NOORD-HOLLAND 19 Koopvaarders tot zinken gebracht Waarom jeugdzorg? Toekomstmogelijkheden DAGBLAD VOOR Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noordei'kwartier. Redactie- en Administratiebureaox: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam.9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11911 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1942 j Benevens drie torpedojagers en een korvet In de huizen van Stalingrad gaat de strijd verder HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 24 Sept, (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt in een extra be richt bekend: „Tusschen Spitsbergen en IJs land vielen Duitsche duikboo- ten een convooi aan, dat van Sowjethavens naar Britsche en Amerikaansche havens te rugkeerde en uit meer bewa kingsvaartuigen dan transport schepen bestond. In hevige da genlange gevechten met de bij zonder krachtige bewaking brachten onze duikbooten 3 tor pedojagers, een hulpkruiser en 5 andere transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 50.000 brt. tot zinken. Twee an dere schepen werden door tor pedotreffers zwaar beschadigd. Op den Atlantischen Oceaan, voor Afrilka en in de Caraï.bi- sche Zee brachten andere duik booten uit convooien en bij den strijd tegen afzonderlijk varen de schepen 13 vijandelijke koop vaardijschepen met een geza menlijken inhoud van 75.000 brt. alsmede een korvet tot zin ken. Een ander schip werd door torpedotreffers beschadigd. Hierdoor heeft de vijandelij ke scheepvaart in de laatste vier dagen opnieuw 19 schepen met een gezamenlijken inhoud van 125.000 brt. en bovendien 3 torpedojagers en een korvet verloren. Het weermachtbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Sept. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: In het Noordwestelijk deel van den Kankasus heeft infanterie, doeltreffend gesteund door ar tillerie en luchtwapen, na het overwinnen van taaien vijan delijken tegenstand verschei dene domineerende bergruggen bestormd. Het luchtwapen heeft bovendien felle bomaanvallen gericht op de haven van Toe- apse. Daarbij is een vrij groot vrachtschip in brand geworpen en ln de kustwateren een twee de koopvaarder, benevens een bewakingsschip beschadigd. Aan den Terek werd in har den strijd de stad' Prisjibskaja ingenomen. In Stalingrad duren de verbit terde gevechten in de huizen voort Bij den afweer van sterke ontlas- tïngsaanvallen uit het Noorden zijn 34 Sowjettanks vernield. De .ravi tailleering van den vijand op de spoorlijnen ten Oosten en Westen van de beneden-Wolga en benzine opslagplaatsen bij Saratow zijn door het luchtwapen opnieuw zwaar gebombardeerd. Ten Noordwesten van Woronesj zijn nieuwe vijandelijke aanvallen mislukt. In den centralen frontsector zijn eigen aanvalsondernemingen met succes verloopen. Tegenaanvallen van den vijand bij Rzjef werden af geslagen. In den Noordelijken sector van het front behaalde een eigen aan val ten Zuiden van het Ladoga- meer ondanks hardnekkigen vijan delijken tegenstand en vergeefsche tegenaanvallen verdere terrein winst. Aan het Oostelijk front zijn gis teren 62 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Twee eigen vlieg tuigen worden vermist. Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht brisant- en brandbommen geworpen op eenige plaatsen in het Noord-Duitsche en Deensche kustgebied. De bevolking leed verliezen. Tien Britsche bom menwerpers werden neergescho ten. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in de nacht van 23 op 24 September voor den oorlog belang rijke doelen in het graafschap York in midden-Engeland gebom bardeerd. Zooals in een "extra-bericht be- In Weenen werd op 14 September de Europeesche Jeugdbond ge sticht. Hoofdstormer C. van Geelkerken zet voor Nederland zijn hand teek ening onder het stichtingsprotocol. Naast hem de jeugdleider van Noorwegen, minister Stang. Polygoon-fotodienst NSB-Hazewinkel-Pax Holland m. kend gemaakt is hebben tusschen Spitsbergen en .IJsland Duitsche duikbooten een convooi aangeval len dat van Sowjet-havens naaj* Britsche en Amer. havens terug keerde en uit meer bewakingsvaar tuigen dan transportschepen be stond. In hevige dagenlange ge vechten met de bijzonder krachtige bewaking brachten onze duikboo ten 3 torpedojagers, een hulpkrui ser en 5 transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 50.000 brt. tot zinken. Twee andere sche pen werd door torpedotreffers zwaar beschadigd. Op den Atlantischen Oceaan, voor Afrika, en in de Caraïbische Zee brachten andere duikbooten uit convooien en bij den strijd te gen afzonderlijk varende schepen 13 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud 'van 75.000 brt., alsmede een korvet tot. zinken. Een ander schip werd door torpedotreffers beschadigd. Hierdoor heeft de vijandelijke scheepvaart in de "laatste vier da gen opnieuw 19 schepen met een gezamenlijken inhoud van 125.000 brt.. en boyendien 3 torpedojagers en een korvet verloren. De situatie te Stalingrad BERLIJN, 24 Sept. (ANP). Naar door een Duitsch persbureau ter informatie wordt medegedeeld, karakteriseert men Donderdagavond in Duitsche militaire kringen den toestand van het oogenblik in Sta lingrad als volgt: „Al spreken wij dan ook niet over den aanstaanden val van Stalingrad. toch kan mén wel aannemen, dat de krcht van den tegenstander als ge volg van de aanzienlijke vorderin gen der Duitsche troepen is ver zwakt. Men betoogt, dat de Duitsche aan val op de stad in geenen deele eenigszins tot staan gekomen is. maar hij blijft vorderen volgens de plannen. Terwijl de bolsjewieken bij Sta lingrad al wat zij maar bezitten in den strijd werpen, zonder acht te slaan op de verliezen, heeft de Duit sche aanvoering een groote bestor ming. die geen rekening hield met de offers, opzettelijk vermeden. Zij geeft de voorkeur aan stelselmatig optreden, al moet daarbij dan «ook het Duitsche volk en de werelcrnog wat wachten op het groote succes- bericht van Stalingrad. Van militaire zijde wordt gemeld: twee maanden lang al probeeren de bolsjewieken bij Rzjef in massa-aan vallen een doorbraak door de Duit sche stellingen te forceeren. In de ze gevechten zijn 35 bolsjewistische tankbrigades met 2500 vechtauto's van alle afmetingen uiteengedreven of vernietigd. Alleen in dezen sec tor zijn in 2 maanden 2300 tanks kapot geschoten. De Britsqhe berichtendienst meldt uit Washington, dat de Amerikaan sche maatschappij voor hulp en steun aan kinderen een verhooging van hhar financieele middelen heeft gevraagd om te kunnen bijdragen tot de oplossing van het probleem der toenemende verwaarloozing der jeugd. In de eerste zes maanden van dit jaar is het aantal door de kin derrechtbank behandelde gevallen met 14 procent is gestegen. "Johnson, de Deken van de kathe draal van Canterbury heeft te Brad- ford verklaard: ..De Russen, zijn op roemrijke en diepe wijze Christe nen. Dit is de reden, waarom ik den wensch koester, dat wij na den oor log vrienden zullen zijn en waarom ik beslist zou willen dat Engeland de Sovjet-Unie thans alle mogelijke hulp verleent. In Gibraltar heerschte gisteren een alarm stemming in verband met de aanwezigheid van vijandelijke duikbooten m de Straat. In de ha ven werd het waarschuwingssignaal fegeven. Talrijke motortorpedoboo- en. duikbooten en vliegtuigen zoe ken de wateren van Gibraltar af. tot dusverre zonder succes. Krachtens een beschikking van den commissaris voor de jodenkwes tie moeten alle joden van 29 Sept. ar in Bulgarije de jodenster dragen. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft Willkie bekend ge maakt. dat hij 26 of 27 Sept. weer uit Moskou zal vertrekken. Het vleeschrantsoen voor burgers zal in Amerika verlaagd worden met 21 pet., aldus de Engelsche nieuws dienst. Naar officieel bekend gemaakt wordt, is Tananarive op Madagas- car gevallen. Duitsche soldaten tijdens een oogen blik rust in het Oosten. SS PK Nuszbaumer-O-H-P H m Een officiecle Finsche verklaring Onjuiste conclusies. HELSINKI, ft Sept. (DNB.) Hedenavond is de volgende offici- eele verklaring uitgegeven: „Daar in het buitenland omtrent de richting der Finsche buitenland- sche politiek misleidende geruchten in omloop zijn. waarin naar zekere uitlatingen van het Finsche gezant schap in Washington wordt verwe zen. heeft het Finsche persbureau van bevoegde zijde het vplgende vernomen: „Daar in de pers der V. S. den laatsten tijd onjuiste mededeelingen over de toestanden in Finland ver schenen zijn. vooral wat de levens middelenpositie aangaat, heeft het Finsche gezantschap in Washington aan het eind van de vorige week de bers der V. S. yitgenoodigd tot een bijeenkomst, waar over de werke lijke verhoudingen en de levens middelenpositie van ons land ver klaringen weiden afgelegd en over den toestand iq Finland. Hierbij wer den de onveranderde richtlijnen der buitenlandsche politiek van de Fin sche regeering naar voren gebracht, zooals die bij verschillende gelegen heden door leidende Finsche staats lieden zijn vastgelegd. Van het bij die gelegenheid verstrekte uitge breide materiaal schijnt bij de open bare meening in hoofdzaak slechts dat deel aandacht te hebben getrok ken. dat betrekking had op de kwes ties van buitenlandsche politiek. Dit materiaal is bovendien vooral bui ten de V. S. als basis voor mislei dende conclusies gebruikt. Van zekere zijde zijn in pers en radiouitzendingen verklaringen af gelegd, volgens welke ons gezant schap in Washingtgn had medege deeld, dat Finland naar een afzon- Met den Volksdiènst op stap Het N.V.D,-advies „van het volk, voor het volk" in de praktijk r\E afdeeling Kinderuitzending van den N.V.D. werkt dit jaar onder hoogspaAiing, Konden verleden jaar niet minder dan 9000 kinderen naar Duitschland worden uitgezonden, dit jaar hoopt men een aantal van 15.000 kinderen van een ontspannende en heilzame vacantie te kunnen laten ge nieten. En dan spreken wij nog niet van al die duizenden kinderen die in eigen land „Erholung" vinden. Dit om vangrijke werk vergt natuurlijk ont zaglijk veel arbeid en geld. Tientallen personen zijn dagelijks in de weer met de voorbereidingen. Daar is in de eerste plaats de aan melding der kinderen. Alle verzoeken om uitzending worden nauwkeurig ge registreerd en daarna beoordeeld. Er wordt niet gekeken naar politiek of godsdienst, rang of stand; er wordt slechts gevraagd of 'n kind voor „Erho lung" in aanmerking komt. De adspi- rant-vacantiegangertjes ondergaan dan een keuring, want men moet uiteraard precies op de hoogte zijn van den ge zondheidstoestand der kinderen, Hier na kan een voorloopig transport wor den samengesteld. Intusschen is ook het contact met de Duitsche instanties, o.a. de Nationalso- cialistische Volkswohlfahrt, opgevat, die in de daarvoor in aanmerking ko mende streken van het Duitsche rijk pleegouderszoeken en de adressen daarvan doorgeven aan den N.V.D. De reis begint dan al yastere vormen aan te nemen. In overleg met de Neder- landsche en Duitsche spoorwegen wordt vervolgens een extra-trein ge projecteerd. Midden in een gigantische wor steling van dit land hebben alle betrokken Duitsche instanties tijd en middelen om een bijna onbe grijpelijke medewerking te verlee- nen, terwijl men in Duitschland toch waarlijk niet verlegen behoeft te zijn om werk. Jeugdzorg neemt in de landen van den nieuwen tijd echter een eerste plaats in en men wpet daarvoor steeds tijd en geld te vinden. De regelmaat waarmede de kinderuitzending plaats vindenzijn er een duide lijk bewijs van. Als tenslotte ook het vereischte aan tal reisleiders uitgezocht is, en een arts, verpleegster en meisjé-van-alles bereid gevonden zijn de kinderen op hun reis te vergezellen, ligt de uitzen ding administratief vast. Kinderen, ouders en pleegouders krijgen bericht en op een laatste bijeenkomst van alle transportleiders worden de instructies voor de -eis nog eens uitvoerig bespro- IN een vorig artikel hebben wij een indruk gegeven van s een N.V.D.-vacantiereis met Ne- derlandsche kinderen naar het Su- detenland en daarbij reeds laten uitkomen, welk^een moeite, tijd en geld de N.V.D. zich voor deze rei zen getroost. Waarom eigenlijk? De beschouwing, die wij hier nevens geven en waarin het vele, uiteenloopende werk voor een enkel kindertransport geschil derd wordt, is een antwoord op de vraag welke zoovelen zich on- get" 'ijfeld stellen, die niet weten op welke gedachten de handelin gen van dezen tijd geïnspireerd zijn. derlijken vrede met de Sowjetunie streeft. Onder verwijzing naar de onveranderde politiek van Finland kan dienaangaande worden ver klaard, dat al dergelijke verklarin gen en conclusies onjuist en onge grond zijn" ken. Nu eerst kan de groote reis aan vangen en dat ook voor „onderweg" gezordg is, bleek reeds uit ons vorig artikel, waarin het werk van de N.S. V. in het licht gesteld werd. Uit deze misschien vrij droge, maar voor een goed begrip toch noodzake lijke, vluchtige opsomming kan men opmaken, wat de N.V.D. zich met de organisatie van deze reizen aangehaald heeft ook wat verantwoording be treft. En dat ook aan dat onderdeel zorg besteed is moge blijken uit het feit, dat er tijdens het verblijf der Ne- derlandsche kindeken in Duitschland steeds eenige Nederlandsche vertrou wenslieden aanwezig zijn, die mèt de Duitsche leiders een oog in het zeil blijven houden. De conclusie kan derhalve, luiden dat de kinderuitzendingen bij den N.V.D. in buitengewoon goede handen zijn en ouders niet bevreesd behoeven te zijn hun kinderen aan een vacantie- ries te doen deelnemen. Versterking der volkskracht. „Waarvoor echter maakt die N.V.D. zich toch zoo druk?" vraagt menigeen. „Die Nederlandsche kinderen hebbé'n het hier toch zoo slecht niet, dat ze voor herstel naar Duitschland moe ten?" Neen, zoo- ligt de zaak niet. Maar iedereen weet, dat reeds tientallen ja ren lang Nederlandsche kinderen naar vacantieherstellingsoorden en soortge lijke inrichtingen gezonden werden om in een andere omgeving en zoo moge lijk door verandering van lucht, meer gezondheid op te doen,. Zonder dat zij nu werkelijk ernstig ziek behoeven te zijn of ook uiterlijk als bleekneusjes aangemerkt moeten worden. Dit werk nu zet de N.V.D. op een veel grootere schaal voort, daartoe in staat door een tot dankbaarheid stemmende medewer king van de ft.S.V. en met goedkeuring en steun van de Duitsche rijksregee- ring. Zoo kunnen duizenden Neder- Zooals bekend, organiseert het Langeonarok-studium twee keer per jaar een serie schiftingskam- pen voor zijn candidaten. Door sportbeoefening en door gemeen schappelijk kampleven, door schriftelijk werk en door lange gesprekken ontstaat hier voor de kampleiding de mogelijkheid, in zicht te- krijgen in de persoonlijk heid van den candidaat. Zoo kan worden vastgesteld over welke verstandelijke gaven deze jonge mannen beschikken in welke richting hun neiging en begaafdiheid gaan "en in hoe verre zij, wat hun innerlijk we zen betreft, geschikt zijn .voor de positie, die ze zich in de toekomst wenschen. Als candidaten tot een schiftings kamp worden jonge mannen tus schen 16 en 22 jaar toegelaten. Hun maatschappelijke positie of welstand speelt geen rol. daar d«e Langemarck-opleiding gratis is. doöh zij moeten zoowel gedurende de schifting als eventueel later in het Langemarck-studium steeds weer door den daad bewijzen, dat zij zoowel naar het verstand als naar het karakter tot de besten van ons volk behooren. Na een voorbereidende studie van 1 jaar of 2V2 jaar kuinnen zij zidh dan respectievelijk aan een middelbare vakschool of aan een universiteit bekwamen voor dat gene, wat, ze altijd graag hadden willen worden, doch dat ze door de maatschappelijke omstandighe den tot dusver niet konden be reiken. Inlichtingen over schifting opleiding verstrekt het Lange- marek-studium, Waalsdorperweg 12, Den Haag. De Europeesche jeugdfeesten te Milaan begonnen Italianen winnen den weg wedstrijd wielrennen, -\ MILAAN, 24 Septembèr (AN.P.) De vice-commandant van de Italiaansühe jeugdbeweging heeft Woensdag j.1. vertegenwoordigers van de buitenlandsche en Itali- aansobe pers ontvangen, die in Milaan zijn samengekomen om de Europeesche jeugd&portfeesten bij te wonen. Hedenmiddag vond de feeste lijke opening van de Europeesche jeuigdsportspelen 1942 plaats. Na de plechtige vlaghijsohing nam de algemeen vice-commandant crer Giuventu Italiana der Littorio (G.I.L.) Sandro Bonamico het woord en bracht de groeten over van den partij-secretaris en alge meen commandant Vidussoni. Vervolgens namen de sportgebeur tenissen een aanvang. De eerste beslissing viel in den wegwedstrijd wielrennen, waarbij geen Duitsche deelnemers waren De eindstrijd werd tusschen Itali anen uitgevochten. Logli werd winnaar en legde het 92\ kilometer lange traject af in 2 uur 22 min. 34.4 sec. Daarna volgden zijn landgenooten Coppi, Rinarello en Brignole en als vijfde de Span jaard Onbaiceta in 2 uur 29 min. 15.6 sec. In de voorronde van het tennis- tournooi sloeg de Duitsche jeugd kampioene Obst met 6—1, 6—0 de Nederlandsche deelneemster van Beijrma, terwijl mej. Hoögenboom (Nederland) met 61, 61 verloor van de voorjaarskampioene Lotte Tegtmeijer (Duitschland). landsche kinderen naar Duitschland gezonden worden, waar zij in een ge heel ander klimaat meer profijt heb ben van deze gezondheidskuur, dan wanneer zij in het eigen land zouden' moeten verblijven. Een andere idiëele kant is, dat op deze wijze de verbroe deringsgedachte tusschen twee verwan te volken gestimuleerd wordt. De N.V.D. kin de kinderuitzendin gen breeder opvatten en doet dat, om dat de dienst zich ten doel stelt alles te bevorderen, wat de verheffing en versterking van onze volkskracht ten goede komt. Men begrijpt dat daartoe allereerst behoort de zorg voor de jeugd en of schoon dit slechts een onderdeel vormt van het veelomvattende werk van den N.V.D., is het een der belangrijkste en meest dankbare taken. Moge dit onderdeel groote uitgaven vergen, men beseffe, dat de zorg voor de jeugd nimmer om geldelijke rede nen verwaarloosd mag worden. Wat aan de ^eugd ten goede komt, strekt ten bate van gansch een volk wat daaraan besteed wordt kan nooit te veel zijn. Het moet gebeifren als men zijn volk liefheeft. Het zal het land dui zendvoudig vergoed worden aan kracht Zóó gezien zal het werk van den N.V. D. gewaardeerd worden door lederen werkelijken vaderlander èn gesteund. Het is geen phrase als men propageert' Nederland één in den Volksdiènst. WINTERHULP NEDERLAND LOTERIJ 1942. Be teekent: Groote kans op één der twee mlllioen geldprijzen. MaanMaan op vanavond om onder 20.16 <a ry yg 8.11 ,()ct. 19.34 uur ,7Oct. L.K. tot morgenochtend E.K. 10 Oct. - 24 Oct. N.M. /.ol uur V.M. Muziek ten toonsfell ing verlengd In verband met de groote belangstelling geopend tot 5 October. De persdienst van den Ned. Om roep meldt: De groote belangstelling voor de tentoonstelling „vier eeuwen Ne- derlandsch muziekleven", welke door den Nederlandschen Omroep en het Departement van Volksvoor lichting en Kunsten in het rijks museum te Amsterdam werd geor ganiseerd, is voor de organisatoren aanleiding geweest om den slui tingsdatum, die aanvankelijk werd vastgesteld op 27 September, te be palen op 4 October. In verband hiermede zullen ook Maandag 28, Woensdag 30 Septem ber, Vrijdag 2 October Zondag 4 October kamermuziekconcerten gegeven worden in de muziekzaal van het museum. De heer D. Balfoort, conservator van het Haagsche gemeentemu seum, zal op Zondag 27, Dinsdag 2.9 September, Donderdag 1 October en Zaterdag 3 October nog rondlei dingen houden voor de bezoekers. Ongetwijfeld zullen nog velen van de gelegenheid gebruik maken om de interessante expositie te bezich tigen, die Dinsdag jl. voor de twee duizendste maal bezocht werd. Siameesche tweeling in Kroatië AGRAM, 24 Sept. (D.N.B.). Een 31-jarige boerin heeft hier enkele dagen geleden een tweeling ter wereld gebracht, die aan de voorzijde met el kander vergroeid waren. We- frens de gecompliceerde beval ing konden de zuigelingen niet in leven worden gehou den. De tweelingen hadden twee volkomen normaal ontwikkei- do hoofden, vier voeten en vier handen, waren 55 om. lang en bij geen van beiden konden 'abnormale ontwikke lingsverschijnselen worden waargenomen. De vergroeide lichaampjes hadden een ge meenschappelijk hart en een gemeenschappelijke lever, alle overige organen waren voltal lig aanwezig. De Nederlandsche Zwem- en Red dingshond doet een beroep op de bewoners van langs het water ge legen huizen, om een zgn. reddings plankje te hangen aan de buiten zijde der woningen, opdat elke voor bijganger eventueel hulp kan ver- leenen aan de door de duisternis te water geraakte personen. Het een voudige plankje, dat wit geschilderd of gekalkt is en van een stevig lijn tje wordt voorzien, kan men zelf maken. Schimmelpenningh-Pax Holland m Italiaansch Weermachtbericht ROME, 24 Sept. Het Itallaansche weermachtbericht van heden luidt: Bedrijvigheid van artillerie en ver kenningselementen aan het Egyptische front. Op de Middelldansche Zee tij dens een aanval, waartoe pogingen waren ondernomen door vijandelijke torpedovliegtuigen, op een van onze convooien, dat ongedeerd zijn route vervogde, zijn twee toestellen in zee neergeschoten door het afweergeschut van het escorte. Duitsche jagers heb ben 2 Spitfires neergeschoteh, een bo ven Malta en een boven Kreta. Vijan delijke vliegtuigen hebben gisteravond mitrailleurvuur gericht op de stad Tra- )ani en het eiland Colombaia. Er vie- en één doode en 9 gewonden. Eenige •bommen werden geworpen op den weg van Gela naar Licata. Bij Porto Em- >edocle is een Britsch toestel, getrof fen door afweergeschut brandend neer gevallen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1