NOORD-HOLLAND Rede van den Führer Hitier over de kruistocht van Europa Wat front en thuisfront presteerden DAGBLAD VOOR Duitschland Waarschuwing aan Churchili en Roosevelt BEKENDMAKING Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaoz: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Voordanr 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE T)eze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 et. p m.m Bij contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 87ste Jaargang. No. 11916 6 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DONDERDAG 1 OCTOBER 1942 na 3 jaar oorlog II EEMT men de conclusie uit de vorige beschouwing, dat het wraakgevoel in Duitschland jegens Engeland hand over hand toeneemt, als uitgangspunt, dan kan men de verhoudingen in het huidige Duitsch land gemakkelijk volgen en waar nemen hoe zij geheel anders zijn dan de Engelsche propaganda óóit verwacht zal hebbèn. De verbittering en haat tegen Al- bion worden met den dag erger. De leiders van het Duitsche volk laten zich wel niet leiden door de wraak gevoelens. die iedere Duitscher af zonderlijk gaat koesteren en laten iedere handeling slechts door het verstand bepalen, maar het zal geen wonder zijn als straks Engeland met gelijke munt wordt terugbetaald. Hier is immers geen sprake meer van oorlogvoering. De Duitsche be volking ziet maar al te wel met eigen oogen. hoe de Engelsche bom bardementen uitsluitend gericht zijn op woonwijken en onder de bur gers slachtofffers maken, terwijl geen enkel militair object, zelfs van nog zoo geringe beteekeriis. schade ondervindt. Hoé" dat ter wereld mogelijk is. daar staan zelfs de Duitschers van te kijken, maar het is een feit. De Engelsche radio kan het honderd maal anders voorstellen en de we reld zand in de oogèn strooien, de Duitscher ziet het zelf. met eigen oogen die hem niet bedriegen. Hij ziet hoe overal, ook in de getroffen steden, de fabrieken ongestoord werken, de spoorwégstations volko men onbeschadigd zijn en de trei nen op alle trajecten met de groot ste regelmaat rijden, dag in dag uit. Ik passeerde honderden stations zonder ergens ook maar eenige scha de te hebben kunnen constateeren. behalve op een kleine plaats, waër een gebouwtje van ondergeschikte beteekenis blijkbaar door een bom getroffen was. Er mocht dan schade zijn aangericht, van beteekenis was zij niet en de treinenloop is er nog geen seconde door vertraagd. In het veelbesproken Roergebied zag ik ovetal de fabrieken lustig rooken. een prettig beeld van in tensieve bedrijvigheid. Slechts een maal zag ik. dat het centrum van een stadje gehavend was. maar de schade die aangericht was. maakte niet zoo'n indruk op mii. dat ik van een geteisterde plaats kan spreken. Natuurlijk zijn er plaat sen waér de Britten schandaliger hebben huisgehouden en onnoeme lijk leed onder weerlooze burgers hebben teweeggebracht, maar scha de die van beteekenis zoii zijn voor den afloop van dezen oorlog heb ik nergens gewaar kunnen worden. Men behoeft mij niet tegen te wer pen. dat ik dat natuurlijk niet te zien heb gekregen, want ik kon overal zonder eenige geleide rond- loopen en gaan en staan waar ik wilde/ De bevolking in de getroffen ge bieden was allerminst ..roerig", zoo als men zoo vaak wil doen voorko men. Of het moest dan de roerigheid zijn om zich te luchten over de weerzinwekkende Engelsche oor logsvoering. In een der zwaarst getroffen ste den in Duitschland was ik op be zoek achtereenvolgens bij drie fa milies. die de ellende van den oorlog aan den lijve ondervonden hadden. De eene familie zag haar woning in vlammen opgaan door een Engel- schen terreuraanval. De tweede verloor den eenigen zoon in den strijd aan het Oostfront en de derde familie offerde een der drie zoons. Deze families waren begrijpelijker wijze in een zeer verdrietige stem ming over het onheil. dat haar ge troffen had en. vroegen zich telkens af hoe lang deze krijg nog moet voortduren en welke offers men nog zal hebben te brengen. Geen volk immers zal een oorlog een pretje vinden en den strijd liefst zoo spoedig mogelijk beëindigd zien. maar niet dan nadat het eenig mogelijke resultaat bereikt zal^ijn. Want men- weet terdege waarvoor imen zich inzet en wil tot het bitr tere einde volhouden. Zóó was de stemming bij deze menschen. Zij zijn bedroefd om het verlies, dat zij leden het zouden geen menschen zijn indien ze anders zouden rgageeren maar zii zijn bereid nog meer te offeren voor het heilig doel: Duitschland vrij te ma ken van de knellende btfllden. waar in kapitalisme en bolsjewisme het hebben willen houden. ..AllesNvoor het vaderland", geldt thans voor iederen Duitscher. A. R. Jonker. In den nacht van Dinsdag op Woensdag heeft een zware storm de haven van Lissabon geteisterd. Talrijke schepen kenterden of dre veil af naar de zandbanken. Hevig raasde de orkaan ook in de kleine visscherhaven van Cascais, waar weldra vaartuigen waren losgesla gen. De kust in de omgeving van Cascais, ligt met wrakken bezaaid. Er- zijn aanzienlijke verliezen aan visschersbooten geleden. In de nabijheid van Guatemala is gisteren een Amerikaansche bom men wei-per van het type vliegende vesting neergestort. Twaalf van de dertien leden der bemanning kwa men om het leven. De dertiende werd zwaar gewond. Ongehoorde prestaties in het Oosten BERLIJN, 30 Sept*. (D.N.B.) Tijdens een ma'<*hti- ge, grootsche betooging der N.S.D.A.P. in het Sport palast alhier is de tiende Winterhulpactie van het Duitschje volk, de oorlogswinterhulpactie 1942/43, door den Führer geopend, die in een groote, mevesleepende rede het Duitsche volk opriep tot een nieuw offer voor het grootste sociale nwerk, dat de geschiedenis kent. Minister Göbbels, die tevoren rapport uitbracht over de laatste oorlogswinterhulpactie, kon nogmaals op een geweldige stijging van deze sociale gemeenschaps prestatie wijzen. De door pers en radio verspreide aankondiging, dat de Führer, die bij de gedenkwaardige rijksdagbijeen komst van 26 April j.1. voor de laatste maaltot het Duitsche volk had gesproken, in het Sportpalast het woord Zou voeren, had een groote menschënmenigte op de been gebracht. Nog voordat Göbbels gereed was met zijn rapport,-bleek uit het gejuich, dat \van de straat klonk, dat de Führer aangekomen was. Terwijl de tienduizenden zich van de plaatsen verhiefen en met opgeheven rechter arm Hitier groetten, betrad deze de zaal, vergezeld van Reichsführer SS Himmler en Oberbefehlsleiter Hilgenfeldt. Hij schudde generaal- veldmaarschalk Rommel onder het gejubel van tien duizenden de hand. HITLER AAN 'HET WOORD. De Führer herinnerde in zijn rede in de eerste plaats aan het feit, dat het een jaar geleden was, dat hij voor het laatst op deze plaats voor het Duitsche volk kon spreken. In dien tijd heeft hij ?ich meer met hande len en daden moeten bezighou- de. Wat thans uitgesproken moet worden, wordt bovendien hoor onze soldaten gezegd. Ik acht het niet juist, zoo ver klaarde Jiij, mij reeds thans bezig te houden met de gedaante van dat gene, wat eens zal zijn, maar ik acht het beter, dat wij ons bezig houden met datgene, wat de tijd momenteel van ons verlangt. Een Atlantic Charter aan elkaar- té lijmen is natuurlijk zeer een voudig. Deze onzin zal overigens ook slechts weinige jaren van krachtzijn en door de harde fei ten eenvoudig ter, zijde geschoven worden. Ook om een andere reden is het voor onze tegenstanders ge makkelijk te praten, want' zij heb ben nu na jarenlange vergeefsche moeite plotseling ons partijprogram ontdekt en wij zien met verbazing dat zij de wereld voor de toekomst ongeveer dat beloven, wat \tfij ons Duitsche valk reeds hebben gege ven en waarvoor ons tenslotte dooi de anderen deze oorlog is aange daan. Raad aan Roosevelt. He,t is wel erg geestig, aldus merkte de Führer ironisch op,» als b.v. een president zegt: Wij willen dat voortaan iedereen het recht heeft geen gebrek meer te lij den of iets dergelijke. Daarop kan men sléchts zeggen, dat het waar schijnlijk veel eenvoudiger zal zijn geweest, als deze president, inplaats van in een oorlog te duiken, de gehecle werkkracht van zijn land had gebruikt om tot nuttige pro In ^ten speciaal bericht uit Was hington meldt de Britsche nieuws dienst, dat het Amerikaansche mi nisterie van marine heeft medege deeld, d&t in het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan twee Ame rikaansche transportschepen tot zinken zijn gebracht, het eene door torpedo's, het andere door geschut vuur. De betooging in het Sportpalast werd onder meer bijgewoond door de te Berlijn vertoevende ministers talrijke rijks- en gouwleiders, vele vertegenwoordigers van generali teit en admiraliteit en vooraan staande personen van partij en onderafdeelingen. Ook ditmaal had den de gewonde soldaten een eere plaats gekregen. Volgens den Britschen nieuws dienst is Attlee per vliegtuig in Engeland aangekomen. Op hetzelf de vliegveld is een zoon van presi dent Roosevelt aangekomen. ductie te komen en vooral om voor zijn eigen volk te zorgen, zoodat niet een gebied, dat per vierkante kilometer slechts tien menschen te heibergen heeft, gebrek en ellende heerschen en dertien millioen men schen werkloos moeten zijn. Als deze heeren thans .een hooge borst opzetten en plotse ling tegenover de wereld als redder optreden' en verklaren: wij zullen er voortaan voor zor gen, dat de nood van het verle den niet terugkeert, dan zeg ik, dat deze bezitters van wereld rijken daarvoor reeds lang vóór ons in hun eigen landen hadden kunnen zorgen. „Geloof Als ik daarbij hoor, dat iemand nu zegt ik geloof, dat het de heer Eden is, maar men weet nu eenmaal niet welke nul daar aan den overkant aan het praten is dat zij werkelijk gelooven aan dat gene, wat zij. voorgeven te geloo ven, dan hadden zij dit geloof vroe ger kunnen belijden. Wij hebben in ieder geval niet alleen iets geloofd, maar ook gedaan wat wij geloof den. "En thans gelooven wij, dat wij de vijanden tot de definitieve overwin" ning moeten verslaan. Dat geloo. ven we en moeten we ook doen. Natuurlijk kunnen wij met deze lieden over het begrip geloof in het geheel niet debatteeren. Wie bij voorbeeld gelooft, dat Namsos een overwinning was.of Andalsnes, of wie zelfs gelooft dat Dninkerken de grootste overwinning der wereld- geschiedenis was, of dat mijnent, wege een expeditie, die negen uur duurde, een verwonderlijke, be moedigende uiting van een zege vierende natie was, met hem kun nen w^ ons met onze bescheiden successen natuurlijk niet vergelij ken. Want wat zijn onze overwinnin gen daartegenover eigenlijk? Als wij bijvoorbeeld de laatste maan den tot den Don konden doordrin gen, stroomafwaarts deze rivier volgend tenslotte de Wolga berei ken, Stalingrad bestormen en het ook zullen nemen waarop zij zich kunnen verlaten dan is dat in het geheel niets. Als wij doordringen tot den Kaukasus dan is ook dat niets. Als wij de Oekraïne bezetten, als wij de Donetzkolen in bezit nemen dan is dat alles niets. Als wij 65 of 70% van 't Russi sche ijzer krijgen dan is dit volstrekt niets. Als wij het grootste graangebied ter wereld practisch ontginnen voor het Duitsche volk en daarmee: voor Europa dan is dat in het geheel niets. Als wij ons van de olie bronnen verzekeren is dat ook niets. Dat alles is niets, maar als Cana- deesche'voorhoeden met een klein Engelsch staartje, als aanhangsel naar Dieppe komen en zich daar moeizaam negen uur vermogen te handhaven om daarop definitief te worden vernietigd, dan is dat een bemoedigend wonderbaarlijk blijk van de onuitputtelijke zegevieren de kracht die het Britsche Impe rium eigen is. Reeds in 1939 waren wij niets, wanit destijds blies Churchill zich reeas op: ik kan de heuglijke me- dedeeling doen, dat het duikboo tengevaar als definitief afgewend kan worden beschouwd. Wij heb ben meer duikbooten vernietigd, dan de Duitschers ooit hebben bé zeten. Dat wij hem uit den Balkan heb ben geworpen, dat wij Griekenland hebben veroverd én Kreta bezet, dat zij in NoonjjAfrika verdreven zijn dat alles is niets. Maar als er ergens een paar man landen om een eenzamen voorpost te^overrom pelen dan zijn dat daden, dat zijn prestaties. Het tweede front. Wie derhalve dergelijke dingen gelooft, ^al ons geloof nooit begrij pen. Overigens hebben zij natuur lijk tegenover deze daden ook wis sels op de toekomst. Zij zeggen: het tweede front zal komen. Daarom trent wil ik niet zeggen, dat wij ons niet op een tweede front voor bereiden. Als de heer Churchill zegt: Wij willen thans aan de Duitschers overlaten in hun angst te piekeren, waar en wanneer wij dat front vormen, dan kan ik slechts zeggen: meneer Churchill, angst hebt U mij nog niet inge boezemd. Maar dat wij moeten pie keren, daarin hebt U gelijk. Want als ik een tegenstander van mili tair formaat had, kon ik ongeveer uitrekenen, waal hij moet aanval len. Maar als men militaire idioten tegenover zich heeft, kan men na tuurlijk niet weten waar zij aan vallen. Of de heer Churchill de eerstfe plek, waar hij 't tweede front wilde starten, handig uitgeko zen heeft of niet, daarover zijn zelfs in Engeland de meenin gen'verdeeld. Maar geheel af- Aan het Oostelijk front. Met behulp van een snel uit rubberbooten sa mengesteld veer is men over den stroom getrokken. Vervolgens wordt het geschut met vereende krachten langs de steile glooiing omhoogge trokken, PK Scheffler-O-H-P H m. 's-GRAVENHAGE, 30 Sept. -- Op grond van artikel 45 van de verordening van den rijks commissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden nr. 138/1941 wonlt bepaald: 1. Het reeds gepubliceerde spergebied in de provincies Zuid-Holland en Zeeland wordt opnieuw als volgt omgrensd: Het spergebied omvat het Noorwestelijk deel van het eiland Rozenburg, dat doo: uc door de weermacht geplaatste waarschuwingsborden inge deeld wordt, het schiereiland Voorn e ten Noordwesten van het Voornsche kanaal, de eilanden Goeree en Overflak- kee, de eilanden Schouwen en Duiveland, het eiland Noord- Beveland en het eiland Wal cheren. 2. Het betreden en bevaren van bovengenoemde gebieden en de tussohen deze gebieden liggende waterwegen is alleen met toelatingsvergunning van den gevolmachtigde van aen rijkscommissaris voor de pro vincie Zeeland (officier van politie) 'of voor de in de pro vincie Zuid-Holland liggende deelen van het spergebied met toelatingsvergunning van den gevolmachtigde voor de pro vincie Zuid-Holland (officier van politie) geoorloofd. 3. Nogmaals wordt mede gedeeld dat het verzoek om een toelatingsvergunning met daarbij behoorende papieren bij den burgemeester der ge meente, waarvoor de toelating verlangd wordt, moet worden ingediend. In het verzoek moe ten voor- en achternaam, beroep woonplaats en straat, geboorte datum en geboorteplaats van dengene, die het verzoek in- diend, worden vermeld. Boven dien moet het verzoek verge zeld gaan van een motivee ring voor het betreden van hot spergebied. Ook moet de duur van het voorgenomen verblijf worden aangegeven. 4. Inbreuken op de bepaling zijn overtredingen en worden gestraft met een gevangenis straf van 6 maanden en mat geldboeten van maximum 2000 gulden of met een van deze straffen, voor zoover niet vol gens andere bepalingen een hooge re straf moet worden op gelegd. De .Commissaris-Generaal Voor de Veiligheid. (Get.) RAUTER. SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. gezien van de plaats, die hij den volgenden keer uitzoekt, mag hij overal van geluk spre ken, als hij negen uur aan wal blijft. De beprosvingl Hitier vervolgde o.a.: In mijn oogen heeft het jaar 1942 reeds de zwaarste beproevingen achter zich. Dit was de winter 1941/42. Ik mag wel zeggen, dat in dezen winter het Duitsche volik en in zonderheid zijn weermacht door de voorzienigheid gewogen zijn. Iets ergers kan en zal er niet meer komen. Het was een zeer moeilijke, zeer harde beproeving. Desondanks hebben wij dezen moeilijksten lijd nièt-alleen overleefd, maar wii hebben 't klaar gespeeld de aan- valsdivisies opnieuw op te §tel!en, resp. te vormen, die bestemd wa ren tot opening van het nieuwe offensief. Voorzichtig en stoutmoedig. Dit offensief verloopt nu niet zooals onze tegenstanders hadden gedacht. Ik geloof, dat wij. als wij een terugblik werpen, levroderi kunnen zijn met de achter ons lig gende drie jaren. Steeds was de doelstelling zeer nuchter, dikwijls zeer vermetel, waar zij zulks moest zijn, dikwijls wel overwogen, waar zij wel overwogen kon zijn. vaak bedachtzaam, waar wij tijd hadden, voorzichtig -waar wij ge loofden onder alle omstandigheden zeer voorzichtig te moeten zijn. Maar wij zijn ook zeer stoutmoe dig geweest, waar stoutmoedigheid alleen ons kon redden. Het program. Voor dit jaar hebben wij een heel eenvoudig program opgesteld: 1) Onder alle omstandigheden datgene vast te honden, wat vast- gehonden moet worden, d.wjc. der ander te laten aanstormen, waar wij zelf niet voornemens zijn op te rukken, stevig stand te honden en af te wachten, wie hier nu het eerst vermoeid raakt MaanMaan op vanavond om onder 23.24 A/y 14.37 l0cU 19.20 uur i7oct. l.k. tot morgenochtend e.k. lÜOqt. - aa 24 Oct. n.m. 7.41 uur v.m. Na thuiskomst is er weer post. Da delijk na het binnénloopen van de U-boot op haar steunpunt brengen de kameraden van het flottielje do tijdens wekenlange afwezigheid ver gaarde en met spanning tegemoet geziene post aan boord van den onderzeeër. PK Schlemmer-Sche-f- PHm Duitsche eu Nederlandsche taalcursussen 'sGRAVENHAGE, 30 Sept. Onder het motto: „Men begrijpt een volk pas, wanneer men zijn taal verstaat," organiseertde Neder- landsch-Duitsche Cultuurgemeen schap' in haar nieuwe tehuis aan het Buitenhof 21 in Den Haag Ne derlandsche taalcursussen voor Duitschers en Duitsche taalcursus sen voor Nederlanders. De cursussen staan onder leiding van dr. Hildegard Emmel en wor den gegeven zoowel voor beginners als voor gevorderden. Het begin van de cursussen wordt met het oog op den grooten toeloop uitge steld tot 15 October. Op verlangen worden speciale cursussen gege ven'ter inleiding in de vaktaal van zekere beroepsgroepen, terwijl ar beidsgemeenschappen worden ge vormd, die zich bezig houden met de lectuur van moderne en klas sieke litteratuur. Het aantal deel nemers aan iederen cursus zal zeer beperkt zijn, teneinde snelle vor deringen mogelijk te maken. De organisatie van soortgelijke cursussen in alle andere arbeids- kringen der Nederlandsch-Dujt- sche Cultuurgemeenschap is in voorbereiding. Nadere mededeelin- gen vindt men in het prospectus, dat verkrijgbaar is bij het secreta riaat van de Nederiandsch-Duit- sche Cultuurgemeenschap, Buiten hof 21, Den Haag, telefoon 554807. Aanmelding voor de taalcursussen eveneens bij het secretariaat, da gelijks van 5 tot 7 uur, tot 10 Octo ber verlengd, gezien de groote be langstelling. 2) Onvoorwaardelijk aan te val len, waar de aanval onder alle om standigheden noodzakelijk ia. Het doel is daarbij volkomen duidelijk: vernietiging van den rechterarm van deze internationale samenzwe ring van kapitalisme, plutocratie en bolsjewisme. Hier hebben wij ons nu eenige oogrperken gesteld. Ik mag ze zeer in het kort, in één woord samen gevat, vermelden om u tot het be sef te brengen, om speciaal het Duitsche volk tot het besef te brengen, wat nu in deze weinige maanden is gepresteerd.. De prestaties in 't Oosten. Het eerste doel was de beveili ging van onze domineerende stel ling bij de Zwarte Zee en de defi nitieve zuivering van het schier eiland de Krim. Twee slagen, die om Kertsj en die om Sebastopol hebben hiertoe gediend. Nadat wij dit in orde hadden gebracht, scheen het ons noodzakelijk een buil weg te werken, die éan de Wolchof was ontstaan. Zij werd- afgesnoerd en de tegenstander vernietigd, resp. gevangen geno men. Toen kwam de volgende taak: voorbereiding van den doorbraak naar den Don. Intusschen had de tegenstander van zijn kant ais oog merk een groot offensief gekozen, namelijk van Charkof uit door te breken haar den oever van den Djnepr om daardoor ons geheel» zuidelijke front te doen instorUn. (7Ae vtrvol-g pog. 9)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1