NOORD-HOLLAND Verduister 1 Bij' den dood van een beroemd Duitsch vlieger DE FEITEN GETUIGEN DAGBLAD VOOR Duitschland..., Ui tg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Adminigtratiebnreaax: SCHAGEN: Laan 201. Tel.'444 (2 lijnen. DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 87sU Jaargang. No. 11(18 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONK EP Alkmaar ZATERDAG 3 OCTOBER 1(12 na 3 jaar oorlog cnn X LLES voor het vaderland. Dat is inderdaad de zinspreuk. welke leven en streven in Duitsch- Jland thans beheerscht. Niemand t vindt het plezierig offers te moeten brengen als een oplossing ook an ders verkregen had kunnen worden. Dat het nu zoo gaat is niet de schuld van het Duitsche volk. dat zijn herwonnen kracht om nog maals met den Führer te spreken liever op andere doeleinden ge richt had. Nu is het echter eenmaal zoo en daarom draagt iedere Duit- scher in vurige vaderlandsliefde naar vermogen bij. Duitschland op te beuren uit de diepte waarin het door intriges van slechts bij den Mammonzwerende volken was ge komen. In dit licht, bezien is het be grijpelijk. dat de Duitscher niet den angst kent om naar het front te gaan. die men van sommige zijden zoo vaak wil schilderen. Men zet zich doelbewust in voor het vader land en aan dit gevoelen doen de Engelsche bombardementen eer toe dan af. Ik sprak eeh reeds ouderen man. omstreeks 65 jaar. die met tranen in de oogen zijn nood klaagde, dat hij niet meer aan het front mocht mee strijden; hij zou zoo graag willen, al was het dan alleen maar om ook persoonlijk wraak te kunnen nemen voor ..al het geen hij. zijn familie en zijn volksgenooten. van-de Engel sche methoden te duchten haddem Nu dit niet kon legde hij zich toe op nuttigen arbeid aan het thuis front. met een overgave als men in Nederland nog niet vermag te be grijpen. De oude man deed nog me de aan dagelijksche training om fit te blijven, liep de 100 meter nog in 15 sec. en marcheerde steeds mee imet de 35 km-marschen welke uit geschreven werden voor oefening van jongeren. Trotsch vertelde hij mij: ..Dan kan ik tenminste aan het thuisfront wat doen voor het vader land". Hieruit blijkt wel hoe ieder zich naast*den dagelijkschen arbeid ook in den vrijen tijd volledig geeft ten bate der gemeenschap. De een oefent om krachtig té blijven, de ander werkt in burgerlijke bescher mingsorganisaties. de meesten doen beide. Ondanks den geweldigen inzet van alle arbeidskrachten, aan het front en thuis, is er in Duitschland geen gebrek te zien aan jonge kerels. Zij loopen nog rustig in civiel thuis en doen hun plicht op fabrieken en kantoren. Naar het schijnt is dan ook nog lang niet de totale weerbaarheid van het Duitsche volk in militairen dienst. Gemobiliseerd is het Rijk volkomen; ieder draagt zijn deel bij aan de prestatie, die thans geleverd wordt. Want wie niet aan het front is. is thuis ingezet en dit thuisfront is misschien wel het [rootste geheim van de enorme :racht van het tegenwoordige Duitschland. Dit thuisfront men begrijpt dit als men de gemoeds stemmingen van den bovenaange- haalden man voor oogên houdt is voorts een der redenen, dat een herhaling van 1918 nooit of te nim mer zal plaats hebben. De machtige inspanning van het volk is overal te ontwaren. Men ziet het aan den ernstigen wil tot het op voeren der prestaties. Men ziet het aan den intensieven levensdrang die overal uit spreekt-en aan de intensi viteit van het economische leven. Treinen rollen af en aan. vracht auto's en transportmiddelen zijn geen moment in rust; de werker eeft slechts luttele oogenblikken gelegenheid om op, verhaal te ko men. waarvan dan een ruim gebruik gemaakt wordt. De aanblik in de steden, ondanks de grootere aanwezigheid van Feld- ?rau. is dan ook niet die van een .and in oorlog maar van een. hard werkend land dat hoogere idealen te vervullen heeft. Hier en daar ziet imen menschén in rouw en een en kele invalide. Men schuwt niet zijn verdriet te toonen en ook hij. die verminkt yan het front terugkwam trekt zich niet terug. Integendeel, deze rpenscheh staan vrij en frank in het leven en worden overal met heilig respect tegemoet getreden. Hij die offerde is in groot aanzien en geniet den dank van het vaderland en de bescherming. Duitschland vecht, werkt, organi seert en propageert. Arbeiders en boeren, zelfs de vrouwen op al de plaatsen waar zij den man kun nen vervangen zijn in touw. Deutschland schafft. De spreuken ©p fabrieksgebouwen vertellen het in slagzinnen als: Alles für den Sieg. Rader müssen rollen für den Sieg. Erst siegen. dann reisen. Deutschland schafft. Het resultaat: de unieke presta ties. die dit volk in zoo korten tijd na een volkomen ineenstorting heeft weten te leveren. A. R. Jonker. Italiaansch Weermachtbericht ROME. 2 Oct. Het Italiaansche weermachtbericht van heden luidt als volgt: Bij het gisteren m het weermacht bericht gemelde, hevige gevecht, waarbij de vijandelijke aanval werd afgeslagen, heeft zich vooral de divisie Folgore onderscheiden. Er werden talrijke vijandelijke tanks vernield. Tijdens een bombarde ment van Britsche vliegtuigen op Tobroek in den afgeloopen nacht, is een vliegtuig door voltreffers van den afweer op den grónd brandend neergestort. In de omgeving van Pirsos op Kreta is een Spitfire door Duitsche jagers gedwongen te lan den. De vliegtuigcommandant werd gevangen genomen, Zeegevecht bij Nederlandsche kust (ln Kaukasus terrein gewonnen Nnftelooze sforings- aanvallen boveo N.-Dnitschland HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 2 Oct. Het opperlfevel der weermacht deelt mede: In het Noordwestelijk deel van den Kaukasus heeft de aanval der Duitsche troepen verder terrein gewonnen. Ten Noordwesten van Sta lingrad werd de tot een sterk steunpunt gefortifieerde voor stad Orlowska bestormd en ten Westen van deze voorstad is een vrij sterke vijand ingesloten. Aan het Noordelijk afgrendelings front werden nieuwe ontlastings- aanvallen afgeslagen. Het aantal hier op den vorigen dag vernielde tanks is gestegen tot 124. Lucht strijdkrachten voor den strijd op korten afstand steunden de divi sies van het leger en dekten den afweerflank tusschen Don en Wolga. Duitsche en Roemeensche gevechts vliegtuigen zetten het vernielen van belangrijke spoorwegtrajecten in het gebied van den beneden-Wolga voort. Aan het front aan den Don brach ten Duitsch-Italiaansche en Hon- gaarsche luchtstrijdkrachten den vijand zware verliezen aan zware wapens en rollend materiaal van al lerlei aard toe. Ten Zuidoosten van het Ilmen- meer werden eigen aanvalsonderne- mingen met succes ten uitvoer ge legd. Ten Zuiden van het Ladoga- meer nadert de vernietiging van de in de gevechte'n der laatste dagen ingesloten divisies van den vijand haar einde. Op het Ladogameer hebben vliegtuigen een bewakings vaartuig tot zinken gebracht en een vrachtschip door het neerwerpen van bommen beschadigd. In Noord-Afrika hebben -lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen aan het front van Alamein vijandelijke batterij stellingen bestreden evenals benzineopslagplaatsen. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht militair vruchtelooze aanvallen uitgevoerd op eenige plaatsen in het Noord- Duitsche kustgebied. De burgerbe volking leed geringe verliezen. Twee en twintig der aanvallende vijandelijke bommenwerpers wer den neergeschoten. Voor de Nederlandsche kust is het in den ngpht op 1 Octo- ber tot een zeegevecht gekomen ^tusschen Duitsche beveiligings strijdkrachten en een vrij groot aantal Britsche motortorpedo- booten. die een convooi tracht ten aan te vallen. Van korten afstand werden vier Britsche motortorpedobooten tot zinken gebracht en twee andere zoo zwaar beschadigd, dat hun on dergang waarschijnlijk is. Een Duitsche patrouilleboot is ge zonken. Het Britsche luchtwapen verloor in den tijd van 20 tot 30 September 95 vliegtuigen, waarvan 34 boven de Middellandsche Zee en in Noord Afrika. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Brittan je 18 eigen vliegtuigen verloren. DE STRIJD OM STALINGRAD. BERLIJN. 2 Oct. (D.N.B.) In den slag om Stalingrad heeft zich de twee laatste dagen het zwaarte punt van de gevechten meer naar de Noordelijke Duitsche grendel stelling verplaatst. In het Noorde lijke deel der stad zijn de artillerie gevechten en de luchtaanvallen ge stegen i tot een nog ongekende fel heid. Door den rook der explodee- rende granaten en het stof der in eenstortende huizen kunnen de af zonderlijke gevechtsgroepen elkaar nauweli.iks meer verstaan. De Duit sche infanteristen en pioniers ko men al vechtende steeds meer voor- Oorlogsslachtoffert in Duitschland BERLIJN, 2 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der Weermacht heeft met ingang van 1 dezer belangrijke veranderingen ge bracht in de verzorging van oorlogsslachtoffers en nagela ten betrekkingen van militai ren. Belangrijker dan de ten deele zeer aanzienlijke verhoo ging in de uitkeeringen is het principieele element in deze zeer vooruitstrevende re geling. Voor het eerst is men hier gekomen tot een methode waarbij de positie der oorlogs slachtoffers dusdanig wordt geregeld, dat zij niet uit hun maatschappelijke klasse be hoeven weg te zakken. Deze regeling geldt zoowel voor de slachtoffers en nage laten betrekkingen uit dezen als voor die van den vorigen wereldoorlog. uit. Onophoudelijk stortten zich ook gisteren weer de eskaders duik- ommenwerpers op de kazematten die zjjn ingegraven in de puinhoo- pen der huizenblokken en verzwak ten met hun-voltreffers de weer standskracht der bolsjewisten. Door treffers in batterij stellingen werden 7 vijandelijke kanonnen en een mu nitiedepot tot ontploffing gebracht. Duitsche en Roemeensche gevechts vliegtuigen vernietigden tien bolsje wistische pantserwagens. Tevergeefs probeerden vijandelijke vliegers in den strijd in te grijpen. 23 Sowjet- vliegtuigen werden neergeschoten. TOT DEN DOOD TOE. STOCKHOLM. 2 Oct. (D.N.B.) De verdedigers van Stalingrad worden volgens een bericht van United Press uit Moskou door de Krasnaja Swesda opge roepen tot den dood toe te strij den. Het orgaan van het Roode leger schrijft: er is geen andere uitweg meer. er is geen moge lijkheid voor den terugtocht. De vijand moet tot iederen prijs Afgeslagen worden. Uitwisselen van oorlogsgewonden DuitschEngelsche on derhandelingen. BERLIJN, 2 Oct. (D.N.B.) In de Wilhelmstrasse werd heden door buitenlaudsche journalisten de vraag gesteld hoe het staat met de Duitsch-Engelsche onderhande lingen over de uitwisseling van ernstige oorlogsgewonden. Hierop werd geantwoord, dat inderdaad sinds eenigen tijd de onderhande lingen weer op dreef gekomen zijn Zij worden thans door bemiddeling van Zwitserland gevoerd. Bij de eerste zonder succes verloopen po gingen in deze kwestie tot een ac toord te geraken, waren de Ver. Sthten ingeschakeld, die zich toen nog niet in oorlog bevonden. Reeds enkele maanden geleden is^ er van Duitsche zijde op gewezen/ dat de destijds gevoerde onderhan delingen mislukt zijn door de om standigheid, dat Engeland bepaal de toezeggingen ten aanzien van de gelijktijdige uitwisseling van Duitsche ciyiele geïnterneerden la ter niet heeft, willen handhaven. Of deze kwestie bij de huidige on derhandelingeneveneens een rol speelt, valt uit'de verklaringen van bevoegde Duitsfche kringen niet op te maken. Dezelfde kringen ont houden zich ook van een eindoor deel over het verloop van deze on derhandelingen en beperken zich ertoe te verklaren, dat de resulta ten daarvan niet beschikbaar zijn. niet naar mekka. BANGKOK, 2 Oct. (D.N.B.) De Britsch-Indische regeering maakt be kend, dat zij dit jaar geen pelgrims tochten naar Mekka overzee zal orga- niseeren. De regeering is zich ervan bewust, dat deze aankondiging een groote teleurstelling voor de Moham medanen zal beteekenen. In Indische kringen alhier verklaart men, dat de reden voor dezen maatregel gelegen ih in het gebrek aan schepen. Naar aanleiding van den dood van kapitein Marseille. waar van in het Duitsche weermachts bericht van Donderdag melding is gemaakt, geven de Duitsche bladen enkele bijzonderheden uit het leven van den in Noord- Afrika gesneuvelden Duitschen vlieger. Marseille werd in December 1919 te^Berljjn gebdren en was dus op enkele maanden na 23 jaar oud. In luchtgevechten bo ven Engeland behaalde hij zijn eerste zeven overwinningen in de lucht. B^in 1941 werd hij Hoffmann-Stapf-Pax Holland m. naar Afrika overgeplaatst, waar hij reeds in Februari zijn 46ste overwinning behaalde. Hij werd tot eersten-luitenant bevorderd en werd na zijn 75ste overwin ning begin '42 door den Führer onderscheiden met het eiken loof van het ridderkruis van Het ijzeren kruis. Elf dagen la ter behaalde Marseille zijn hon- derste overwinning, waarvoor hij het eikenloof met de zwaar den ontving. Zijn 125ste over winning behaalde de vlieger op 2 September, waarop hem de briljanten bij het ridderkruis als hoogste onderscheiding wer den verleend en hij tot kapitein werd bevorderd. Zooals het weermachtsbericht reeds meld de. had Marseille thans in lucht gevechten in totaal 158 Britsche tegenstanders neergeschoten. engelsche zelfcritiek. STOCKHOLM, 2 Oct. D.N.B.) De Britsche radiospreker Vernon Bartlett heeft aan het slot van zijn wekelijk- sche parlementsoverzicht voor de Lon- densche radio gezegd, dat het depri- meerend is te moeten constateeren, dat Engeland zich na drie jaar oorlog nog altoos niet volledig inspant voor den oorlog. TASCH MET F 1200.— VAN FIETS GESTOLEN. Dezer dagen liet een dame op den Heemraadsingel te Rotterdam haar fiets, eenige oogenblikken on beheerd staan. Toen zij terug kwam bleek een tasch, die aan het stuur had gehangen, en waarin 12 bankbiljetten van f 100.zaten, te zijn gestolen. r\E leiders der oorlogvoerende landen zijn in den loop van de huidige wereldworsteling meerma len voor hun volk getreden om rekenschap te geven. In de wijze waarop zij dat doen, is een ver schil, dat thans weer duidelijk in het licht is gesteld. Van Churchill is iedereen wel gewand, dat hij in zijn redevoerin gen het verleden voorbijgaat, hoogstens goedpraat zóó, dat nederlagen in overwinningen ver- keeren, zonder dat iemand ooit een Brit maar één stap grond heeft •zien veroveren voor het he den heeft hij geen tijd, maar voor de verre toekomst speelt hij liefst alle propagandistische troe ven tegelijk uit: de meest fantas tische en lugubere plannen worden ontvouwd al jaren lang en de wereld wacht nóg op ver wezenlijking. Eén is er slechts, die Churchill in rfietorische kunstgrepen even aart: .Roosevelt. Ook ten aanzien van diens beloften wacht men nog steeds op een zij het ook maar halve vervulling vooral wat de plannen aangaat ter verbeterine van de werel/3 waarvoor hij mét zijn democratische broeders er. voorgangers sinds 1918 den tijd heeft gehad, doch dezen onge- hruijkt liet voorbijgaan. IJ OF, anders zijn de woorden v^elke Hitier telkens tot zijn volk en tot de wereld. die hem begrijpen Svil, spreekt.-Het belo ven laat hij den tegenstander, riie daarmede tevreden schijnt en zon het spreekwoord „Veel beloven •era." waar maakt. De Führer kan steeds open en eerlijk voor zijn volk treden en een trotschen te rugblik geven, waarin de meest eer- en succesvolle daden liggen besloten. De Woensdag in het Berlijnsche Sportpaleis utigesproken rede is hiervan weer ^t zooveelste bewijs, Hitier kon ook ditmaal rustig en verzekerd spreken tot een volk, dat tevreden is over de resultaten welke zijn behaald. De Duitsche soldaten, overwinning na over winning behalend, blijven gestadig opmarcheeren naar de eindzege. En in het vaderland staat een aaneengesloten thuisfront, dat den soldaat 't strijden mogelijk maakt. Het gemeenschapsgevoel wordt met den dag inniger, de band van trouw nauwer aangehaald en zoo al Duitschland door deze innerlijke krachten èn den steun der hond genoten slechts g e e s t e 1 ij k versterkt wordt, dan heeft Hitler geen twijfel gelaten over de e c o- tv-o m i s c h e verbetering, die evenzeer te constateeren valt.. De minister van "Rnit'4«Tnudsr,he Zaken Von Ribbenfrop gaf dezer dagen reeds een overzicht over welk potentieel Duitschland in de. Sovjet-Unie de beschikking heeft gekregen. De Führer onthulde thans wel1" "e" i soms onmiddellijk aehter het front verricht, wordt om landbouw en in-, ;ndu=trie van de bezette felvoden in >iet Dosten weer op gang te brengen ,-vn e.«-««M«U:TV«r» hé»- lèn of aan te leggen, om trnnsnort mogelijk te maken en 7.00 Duitsch land te laten profiteeren van het „Een revolutie, die komen moet" Verklaringen van Bisschop van Bradiord. STOCKHOLM, 2 Oct. (D.N.B.) Bisschop Blunt van Bradford heeft in een rede voor de socialistische unie van de universiteit te Leeds vier punten opgenoemd voor „een revoiutie, welke komen moet" en de invoering geëischt van het ge meenschappelijk bezit in de indu strie, zoo meldt de Britsche berich tendienst. De Bisschop verklaarde: „Of de revolutie in een golf zal komen, zooals in Rusland het geval is ge weest, of langzamerhand, dat weet ik niet. Wij in Engeland zijn ge wend, de dingen langzamerhand te laten komen. Zou de revolutie langzamerhand ontstaan, dan voor zie ik vier dingen: y 1. Een beperking der dividenden. 2. Het instellen van industrieraden. 3. Een hervorming van het sy steem der landverpachting. 4. De nationalisatie van onze ge- heele groote industrieele hulpbron nen. Het schijnt mij noodzakelijk, dat alle vier punten verwezenlijkt wor den, wanneer wij de onverdiende armoed v^illen afschaffen. Ik ge loof niet, dat iets in staat zou zijn om een revolutie van dezen aard vollediger en met meer succes door te voeren dan een ware herleving van den godsdienst. 100.000 Vrouwen BERLIJN, Oct. (V.P.B.) De Deutsohe Reichsbahn, de grootste verkeersonderneming ter wereld, die bij het uitbreken van den oorlog over een personeel van cir ca een millioen personen, grooten- deels mannen, beschikte, heeft tij dens den oorlog ook vele vrouwe lijke hulpkrachten aangesteld. Op; het oogenfblik dragen ongeveer 100.000 vrouwen de blauwe uni form van de Reichsbahn en. haar aantal" neemt nog onafgebroken toe. Zij zijn werkzaam als conduc trices, goedèrentreingeleidstere, treingeleidsters enz. Óok óp de stations is de vrouw werkzaam, niet alleen achter de loketten, maar ook als perronchef. De Reichsbahn heeft voorts vrouwe lijke chauffeurs in dienst, zoowel voor passagiers- als goederenver keer. In de locomotievenloodsen vindt men tegenwoordig ook al vrouwelijke poetsers. Voor be scherming tegen ongevallen, als mede voor vrouwen- en moederzorg wordt in vollen omvang door de Reichsbahn gezorgd. Oude man vermoordde kloosterzuster Gisterochtend werd het tehuis voor ouden van dagen te Dussen in rep en roer gébracht door een vreeselijke ontdekking van een der zusters, die bij het betreden van de kamer van den ongeveer 70- jarigen verpleegde A. A. haar mede-zuster Dolfina ontzield op den grond vond liggen. Onmiddel lijk werd de marechaussee ge waarschuwd en bij het ingestelde onderzoek bleek, dat de verpleeg de A, toen de zuster hem het ont bijt bracht, haar onverwacht heeft aangevallen en den hals af gene den. De oorzaak van de-zen moord moet waarschijnlijk gezocht wor den in ontevredenheid van den ouden man over zijn behandeling. De dader is gearresteerd en ge vankelijk naar 's-Hertogenbosch overgebracht, waar hij is ingeslo ten. Het slachtoffer, Zusier Dol fina, is 56 jaar en heet m de we reld mej. J. de Korver. MaanMaan op vanavond om onder 0.13 1cnn 10 Oct 19.15 uur V.M. IU VCbv -JV1. N.M. tot morgenochtend 24 Oct. •17 Oct. mr AA 1-NoV. EK. 7.44 uur L.K. Zondagavond om Maan |J uur Maan op onder 1.07 tot Maandagochtend 16.46 7.46 uur machtige opbouwwerk in oorlogs- tüd. 2^00 was Hitiers rede een ge- ^tuigenis van verrichte daden, Maar ook van den wil van. het Duitsche volk deraeifden weg te blijven volgen tot de eindoverwin ning. In Engeland en de Vereenigde Staten gaat bijkans geen dag voor bij of er wordt een of ander toe komstplan ruchtbaar gemaakt hetzij over de vorming van een zooveelste front of over hetgeen men na den oorlog voor heeft met Duitschland en zijn bewoners. Toekomstplannen in dezen zin behoeft de.Führer zijn volk niet voor te houden. Dat wéét,, dat in zijn land slechts de daad spreekt. Hitier en dat was wel de diepste zin van zijn rede houdt zich eveneens liever aan de daad^ die feiten oplevert: van de een wording van het nationaalsocialis- fische Duitschland tot aan den huidigen, machtigen opbou^w dicht achter de helden, die aan het. Öost front de toekomst van Europa vei lig stellen. Jr. BINNENKORT RUNDVET OP BON 53 VAN DE BOTERKAART. Op de bonnen „53" van de bo- terkaart, welke geldig zullen zijn gedurende het tijdvak van Maan dag 19 Oct. 1942 tot en met Vrijdag 30 Oct. 1942, zal desgewenscht rundvet verkrijgbaar zijn. Per tweetal bonnen zal men 200 gram rundvet kunnen betrekken. Zij, die rundvet wenschen te ontvangen, dienen de genoemde bonnen, bij 1 hun slager in te leve ren, desgewenscht tegen ontvangst bewijs, in het tijdvak van Woens dag 7 tot en met Zaterdag 10 Oct. 1942. Zij, die gedurende bovenge noemd tijdvak bon 53 niet bij hun' slager hebben ingeleverd, kunnen daarop geen rundvet betrekken, doch uitsluitend de artikelen, ter verkrijging waarvan deze bon na der zal worden aangewezen. Uiteraard mag eerst een aan vang worden gemaakt met de af levering van het rundvet op 19 October 1942. De aandacht wordt er op geves tigd, dat het in sommige gevallen, in verband met den korten bevoor radingstemlijn, mogelijk kan zijn, dat niet onmiddellijk met ingang van 19 Oct. het vet kan worden afgeleverd, doch dat dit eerst in den loop van de periode zal kun nen geschieden. Doodvonnissen voltrokken 's-GRAVENHAGE. 2 Oct. Officieel wordt bekend ge maakt: Het doodvonnis tegen de door het Deutsche Obergericht in het bezette Nederlandsche gebied op 5 September veroordeelde Franciscus Adolf Kolder. Klaas den Braven. Gerard Schüur- mann en Leendert Roodenburg is heden met den kogel voltrok ken. daar de rijkscommissaris geen gebruik had gemaakt van zijn recht van gratie. De genoemden hadden com munistische actie gevoerd en getracht de Nederlandsche be volking tegen de bezettings macht op te ruien. .SPORTWEDSTRIJDEN NATIO NALE JEUGDSTORM-HIT- LERJUGEND TE BREDA. 's-GRAVENHAGE. 2 Oct. Zon dag 4 October zullen sportwedstrij den worden gehouden in het sport park te Breda tusschen* het gewest Brabant van'den Nationalen Jeugd storm en de Hitlerjugend. Het programma luidt: Zaterdag 3 October te 18.15 uur: taptoe op de Gro'ote Markt te Breda en toespraak van den stafleider van den Nationalen Jeugdstorm, opper- banheer Quispel. Zondag 4 October te tien uur: aankomst van de deelnemers en marsch van de Groote Markt naar het Sportpark. Hierna eenpansmaal- Uld van 13.30 tot 16.45 wedstrijden. 18.15 uur eeremarsch op de Groote Markt te Breda. Slechts f20.- per week Slechts f 20.per week bedroe gen de inkomsten van een gezin met zeven gezonde kinderen bene den de' elf jaar. Ledikantjes en bed- degoed konden niet worden aange schaft. zoodat drie en vier kinderen tezamen in een bed sliepen. (Dit is nog niet eens het sterkste staaltje, dat aangehaald kan worden). .Met geld van de winterhulp kon hierin verbetering gebracht worden. Winterhulp moet dit geld weer op haar eigen beurt ontvangen van on ze eigen volksgenooten. Bedenk dit. als U straks weer gevraagd wordt te offeren. Winterhulp vraagt met uw vestzakje, doch Uw hart. AANMELDING VROUWELIJK KADERLID JEUGDSTORM. ^Meisjes in den leeftijd van 18 tot 25 jaar, die het als een taak voe len mede te werken in den Jeugd storm, kunnen zich hiervoor nog melden tot 10 Oct. 1942. Voor ieder meisje, dat den nieu wen tijd begrijpt is het een mooie en grootsche opgave jeugdleidster te zijn' en zoodoende mede te wer ken aan de vorming van onze meisies tot flinke vrouwen, die zich bewust zijn van hun taak in huis en volksgemeenschap.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1