NOORD-HOLLAND Terek en Wladinrirowskii Verduister DAGBLAD VOOR De steden genomen BEKENDMAKING Inlevering van buiten omloop Plannen van den Duitsch Reichssportführer Ir. Mussert over de toekomst van ons vo 'k UitK. t N.V. Uitü. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiehnreaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 12 lijnen. - DEN HELDER: Koninestr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. TeL 3330. Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 88ste Jaargang. No. 11908 4 pagina's Hoofdredacteur: A. B. JONKER Alkmaar DINSDAG 22 SEPTEMBER 1942 Straatgevechten in Staliograd gaan voort Op zoek naar een tweeden „Foch' HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Sept. Het ppperbe- vel van de weermacht maakt be kend: „Aan den Terek werden na het overwinnen van het moei lijke én met mijnen bezaaide terrein de belangrijke, door den 'vijand taai verdedigde steden Terek en Wladimi- rowskii stormenderhand ge nomen. In enkele stadsdeelen van Stalingrad, dat de vijand door het aanvoeren van ^nieuwe strijdkrachten wanhopig tracht te behonden, zijn nog verbit terde straatgevechten aan den gan^. Hernieuwde ontlastings- aanvallen op de grendelstel- limgen ten Noorden der stad stortten met vele verliezen in een. Bij Saratow wierp dé luchtmacht «Opslagplaatsen van vloeibare brand stof. aan de Wolga in brand. Ten Noordwesten, van Woronesj mislukten opnieuw verscheidene vijandelijke aanvallen. Ook ten Zuidoosten van het Iknenmeer en ten Zuiden van het Ladogameer werden herhaalde aanvallen van de bolsjewisten door het samenge bundelde vuur van alle wapensmet zware, bloedige verliezen afgesla gen. Dfc luchtmacht bracht op het Ladogameer een vrachtschip tot zinken.Een ander schip werd be schadigd en een bewakingsvaar tuig werd in brand geworpen. Driitsche gevechtsvliegtuigen be stookten gisteren in de Dwinaba bij" Arohan-gel ondanks bijzondere 'moeilijke weersomstandigheden de overblijfselen van het groote En.- gelsch-Amerikaansche convooi. Drie koopvaardijschepen werden ver-: scheidene malen getroffen. In Nbord-Afrika vielen formaties van de Duitsche luchtmacht vijan delijke strijdkrachten aan het El- Alamein front en in het Zuidelijke i woestijngebied met bommen en de5 boordwapens aan. yier Britsche jagers werden in luchtgevechten -neergeschoten. In de periode van 9 tot 20 Sep tember verloor de Britsche lucht- maoht 1§9 vliegtuigen, waarvan 46 boven de Middéllandsche Zee en in Noord-Afrika. In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Groot- Brittannië 22 eigen vliegtuigen ver loren. Tijdens de gevechten in het ge bied van Stalingrad schoot een Ponnmersch-West-Pruissische geino toriseerde infanteriedivisie bij den succesvollen afweer van sterke ont lastingsaanvallen van den vijand op een dag 129 bolsjewistische tanks stuk. WiUkie komen. in Moskou aange- STOCKHOLM, 21 Sept. (D.N.B.) De Engelsche nieuwsdienst meldt uit Moskou: Wendell Willkie, die Zondag te Moskou is aangekomen, brengt een persoonlijke boodschap van presi dent Roosevelt voor Stalin mede. Willkie verklaarde, dat het tweede front voor de bevolking van de Sowjet Unie bijna tot het symbool der hulp is geworden, waarop zij naar haar gevoel van de zijde van Engeland en de Ver. Stateit aan spraak meent te kunnen maken. Wel vijftig maal heeft men hem naar het tweede front gevraagd. Een Foch gezocht. GENEVE, 21 Sept. (D.N.B.) De ,\New York Post" schrijft: „Het is hoog tijd naar een „nieu wen maarschalk Foch" te zopken" Het blad verlangt, dat onmiddel lijk een .opedbevelhebber voor de geallieerden wordt benoemd. Men hééft reeds genoeg catastrofes mee gemaakt, dan dat- men door het gemis van Verstandige plannen nog meer veroorzaken mag. Itatiaansch Weermachtbericht HOME. 21 Sept. In zijn weer machtbericht no. 847 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende bekend: f Gisteren heeft de luchtmacht van de as doeltreffend formaties gemo toriseerde strijdmiddelen van den vijand aan /het Egyptische front met bommen en boordwapens aangeval len. Talrijke voertuigen geraakten in brand. Duitsche jachtvliegtuigen «choten in luchtgevechten vier vij andelijke vliegtuigen omlaag. Britsche vtiegtuigen bombardeer den Toljroek. Vijandelijke vliegtui gen beschoten met machinegeweren en lieten bommen vallen op eenige bewoonde centra van de provincie Agrigento (Sicilië), maar maakten geen slachtoffers. Verkiezingen in Zweden STOCKHOLM, 21 Sept. (Interinf). Bij de gisteren gehouden ver kiezingen voor de gemeenteraden in Zweden heeft de Sociaal-Demo cratische Regeeringspartij vol gens de voorloopige uitslagen zwaarste nederlaag geleden. In Stockholm b.v. heeft zij zes man- datên aan de communisten moe ten afstaan, die sinds vier jaar met slechts drie mandaten iin het raadlhuis van de hoofdstad verte genwoordigd waren en tihans over negen zetels beschikken. Ook de rechtsche partij heeft zich niet kuam>en handhaven enverschil lende mandaten moeten afstaan. Gewonnen hebben eigenlijk alleen de communisten en vooral ook de boerenpartij. De verschui-' ving der zetels zal over hét alge meen nauwelijks/-merkbaar zijn met uitzondering van Stockholm waar de sociaal-democrafische meerderheid verdwenen is. Naar de. meening van Berlijn- sche politieke kringen moet bet toenemen van het aantal commu nistische mandaten bij de Zweed' sohe verkiezingen ook van Eu- ï'opeesc-h standpunt bezien wor den. Berlijn is door deze ontwik keling niet verrast, het bad die al lang zien aankomen. De ontwik keling van politiek en wereld beschouwing* in Zweden komt to< uiting, aldus zegt men hier, in het verlies van sociaal dembrra- lische en de winst van cotnuiimis- fisdhe stemmen. Zij kan niet als geëindigd beschouwd worden en zal door de Europeesche mogend heden, die een gemeensohappe- 1 ijken strijd tegen het bolsjewis: me voeren, aandachtig moeten ■^vordert gevolg'd. Tijdens een .rondgang, welke voor gewonde soldaten van bevriende naties door een Duitsch bedrijf werd georganiseerd, namen de man schappen even ^en proefje. PK Boesig-Atl-H-P-H m I Vrijwilligerslegioen Estland opgericht REVAL, 21 Sept. Generaal- comimissaris Litzman heeft ter gelegenheid va/n de herdenking van den dag der bevrijding van het bolsjewistische' juk, een be sluit van den Führer bekend ge maakt. Het is de wil van den Führer, dat ook Estland met 'een eigen eenheid naast de legioenen en re gimenten uit Zweden, Finland Noorwegen, Dehem arken, Vlaan deren en Nederland in den ge- meenschappelijken strijd voor eert nieuw Europa zal aantreden. Deze Estlandsche troepen zullen uit de beste vrijwilligers worden samengesteld. De dienstverplich ting geldt voor den duur van den oorlog .terwijl alleen -vrijwilligers van 17 tot hoogstens 25 jaar op genomen worden. Dit korps zal door de Waffen-SS worden opge leid. 's-GRAVENHAGE, 21 Sept. Het bureau van cfen weermachts bevelhebber in Nederland deelt het volgende mede: Herhaaldelijk is geconstateerd, dat burgers de plaatsen naderen, waar vijandelijke vliegtuigen zijn neergestort of waar vliegtuigon derdelen verspreid liggen, om zich uitrustingsstukken of voor werpen toe te eigenen. Hiertegen wordt dringend ge waarschuwd. Wie zich nl. uitrustingsstukken van vijandelijke vliegers, of on- derdeelen of instrumenten van vijandelijke vliegers, toeëigent, en daardoor voorwerpen, die tot den in de lucht behaalden buit behoo- ren, aan de Duitsche weérmacht onttrekt, onverschillig of er spra ke is van' zaken die als onbetee- kenend voorkomen, begunstigt hierdoor den vijand en kan met den dood gestraft worden. )oodvonnissen vojfrokken 's-GRAVENHAGE, 21 Sept. Offi cieel wordt bekend gemaakt: „Over de bij vonnis van het Duit sche Obergericht in het bezette Neder- landsche gebied van 31 Augustus 1942 ter dood veroordeelden Levio de Groot, Jan Pieter Catoen én Heyman Herman Meyer. is heden de straf door fusilee- ren voltrokken, nadat rijkscommissaris van zijn recht tot gratie geen gebriAk gemaakt had. De jobd de Groot en Catoen war»,n recidivisten, die reeds eerder tot zware straffen waren veroordeeld. In den nacht van 1 op 2 April 1942 hebben zij een grooten inbraak gepleegd in het distributiekantoor van Beverwijk. De jqod Meyer, die èveneens reeds eerder herhaaldelijk is veroordeeld, was de voornaamste afnemer van de gestolen kaarten en bonnen, die tégen hooge prijzen in den sluikhandel vetkocht zijn, zoodat zeer groote schade ontstaan is voor de Nederlandsche levensmidde lenvoorziening. TWEE MILLIARD DOLLAR VOOR AMERIKAANSCHE MARINE. LISSABON, 21 Sept. (A.N.P.) President Roosevelt heeft Maandag in liet congres, naar de Ameri- kaansche berichtendiensf meldt, oen nieuw orod'et aangevraa van 2.731.154.307 dollar' voor de marine. AMERIKAANSCHE SOLDAAT TE BELFAST DOODGESCHOTEN. STOCKHOLM, 21" Sept. (D.N.B.). Naar United Press meldt, is te Beifast een Amerikaansche sold&at kort nadat hij zijn wachtpost be trokken had, doodgeschoten. Ouden van dagen opgelicht HILVERSUM, 21* Sept. In het tehuis voor ouden van dagen aan de Boschdrift vervoegden zich gisteravond twee jeugdige Hage naars die* zeiden in alle stilte te komen' collecteeren ten bate van een missiehuis te Haastrecht. Zij traden nog al brutaalj op en ont vingen van de oudjes' menigen gulden. Terwijl de mannen nog in het huis vertoefden, werd ont dekt, dat zij in een kamer, waar van de bewoner niet aanwezie was, alles overhoop hadden ge haald en ëén geldbedrag hadden gestolen. De politie werd snel verwittigd, waarop het tweetal werd gearresteerd. De jongeinan- nen legden spoedig een bekentenis af en deelden *mee dat zij met het missiehuis geen enkele relatie hadden, doch uitslutiend ten eigen bate „collecteerden". Zij zijn inge sloten. In de Nederlandsche Staatscou rant van Maandag is afgekondigd een besluit van de Secretarissen-ge neraal der departementen van fi nanciën en van justitie^waarbij is bepaald, dat met ingang van heden ieder, die zilveren rijksdaalders, guldens, halve guldens, vijf en twin tig centstukken, en tien centstuk-, ken. nikkelen stuivers, bronzen' twee en een halve centen en centen oftder zich heeft. v#*plicht is. voor zoover de genoemde munten sedert 1 -Maart 1942 buiten omloop zijn ge steld. deze-uiterlijk 5 October 1942 in te leveren bij 'een der kantoren van de Nederlandsche Bank N.V. een postkantoor, een bijkantoor der porterijen. een hulpkantoor der pos terijen. of een poststation. Degenen, die na afloop van den hierboven voor de inlevering gestel den termijn munten, welke sedert 1 Maart 1942 buiten omloop zijn g'e- stejd. onder zijn berusting kriigt. is verplicht de munten uiterlijk den derden dag na dien. waarop hij de ze ontvangen heeft, bij een der ge noemde instellingen in te leveren. Deze verplichtingen gelden niet. voor zoover degene, die daaraan zou Maan Maan op vanavond om onder 18.57 to A/x 4.27 19.40 uur 24 Sept 10 Oct. V.M. tot morgenochtend N.M. 2 Oct. rs*l 17 Oct. L.K. 7.26 uur E.K. moeten voldoen, van den secrearis- generaal van het dep. van financiën voor den afloop van de voor de in levering gestelde termijnen schrift®* lijk vergunning verkregen heeft om bepaalde munten onder zich te hou den. Voor de ingeleverde munten wordt bii de inlevering de nomina le waarde aan dén inleveraar ver goed in gangbare Nederlandsche be taalmiddelen. Het niet nakomen van de hiervoor opgelegde verpliohtingen wordt ge straft met hechtenis van ten hoog ste zes maanden of geldboete van ten hoogste duizend gulden. De munten, ten aanzien waarvan het strafbare feit is begaan, worden ver beurd verklaard, ook indien zij niet aan den veroordeelde toebehóoren. De bü dit besluit strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als over tredingen. MOZART-PROGRAM VAN HET DEUTSCHE THEATER VOOR DEN OMROEP. 's-GRAVENHAGE, 21 Sept. Op 30 September 1942, des avonds tusschen 6 en 7 uur, organiseert het Duitsche Theater in Nederland voor den zender Hilwersum een volksconcert met een aan Mozart gewijd program. De muzi-j kale le;ding zal berusten bij Wilhelm Franzen. Niet dan na harden strijd is het de landskampioene A.D.O* gelukt den jongsten hoofdstedelijken eerste-klasser „De Volewijckers" op het Mosveld in Amsterdam-Noord een 21 nederlaag toe te brengen. Het jvinnende doelpunt der Hagenaars -wordt gemaakt. (Pólygoon-Noske Pax Hollahd m) Elk jaar winter- en zomer spelen voor de Europeesche jeugd. WEENEN, 21 Sept. (A.ft.P.) In het kader van de jonge Europeesche jeugd organisatie heèft de daarin gestichte werkgemeenschap sport onder leiding van den Duitschen Reichssportführer von Tschammer und Osten in Weenen ruimen positieven arbeid kunnen ver dichten. De heer von Tschammer und Osten heeft in een conferentie over de diver se zittingsdagen een expose gegeven, De taak der Nat. Socialisten Landdag der N S.B. te Rolde in Europa Afdeelingen Italiaansche pioniers tijdens een korte krijgsoperatie aan het Egyptische front voor de verovering van een versterkt vijandelijk ■teppptmi Een val voor pantser wagens wordt gAomen. Orbis-Luce-Holland-Pax Holland m Te Rolde in Drente had Zat:..eg een landdag plaats van de N.S.B. Talrijke autoriteiten waren daarbij- tegenwoordig en de belangstelling uit de Noordelijke provinciën ^was zeer groot. Na een openingswoord van den districtsleider van Drente, den heer G. Dieters. spraken de boerenleider ■Roskam en de leider van het N.A.F. Vervolgens hield ,Ir. Mussert een groote rede. IR. MUSSERT SPREEK^. Mussert begon met er op.te wij zen. dat er wel veel menschen zijn op wier. mond het woord .mensch- lievend" bestorven ligt. maar vraagt men hun: wat doet gij voor uw Va derland. dan blijken zij geen tijd te hebben. Overdag moeten zij geld verdienen, zeggên zij en 's avonds kankeren zij op den toestand. Wii. nationaal-socialisten. hebben ons altijd ingezet en willen dat nu meer dan.ooit voor het gansche volk. Na 1918 dacht Nmen dat er een voort durende vrede zou komen, maar nu is gebleken, dat 19141918 slechts het eerste-gericht was. dat over ons is gekomen. 1918'39 was een adempauze voor de eindworsteling. die thans nog pe zig is. Tusschen het ..Mussert of Moskou" is geen speld meer te krij gen. want het gaat thans om de we reldbeschouwing communisme te gen de wereldbeschouwing natio- naal-socialisme en fascisme. Indien er geen nationaal-socialisme en fas cisme was geweest, indien Hitier en Mussolini er niet waren, dan zouden de Russische horden over Europa gekomen ziin. Dat staat muurvast. Mussert herinrjérde verder aan 1933. toen meg/hn ons land overal kon lezen: Boycot de Duitsche wa ren. en aan het jaar toen onze mi nister van buitenlandsche zaken naar Genève ging om sancties te cischen tegfn Italië. Toen reeds stond vast. dat Engeland aan den kant van het communisme zou staan Communisme en kapitalisme zijn i.nmers l^ten van denzell'den stam. Vervolgens herinnerde de Leider aan den eersten strijd van Finland tegen de Sowjet-Unie. Toen werden er voor Finland bidstonden gehou den. Waar ziin deze nu? Zij zijn er niet. omdat er geen politieke agi tatie meer is. Thans is er geen vierkante meter grond, die niet bezet gebied is Aan v.*ie dp schuld? Niet aan ons. maar aan hen die vóór den Naorlog ons Volk op geraffineerde wijze hebben misleid. Nu bevinden wij ons in een a.eptepunt en wie zal zeggen of dit nu werkelijk het diepste punt is? Wanneer wij van de afschuwelijke bombardementen hooren op Wesf- Duitsche steden, wie geeft mij dan O:- verzekering dat over een tijdje bijv. Den Haag. Amsterdam of Gro ningen niet hetzelfde lot zullen on dergaan? Wanneer het immers den I ngelschen goed lijkt ook deze ste den mei bommen te bestrooien dan zullen zii dit niet nalaten Had men echter" or# gevolgd, dan zouden wii ten eerste geen oorlog hebben ge had en dan zouden wii nu samen met.de Duitschers* dat gedeelte van Europa dat ons kustgebied bestrijk' beschermen tegen aanvallen va* buiten Europa. Wij hebben elf jaar lanf alle geprobeerd om ons volk tot ec oenheid te brengen, doch het i jns niet gelukt en nog steeds is :eh diepe klooi tusschen ons i- Ie anderen. Het is onze taak, c* nderën ziende te maken en al !e' verscheurdheid in Nederland iit moment nog groot, eens z ïieraan een einde komen en d; :al ons volk hecht zijri als noo evoren. Inderdaad, als Ruslan ou winnen, dan zouden wij, na lonaal-socialisten, het eerste wor- len opgehangen. Maar beseft men •.vel, dat binnen een week de rest van ons volk zou volgen? De grootste ramp, welke ons land zou kunnen treffen zou zijn, als Neder- ilet dorschen van graan brengt bii Kuinre in den Noord Oostpolder heel wat bedrijvigheid. Via den transportband gaat het koren naar de machine. J VNP-Terpstra-Pax Holland m. land oorlogsgebied zou worden. Want geen vierkante meter zou worden prijs gegeven en de grootste verschrikkingen zouden ons dan te wachten staan. Wij weten, dat wij in dezen strijd tusschen twee wereldbeschouwingen aan den goeden kant staan. Het nieuwe Europa kemt en het is onze plicht dat Europa te verdedigen aan alle kanten. Er; zal zijn een nationaal-socialistisch-fascis- tisch Europa of geen Europa. Vraagt men ons nu of wij het pret tig vinden dat wij bezet gebied zijn, dat er weinig te eten. is, dat er weinig aan kleeding is en dat er arbeidskrach ten van hier worden weggenomen dan antwoorden wij dat wij dat allerminst plezierig vinden. Er z(jn in dezen t(jd zoo veel din gen in strijd met het nationaal- socialisme, maar ons is het duide lijk dat dit er moet komen, wil het waarin hij mededeelde, dat in de werk gemeenschap is overeengekomen, dat verbinding met de volwassenen gezocht moet worden wil men tot een idealen toestand Jcomen. Sprekende over de resultaten van de diverse zittingen, zeide de Reichs sportführer, dat ieder jaar Europee sche zomer- en winterspelen georgani seerd zullen worden. In dit verband deelde dr. Harster, sport- en pressereferént van den rijks- commisaris, die den Reichssportführer bij zijn arbeid in Weenen ter zijde heeft gestaan, ons mede, dat de heer Hase- winkel als vertegenwoordiger van den nationalen jeugdstorm in de werkge-» 'meenschap heeft voorgesteld op het programma van de winterspelen hard rijden op- de schaats voor jongens te plaatsen, hetgeen is aanvaard. Wij" kunnen hier nog aan toevoegen dat de aanwezigheid van dr. Harster voor de Nederlandsche sport en pers bij het jeugdcongres van groote waar de is geweest en er ongetwijfeld toe zal bijdragen, dat de verbindingen tus schen Nederland en het buitenland nog worden verbeterd. Met een enkel woord memoreerde de Reichssportführer, da' bijzonder contact zal worden gezocht, met de werkgemeenschap gezondheid, waarvan de .Vlaamsche jeugdleider de leiding heeft. De heer von Tschammer maakte van de gelegenheid gebruik, de oprichting van het Europeesche Gportverbond aan te kondigen, waartoe In October onge veer twaalf landen in München bijeen zullen komen. Dit nieuwe Europeesche sportver- bond zal voor de talrijke takken van sport vakgroepen krijgen. beter worden. Als Hitier er niet was, dan zou ik bevreesd zjjn voor bet lofc van Europa,dus ook van ons land, maar nu hü er wel is, heb ik die vrees niet. Er is ook b(j mjj geen vrees voor imperialisme. Was Hitier Napoleon, dan zou het er anders voor staan, maar dat is hg niet. Mijn vrees is alleen deze, dat ons volk in zijn geheel zou weigeren een Europeesch. land te worden. Engeland heeft altijd kans gezien zijn oorlogen te voeren in een ander land dan het zijne. Laten wij dit nu ook eens probeeren. Europa moet kans zien zijn oorlo gen uit te vechten jn Engeland en omgekeerd. Negentig prpcent van het werk aan het Oostfront wordt door het Duitsche volk gectean. Als het goed was, zouden daar niet duizenden maar tienduizen den van onze,jongens moeten staan, Ik heb dit volk lief en als het mij ge geven is, zal ik ervoor zorgen, dat wij soldaten worden en g!een slaven. Zoo alleen kunnen wij, in plaats van een kolonie,'een waardige plaats in het nieuwe Europa krijgen. Wat wij thans te doen hebben, is het stellen van het socialisme van de daad en daarom moeten met name de boeren hun bo dem zoo intensief mogelijk bewerken. Vol vertrouwen aanvaarden wij thans als pioniers van ons volk de zware taak, die op onze schouders is gelegd Men zal een keus moeten doen: óf met Engeland en Amerika, óf solidair met Hitier en Mussolini. Zijn wij dit laat ste, dan wachten wij met vertrouwen af of de geschiedenis goed over oas zal oordeelaal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1