NOORD-HOLLAND De vijand lijdt een zijner zwaarste 270000 BRT. nederlagen ter zee Verduister - DAGBLAD VOOR De strijd om Stalingrad DE WINKELTIIDEN GEDURENDE DE WINTERMAANDEN Zenuwachtige stemming in Engeland J Uitg.N.V. Uitg. Mi). Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureau*: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 12 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR^ Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. A d v e r t e n t i e-t a r i e t. Gewone advertenties 11 et d. m.m. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 8<ste Jaargang. No. 11907 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar MAANDAG 21 SEPTEMBER 1942 len onder gingen SOVJETAANVALLEN AFGESLAGEN UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 20 Sept. (D.N. B.) Het opj^rbevel van de weer macht maakt bekend: 1 Aande Terek hebben Duitsche troepen den vijand uit zijn ver sterkte stellingen verdreven. In het gebied van Stalingrad duren de ge vechten met onverminderde hevig heid voort. Vcrlichtingsaanvallen .van den vijand uit het Noorden zijn mislukt. Bij Woronesj werden vijandelijke aanvallen ten deele in gevechten op korten afstand on der hooge bloedige verliezen afge slagen. In de Middellandsche Zee heeft een Duitsche duikboot een schip van 1200 brt-. en vier vrachtzeil- booten tot zinken gebracht. Afzonderlijke Britsche vliegtuü $en ondernamen overdag ondoel treffende storingsvluchten 'boven ihet Duitsohe rijksgebied. Een vlieg tuig werd neergehaald. Des nachts vlogen Britsche bommenwerpers naar Zuidwest- en Zuid-Duitsch- land. In eenige plaatsen, o.a. in de stad Mühohen, berokkenden bri sant- en brandbommen schade, overwegend in woonwijken en aan openbare gebouwen. De burgerbe volking leed verliezen. Twaalf der aanvallende bommenwerpers wer den ten deele door. luchtdoelge schut, ten deele door naohtjagers neergeschoten. Na aanvallen op fabrieken aan (Britsche Zuidoostkust bestookten Duitsche gevechtsvliegtuigen in den nacht van Ij) op 20 September het industriegebied van Sunderland met bommen van zwaar kaliber. Zooals in een extra bericht is be kend gemaakt,, is in de, Noordelijke IJszee een gróote convooislag ge wonnen. Na de volkomen vernie tiging Yan een groot convooi in de Noordelijke IJszee in den tijd van 2 tot 7 Juli 1942 werd op 13 September van Britsche zijde een nteuwe poging gedaan om een groot convooi, dat door sterke vlooteenheden beschermd werd, Een zware vliegtuigbom, die voor een bombardement op Stalingrad gebruikt ■al worden, wordt door middel van een takel onder het vliegtuig gehangen PK Horster-PBZ-R-P-H m. Italiaansch Weermachtbericht over de Noordelijke IJszee naar een Sovjethaveit te brengen. De zeer slechte weersomstandigheden en het feit, dat de ijsgrens een sterk Noordelijken koers mogelijk maakten, begunstigden d'it plan. Duitsche formaties gevechtsvlie- tuigen en duik'booten openden den aanvallen vernietigden in dagen lange moeilijke gevechten ook dit uit 43 koopvaardijschepen bestaan de convooi. Ouder omstandigheden die den strijd zeer bemoeilijkten, op groote afstanden, bij slecht weer en krachtigen vijandelijken afweer door luchtdoelgeschut en jacht vliegtuigen, brachten onze gevechts vliegtuigen 'van dit konvooi in to taal 25 koopvaardijschepen met een totalen inhoud van 177.000 brt. tot zinken. Acht andere schepen werden zoo zwaar bechadigd, dat zij als verloren beschouwd moeten worden .Bovendien Vernietigde de luchtmacht van de bewakingsvaar tuigen een torpedojager alsmede twee patrouillevaartuigen, terwijl een tweede torpedojager in brand geraakte. 'Onze duikbooten vernietigden in felle achtervolging vijf koopvaar-' djjschepen met een gezamenlijken inhoud van 29.000 brt. en plaatsten torpedotreffers op twee Britsche torpedojagers. De heerschende weersomstandigheden maakte het niet mogelijk te constateeren, of de beidé laatstgenoemde vaartui gen vergingen.^ Daarmede leed de vijand eert zij ner zwaarste nederlagen in kon vooigevechten. Hij verloor binnen zes dagen tijds 38 met oorlog-mate riaal van allerlei aard geladen koopvaardijschepen, waaronder ook tankbooten, met een t.otalen inhoud van 270.000 brt. Daar komt nog •hij het verlies van zes oorlogssche pen. Slechts resten van het konvooi ■teil deele aanzienlijk beschadigde schepen, konden ontkomen. Voorts maakj. het opperbevel van de weermacht bekend: De van offi- cieele Sovjetzijde verspreide en door het Reuterbureau overgeno men bewering, dat Generaal-Oberst van Kleist gesneuveld is, is on waar. ROME, 20 Sept. In zijn weer machtbericht nr. 846 maakt het Italiaansche hoofdkwartier het vol gende bekend: Formaties Italiaansche en Duit- •che vliegtuigen, die in achtereen volgende golven aan het Egypti sche front opereerden, hebben ook gisteren met zichtbaar resultaat concentraties vijandelijke voertui gen aangevallen. Een Britsoh vlieg tuig werd door het luchtdoelge schut van een onzer divisies neer gehaald. Een forpiatie van onze bommenwerpers braoht groote branden teweeg op het vlieg-veld Micabba (Malta). Een vijandelijke aanval op Na- varrdno (Griekenland) bracht geen schade teweeg. In den afgeloopen nacht hebèen Engelsche vliegtui gen eenige bommen laten vallen op de omgeving van Catania en Li cata zonder slachtoffers te maken. Een vijandelijk vliegtuig stortte brandend neer bij Cattoliea Eraclea (provincie Agrigento op Sicilië) Een der inzittende vliegers, een Nieuw Zeelander, die aan een val scherm uit het toestel was gespron gen, werd gevangen genomen. DE ONLUSTEN IN INDI8, GENèVE, 19 Sept. (D.N.B.) De onlusten in Indië zijn ernstiger dan oorspronkelijk algemeen werd aangenomen, zoo verklaart de Daily Telegraph. In verscheidene Indische provincies zijn, zoo schrijft het blad verder, de Indi sche nationalisten erin geslaagd het bestuursapparaat volkomen lam te leggen. De jeugd bouwt In Weenen. de oude Donau-stad van reeds zoo menig historisch con gres, heeft de Jeugd van Europa zich verzameld en aaneengesloten tot één Europeesch jeugdblok. De spes 'van veertien landen van ons continent gaf daarmede een grootsche demonstratie van meer dan gewone beteekenis; immers, de jeugd van heden is het volk van straks. - Deze historische bijeenkomst geeft onomwonden den wil van de jeugd weer, mede te bouwen aan het Europa van de toekomst, waarvoor thans in bloed en tranen de funda menten wórden gelegd en de stee- nen aangedragen. Er wordt een zware strijd gestre den. maar ondanks de moeilijkheden van dezen tijd. leeft de jeugd onder betere omstandigheden dan vroeger, pmdat nu millioenen strijders den jongeren een weg banen, een weg naar een gelukkige toekomst. Indien de jeugd in het verleden een gebaanden weg gevonden had. zouden ouderen nu hun leven niet behoeven in te zetten. De mogelijkheid om den jongeren een kans te geven is er altijd ge weest. De democratie zeide voort durend zich ten dqel te stellen oók de jeugd een periode van vrede en welvaart v. socialen en cultureelen vooruitgang, kortom een toekomst te verzekeren. Tijd en gelegenheid wa ren er voldoende, de macht daartoe noodig was eveneens aanwezig, maar het bleef, als met zooveel in dien tijd van ongebruikte kansen, bij pratejr en beloven. Nog spreekt men in Moskou. Londen en Washington over jeugd en toekomst, maar de democratie, noch het bolsjewisme, leerden de les van dezen tijd ver staan. Een daad ontbreekt en men blijft slechts ..sollen". Europa gaf in Weenen iets posi tievers te zien. Daar staat de Jeugd yan veertien landen bezield door één ideaal; het veilig stellen van de toekomst der Europeesche mensch- heid. één in lotsverbondenheids Ook de Nederlandsche Jeugd heeft zich in dien zin uitgesproken en zet zich thans, evenals onze mannen aan het Oostfront, ip. om voor ons land de plaats in het nieuwe Europa te veroveren, waar Neqerland krachtens zijn verleden recht op heeft. Een sohoone Nederlandsche traditie wordt voortgezet. 'De Jeugd toont begrip te hebben URLAUBERKARTE DIENEN OOK DOOR WINKELIERS IN ONTVANGST GENO MEN TE WORDEN. 's GRAVENHAGE, 19 Sept. - Aangezien er nog steeds mis verstand blijkt te bestaan om trent het al clan niet geldig zijn van de bonnen der „Urlauber- karte" vestigt het Departement van Landbouw en Vlsscherij er nogmaals met nadruk de aandacht op, dat de bonnen der .Urlauberkarte" met blauw groenen ondergrond en voorzien van een blauwen adelaar, hier te lande geldig zijn, zoodat win keliers derhalve verplicht zijn bij aanbieding van deze bonnen de daarop verkrijgbaar gestel de artikelen af te leveren. De Duitsche troepen dringen de stad verder binnen GENEVE, 19 Sept. (DNB). De Lon- densche bladen houden zich naar aan leiding van de berichten hunner cor respondenten uit Moskou bezig met de verbi.tterde gevechten in Stalingrad. De Times is vap meéning, dat het een groote dwaasheid zou zijn te verwach ten dat het weer de Sowjets misschien nog zou kunnen redden. De militaire correspondent van de Times schrijft, dat juist de Duitsche luchtmacht bo ven Stalingrad zich bijzonder superi eur heeft getoond. De Moskousche correspondent van de Daily Telegraph verklaart, dat de militaire positie in Stalingrad in de laatste dagen van een ernstig stadium in een wanhopig stadium is geraakt. Wanneer thans Stalingrad valt, dan zien de Britsche en geallieerde troepen zich in hun strijd om het Europeesche vasteland voor de zwaarste proef ge steld. Zelfs wanneer men voorzichtig is bij de beoordeeling van de gevolgen dan moet men toch zeggen, dat de val van Stalingrad de offensieve kracht der roode legers voor altijd breekt. De Moskousche correspondent van de Daily Herald meldt, dat de Duitschers met een totdusver ongekende woede strijden. Geen enkel gebouw, dat zij bezetten, geven zij weer prijs. BERLIJN, 19 Sept. (DNB). De verbitterde gevechten in het centrum van Stalingrad hebben ook op 18 Sept. voortgeduurd, naar van militaire zijde verluidt. De formaties van het leger werden bij haar hardnekkig oprukken door sterke formaties gevechts- en jachtvliegtuigen doeltreffend gesteund Zware luchtaanvallen waren giste ren gericht op spoorwegdoelen in het achterwaartsche gebied van den vij and, waarbij twee treinen met olie in brand werden geworpen. Boven Stalingrad ontstonden gisteren overdag talrijke luchtgevechten, in 't verloop waarvan Duitsche jagers, vol gens de totdusver ontvangen berich ten, 21 bolsjewistische gevechts- en jachtvliegtuigen neerschoten. BERLIJN, 20 Sejftember (DNB). Van militaire zijde verneemt het DNB; In verbitterden strijd zijn gisteren troepen van n%t Duitsche leger verder in de stad Stalingrad doorgedrongen. Sterke formaties Duitsche gevechts vliegtuigen, duikbommenwerpers en jachtvliegtuigen hebben vooral in het Noordelijke deel van Stalingrad de tot vestingen gemaakte stellingen en haarden van verzet der bolsjewisten met bommen van zwaar kaliber be stookt. Ook het ravitailleeringsverkeer van den vijand stond ononderbroken bloot aan luchtaanvallen. Te Asagio in Italië werd dezer dagen de grootste sterrenwacht van Europa in gebruik genomen. Het ingenieuze drijfwerk, dat den telescoop in bewe ging brengt. Afi-Stuvgl- Schimmelpenningh-Pax Hólland m. VNP-Claudius-Pax Holland m In de Bangert is thans de pruimenpluk in vollen gang. Een kijkje in de om geving van Zwaag. Daar, ,waar de pruimen boven het water groeien, maakt men bij het plukken gebruik van een bootje. Polygoon-Kuiper-Pax Holland m 'Maan Maan op vanavond om onder 18.24 xt\ An' 313 24sepi 19.43 uur i0oct. V.M. tot morgenochtend N.M. 2 üct. n r%A 17 Oct. l.k. 7.24 uur e.k. De strijd tegen Enge'and BERLIJN, 19 Sept (D.N.B.) Van militaire zijde verluidt: Gisteren in den loop van den da? hebben verkenningsvliegtuigen, uit gestrekte verkenningsvluchten ge maakt boven het -Britsche zee- en kustgebied. In het zeegebied van Dartmoutih aan de Engelsche Zuid kust vielen Duitsche gevechtsvlieg-' tuigen Britsche koopvaarders aan. Een transportschip van 1500 brt werd tot zinken gebracht. Vier an dere koopvaarders werden door bomtreffers zwaar beschadigd. Alle Duitsche vliegtuigen keer den behouden op hun basis terug. voor dezen tiid en durft de conse quenties aan. Zij zet zich in eerlijke eendrachtige kameraadschap in voor een vrij Europa, waar de hoogste menschelijke waarden het leven zul len bestemmen en vriendschap on der de VQlken zal heerschen. De Jeugd geeft velen ouderen een beschamend voorbeeld. Zij over brugt wat verdeelt en bevordert wat bindt zij bouwt aan de toe komst van alle Europeesche volke ren. Jr. Aan den bekenden dahliakweeker Hornsveld te Baarn is het gelukt het verloren gegane type „Geisha", waar mede 40 jaar geleden een omkeer in de dahliacultuur werd bewerkstelligd, opnieuw te kweeken, hetgeen als een groote bijzonderheid geldt. De heer Hornsveld toont aan de hand van een oude afbeelding^ dat de nieuwe ..Gei sha" geheel hetzelfde is. J. C{> Stevens-Pax Holland m. Hoe de belangen van winkelier en consument zijn vereenigd 's-GRAVENHAGE 19 Sent. In de St. Crt. van 18 September 1942 zijn opgenomen een besluit tot wij ziging van het winkelsluitingsbe- sluit 1941 en een nieuwe uitvoerings beschikking daarvan, waarbij de Secr.-Gen. van het Dep. van H.. N. en Sch. met ingang van 1 October 1942 wijziging brengt in dé thans van kracht zijnde regeling inzake de verplichte openstelling van win kels in dien zin. dat alle winkels in het algemeen op de werkdagen voor Jiet publiek geopend zullen moeten zijn van 10 tot 17 uur. Voor ande re dan de levensmiddelenzaken blijft de vrijstelling der verplichting voor den Maandag tot 13 uur ge handhaafd. De nieuwe regeling zal evenwel slechts gelden voor het tijdvak van 1 October tot 1 April; voorliet overige^deel des jaars blijft de fluidige regeling gehandhaafd. De zg. middagpauze zal dus ko men te vervallen, hetgeen noodza kelijk wSfc om vooral dat gedeelte van het publiek, dat overdag in een vasten werkkring werkzaam is. en dat practisch na het eindigen van den 'dagèlijkschen arbeidstijd des avonds geen gelegenheid meer zal hebben tot het doen van inkoopen. de .gelegenheid daartoe in het mid daguur fee bieden; Verwacht mag worden, dat de winkèliers. wier ar- Wilde geruchten en onlevredenheid De verongelukte Engelsche vliegboot. STOCKHOLM, 20 Sept Men ver neemt hier, dat te Londen de wild ste geruchten de ronde doen in ver band met het verongelukken van de Engelsche vliegboot Clare, waarbij de geheele bemanning en ♦alle passagiers om het leven zijn gekomen. Men vertelt, dat beken-* de personen zich onder de passa giers bevonden. Volgens de Daily Telegraph.is het een feit, dat de Clare op deze reizen slechts voor aanstaande Engelsche of geallieer de personen vervoerde. Het traject was gereserveerd voor hooge amb tenaren. Engelsche communisten eischen aftreden van en kele ministers. In Londensche politieke kringen verluidt dat de Engelsche commu nistische partij het aftreden eischt vam den minister van oorlog, den staatssecretaris voor Indië, den lord-kanselier, de ambassadeurs te Madrid en Washington en van eenige andere diplomaten. Zij me- 'tiveert haar eisch aldus, dat de betrokken bewindslieden Onbe kwaam zijn, om den oorlog tegen de totalitaire mogendheden te voeren. Verklaringen van"Alexander. STOCKHOLM. 20 Sept, "(D.N.B.) Naar de "Britsche berichtendienst 'meldt, heeft de Britsche minister van Marine, Alexander, vandaag in een rede te Sheffield verklaard, dat ^Engeland „een aanzienlijk aantal torpedojagers heeft verlo ren". Hij beweerde, dat deze jagers intussohen „meer dan vervangen" zijn en vermaande het Engelsche publiek, de wijze en het tijdstip der vorming van een tweede front PRIJZEN VÖOR CONSUMPTIE AARDAPPELEN. 's-GRAVENHAGE, 19 Sept. Met ingang van Maandag 21 Sept. 1942 zijn nieuwe prijzen voor con sumptieaardappelen vastgesteld. In de bladen is hierover een offi- cieele mededeeling opgenomen. PLOEG VAN DEN NED. JEUGD STORM IN MILAAN AAN- GEKOMEN. MILAAN. 20 September (A.N.P.) De ploeg van den Neder landsehen Jeugdstorm, bestaan de uit meisjes en jongens, die aan de sportwedstrijden der Europee sche jeugd in Milaan zal deelne men, is aldaar aangekomen, even als de Spaansche vertegenwoordi gers. Deelnemers uit andere lan den zijn onderweg, zooals bijvoor beeld de Kroatische Ustaschajeugd die met ongeveer honderd man stérk uit Agram zijn ver trok leen. In totaal worden 365 mannelijke en 110 vrouwelijke deelnemers, als mede een groot aantal jeugdleid- stere en leiders verwacht. Zooals bekend zullen de spelen Donder dag a.s. feestelijk worden geopend. NIEUWE ARBEIDSVOORWAAR DEN IN HET HOTEL- EN CAFé- BEDRIJF. Hoe inlichtingen te ver krijgen. Op 1 October 1942 treedt een ndeu we regeling in 'werking t. a.v. loon- en arbeidsvoorwaarden in het Ho tel-, Café-, Restaurant- en Caféta riabedrijf. Deze regeling heeft tot gevolg, dat de Sociale positie van dé werkers in deze bedrijven thans is geregeld. Zij, die nadere inlich tingen wenschen over de nieuwe regeling kunnen zich wenden tot het kantoor van het Arbeidsfront in hun woonplaats, alwaar op be paalde tijden een deskundige me dewerker van het N.A.F. aanwezig zal zijn, die alle inlichtingen kan verstrekken. over té laten aan de verantwoor delijke personen. Men zou Sowjei- Rusland geen hulp verschaffen zoo zeide hij, als men een actie ondernam, die tot een catastrofale nederlaag der Britsche.strijd'krach ten zou kunnen leiden. beidstijd eenigszins verkort is en voor wie de verplichte openstelling hunner winkels thans één uur later een aanvang zal nemen en één uur vroeger zal eindigen, te dezen hun-" dienende taak zullen verstaan. Vorenbedoelde regéling heeft de strekking, rekening te houden met de zuinigheid, welke in den komen den winteT ten aanzien van het ver bruik van eleetrisch licht, gasen brandstoffen zal dienen te worden betracht. Het winkelpersoneel zal voorts eexj, redelijke- mogelijkheid krijgen om nog voor het invallen der duisternis zijn woning te berei ken. Waar het tijdstip, waarop de ver plichting tot openstelling van win kels eindigt, bijna een half uur voor het vroegste tijdstip van zons ondergang ligt. volgt hieruit, dat be doelde verplichting geqn bezwaren meer zal kunnen doen riizen met betrekking \ot de naleving der ver duisteringsvoorschriften. Het ver- leenen van ontheffing om deze re den zal dus voortaan niet mepr noo dig zijn. In de regeling inzake de vacantie van winkelier en winkelpersoneel is in dien zin wijziging gebracht, dat voor wat betreft de levensmid delenzaken voortaan ontheffing zal kunnen worden verleend. hetzij voor niet meer dan tweemaal ten hoogste zes, hetzij voor niet meer dan driemaal ten hoogste vier ach tereenvolgende. in e n kalender- week liggende, werkdagen. Hierdoor is tegèmoet gekomen aan een van de zijde van belanghebbenden ge- uiten wensch. De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat het in het tijdvak van 1 October tot 1 April moge lijk zal blijven de winkels voor het publiek geopend te hebben op de eerste vijf werkdagen der week van 5 tot 18 en op Zaterdag van 5 tot 19 uur. Twee kinderen levend verbrand Zaterdagmorgen waren in een aantal kolenhokken van de ko lenhandelaar L. te Eindhoven, waarin ook stroo bewaard wordt, zooals gewoonlijk eenige kinderen aan het spelen. Tegen elf uur brak in de bergplaatsen brand uit. Spoo dig kwam een kind van van Dus- sem huilend naar huis geloopeu, dat daar aan hef spelen was ge weest. Omwonenden maakten zich spoedig ongerust, daar een twee tal kinderen, een vierjarig jongetje en een. vierjarig meisje van de familie'Couwenberg en van d'e familie van der Hoogen afwezig bleken te zijn. De Eindhovensche brandweer was spoedig met groot materiaal ter plaatse. Nadat men het stroo uit een der eerste hokken had weggeruimd, vónd men daar de verkoolde lijkjes van heide kinderen. De slachtoffertjes zijn waarschijnlijk in de bergplaats met lucifers aan het spelen ge weest. AAK DE 2 WAR; TE HANDEL MACHTELOOS; ÖPDATEDER HETZiJ./i HF, ':\Pl ir.r VJ-LP.-CJaadiat-P»; Hol laad n

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1