hoeveelheid melk gebruikt voor het voederen van haar varkens. Voor mensciheljii- ke consumptie geschikte en bestem de voedingsmiddelen mogen eohter onder geen beding worden aange wend voor de voedering van dieren. Dat een dergelijk vergrijp den over treder zwaar wordt aangerekend moge blijken uit de boete van 3000 gulden, die de tuchtrechter de vrouw oplegde, nadat zii zich voor haar overtreding te verantwoorden had gehad. SLACHTOFFER VAN MOORDAAN SLAG OVERLEDEN. LUNTEREN, 18 Sept. De 59-jarige landbouwer W. Bloemendaal, wonende in de buurtschap Meu-Lunteren, die vorige week na een huiselijke oneenig heid door zijn oudsten zoon met een vuurwapen werd neergeschoten, en dientengevolge levensgevaarlijk werd gewond, is in het gemeentelijk zieken huis te Arnhem aan de bekomen ver wondingen overleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1