NOORD-HOLLAND irsio r— Verduister DAGBLAD VOOR Japansche onderzeeërs opereeren op Atl. Oceaan Sensationeele verklaring uit Tokio Finlands plaats in den strijd Zee-oorlog Hun aantal is enorm Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier., Redactie- en Administratiebuieaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN Hh'LDER: Konipgstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. N(j? 11912 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkifiaar ZATERDAG 26 SEPTEMBER 1942 Hardnekkige strijd om de buizen van Stalingrad TOKIO, 25 Sept. (Doipei). Het Keizerlijke hoofd kwartier heeft het volgende sensationeele communi qué uitgegeven: Een deel van de Japansche vlootstrijdkrachten heeft den Atlantischen Oceaan bereikt en neemt thans deel aan de strategische operaties in nauwe samenwerking met de vlootstrijdkrachten van de as. Gemeld wordt, dat een Japansche duikboot, die op den Atlantischen Oceaan opereert, onlangs een bezoek heeft gebracht aan een Duitsche vlootbasis en vervolgens weer naar de strategische wateren is vertrokken. In het commu niqué wordt er de nadruk opgelegd, dat deze operaties van de Japansche vloot op den Atlantischen Oceaan tezamen met de Duitsche vloot, hetgeen parallel gaat met de Duitsche vlootoperaties op d^n Indischen Oceaan, van zeer groote beteekenis zijn, aangezien zulks duidt op een gemeenschappelijk optreden van de Japansche vloot en de vloot van de asmogendhe- den tegen de vijanden van de spilmogendhéden. twee vrachtschepen werden bescha digd en een munitietrein werd tot ontploffing gebracht. Aan het Don- front sloegen Italiaansche troepen een poging van den vijand om de rivier over te steken, af. Bij Woio- ncsj herhaalde de vijand zijn ver- geefsche aanvallen. In den centra- len en Noordelijken frontsector werden de eigen aairvalsacties voortgezet. Vijandelijke tegenaan vallen en plaatselijke aanvallen van de bolsjewieken ten Zuidoosten van het Ilmenmeer zijn in het af- weervuur ineengestort. In het Oosten van de MiddeRand- sche Zee heeft een Duitsche duik boot een transportzeilschip in den grond geboord. Britsche bommenwerpers heb ben in den afgeloopen nacht sto- ringsvluchten ondernomen over de Oostzee en de Noordzee. Nachtja gers hebben één vliegtuig, marine- afweergeschut en voorpostbooten hebben vijf Britsche vliegtuigen neergeschotén. "Na doeltreffende aanvallen in scheervlucht van lich te Duitsche vliegtuigen overdag op militaire doelen aan de Zuidkust a#an Engeland is in den afgeloopen nacht aan de Zuidkust van Enge land een verkeersknooppunt in het Zuidwesten van tut eiland met bommen bestookt. Bij krachtige vijandelijke ontlas- tingsaanvallen in het gebied vqn Stalingrad heeft zich de Branden- burgsche 76ste divisie infanterie bijzonder onderscheiden. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Sept. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: In het gebied van den Kau- kasus hebben Duitsche en ver bonden troepen in aanvallen op hardnekkig verdedigde stel lingen nieuw terrein gewon nen en verscheidene tegenaan- aanvallen afgeslagen. Bi] de bestrijding van scheepsdoelen voor de Kausisische kust zijn twee vrachtschepen door bom- treffers zwaar beschadigd. In het stedelijk gebied van Stalin grad namen de aanvalstroepen in taaien strijd om de huizen verdere versterkte steunpun ten. Ontlastingsaanvallen op het Noordelijke afgrendelingsfront wer den in harde gevechten afgeweerd en daarbij zijn 36 tanks vernield. Vliegvelden ten Oosten van Stalin grad zijn bij dag en bij nacht ge bombardeerd. Nachtelijke bomaan vallen staken wederom olietanks bij Saratow in brand. In het mon- dingengebied van de Wolga en ten Oosten van de rivier zijn twee tankbooten in den grond geboord, De Action Frangaise" polemiseert in haar hoofdartikele tegen degenen, die stelling nemen tegen de antisemi tische maatregelen der Fransche regee ring en wijst vooral eiken vorm van buitenlandsche inmenging van de hand De Fransche maatregelen tegen niet- Fransche joden, zoo schrijft het blad, vormen een zuiver Fransche aangele genheid. De Frapsche regeering zal zich van haar besluit noch door uitin gen van onwil noch door „energieke stappen" vaii Sumner Welles laten weerhouden. Naar uit Londen verluidt, heeft het Britsche ministerie van voedselvoor zieningen verband met het graantekort tn Engeland en de hachelijke invoer- positie den whiskey-stokerijen verbo den graan voor het vervaardigen van whiskey te gebruiken. Door dit verbod hebben talrijke stokerijen het werk moeten neerleggen. „Wanneer wij zoo doorgaan, verlie zen wij den oorlog. Wij moeten alles, wat wij hebben, op het spel zetten, om den oorlog te winnen", aldus de plaats vervangende minister van marine, Ralph Bard op een bijeenkomst van de vakvereeniging van de scheeps- bouwarbeiders, zoo meldt de Britsche berichtendienst uit New York. Volgens een bericht 'uit Quito heeft de regeering van Ecuador bevel gege ven den opperbevelhebber van de lucht ipacht, kolonel Jorge Paez, te arres teeren. Hij wordt er van beschuldigd op zijn reis naar de V.S., waar hij voor rekening van het leger vliegtuigmate riaal zou koopen, een groot bedrag aan geld verduisterd te hebben, De eerste collecte in Duitschland voor de Winterhulp in oorlogstijd 1942- '43 heeft een buitengewoon resultaat opgeleverd. Zondag 6 Sept. werd bijna 40 millioen mark opgehaald of ruim een derde meer dan vurig jaar. De Amerikaansche minister van ma rine, Knox, zal binnenkort de Ameri kaansche en geallieerde steunpunten aan de kust van den Atlantischen Oceaan gaan bezichtigen. De reis zal hem voeren tot aan Natal en Brazilië. Op het vliegveld Durban is brand uitgebroken, waardoor een aantal vlieg tuigen en vliegtuigonderdeelen werden vernield en verscheidene hevige ont ploffingen veroorzaakt werden. Volgens den Vaticaandienst is de bij zondere gemachtigde van Roosevelt bij het Vaticaan, Myron Taylor, Vrijdag ochtend door den Kardinaal-staatsse cretaris Maglione ontvangen. Rijwielvordering stopgezet 's-GRAVENHAGE, 25 Sept. - De secr.-gcn. van het djto. van Binnenl. Z. maakt bektjm. dal in overeenstemming met de weermachtsbevelhebber in Ne derland de' rijwielvordering is stopgezet. Degenen, die tot dusver nog niet een verzoek om vergoe ding of het verkrijgen van een rijwiel hebben ingediend kunnen (alsnog) tot uiterlijk 5 October 1942 een dergelijk verzoek bij den burgemeester van hun woonplaats indienen Na 5 Octoher worden deze verzoeken niet meer in behan deling genomen. Ondubbelzinnige regeeringsverklaring HELSINKI, 25 Sept. (D.N.B.) Ml- nister-president Rangell heeft in het Finsche parlement een uitvoerige ver klaring afgelegd over den politieken en den militairen toestand. Hij zeide onder meer: „Het Finsche volk heeft zijn last boven verwachting goed ge dragen en de jaren van den oorlog heb ben aangetoond, dat de vijand ons weer standsvermogen heeft onderschat. Daarom kunnen wij met vertrouwen het komende jaar toegemoet zien. Ons volk zet zijn verdedigingsstrijd onver moeid voort. De afgeloopen winter heeft de standvastigheid onzer verde diging bewezen. Deze strijd bepaalt ook onze buiten landsche politiek. Het logische gevolg van het karakter van onzen strijd is, dat in de buitenlandsche politiek geen verandering is gekomen, ofschoon de Sowjet-unie ons tot voortzetting van den oorlog dwong door de aanvallen, waarmede z(j in den herfst van 1939 begon. Finland staat in den stijd tegen de Sowjet-unie aan de zijde van Duitsch land, waarmede het is verbonden door wapenbroederschap. Onze duidelijke houding, die de beveiliging van ons land ten doel heeft, is zoo ondubbel zinnig ter kennis van de andere re geeringen gebracht, dat er geen aanlei ding bestaat voor de een of andere in terpretatie. Om de een of andere re den tracht men van bepaalde buiten landsche zijde op grond van het stand punt der Finsche regeering plotseling willekeurige conclusies te maken. On langs poogde men opnieuw, een ver klaring van een onzer gezanten over den toestand, welke overeenstemt met het standpunt der regeering, uit te leg gen op een wijze, die aan dat regee- ringsstandpunt niet beantwoordt. De Jengdstormbijeenkomsf te Amsterdam In tegenstelling met een vorig bericht inzake de herdenkings plechtigheid, welke heden in Am sterdam door den Jeugdstorm zal worden gehouden, vernemen wij thans, dat deze niet 's avonds, maar 's middags om 15 uur op het Amètelveld zal plaats hebben. Na beëindiging van de rede van den hoofdstormer, welke door middel van luidsprekers zal worden aan gehoord, #zal een aantal eeredraag- teekens worden .uitgereikt aan Ijb- den van den Amsterdamschen Jeugdstorm. Aan de ouders van aan het Oostfront gesneuvelde Am- sterdanfsche stormers zal een her inneringsplaquette worden aange boden. Ook de strijd van den Jeugd storm in Amsterdam zal in een korte rede worden herdacht. Een feestmarsch, welke om 15.45 uur aanvangt, via Kerkstraat, Utrecht- schestraat, Frederiksplein, West-, hinde, van Woustraat, Noorder Am stellaan, Scheldestraat, Ferdinand Bolstraat, Lutmastraat, naar het Hendrik de Keyserplein, zal de plechtigheid besluiten. AANRANDING VERZONNEN HILVERSUM. 25 Sept. Dezer dagen werd gemeld, dat een 2Q-ja- rige dienstbode bij de politie aan gifte had- gedaan te zijn aangerand op de heide achter het gemeentelijk sportpark. De recherche, die reeds dadelijk het verhaal in twijfel trok. heeft het meisje aan een langdurig verhoor onderwor pen. waarna zij tenslotte bekende, dat zij het geheele verhaal had ver zonnen. Zij had dit gedaan, omdat zij dien bewusten dag op de betref fende plaats met een man een bab beltje had gemaakt en uit vrees, dat dit haar verloofde ter oore zou ko men. had zij de aanranding verzon nen. om zich bij voorbaat te kunnen verontschuldigen. Het meisje heeft thans-echter een proces-verbaal ge kregen wegens het doen van valsche aangifte. Komt in Pacific in nieuw stadium? V.S. zouden in '43 100 vlieg kampschepen bezitten De ten derden male herhaalde waarschuwingen van den vroegeren ambassadeur der Vereenigde Staten te Tokio. Grew. om Japans gevechts kracht en opofferingsgezindheid niet te onderschatten worden in Ja pan volgens den Tokioschen corres pondent van het Hamb. Fremden- blad" beschouwd als een aanwijzing dat de bevolking der Vereenigde Staten moet worden voorbereid op een langdurigen oorlog. De Vereenigde Staten moesten in het eerste jaar van den Pacific-oor- log bitter veel leergeld betalen. In- tusschen hebben zij stelselmatig de ontvangen les in de practijk ge bracht. Op alle belangrijke posten der Amerikaansche vloot zijn thans de luchtstrijdkrachten vertegen woordigd. Het bouwprogram is aan zienlijk gewijzigd. De productie van vliegkampsche pen moet niet. alleen worden uitge breid door het bouwen van meer nieuwe schepen, maar ook door het verbouwen van op.stapel staande slagschepen, kruisers en koopvaar ders. Het leidende Japansche blad ..Asahi" neemt nu. volgens het ..Hamb. Fremdenbl." aan. dat de Vereenigde Staten in het komende jaar de beschikking zullen hebben over wellicht 85 in dienst gestelde vliegkampschepen van verschillen de capaciteit. De kern van deze vloot van vliegkampschepen zou worden gevormd door schepen van 15.000 tot 20".000 ton waterverplaatsing. Daarnaast zouden nog eenige klei nere vliegkampschepen komen, uit sluitend bestemd voor jachtvliegtui gen. Deze cijfers van de „Asahi" stemmen overeen met de mede- deelingen van den woordvoer der der Japansche marine, kapi tein ter zee Hiraide. volgens welke de Vereenigde Staten aan het einde van het komende jaar de beschikking zouden hebben over ongeveer 100* vliegkamp schepen. Het niets ontziende ge bruik van deze schepen zou he,t Japansche moederland binnen het bereik van Geallieerde aan vallen móeten brengen, terwijl de Japansche marine verspreid is over een oorlogstooneel. dat zicht uitstrekt van Madagascar tot de Aleoeten en dat de helft van den omtrek der aarde om spant. Ook Japans ..onzinkbare vlieg kampschepen". de versterkte eilan den in den Stillen Oceaan, zouden slechts voor een gedeeltelijke be scherming kunnen zorgen, wanneer de aanval tegelijkertijd uit verschil lende richtingen zou komen. De zee-oorlog in den Pacific komt aldus in een nieuw stadium, dat een wedloop tusschen scheepsbouw en afweer, tusschen massaal optreden en vernieling beteekent. Een nieuwe faze begint met onbekende groothe den. waarbij verrassingen niet zul len uitblijven. op 20.39 2 Oct. L.K. 10 Oct. N.M. Man* op 21.06 vanavond om Ï9.31 uur tof morgenochtend 7.33 uur Zondagavond om 19.29 uur tot Maandagochtend 7.35 uur Maan onder 9.22 17 Oct. E.K. 24 Oct. V.M. Maan onder 10.32 Belangrijke uiteenzetting van Sauckel MAATREGELEN TEGEN DE SPECULATIE. Bepaald werd. dat de secr.-gen. van het Dep. van Fin. bevoegd is de verplichting op te leggen aandeelen en andere waardepapieren, welke geen vaste rente dragen, voor zoo ver deze na 31 Dec. 1941 ziin vèr- worven. bij een door hem aan te wijzen instantie aan te geven. De verplichting kan worden opgelegd dit waardepapier op door hem vast te stellen voorwaarden te vervreem den en de opbrengst op een door hei* te bepalen wijze te beleggen. Italiaansch Weermachtbericht ROME, 25 Sept., Het Italiaan sche weermaèhtbericht van heden luidt: In Egypte artillerfevuur en ver- kenningsbedriivigheid van lucht- formaties. Vannacht hebben onze lange afstandsbommenwerpers de basis Gibraltar aangevallen: bran den werden veroorzaakt in de doe len. Alle vliegtuigen keerden op hun basis terug. In het vakkamp voor jongens. ..Hollands Glorie", te Dordrecht, uit gaande van het Departement van Sociale Zaken, worden de jongens (>pgeleid tot schipper bij de binnen-, kust- en. Rijnvaart Tijdens een les in het kompas lezen. VNP-De Haan-Pax Holland m SLACHTOFFERS VAN ENGELSCHEN LUCHTAANVAL. In den nacht van Woensdag op Don derdag hebben Britsche vliegers door het lukraak uitwerpen van eenige bri sant- en brandbommen in een kleine plaats in het Noorden des lands min of meer zware schade aangericht aan huiden. De burgerbevolking had door dezen zinloozen aanval vijf dooden en een aantal zwaar- resp. lichtgewonden Een persoon wordt nog vermist. EEN ANDER MENSCH GEWORDEN. Een vader van een groot gezin, die f 24.— per week van Maat schappelijk Hulpbetoon ontving, was langzamerhand zoo verzwakt, dat ingrijpen noodig bleek, om dit gezin voor een totalen ondergang te behoeden. Met geld van de Winterhulp en medewerking van den Volksdienst is hierin verbetering gebracht Deze man staat evenwel niet al leen. Zooals hij, zijn er helaas nog velen. Bedenkt dit. als straks Win terhulp weer een beroep op u doet. Geef dan niet, doch. offer. Invalide smokkelde sigaren mee in zijn kunstbeenen TILBURG,*25 Sept. De po litie hier ter stede heeft een 21-jarigen jongeman aange houden, die op een fabriek al daar als sigarenmaker werkte. De man, die enkele jaren geleden bij een ongeval zijn beide been en verloren had, werd ervan verdacht sigaren uit de fabriek te stelen. Men kon er echter maar niet ach ter komen, hoe hij dit deed, totdat iemand op het ith'e kwam, bij het verlaten der fabriek de kunstbeenen van den invalide eens te onderzoe ken. Toen kwamen hieruit ruim 50 sigaren voor den dag. Bij zijn verhoor vertelde de m: -> openhartig reeds mqandenlsne op deze manier sigaren te hebben' meegesmokkeld, zoo dat het totaal in de duizenden loopt. De dief is thans in ar rest gesteld. BERLIJN, 25 Sept. (V.P.B.) De algemeen gevolmachtigde voor de tewerkstelling, gouwleider rijksstadhouder Fritz Sauckel, heeft voor de buitenlandsche pers eeni ge verklaringen afgelegd over de tewerkstelling van buiteidandsche arbeiders in Duitschland. '^preker ging 'uit van de veronderstelling, dat menuin het vijandelijke kamp vermoedelijk ten zeerste heeft ge rekend op een belangrijke vermin dering van het arbeidspotentieel, daar uiteraard een zeer hoog per centage der Duitsche arbeiders on der de wapenen is geroepen. Mede door middel van de blokkadfc ver wachtte men, dat Duitschland al dus ten eerste op den duur niet in staat zou zijn de wapenen te sme den, die voor den totalen oorlog noodig zijn, en ten tweede spoedig met ernstige moeilijkheden te kam pen zou krijgen op het gebied der levensmiddelenvöorziening, omdat de landbouw bij gebrek aan werk krachten niet meer tegen zijn taak zou zijn opgewassen. Opgeloste problemen. P beide punten nu hebben Duitschlands tegenstanders zich volkomen vergist Noch de kwes tie van 't arbeidspotentieel,noch de levensmiddelenvoorziening is meer een probleem, omdat beiden zijn opgelost. En zulks, zoo verklaarde Sauckel nadrukkelijk, niet voorloo- pig, maar definitief, hoelang de- oorlog ook duurt. Sinds Juni van dit jaar beschikt Duitschland's landbouw, d.w.z. niet de door Duitschland gecontroleerde landbouw in een groot deel van Europa, maar alleen de landbouw binnen de rijksgrenzen, over meer werkkraenten dan in vredestijd, nl. 'in 1938. Zoodoende was het dan ook mogelijk het ontzaglijk vele werk, dat er in den landlbouw plotsèling te verrichten viel, door dat een abnormale zomer alle voortbrengselen tegelijk deed rij pen, onder de knie te krijgen. De laatste oogst is in elk opzicht gun stig geweest en droog binnenge bracht. De verhooging der rantsoe nen, welke reeds, is aangekondigd, vormt overigens wel het beste be wijs hoe de situatie op het gebied der levensmiddelenvoorziening mo menteel is. BewapentagsbMta&trie op volle toeren. WAN minstens even groot belang v als de landbouw is de industrie, .waarbij natuurlijk in de eerste plaats aan de bewapeningsindustrie wordt gedacht. Het is moeilijk hierover concrete gegevens open haar te'maken, maar Sauckel'zei- de te kunnen verklaren, dat ooft op dit punt de absolute zekerheid is bereikt, dat nu in de toekomst geregelde leverantie van voldoende moderne wapenen verzekerd is. In dit jaar heeft de Duitsche bewape ningsindustrie de Duitsche weer macht de wapenen kunnen leveren, die de offensiefen van Kertsj, Se- bastopol. Charkow, den Kaukasus en Noord-Afrika hebben mogelijk gemaakt. Het volgend jaar zal men eveneens in staat zijn de wapenen te leveren, waarmede nieuwe over winningen* aan alle fronten zullen worden bevochten. Vier weken geleden heeft Sauckel een arbeidsprograanma voorgelegd aan den Ftthrer, die dit heeft goedgekeurd. Dit programma geeft garant'h, dat de Duitsche bewape ningsindustrie zonder de mogelijk, heid van welke storing dan ook tot het komende voorjaar op volle kracht zal werken. Dit alles is mogelijk geweest, omdat in Duitschland op groote schaal buitenlandsche arbeiders te werk zijn gesteld. Cijfers kon Sauckel niet noemen, omdat der gelijke gegevens voor den vijand van belang zouden kunnen zijn. Hij wil er mee volstaan te zeggen, dat deze cijfers enorm zijn. In het al gesneen heerscht in Duitschland over deze werkkrachten groote te vredenheid. De menschen toonen, dat zij werken willen en zooveel willen presteeren als in hun ver mogen ligt. Met dwang of geweld valt hier weinig te bereiken. Een man ,die aan eqn gecompliceerd© machine staat, moet met hart en ziel zijn taak verrichten omdat er anders niets van terecht komt. Geen sabotage. jLT ET aantal gevallen van sabota ge is in verhouding tot 't aan tal buitenlandsche werkkrachten praktisch van geen beteekenis. Sauckel schrijft dit in de eerste plaats toe aan de goede behande ling der buitenlandsche werk krachten. Hij is zelf gedurende den vorigen oorlog krijgsgevangene geweest en kent de psyche van iemand, die in vijandelijk gebied aan het werk wordt gezet. In Duitschland merkt men in het al gemeen niets van onwil. Russische werkkrachten. Dit geldt vooral voor de Russi sche arbeiders en arbeidsters, die verreweg de meerderheid uitma ken van de in Duitschland te werkgestelde buitenlanders. Deze menschen zijn er dankbaar voor, dat zij in Duitschland mogen werken. Zij komen aan met bijna geen kleeding en zonder schoeisel, zoodat Duitschland voor alles moet zorgen. Het doet dit zoo goed als onder de huidige omstandig heden mogelijk is. Ook de Russi sche arbeidster toont zich in elk opzcht haar plaats waard. Geen slaven. De Russen staan onder toezicht van Duitsche arbeiders, maar niet onder bewaking, terwijl men ze ook niet als slaven aandrijft. Zij genieten dezelfde arbeidsvoorwaar den als de Duitsche werkkrachten en zijn ondergebracht in kampen, die op last van den Führer moe ten voldoen aan be-paalde voor schriften. Zij komen meestal vrij willig naar Duitschland; alleen in zuivere partisanengöbieden mei-, den zich geen vrijwilligers aan. GHAND; SPREEKT HEDEN AVOND OM 19.50 UUR OVER HILVERSUM I. HILVERSUM, 26 Sept. De persdienst van den Nederl. Om roep meldt: In een bijzondere uitzending he denavond om 19.50 uur "over den zender Hilversum I spreekt Mahat- ma Ghandi, de groote strijder voor het Indische volk, zijn geloof uit in de overwinning der moreele krachten dezer wereld. KOENRAAD VAN OEN ARBftDSWENST

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1