NOORD-HOLLAND r Haat Verduister i „Wij strijden zonder wraakgevoel" DAGBLAD VOOR Dr. Goebbels: Terrein gewonnen in centrum van Stalingrad SPIONNAGE IN FINLAND 2l.k. 7.29 uur Boter op bon 48 Buitengewoon ergerlijk gevat van chantage Uitg.N.V. TJitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - GEN HliLDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAll: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentietarief. Gewone advertenties 11 ct. d. m.m. Bij contract, binnen een laar te ae- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. \o. 11910 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DONDERDAG Ktl SEPTEMBER 1942 Woede en wraak zijn slechte raadgevers Wat van Engelschen kant te verwachten is BERLIJN, 13 Sept. (D.N.B.) Minister Goebbels schrijft in het weekblad Das Reich onder het op schrift „Wat op het spel staat" een artikel waarin hij schrijft, dat de oorlog de diepere betèekenis heeft, dat hij den grondslag van het be staan der volkeren opnieuw regelt. Alle oorlogshandelingen moeten hierop worden gericht, wil de oor log niet zijn uitgangspunt en doel verliezen. De minister betoogt, dat men de Duitsche regeering niet kan verwij ten, dat zij in dezen oorlog ooit te gen genoemde stelling heeft gezon digd. Zij heeft zich steeds beperkt tot een omschrijving van haar oog merken in dien zin, dat zij strijdt voor de vrijheid, de onafhankelijk heid en de noodige leef- en beweeg- ruimt-e voor haar volk. De meeste oorlogshandelingen zijn haar rechtstreeks opgedrongen. Haar offensieven vonden steeds hun oorsprong in den nationalen wensch tot zelfverdediging en na de nederlaag van deiS^jjand onder scheidde zij zich eveneens door ge- matige beperking van haar eischen die uitsluitend waren gericht op het zuiver doelmatige en onmiddel lijk gewenschte. Daaruit valt ook té verkla ren, aldus dr. Goebbels, dat de oorlog door Duitschland zon der eenig wraakgevoel gevoerd is en wordt. De oorlog is voor ons een te ernstige zaak, dan dat wij thans hem zouden toe vertrouwen aan brieschende heethoofden. Niemand zal ons kunnen aanwrijven, dat wij de ontbinding, verietiging en eco nomische of physieke liquidatie van een volk, dat voor onze wapens is bezweken, als oor logsdoel hebben geproclameerd. Als voorbeeld vermeldt schr. hier de behandeling van Frank rijk te Compiegne, die volgens hem zoo gematigd was, dat zij ongeveer het tegendeel vormde van datgene, wat vriend en vijand hadden verwacht. De redenen daarvan liggen voor de hand. Geheel afgescheiden van het feit, dat een ander optreden toch eigenlijk niet te rijmen zou vallen met ons volkskarakter, voe-' len wij ons in den oorlog nog steeds in zekeren zin verantwoor delijk tegeno'ver den toekomstigen vrede. Wij vergeten nimmer, dat de volken van Europa ook na de zen oorlog nog steeds tot op zeke re hoogte, zij het ook in een vol komen nieuwe ordening van hun belangen, weer naast elkander moeten leven. De oorlog is niet het normale, maar het abnormale. Woede en wraak zijn als regel slechte raadgevers. Reuter meldt uit Salisbury in Rhode- sië, dat bij een brand die was uitge broken ia een interneeringskamp, acht geïnteerneerde kinderen uit Oost-Afri- ka in de vlammen zijn omgekomen en vier anderen ernstig gewond zijn. Men moet £ot zijn leedwezèn con- stateeren, zoo schrijft de Observer, dat er den laatsten tijd steeds meer Duitsche duikbooten op den Atlanti- schen Oceaan verschijnen. Het ont breekt den geallieerden nog aan ge schikte wapens om de onderzeeërs te bestrijden, zoodat het waarschijnlijk nog lang zal duren, voordat men het duikbootgevaar de baas wordt, wan neer dit al mogelijk zal blijken. Op een van de grootste scheepswer ven van Engeland, de Vickers Arm- strong, is een staking uitgebroken, zoo meldt Dagens Nyheter. De staking is een gevolg van het niet inwilligen van looneischen. Volgens een officieel Tassbericht heeft Stalin Woensdag in aanwezig heid van Molotof, Wendell Willkie ont vangen voor een onderhoud, dat om streeks twee uur duurde. Vice-Admiraal Richard is te Maille in Bretagne aan de gevolgen van eerl' rijwielongeval op 61-jarigen leeftijd gestorven. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Washington meldt, zijn meer dan -200 geredde opvarenden van twee Ameri- kaansche. koopvaardijschepen, die deel uitmaakten van het voor Malta be stemde konvooi en in de Middelland- iche Zee tot zinken gebracht zijn, in de V.S. teruggekeerd. Naar Reuter op grond van een radio bericht meldt, zijn Britsche troepen gisteren de hoofdstad van Madagaskar Tanararivo, binnengerukt. Tegenover deze Duitsche begin selen stelt Goebbels het optreden van Engelschen en Amerikanen, waarbij hij het dubieus noemt, of dezen om redenen van binnenland- sche politiek zijn gèdwongen hun geheime bedoelingen jegens Duitsch land zoo openlijk te onthullen. Hij acht het mogelijk, dat de Engel schen en Amerikanen met het oog op hun eeuwige militaire nederla gen in zekeren zin behoefte heibben aan uitbarstingei? van woede en wraak om phychisch te kunnen afreageeren. Hierbij wijst hij op de omstan digheid, dat bijv. niet de bekende stelling van Sittart, dat Duitsch land te Vbrsailles veel te zacht be handeld is, in Engeland wordt be streden, maar dat uitsluitend mee- ningsverschil 'bestaat over de vraag, of het doelmatig is geweest haar in het openbaar te behande len. De bewindsman herinnert voorts aan de meening van het emigran tenblad, overgenomen door Reuter, dat alle Duitsche kinderen van 2 tot 6 jaar ontnomen moeten wor den aan de moeders en voor 25 jaar naar het buitenland gezonden moeten worden. Indien Reuter deze idiotie niet officieel had verspreid, kon- men althans nog ten gunste van de Engelsche regeering aannemen, dat dit slechts een ontsporing van een ontoerekenbare was, zij het ook een ondubbelzinnige. Dat is thans niet meer mogelijk. Integendeel, een blad onder toe zicht van de Britsche regeering heeft in een onbewaakt oogenblik tot uitdrukking gebracht, wat de tegenpartij -in Werkelijkheid denkt en van plan is. Het Duitsche volk hoeft te Ver- sailles beleefd, waartoe onze vijan den in staat zijn. Wij zijn vast overtuigd, dat de Engelschen en Amerikanen en vooral de joden, die bij hen achter de schermen werken, iets overeenkomstigs, tot in het groteske overtroefd, met ons zouden voorhebben, als het hun ge lukte ons nog eens onder de voet. te loopen. Wij zijn overtuigd, dat van Sit- tard en niet Churchill de waarheid spreekt. Wij achten het Atlantic Charter en niet genoemd Reuterte- legram een Engelschen zijsprong. Al weten wij natuurlijk ook heel wel, dat Engelschen nooit in staat zullen zijn hun wraakfantasie op ons los te laten toch achten wij het onz^en nationalen plicht ons volk althans op dergelijke oogmerken attent te maken. Onze moeders weten thans, waar voor haar zoons ginds strijden en oqze vrouwen, waarvoor haar man nen aan het front staan iedere ar beider en elke boer beseft ten vol le, waartoe hij den hamer zwaait en de ploeg door de aarde drijft. Millioenen kinderen kijken ons aan. In hen ziet de vijand on^ toekomst en in hen wil hij haar vernietigen. Uit den mond van den vijand heb ben wij vernomen, wat op het spel staat. Aanvallen in Kankasus afgeslagen UIT HET HOQFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 Sept Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In 'den Kaukasus werden onze aanvallen voortgezet, en werden sterke vijandelijke tegenaanvallen' afgeslagen. Voor een haven van den Kaukasus werden een drijvend dok en een vrachtschip van mid delbare tonnage door bomtreffers beschadigd. De gevechten in en om Sta lingrad gaan met onverminder de hevigheid verder. In het centrum der stad werd on danks hardnekkig verzet weer terrein gewonnen. Vijandelijke tegenaanvallen mislukten. Ten Noordwesten van Woronesj ver loor de vijand in felle afweer^ gevechten 25 pantserwagens. In den centralen en Noordelijken fróntsector werden eigen plaatse lijke aanvalsacties met succes uit gevoerd. Sterke formaties gevechts vliegtuigen vielen overdag en des nachts opslagplaatsen en spoorlij nen der sovjets in het gebied om Rzjef met vernietigende uitwerking aan. 1 Aan de kust van het visschers- schiereiland bombardeerden duik bommenwerpers een belangrijk steunpunt der Sovjets. In luchtge vechten schoten Duitsche en Fin- sche jagers in het hooge Noorden zonder eigen verliezen, 19 vijande lijke machines omlaag. Aan de kust van het Kanaal wer den bij aanvallen van zwakke Brit sche strijdkrachten vier vijandelij ke machines neergeschoten. In Zuid-Engeland bestookten lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen overdag belangrijke militaire doe len met bommen van zwaar kali ber. Bij Dover werden drie versper ringsballons neergeschoten. MOGELIJKHEID TOT OPROE PING VOOR DEN ARBEIDS DIENST GEOPEND. In artikel 4 van het Arbeids- dienstplichtbesluit is een wijzi ging aangebracht, waardoor de secr.-gen. van het dep. van Alg. Zaken bevoegd "is personen, die geboren zijn op "of na 1 October 1924 tot medewerking aan een onderzoek naar hun geschiktheid voor den arbeidsdienst en tot het vervullen van hun arbeidsdienst plicht op te roepen. HELSINKI, 23 Sept. (D.N.B.) De „Kauppalehti" houdt zich vandaag be zig met de Engelsche spionnage in Finland, die er volgens het blad naar streeft met gebruikmaking van de vroe gere goede betrekkingen tusschen Fin land en Engeland op alle mogelijke wijze elke denkbare hulp te verleenen aan de Sowjetunie. Voortdurend probeert men vol gens het blad door allerhande vre- desgeruchten bij de massa het verlangen naar den vrede op te zweepen. Natuurlijk zonder er ook maar van te reppen, dat een vrede tusschen Finland en de Sowjet unie uitsluitend de Engelsch-bolsje- wistische belangen zou dienen. Door het voeren van een geheime anti-Duitsche propaganda en door het verspreiden van allerlei geruchten te gen de Duitsche troepen in Finland probeert de Engelsche spionnage niet in dé laatste plaats de intieme Duitsch- Finsche verhouding, van wapenbroe derschap en de samenwerking •tus schen beide landen te verstoren. De plicht jegens de zonen van Fin land, die aan het front strijden, ge biedt de strengste waakzaamheid te genover de vijandelijke spionhage. Twee vindingrijke marconisten van een artillerie-afdeeling der Waffen SS vervaardigden uit twee onbruikbare fietsen een tandem, wel het eenige vervoermiddel van dien aard aan het Noordelijk front. Over de paden in het oerwoud van. Karelië begeven zii zich naar hun batterij stelling. SS PK Niquille-Trans-R-P H m Maan Maan op vanavond om onder 19.51 «-» 24 sept 19.36 uur V.M. tot morgenochtend 6.57 10 Oct. N.M. 17 Oct. E.K. Rundvet voor degenen, die den bon reeds ingeleverd hebben. 's-GRAVEHAGE, 23 Sept. Gedu rende het tijdvak van 25 September tot en met 6 October 1942 geeft elke der met ,.48" gemerkte bonnen van de boterkaart en van de vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter. Zij, die gedurende het tijdvak van 9 tot en met 12 September 1942 de bon nen „48" bij den slaiger hebben ingele verd, ontvangen gedurende bovenge noemd tijdvak per bon 100 gram rund- vet. Duitsche grenadiers grijpen in op een door den vijand bedreigd punt. Het bosch is bereikt en duidelijk klinkt het strijdrumoer. „Stalen £e!m opzetten", klinkt het bevel en langzaam dringen de manschappen - het struikgewas binnen. PK Bergmann-DV-R-P H m. Het Engelsche persbureau Reuter heeft in een telegram uit Londen het voorstel verspreid om na de overwinning der ..Geallieerden" de Duitsche kinderen te internationa- liseeren. In de in dit nummer opge nomen beschouwing van dr. Goeb bels wordt dit telegram aangehaald. Het in de Britsche hoofdstad ver schijnende emigrantenblad ..Vrij Nederland" eischt. naar de Engel sche berichtendienst meldt, dat alle Duitsché^ kinderen in den leeftijd van 2 tot 6 jaar van hun moeders weggenomen en voor den duur van vijf en twintig jaar naar het buiten land gebracht worden, teneinde hen op deze wijze van hun nationaliteit los te maken. Tevens moet door overeenkomstige maatregelen in Duitschland zelf een mengsel van volken worden teweeggebracht, dat niet meer als Duitsch te beschouwen zou zijn. Men vraagt zich na lezing van dit fraais met ontzetting af. wie het in Londen en Washington nu eigenlijk nog voor het zeggen hebben. De lie den* die nog eenigermate beschik ken-over gezonde hersens of zij. wier geesten door waanzin, haat en delirium geinfecteèrd zijn. En het antwoord, dat men zich daarop ge ven wil„ lijkt niet twijfelachtig. Toen de Amerikaan Kaufmann den krankzinnigen, door Satan zelf ingeblazen, eisch de wereld in stuur de. om de Duitsche mannen te ste- riliseeren. hen tot voortplanting on machtig te maken, ging uit de rijen der ware beschaafden in NedeTland De president: Een dergelij- I ke gemeene streek heb ik nog nooit meegemaakt. LAFAARD SCHREEF LASTERBRIEF. Wilde een vijand laten ver dwijnen. Een buitengewoon ergerlijk ge val van chantage kreeg de recht bank te Alkmaar Dinsdagmiddag te behandelen en het gevolg van de behandeling was. dat de ver dachte de maximum straf tegen zich hoorde eischen: drie jaar gevangenisstraf. Ongetwijfeld zou de Officier een hoogere straf geeischt heb ben. ware hij niet aan het maxi mum gebonden geweest, want de verdachte heeft getracht een fjersoonlijkén vijand van hem te aten verdwijnen op de meest geraffineerde' manier. Op een der laatste dagen van Juli ontving de Ortskommandant van Alkmaar een anoniem schrijven in de brievenbus, dat een zeer ernsti- gen inhoud had. In dezen brief werd gezegd, dat een zekere J. C. van B. te Alkmaar plannen had tot grove sabotage: hij wilde in de komende maanden, gebruik makende van de duisternis, telefonische verbindin gen vernielen en zoo mogelijk nog andere daden van sabotage plegen. Verder maakte deze brief melding van het feit. dat genoemde van B. den Leider van het Duitsche Rijk. Adolf Hitier. zwaar beleedigd had en ten bewijze daarvan werden door van B. geuite beweringen letterlijk weergegeven. Tenslotte zou van B.. al weer gebruik makende van de duisternis, de ..landverraders" - t.w. de leden van de N.S.B. - afdoende lastig vallen en dat wel op zoo'n handige wijze, dat niemahd ooit den dader of de daders zou kunnen ontdekken. In den brief werd ten slotte ^geadviseerd. om zoo'n gevaar lijk iemand te arresteeren. Het gevolg van een en ander was. dat de Duitsche Politie van B. arresteerde en een verhoor af nam. Gelukkig voor van B. werd niet direct geloof gehecht aan een dergelijk anoniem schrij ven en het onderzoek, dat zeer serieus was." wees wel uit. dat van B. volkomen onschuldig was! Waar van B. echter^ ver moedde. waar de oorsprong van alles te vinden was. werd het onderzoek natuurlijk voortge zet en toen tenslotte bleek, dat de schrijfmachine van het kan toor. waar verdachte werkte, kennelijk gebruikt was. voor 't typen van dezen brief, was de heele zaak snel opgelost. Van B. werd dan ook weer spoedig vrij gelaten. Hij diende natuur lijk bij de Alkmaarsche politie terstond een aanklacht in tegen H. J. J. M. Horvers< kan toorbediende te Alkmaar. De politie had hier een ge makkelijke taak, temeer, waar de verdachte niet kon ontken nen. Hedenmiddag kwam deze zaak voor de rechtbank. Verdachte bekende. Het bleek, dat verdachte en van B. geen vrien den waren en dat verdachte op af doende wijze wraak heeft willen nemen voor een poets, die van B. hem gebakken had.x Dat hij op deze wijze met zijn wraakneming veel te ver ging. is duidelijk en de president merkte dan tijdens het verhoor ook op. dat hij in zijn veeljarige loopbaan als rechter nimmer een dergelijke ge- meene streek had meegemaakt. U bracht het leven van van B. in gevaar, merkte de president op. En U had dat kunnen voorzien. U weet. wat de gevolgen zijn van sabotage voor den beschuldigde en» wat de gevolgen kunnen zijn voor de ge meente. waarin zulke handelingen geschieden. Verdachte beweerde, dat hii die gevolgen niet gezien had. waarop de president, zeer scherp: Wilt U de onnoozele spelen? En de Officier: U hoopte, dat van B. opgepakt zou worden. U is een lafaard. Waarna de getuige van B. op een vraag van den Officier antwoordde, dat hij wekenlang zeer nerveus ge weest is van het gebeurde. Het requisitoir. De Officier, mr. de Brueys Tack. vervolgens het woord krijgende, begon zijn requisitoir met de opmer king. dat hij verbaasd was geweest, toen hij deze zaak in handen kreeg. Verdachte heeft geprobeerd, om iemand, dien hij niet mooht. een voudig te laten verdwijnen en nog wel op een Judas-wij ze. Dit is geen daad van een plotselinge opwelling geweest, maar van een groote geraf fineerdheid. En nu toont verdachte zich nog laf ook! Gelukkig voor v. (en niet slechts daar) een kreet van afgrijzen op. onverschillig of men met vrienden of vijanden van Duitschland te doen had. Want te gen een dergelijk diabolisch verla'n- §en kwam elke droppel behoorlijk loed bruisend in opstand. Alleen de verbolsjewiste plutocraten wre ven zich de handen en vielen in gedachten Roosevelt. Churchill en Stalin te voet. met de bede. dat het toch werkelijk gebeuren mocht. Men kon dezen liederlijken het histori sche woord van Multatuli toeroe pen: ..Sta op en wisch Uw knieën en al wat er nog meer onrein aan U zij." Maar toen was het nog een en kel. door Anglo-Amerikaansch ve- "tigd. woord sprak. Thans maakt een of- ficieele Engelsche instantie zich tot instrument om soortgelijke waanzin over de aarde te bazuinen en dat is duizend maal erger. Het walgelij ke nieuws, afkomstig uit ..Vrij Nederland".. dat intus- schen door duizenden kluisters aan de Londensche, Moskousche en Was- hingtonsche misdadigers vastgeke tend zit. past volkomen in het kader der geallieerde mentaliteit en het zal dc^r deze ook wel geinspireerd zijn. Maar wii. in Nederland, die voor het vuil van den overkant wel iswaar niet aansprakelijk zijn. moe ten vechten met de neiging om het hoofd van schaamte te verbergen, want zóó werd de Nederlandsche eer. die door alle eeuwen heen het blinkende harnas van ons volk ge weest is. nog immer bezoedeld. En deze lieden willen de wereld regeeren en prediken overal met het zalvende geluid van den farizeï- schen vogelaar, dat zij de mensch- heid naar het aardsche paradijs wil len brengen. De Amerikaansche. Britsche en Sovjet-Russische macht hebben, hebben zich voor de gan- sche eeuwigheid gebrandmerkt. Zij worden bijgezet in het Pantheon der Schande en op hun zerken zal de Wereldhistorie de vonnissende woor den schroeien: ..Zij sloten eedver bond met den duivel." De Bolsjewisten hebben uit Let land eenige honderdduizenden be woners. van de kleinste af. naar Si berië overgebracht. Van deze kin deren ontbreekt elk spoor. Op het ^oederenstation in Riga werden estijds vier wagens met kinderlijk- _es gevonden. En een overeenkom stig lot wordt thans den Duitschen kinderen toegedacht. En waarlijk, het zal niet slechts om de Duitsche jeugd gaan, doch om de jeugd van alle ordelievende en tot den opbouw bereid zijnde naties, die de doelstel lingen van de vervloekte plutocra tische en bolsjewistische imperialis ten in den weg staan. Het antwoord van de behoorlijke menschheid op deze beestachtigheid kan slechts zijn het vórmen van een verdubbelden wil om eens en voor altijd den pest-; haard uit te-roeien, die zulke mis dadige walmen uitwasemt. v. d. A. De kinderboterbon aangewezen De bonnen „Reserve 2-61" „Re serve 2-62", „Reserve 3-61", „Re serve 3-62" en „Réserve 4-61" welke voorkomen op de nieuwe bonkaarten voor voedingsmidde len 11e periode 1942, geven elk recht op het koopen van 125 gram boter. Deze bonkaarten zijn thans reeds iutgereikt of zullen binnen enkele dagen uitgereikt worden. De bovengenoemde bonnen zijn geldig gedurende het tijdvak van 13 September tot en* met 11 No vember 1942, zood&t men dus thans reeds boter op deze bonnen Kan betrekken. Gestampte muisjes en vrnchten- bagelslag op jambon Na 3 October niet meer op den suikerwerkbon verkrijgbaar. 's-GRAVENHAGE, 23 Sept. Met ingang van 3 October 194? zullen de- voor het koopen van jam, stroop, enz. aan te wijzen bonnen ook recht geven op het koopen van gestampte muisjes en vruchtenhagelslag. Per jambon wordt een hoeveelheid van 300 gram beschikbaar gesteld. De ze artikelen zijn echter veelal in pakjes van 200 gram verpakt, in welk geval men dus tegen inlevering van 2 bon nen 3 van dergelijke pakjes zal ont vangen. In verband met het bovenstaan de geven van 3 October 1942 af de voor suikerwerk aan te witfzen bon nen geen recht meer op het koo pen van gestampte muisjes en vruchtenhagelslag. Teneinde de detaillisten in de gele genheid te stellen zich tijdig te bevoor raden is voorts nog bepaald, dat de jamtoewijzingen reeds met ingang van heden tevens recht op genoemde arti kelen geven. B. heeft de Duitsche politie de zaak zeer ernstig onderzocht en spr. merkte hier op. dat het publiek nu eens het bewijs kreeg, dat de Duit sche autoriteiten zeer serieus te werk gaan. Intusschen is de zaak juridisch geheel in orde. Verdachte heeft iemand willen laten verdwij nen. mogelijk voor goed. Hij heeft op een zeer geraffineerde wijze ge tracht iemand het leven te bene men. Zoo iemand moet langen tijd uit de maatschappij verwijderd wor den en daarom vroeg spr. de hoog ste straf, die hij geven kan voor dit misdrijf, t.w. drie jaar gevangenis straf. Verdachte, het laatste woord ver krijgende. verklaarde nog. dat hij den brief op het kantoor getikt had. daarna naar de woning van de Orts kommandant was geloopen en den brief daar in de büs had geworpen. De president: De buitenlucht heeft U dus niet tot bezinning gebracht. En hoe lang dacht U. dat van B. vast zou zitten? Verdachte: Een paar maanden! De Officier: Je wilde, dat van B. verdween. U heeft geen greintje menschelijk gevoel getoond. De uitspraak werd bepaald over veertien dagen. Italiaansph Weermachtbaricht ROME, 23 Sept. In zijn weer- machtbericht no. 849 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende be kend: Matige activiteit van de artillerie aan het Egyptische front. Duitsche ja gers schoten in luchtgevechten twee Britsche toestellen neer, waarvan een in Afrika en een boven Kreta. Een vijandelijke aanval op Benghazl ver oorzaakte eenige schade en maakte eenige slachtoffers. Onze formaties duikbommenwerpers vielen het vliegveld Halfar op Malta met brisant- en brandbommen aan. Een van onze machines is niet terug gekeerd. Als het maïs gaat rijpen. De rijk gevulde kolven op een der velden in de omgeving van Alkmaar bieden een fraaien aanblik. Polygoon-Kuiper-Pax HolL m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1