NOORD-HOLLAND Noordelijk Stalingrad Loonen in den landbouw Verduister —i Distributienieuws DAGBLAD VOOR dieper binnengedrongen Vele koopvaarders tot zinken gebracht Bezoek van Mussert aan de hoofdstad Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. D. m.m Bij contract, binnen een jaar te ire- bruiken belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 87ste Jaargang. No. 11917 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAG 2 OCTOBER 1942 Hauptmaon Marseille in Afrika den dn)d gevonden HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 1 Oct. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van den Kau- kasus duren de verbitterde ge vechten om zwaar versterkte heuvelstellingen voort. Te Sta lingrad drongen de aanvallende troepen, gesteund door formó- tiee van de luchtmacht, in ver scheidene wiggen dieper het Noordelijke gedeelte van de stad binnen. Sterke vijandelij ke infanterie, en pantser strijd krachten, die aanvallen onder namen tegen de Noordelijke grendelstellingen,werden onder zware bloedige verliezen In tegenaanvallen afgeslagen, waarbij 98 pantserwagens, mee ren deels van Engelsche en Amerikaansche herkomst ver nietigd werden. Bij deze gevechten heeft zich op nieuw een pantsercorps door onge woon dappere houding onderschei den. Dit corps heeft reeds de laatste dagen van Augustus door een snel len opmarsch van den Don tot de Wdlga het verkeer op de rivier ver hinderd, de verbindingen van Sta lingrad naar het Noorden ten Wes ten van de Wolga afgesneden en de voorwaarden geschapen voor den aanval op Stalingrad zelf. In wekenlange zware afweergevechten heeft het deze belangrijke grendel stelling tegen ver superieure vijan delijke strijdkrachten weten te be houden. De achterwaartsche spoorwegver bindingen van den vijand in het gebied van de beneden- en midden Wolga alsmede in het gebied om Moskou werden door de luchtmacht overdag en des nachts aangevallen. Ten xNoordwesten van Woronesj verloor de vijand bij vergeefsche aanvallen in den sèctor eener divi sie 25 pantserwagens. Bij Rzjef leidden eigen aanvalsoperaties on danks taaien vijandelijken tegen stand tot plaatselijke verbetering der stellingen. Concentraties van den vijand werden door artillerie vuur en luchtaanvallen uiteenge dreven, zoodat de voorgenomen aanvallen in het geheel niet onder nomen konden worden. In het onherbergzame bosch- gebied ruggelings van den cen- trdlen frontsector werden door Duitsche en Hongaarsche for maties steVke benden samenge dreven en vernietigd. Bij gerin ge -eigen verliezen verloor de vijand 1026 dooden, 1218 ge vangen alsmede een vrij groot aantal zware en lichte wapens. In den Noordelijken frontsec tor werden sterke vijandelijke strijdkrachten ingesloten en werden tegenaanvallen in den kiem gesmoord. In Egypte sloegen troepen van het Duitsche-Italiaansche pantser- leger een Britschen aanval af, die begon na een hevige voorbereiding door de artillerie. Een aantal pant serwagens werd kapotgeschoten en er werden 200 gevangepen gemaakt. In de golf van Sdez beschadig k. Bi.j de Duitsche bergjagers in den Kaukasus. Licht infanteriegeschut in vuurstelling op de ongewone hoogte van 4250 meter. Door een knnstmatigen sneeuwmuur omgeven kan het door den vijand niet wor den opgemerkt. PK Rieder-Atl-H-P H m. den gevechtsvliegtuigen een groot koopvaardijschip op ernstige wijze. Bij overdag ondernomen aanval len door afzonderlijke Britsche bommenwerpers aan de kust van het Kanaal en bij nacliteijlke sto ringsvluchtcn in het gebied van de Noordzee werden vier vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche vliegtuigen bombardeerden over dag spoorwegwerken en bedrijven der bewapeningsindustrie alsmede militaire doelen in verscheidene plaatsen van Zuid- en Zuidoost- Engel and. Voor de monding van de Ori- nooo in de wateren voor Free town, voor New-Foundland en in het centrale deel van den Atiantischen Oceaan brachten Duitsche dnükbooten 12 vijande lijke koopvaardijschepen met een totalen inhoud van 54.000 brt tot pinken. Daarmede heb ben onze duikbooten in de maand September 126 schepen met een gezamenlijken inhoud van 769.200 brt. tot zinken ge- Italiaansch Weermachtbericht ROME. 1 Oct. Het Italiaansche weermachtsbericht van heden luidt als volgt: Vijandelijke door afdeelingen tanks gesteunde infanterie heeft fisterochtend stellingen in den uidelijken sector van on§ front in Egypte aangevallen. De' aanval werd onder gevoelige verliezen voor den tegenstander afgeslagen. Wij hebben ruim 600 gevangenen ge maakt. Een Britsen vliegtuig werd in luchtgevechten door Duitsche ja gers neergeschoten. Een ander toe stel. dat door den afweer op den grond van Tobroek getroffen werd. was gedwongen in het gebied van Marsa Luch een noodlanding te maken. De bemanning, zes onderof ficieren. werd gevangen genomen. Het bombardement der luchthaven Malta werd voortgezet. In de lucht boven het eiland vernielden Duit sche jagers zes Curtiss machines. BERLIJN TOT 9 UUR VERLICHT. BERLIJN, 1 Oct. (V.P.B.) De pre sident der Berlijnsche politie, graaf Helldorff, heeft bekend gemaakt, dat voor de komende wintermaanden de bepalingen inzake de verduistering een belangrijke wijziging zullen onder gaan. Reeds den vorigen winter had er op dit gebied te Berlijn een groote verandering ten goede plaats gevon den, omdat de winkels tot sluitingstijd om ,7 uur 's avonds niet behoefden te verduisteren. Kon men op die manier op straat reeds vrij goed zien, thans is bovendien nog bepaald, dat in de hoofdstraten, zoowel in de eerste avond- als in de eerste ochtenduren de straatverlichting zal functionneeren Men heeft uiteraard de lichtsterkte verminderd en de straatlantaarns zoo danig bewerkt, dat er praktisch geen licht naar boven straalt, maar in den laatsten tijd gehouden proefnemingen hebben aangetoond, dat men bij deze verlichting goed kan zien. Het schijnt in de bedoeling te liggen de Berlijnsche hoofdstraten tot 9 uur 's avonds te verlichten. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft het hoofdkwartier van de Amerikaansche strijdkrachten in Nrd.- Ierland officieel bekend gemaakt, dat er in den nacht van 30 September op 1 October in de straten van Arigna onlusten ontstaan zijn. De militaire po litie heeft vele schoten moeten lossen om de orde te herstellen. Een soldaat is door messteken gedood en een an dere ernstig gewond. Volgens een bericht uit Washington wordt in de Vef. Staten volgens een officieele mededeeling ermede gere kend, dat tot 1943 300.000 zaken geslo ten zullen moeten worden, omdat zij geen goederen meer hebben om te ver- koopen, de transportmoeilijkheden on overwinnelijk zijn en het winkelper soneel voor den militairen dienst is opgeroepen. Volgens den Engelschen nieuwsdienst heeft minister Morrison, in het Lager huis meegedeeld, dat in de eerste drie oorlogsjaren bij luchtaanvallen op Groot-Brittannië 47.305 burgers gedood en 55.658 gewond zijn, van wie in Gr.- Londen resp. 20.1110 en 26.071. In de Caraïbische Zee is half Augus tus een onder Egyptische vlag varend koopvaarddijschip door een duikboot tot zinken gebracht. Dit is het eerste koopvaardijschip onder Egyptische vlag welks verlies door he t Ameri kaansche ministerie van marine wordt toegegeven. bracht en het Isi Mei 1942 be reikte en tot dasver grootste resultaat van een maand over- troffen. Nog 14 andere koop vaardijschepen werden door torpedotreffers beschadigd. In den strijd tegen vijandelijke inai'ine werden door strijdkrachten hoven en onder water zes torpedo jagers en talrijke torpedo»iotor- booten beschadigd. Een torpedomo torboot jverd buitgemaakt. In het zelfde tijdvak vernietigde de Duit sche luchtiiiacht 35 koopvaardijsche pen met. een gezamenlijken inhoud van 242.500 brt. en beschadigde 8 andere koopvaarders. Aan vijande lijke oorlogsvaartuigen bracht de luchtmacht een kruiser tot zinken en met medewerking van kustbat terijen vijf torpedojagers, verschei dene bewakingsvaartuigen een pa trouilleboot en een vrij groot aan tal motortorpedobooten, alsmede landingsvaartuigen van allerlei aard. Daarmede heeft de Britsch- Amerikaansche scheepvaart in Sep tember alleen door Duitsche ge vechtshandelingen 161 schepen met een gezamenlijken inhoud van 1.011.700 brt. verloren. Nog 22 an dere koopvaardij scliëpen wei-den be schadigd. Hauptmann Hans-Joachira Marseille, drager van de hoog ste Duitsche onderscheiding voor dapperheid, heeft onover wonnen door-den vijand, op het Noord-Afrikaansche oorïogstoo- neel den vliegerdood gevonden. Vervuld van ontembaren aan- valsgeest heeft deze jeugdige officier in luchtgevechten 158 Britsche tegenstanders bedwon gen. De weermacht betreurt het verlies van een waarlijk hcld- haftigen strijder. Geestdriftige samenkomsten Gisteren lieeft de leider van de Nation aal-Socialistische Beweging der Nederlanden een bezoek aan Amsterdam gebracht. Mussert werd aan de grens der gemeente ontvangen door zijn 'ge- maohtigde in Noord-Holland, den heer J. W. de Ruiter. De tocht ging eerst naar het Kriegsiazarett, waar ook een aantal Nederlanders verpleegd wordt uit de formaties van het legioen en de Waffen-SS. Met ieder van de Nederlandsche mannen onderhield Mussert zich eenige oogenblikken over hun frontinzet en hun herstel, om daarna in het- Duitsch een korte toespraak te houden. Het is het tragische lot, aldus Mussert, maar ook het heldenlot van het Duitsche volk, dat het eigenlijk voor 90 allen arbeid voor de bescherming van Europa moet doen. Zonder na- tionaal-socialisme en zonder Adolf Hitier zou het bolsjewisme niet vernietigd worden. Daardoor wordt Europa gered en dat ook mijn volk gered wordt, dankt 'net aan de offerbereidheid van Duity sche en Nederlandsche soldaden Ik hoop, dat eens honderdduizen den Nederlanders mee aan de grenizen van Europa zullen st.ian. Het Nederlandsche volk verstaat dit nog niet, maar zal het loch eens begrijpen. Het verdere deel van Mussert's bezoek aan de hoofdstad was ge- Te Alkmaar is door den Nederland schen landstand in Noord-Hplland een provinciale Landdag gehouden. Tijdens het openluchtspel „De strooppot" naar een Texelsche volksoverlevering door Fred. Groot, wer den boerendansen uitgevoerd. VNP-De Haan-Pax Holland m wijd aan een inspectie van den kring Amsterdam Zuid. In het Concertgebouw, dat met nationale vlaggen, N.S.B.-vaandels en een schat van bloemen was versierd, hadden zich inmiddels eenige duizenden werkers uit den kring verzameld, waaronder ook de fa milieleden van de mannen, die aan het front staan. De leider inspecteerde de voor het gebouw opgestelde eereforma- ties van W.A., S.S. en Jeugd storm. Na zijn binnenkomst had een korte herdenking plaats van veertien leden van den kring, nie in den strijd tegen het bolsjewis me zijn gevallen. Hierop hield de leider wederom een rede, waarin bij, na een terugblik op de voor bijgegane jaren. richtlijnen gaf voor den verderen strijd. De bijeen komst werd besloten met het zin gen van het volkslied. Een geestdritftige vergadering in het kringhuis besloot den dag. Overdracht W.A.-commando UTRECHT. 1 Oct. Zaterdag 3 Oct. a.s. zal het commando der W.A. door den leidér der N.S.B. worden overgedragen aan. den commandant dezer organisatie. Wlr. A. J. Zonder van. die eenige weken geleden van het Oostfront is teruggekeerd. Zoo als bekend heeft Mr. Zondervan on geveer een jaar geleden" het com mando der W.A. overgedragen om dienst te nemen in het Nederland sche legioen. In dit weermachtson derdeel heeft hij dezen winter en dit voorjaar medegestreden tegen het bolsjewisme en werd hem het IJzeren Kruis 2e klasse en de Win- terorde verleend. De overdrachtsplechtigheid neemt te 17.30 uur op het Domplein te Utrecht een aanvang en eindigt te 18.00 uur. Gesproken zal worden door den leider. Mussert en door Mr. Zondervan. Na afloop vindt voor het staf kwartier der W.A. op de Maliebaan een défilé plaats, waaraan door on geveer duizend W.A.-mannen zal worden deelgenomen. STAATSLOTERIJ. Bij de trekking van 1 October zijn de hoofdprijzen der Staatsloterij als volgt gevallen: f 1.000.— 1863 3705 4046 15434 f 400.— 1738 4627 f 200.— 1643 3784 6984 15928 17921 f 100.— 6949 7920 11024 12368 14097 20309 De plattelandsbevolking heeft na den oorlog met hoopvolle belang stelling uitgezien naar hetgeen de voorstanders der nieuwe orde zou den doen ter behartiging van de be langen der arbeiders in den land en tuinbouw. Allerwegen was men immers van oordeel, dat de bestaan de loonen een schreeuwend onrecht waren en dringend verbetering be hoefden. Terecht hoopte men, dat in dezen nieuwen tijd waarin de be langen der arbeiders niet meer op het laatste plan staan en naar waar de geschat worden, een grondige wijziging in de landarbeidersloo- nen zou worden doorgevoerd. Na veel gepraat en geschrijf niet het minst van de zijde der land arbeiders en ook in ons blad is dan eindelijk een nieuwe loonrege ling afgekomen, die voor de betrok ken arbeiders een inkomstenverhoo- ging meebrengt, doch van. zóó ge ringen omvang, dat een golf van teleurstelling over het platteland is gegaan. ..Is dat alles wat de nieuwe tijd ons te brengen heeft". zoo vraagt men zich af. Het is te begrij pen. dat men zich aldus uit. Van nationaal-socialistische zijde is immers meermalen een pleidooi gehouden \en ook gestreden voor loonsverbetering ten behoeve der landarbeiders. Wat heeft de Land stand in deze al niet geprobeerd! En dan dit bedroevende resultaat? Tot goed begrip diene echter, dat de nieuwe loonregeling niet af komstig is. nóch de instemming heeft van den Landstand, of van eenigen voorstander van den nieu wen tijd. Sterker nog. óók de aan hangers van de nieuwe orde en de Landstand zijn de meening toege daan. dat de afgekomen verhooging ten eenenmale onvoldoende is. Waar om er dan niet iets beters te voor schijn gekomen is? De Landstand is onmiddellijk na het aanvangen vap zijn werkzaam heden voor de landarbeiders in de bres gesprongen. Er werden bespre kingen geopend, o.m. met de organi satie van arbeiders in den land- en tuinbouw, doch tot overeenstem ming kon men niet komen, omdat de Landstand blijkbaar te ver wilde gaan in het tegémoetkomen aan de rechtvaardige verlangens der arbei ders. Daarop vonden zónder den Landstand besprekingen plaats met de rijksbemiddelaars en daar werd overeenstemming bereikt op een heel wat lager niveau dan de Landstand gewenscht had geacht. Het resultaat was de loonregeling, zooals wij die eenigen tijd geleden in ons blad publiceerden. De juiste toedracht is derhalve, dat. dank zij het initiatief van den Landstand, besprekingen werden op gevat, doch zonder deze instantie is men tot ..overeenstemming" geko men omtrent de nieuw toe te pas sen loonregeling. Echter, iets is er toen gedaan. Is men nu ontevreden en wij kunnen dat met den Landstand ten volle billijken dan richte men die ontevredenheid niet tot den Land stand. die voor alle werkers in de agrarische bedrijven méér wenschte te bereiken, maar aan het adres van de reeds eerder genoemde organisa tie en het college van rijksbemid- delaars. Het is nog steeds zoo. dat tal van instanties, welke in den geest van den nieuwen tijd willen werken, nog lang niet alles te'zeggen hebben Er is bijv. nog géén nationaalsocia- listische regeering in Nederland en ook de Landstand heeft nog niet op elk gebied onbeperkte bevoegdhe den. Dat dit niet het geval is. ligt voor namelijk aan de bevolking zelf. die nog steeds de kat uit den boom wil kijken, wel de voordeelen van den nieuwen tijd wil aanvaarden zelfs verlangt maar overigens af zijdig blijft en iedere medewerking onthoudt, óók aan den Landstand. Inzameling van eikels, beukenoten en kastanjes DE TAAK VAN DE SCHOOLJEUGD. Eenigen tijd geleden verscheen van de zijde van het aan- en ver koopbureau van de Nederlandsche Akkerbouwcentrale de mededeeling. dat ook dit jaar de inzameling van eikels, beukenoten en kastanjes van overheidswege wordt geregeld. Een succesvolle verzameling van den overvloedigen oogst, die de boomen dit jaar opleveren, kan een belang rijke bijdrage in de voedselvoorzie ning voor dezen winter vormen. Het zoeken en rapen van deze vruchten is niet alleen een lichte en zeer geschikte, maar ook een. pret tige bezigheid voor kinderen. Daar om zal dit werk ook voornamelijk door scholieren kunnen worden ver richt. De burgemeesters der gemeenten hebben opdracht gekregen iedere lagere school in de gemeente een öogstterrein aan te wijzen. Onder leiding van de leerkrachten kan daarop op geregelde tijden door de jongens en meisjes gezocht worden naar de afgevallen vruchten. Vruch ten. welke van de boomen getrok ken worden, hebben geen waarde, omdat zij nog niet rijp zijn. Daarom moet in geen geval geplukt worden, doch uitsluitend geraapt. Wel kan aan den boom flink geschud worden- doch dit is dan ook de eenige manier waarop de natuur door menschélij- ke kracht geholpen piag worden. In den regel komt de grootste oogst aan beukenoten na de eerste nachtvorst. Regelmatig blijven de noten dan gedurende eenige weken vallen Als 'n gebied volkomen leeg gezocht is. kan op hetzelfde terrein na eenige dagen weer met succes gezocht worden. Daarom zal door de hoofden der lagere scholen gedu rende de eerstkomende weken biiv. een dag of zullen twee middagen per week worden vastgesteld, waar op door de klassen, onder leiding van dé onderwijzers, beukenoten. eikels en kastanjes gezocht kunnen worden. De door de leerlingen ver zamelde oogst wordt bij deze leer krachten ingeleverd, die van het gewicht aanteekening houden. Op geregelde tijden worden de bosch vruchten door een agent, welke Bij het sensationeele bezoek van een Japanschen onderzeeër aan een steunpunt aan den Atlantischen Oceaan. De commandeerende admi raal in Frankrijk begroet de Japansche bemanning. PK Meisinger-DV-R-P H m De tijd komt evenwel dat instel lingen als <fe Landstand méér be voegdheid zullen hebben. Alles moet groeien, zoo ook dit. Voorloopig heb ben nog personen, die hun hande lingen op het verleden baseeren. op menig gebied de touwtjes in han den. Niettemin weten wij. dat de Land stand op dit punt actief blijft en zijn pogingen zal voortzetten om verbe tering te brengen in de arbeidsvoor waarden in den land- en tuinbouw. Voor afdoende verbetering zal men dus eenigen tijd geduld moeten oefenen. Verhaasten kan men de komst eener billijker loonrege ling door positief mede te werken m e t. en i n den Landstand, die hef recht van het platteland op behoor lijke arbeidsbelooning voor hon derd procent onderschrijft en daar voor zal blijven strijden. Jr.1 Maan Maan op vanavond om onder a 15.26 i oct. 19.17 uur i7 oct. l.k. tot morgenochtend f.k. 10 Oct- mr io 24 Oct. n.m. 7.43 uur v.m. WEER MAÏZENA VERKRIJGBAAR Voortaan puddingpoeder zonder suiker. In verband met de aanwijzing der distributiebonnen voor de periode van 4 tot en met 31 October 1942, wordt nog het volgende bekend gemaakt. Voor genoemd tijdvak zijn ter ver krijging van havermout en peulvruch ten twee bonnen, namelijk „Algemeen 404" en „Algemeen 405" aangewezen. Bon „Algemeen 404" geeft recht op het koopen van 125 gram peulvruchten en bon „Algemeen 404" op het koopen van 125 gram havermout. Men kan derhalve ditmaal niét kiezen tusschen 250 gram peulvruchten en 250 gram havermout, doch men kan van beide artikelen de helft verkrijgen. Voorts kan men, zooals bekend, voortaan op den jambon behalve 500 gram jam en dergelijke artikelen, ook 300 gram gestampte muisjes of andere voornamelijk uit suiker bestaande bö- terhamstrooisels koopen. De term „voornamelijk uit suiker bestaande boterhamstrooisels" komt in de plaats van dé orspronkelijk gebezigde uit drukking vruchtenhagelslag, aange zien gebleken is, dat bet woord „ha gelslag" een gedeponeerd handelsmerk is. Op den voor vermicelli aangewezen bon „Algemeen 407" is thans, behalve vermicelli en aanverwante artikelen, ook weer maizena, sago, aardappel meel en puddingpoeder verkrijgbaar. Puddingpoeders zullen in den vervolge zonder suiker worden vervaardigd. Het is echter mogelijk dat nog pudding poeder vervaardigd met suiker voor radig is. Deze voorraden zullen mo gen worden- uitverkocht, doch aan spraak op levering daarvan kan niet worden gemaakt. Ten slotte wordt de aandacht er op gevestigd,' dat bon „Algemeen 400" aangewezen ter verkrijging van koffie- surrogaat, ditmaal wëer voor een tijd vak van acht weken, derhalve tot en met 28 November 1942, is aangewezen. door de'N.A.C. is aangesteld, bij de scholen opgehaald en afgerekend. De door het schoolLeofd ontvangen bedragen komen ten goede aan de ouders der leerlingen of desge- wenscht aan de school zelf. Door talloos vele kinderen worden thans reeds beukenoten gezocht en op deze wijze leveren zij een nut tige bijdrage voor de voedselvoor ziening. EXTRA-VEELE VERINGSPLICHT AAN VEEHOUDERS IN NOORD HOLLAND OPGELEGD. 's-GRAVENHAGE. 1 Oct. Na het ernstige geval van den veehou der in Amsterdam, wien de Secr.- Gen. van het Dep. van L. en Vissch. extra-leveringsplicht van 12 koeien had opgelegd, zijn thans nog drie {[evallen in de provincie Noord-Hol- and te vermelden, waarin het ach terhouden van melk den betreffen» den veehouders duur te stade is ge komen. Een vehouder in Landsmeer is extra-leveringsplicht opgelegd van vier koeien en vier pinken; een vee houdster te Amsterdam zal vier koeien, twee pinken en 2 kalveren moeten afstaan, terwijl een vee houdster te Bussum vier koeien en een pink zal moeten missen. Deze veehouders, die de voedsel voorziening van ons volk in gevaar brachten, hebben deze ernstige ge volgen uitsluitend aan zichzelf te wijten. Universitaire stadie met lagere schoolopleiding Het is nog niet lang geleden, dat de toekomstmogelijkheden voor on ze jeugd zoo goed als geheel afhan kelijk waren van de financieele positie der ouders. Dat was de tijd. waarin onze universiteiten en hoo- gescholen voor het overgrootste deel werden bezocht door jongelui, die uit een paar bevoorrechte kringen voortkwamen: Op deze wijze had den deze kringen in wezen het al-/ leenrecht voor de bezetting van die leidende posities, waarvoor een aca demische opleiding noodzakelijk is. En dat zijn er heel wat. zoowel in de bestuursorganen als in handel en industrie. Een staats- en particulier beur zensysteem moest er terzelfdertijd voor zorgen, dat de hooggeroemde gelijkheid van rechten tenminste uiterlijk bewaard bleef. Practisch veranderde hierdoor echter maar heel weinig. Thans valt een kentering waar te nemen. Het Langemarck-Studium heeft zijn leergangen voor onze Neder landsche jeugd Opengesteld. Elke flinke, jonge kerel van 16 tot pl^m. 22 jaar. die meent, tot verdere vak schoolstudie of zelfs tot universitai re studie in staat te zijn. doch die deze studie uit eigen middelen niet kan bekostigen, krijgt door het Langemarck-Stadium de kans. een dergelijke opleiding te volgen. Bij de toelating spelen alleen de pres taties. die hij in staat is te leveren, een rol. Voor inlichtingen en aanmeldin gen kan men zich wenden tot het Langemarck-studium. Waalsdorper- weg 12. Den Haag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1