NOORD-HOLLAND Hermann Goering spreekt tot zijn volk Het Duitsche volk zal niet hongeren DE FUHRER DAGBLAD VOOR Slechts één man verantwoordelijk: r- Verduister Men koope geen rijwielbanden vervaardigd uit oude autobanden UitR.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebuxeaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen), - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tarief. Gewone'advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11919 4 Dagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar MAANDAG 5 OCTOBER 1942 GOERING's „PRIVÉ-BEZIT" BERLIJN, 4 0^, (D.N.B.) In 't Sportpalast heeft Zondag Rijks maarschalk Hermann Goering ter gelegenheid van den dankdag voor dfen oogst hooge onderscheidingen uitgereikt aan boeren en landarbei dersleiders, wie zich bijzonder ver dienstelijk hebben gemaakt voor de verzekering van de voedsel vrijheid yan Duitschland en Europa. Dr. Göbbels nam deel aan deze betooging. Staatssecretaris Backe verwelkomde Goering en verklaar de, dat de laatste maanden na den zwaren winter den groei en den oogst buitengewoon hebben bevor derd en zoo de hoop van den vijand hebben vernietigd Duitschland door den honger op de knieen te kunmen brengen. Zonder 't dappere optreden van het landvolk zou dit succès niet mogelijk zijn, geweest en twee verdienstelijke mannen uit hun gelederen heeft de Führer on derscheiden met het ridderkruis, dat bij het kruis voor oorlogsver- dienste behoort. De Rijksmaarschalk. Toen nam de Rijksmaarschalk het woord Wij bevinden ons aan bet begin van het vierde oorlogs jaar en kunnen derhalve de feesten der natie niet meer op de manier en in omvang van vredestijden vie ren. Bij deze qiterst zware worste ling van het Duitsche volk bestaat er voor ons allen slechts een plicht, namelijk voortdurend te strijd jrj <:n te werken. Hij zou het Duitsche .volk openhartig uiteenzetten o welke voedeelbasis het voor het komende jaar kan rekenen. Daarop bracht Goering namens den Führer dan aan allen, die in zwaren ,onvermoeiden arbeid er toe hadden bijdragen, dat ondanks alle onguhstrge weersomstandig heden een oogst kon worden bin nengehaald, die veel beter was dan aanvankelijk na den derden ijs- kou den winter mocht worden ge hoopt. Van de vreeselijke ervaringen uit den wereldoorlog, aldus Goering, heeft mij steeds het schrikbeeld der blokkade voor oogen gestaan en derhalve zijn tijdig de noodtge .voorraden gevormd, waardoor de oogsttekorten, veroorzaakt door de beide eerste strenge winters, wer den opgevangen. Toen nu in den afgeloopen, derden winter weer vortschade in tot dusver ongekenden omvang optrad, dreigde hei gevaar, dat de volgende oogst niet gehaald kon worden, zoodat de rantsoenen moesten worden verminderd. Met de zoogenaamde blokkade yan den vijand hebben deze moei lijkheden niets te maken gehad. Genoemd besluit is mij zeer' zwaar gevallen. Men- kan thans te gerus ter over de moeilijkheden spreken, daar zij overwonnen zijn en in het geheel niet kunnen terugkeeren. Bezet gebied en sluikhandel. Omtrent de voedselpositie in de bezette gebieden verklaarde Goering, dat weliswaar daar in de propaganda dikwijls offi cieel wordt gesproken van een zeer moeilijke voedselpositie, maar dat het daar in werkelijk heid lang niet zoo erg geweest is* Weliswaar zijn ook daar bonnen ingevoerd, maar wat men daar krijgt, te maar een extraatje en men voorziet zich daar in hoofdzaak via den sluik- handeL Duitsche arbeider gaat vóór. Dientengevolge is bij mij hèt onwrikbare beginsel ontstaan, waaraan onomstootelijk wordt vastgehouden: in de eerste plaats en bovenal' komt bij de voeding het Duitsche volk. Ik ben er sterk voor, dat in de on der onze hoede genomen ge-: bieden de bevolking geen hon ger lijdt; als evenwel door maatregelen van onze tegen standers moeilijkheden ontstaan dan moeten allen het weten: als er gehongerd wordt, dan in geen geval in Duitschland. De Duitsche arbeider en degene, die in Duitschland werkt, wordt qua voeding van allen het best voorzien, dat moet onomstoo telijk vaststaan. Ondanks alle veroverde gebie den blijft evenwel de oogst van het eigen vaderland beslissend voor de voorziening. Duitschland be vindt zich thans in de gelukkige omstandigheid, dat de geheele Duitsche weermacht, aan welk front zij ook staat, uitsluitend door de veroverde gebieden wordt ge voed en verzorgd, zoodat de va- derhmdsche oogst het volk ten goede kan komen en nog in toe nemende mate uit-de veroverde gebieden aanvullingen komen. Hot Kerkmis een extraatje. Nu Ik den oogst beter kan over zien, Jmb ik staatssecretaris Backe verzocht voortaan te zorgen, dat in streken met luchtgevaar het vleesch nog met 50 gram wordt vermeerderd. Thans reeds wordt er ijverig aan gewerkt het Duitsche volk met Kerstmis een heel bijzon der extraatje aan vleesch, meel en zoo mogelijk ook andere kostelijke dingen te kunnen geven. Van nn af krijgt voorts iedere Duitsche sol daat van den eenvoudigste tot aan den veldmaarschalk, als hij met verlof is, bij het overschrijden van de grens in opdracht van ilen Führer een pak cadeau met een kilo meel, een kilo erwten of boo; nen, een kilo suiker, een pond boter en een groote houdbare worst. Hij krijgt dit niet voor zichzelf, want hij heeft er geen behoefte aan. Dit pak te bestemd voor de zijnen thuis Vetpositie. Omtrent de vetvoorziening ver-' klaarde Göring, dat de geheele raapoogst door de vorst mislukt is. De Duitsche soldaat heeft in Bus- land de ^gebieden veroverd, die hiervoor compensatie kunnen ge ven, waar kilometers ver, waar 't oog maar reikt, het eene veld inet zonnebloemen zich rijt aan het an dere. En zonnebloemenolie is nog beter dan onze raapolie. Ook hier zaldus binnenkort een compensa tie voor het Duitsche volk worden gevonden. De aardappeloogst overtreft alles wat maar ooit op Duitschen bodem is geoogst. Omtrent de bewering van den tegenstander, dat de stemming onder het Duitsche volk zoo siecht was, dat men het voor den winter iets had moeten geven om het Dnitsche pantser-vernietingingstroe- pen tijdens straatgevechten in het brandende Stalingrad? PK Herber-PBZ-R-P H m. J. De strijd aan het Terek-front. In harde gevechten veroveren de Duitsche pantsertroepen een aan den Noordelijken oever van de Terek ffelegen plaats. PK Wittmaack-Transo-F-P H m rustig te houden, verklaarde de bewindsman: ik kan tot onze te genstanders slechts zeggen, dat dit zoethoudertje gedurende den lieelen oorlog gehandhaafd blijft en zelfs nog wordt vergroot. Ik zou het een misdaad vinden, thans het Duitsche volk iets in uitzicht te stellen, waarvan ik niet zeker weet, dat ik het" kan houden. Geheraal Wirwar Het moeilijkste is ook in de voedselvoorziening overwonnen. Van nu af zal het voortdurend be ter worden. Dit is nog slechts een kwestie van organisatie. Maar Generaal Wirwar is niet bij ons in dienst, maar bij die daar ginds (vroolijkheid en bijval). In 't Onsten. De Russen hebben alles verbrand wij zullen weer opbouwen: slachte rijen, manneladefabrièken, biscuit fabrieken enz. dat alles was er immers, eieren, boter en meel in ongelooflijke hoeveelheden. Wij moetqp het slechts,, ter plaatse op de juiste manier verwerken en ik hoop, dat volgend jaar dan de pa- ketten komen. De beste gebieden hebben wij den Russen ontnomen. Wij wisten wel wat we deden en hebben ge nomen, wat doelmatig was. Eens zal men inzien hoe noodzakelijk deze strijd is. Het was niet uit te houden onze vreeselijk nauwe be huizing. Dat Was geen kwestie van oorlog en vrede, blokkade of geen blokkade. Ook in vredestijd- zou het op den duur onmogelijk zijn geweest het Duitsche volk te voeden. Wij moes ten uit debenauwing uit. Waardeerende woorden sprak de rijksmaarschalk over de houding van het Duit&he volk, die van dien aard is geweest, dat men slechts in enkele gevallen heeft moeten ingrijpen. De zwendelaars en woekeraarstypen uit de laatste jaren van den wereldoorlog zijn er thans nauwelijks en waar zij zijn, worden zij snel -opgeruimd. Op oorlogszrwendelarij en -woeker staat de galg. Waardeering voor mijnwerkers Op het gebied yan de grondstoffen is de toestand even gunstig als bij de voeding. De opgeslagen voorraden heb ben gestrekt tot nieuwe bronnen be reikt waren. Steenkool, en Ijzer bezit Duitschland zelf* in voldoende mate, daarbij zijn nog ontzaglijke hoeveelhe den veroverd. IJzer en steenkool moe ten echter eerst diep uit den grond gehaald worden en met dezen arbeid verricht de mijnwerker het zwaarste werk, dat er bestaat. Uit waardeering voor zijn prestatie heb ik vandaag be sloten een verordening te onderteeke- nene die den mijnwerker speciale voordeelen verleent voor zijn gewel dig werk. Hij moet met zijn loon aan het hoofd komen van alle beroepen eri zijn zware v/erk moet volgens het pres tatiebeginsel erkend en gewaardeerd worden. De slachtoffers van de laffe vijan delijke luchtaanvallen, zoo zeide de rijksmaarschalk, moeten groote beper kingen van hun persoonlijke vrijheid op zich nemen De leiding weet hun offers en hun leed volledig te waar- deeren. De tegenstanders kunnen zich niet schoonpraten met te zeggen, dat zij industrieele doelen op het oog heb ben gehad, wanneer zij weerlooze woonwijken met hun bommen vernie tigen. „Wij hebben", aldus Goering, met krachtige stem, „órigineelé beve len in handen. Zoo heeft b.v. een En- gelsche- luchtgeneraal zijn vliegers be velen gegeven, waarin gezegd wordt, dat niet de oorlogsindustrie het belang rijkste is, maar de vernieling van de woonwijken. De terreur voor de Duit sche bevolking, het neerwerpen van bommen op vrouwen en kinderen is voor dezen heer dus het beslissende. Zij kunnen er zeker van zijn, dat alles, wat voor menschen mogelijk is aan in spanning, in het werk gèsteld zal wor- Vijand wijkt in Stalingrad Winst in den Kaukasas HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 4 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der Weermacht maakt bekend: In het Noordwesten van den Kaukasus zijn verscheidene bosch stellingen en gevechtsinstallaties ondanks hardnekkigen vijandelijk ken tegenstand genomen. De lucht macht bestreed nog voor de eigen voorhoede vijandelijke t kolonnnes en troepenconcentraties. Ten Zui den van de Terek werden de als vesting .versterkte, taai verdedigde steden Elkotowo en W'erchnij Koerp stormenderhand genomen. In het Noorden van Stalingrad is de vijand opnieuw in zware ge vechten uit versterkte blokken hui zen en versterkte stellingen gewor pen. Sterke groepen vliegende ar tillerie en luchtdoelgeschut der luchtmacht steunden hierbij de for maties van het leger. Andere vlieg tuigen zetten de verplettering van Sowjet-etappeverbindingen voort. Een vrij groot aantal vijandelijke transporttreinen wqrd vernietigd, een motorschip op de. Wolga in den grond geboord. Nachtelijke bomaanvallen waren gericht op vliegvelden en artillerieconcentra ties der bolsjewisten ten Oosten van de Wolga. In den middensector hebben stormtroepen succesvolle onderne mingen ten uitvoer gelegd. Ten Zuidoosten van het Ilmen- meer heeft een eigen aanval nieu we vorderingen gemaakt. Op de plaats, waar Duitsche pa trouillevaartuigen in het nachtge vecht van 1 October aan de Neder- landsche kust Britsche snelbooten in den grond hadden geboord, heb ben beveiligingsvaartuigen temid den van een massa wrakstukken drie Britsche officieren en twaalf man gevangen genomen. Op het gebied der Friesche aardewerkfabricage heeft Workum een zeer goeden naam, speciaal betreffende het handsnijwerk. Op een roteeren- de schijf wordt het aardewerk met de hand gedraaid. Polygoon-Sagers-Pax Holland m den om in den toestand van deze slacht offers van den oorlog uit d^lucht hulp te brengen. Het zwaartepunt van den strijd, ook van het luchtw&pen, ligt op het oogenblik echter in het Oos ten. Wanneer Churchill bluffend heèft verteld, dat hij lederen nacht een pleiziertocht door duizend vliegtuigen boven Duitschland zal laten maken, dan. moet daarop ge antwoord worden, dat hij nog nooit vluchten in dien omvang heeft on dernomen en er ook geen onderne men zal. Overigens komen hem de- zé „pleiziertochtjes" zoo duur te staan, dat hij zich reeds beperkin gen heeft opgelegd. Ons luchtaf- weerwapen wordt verder zeer ver groot en het zal steeds beter schie ten met behulp van nieuwe, betere instrumenten. De nacht jagers wor- k den over het geheele Duitsche rijk vrebreid. Wanneer in het Oosten de tegenstander neergeslagen is, dan spreken wij elkander goddank in Engeland weer. Ik zal er zelf zorg voor dragen, al dus de Rijksmaarschalk, dat terstond groote opslagplaatsen worden gevormd waaruit terstond voo rde uit de lucht getroffenen geput kan worden. Ik heb in alle voor mij toegankelijke landen zonder rekening te houden met de kosten voorraden in ontzaglijken om vang opgekocht, opdat degenen, die vandaag alles verliezen, morgen ten minste het noodige terugkrijgen. Goerings bezit.... Met spot en hoon wees Goering ook de door de tegenpartij uitge strooide geruchten van de hand. welke ten doel hebben het vertrou wen in de Duitsche leiding te on dermijnen en verklaarde vervol gens. dat men zich na den Feuhrer ook uitvoering met hem zelf heeft bezig gehouden en o.m. beweerd heeft, dat niet alleen het geheele bezit van de Hermann-Goering-wer. ke. maar ook de Duitsche lucht vaartindustrie en tallooze ..onder de hand" opgekochte fabrieken in de nieuwe bezette gebieden zijn parti culier eigendom zijn. Hij is dus fei telijk de rijkste man en heeft thans ook uit buitenlandsche bron verno men. dat hij een belangrijk deel van zijn rijkdommen als voorzorgs maatregel naar het buitenland heeft overgeschreven. Laat men mij slechts zeggen, waar deze rijkdommen in het buitenland zich. bevinden, opdat ik ze te pak ken kan krijgen. Ik zou gaarne het grootste deel daarvan ter beschik king stellen van het Duitsche volk. Eén man verantwoordelijk. Vervolgens sprak de rijksmaar schalk een critische beschouwing uit over de leiding der tegenpartij en haar wansuccessen. Kort vermeld de hij Churchill en den ..chef com- mander" van thans. Roosevelt. waarna hij Stalin den belangrijk ste noemde van het driespan, die zijn leidingstaak echter meestal kort en bondig met een schot in den nek afhandelt. Rijksmaarschalk Goering constateerde daartegenover dat aan Duitsche zijde de persoon en het veldheersgenie van den Fuehrer en organisator vaif de Duitsche weer macht alleen de groote. duidelijke strategische richtlijnen, grondsla gen en bevelen voor de oorlogvoe ring geeft. Verantwoordelijk is steeds uitsluitend en alleen de Fueh rer en niet degenen, die aan zijn zijde staan hem helpen zijn ge dachten in bevelen om te zetten en er zorg voor dragen dat deze beve len naar de troepen doorgegeven worden. In Duitschland draagt nie mand de verantwoordelijkheid, die in het halfduister staat, maar uit- Kerkelijke en religieuze pers V 's-GRAVENHAGE, 5 Oct. Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten afdeeling perswezen deelt mede: N Alle drukkers en/of uitgevers van kerkelijke en religieuze 'periodie ken in den meest uitgebreiden zin des. woords (dus me'dedeelingen- bladen, parochiebladen, kerkelijke week- en maandbladen, zendings bladen, evangeljsatiebladen, jeugd bladen, Zondagssohoolbladen, enz.) moeten in verband met de papier- toewijzing voor of op 8.October 1942 aan de afdeeling perswezen van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, Prinsessegraoht 21. ka nter 12 te 's-Gravenhage, de vol gende opgaven verstrekken. a. Naam van h£ blad, b. omvang en verschijningsfrequentie, c. opia- ge. d. uitgever, e. drukker, f. hoofd redacteur (c.q. redacteur(en), g. op gave tot welke kerkelijke of reli gieuze groep het blad behoort Bij de opgave vermelden: inge volge beschikking van het departe ment van Volksvoorlichting en Kunsten, afd. P.W., nor 2709/S. De gevraagde opgaven moeten schriftelijk worden ingediend. Dus geen mondelinge opgaven of tele-. fonische mededeelingen. JEUGDIGE INBREKERSBENDE OPEREERDE OP KLAAR LICHTEN DAG. In de afgeloopen weken werden in het Gooi, en wel speciaal in La ren en Blaricum talrijke inbrakei, gepleegd, die alle plaats vonden op klaarlichten dag, terwijl de be woners slechts enkele uren afwezig waren. De Larensche politie heeft in de ze zaak spoedig klaarheid weten te brengen met het resultaat, dat twee der hoofdverdachten, nl. twee vijftienjarige jongens uit Bussum, achter slot en grendel gezet konden worden. Beiden hebben reeds een volledige bekentenis afgelegd. De eerste inbraak geschiedde bij den heer V. aan. het Raboes te La ren, waar alle levensmiddelen en gouden sieraden werden medege- nemen, de tweede bij mej. T. aan den oHtweg te Laren, waar levens- midqlen en gouden sieraden ter waarde van pl.m. f 1200 werden buitgemaakt. Voorts bekende de 15-jarige G. de J., dat hij, behalve de twee in braken, te Laren met den. 15-jari- op vanavond om onder 2.06 if\ 17.20 jooct 19.10 uur VM N.M. tot morgenochtend 24 Oct. 17Oct. m 4Q 1 Nov. e.k. 7.48 uur l.k. gen N.B., nog drie inbraken n ge pleegd had met den 17-jarigen E. B., die reeds voor een inbraak in Voorburg gepleegd* in Den Haag gedetineerd is en wel te Blaricum, ook op hen dag. Tevens heeft dit tweetal nog twee inbraken op zijn geweten te Bloemendaal en een te Bussum. In verband hiermede werden de beide helers P. v. d. B., en V. P. ie Bussum gearresteerd en inge sloten. De 15-jarige N. .,is ter beschik king gesteld van de Bussumsche politie, terwijl tal van gestolen le vensmiddelen zijn opgespoord en in beslag genomen. 's-GRAVENHAGE, 3 Oct. —Van wege het dep. van H. Nijv. en Sch. verzoekt men ons de aandacht er op te vestigen, dat, aangezien het verboden is rubber en rubberarti kelen te verwerken indien men daartoe geen vfergunning heeft van den directeur van het rijksbureau van rubber, allen, die rijwielban den vervaardigen van autobanden in overtreding zijn. Vergunningen voor het vervaardigen van dergel- lij ke banden worden niet gegeven. Het ligt in het voorriemen tegen overtreders streng op te treden. Het publiek dient er rekening me de te houden, dat genoemde ban den kunnen worden in beslag ge nomen en verbeurd verklaard. ROME, 4 Oct. (Stefani) Het weermachtbericht luidt als volgt: Aan het Egyptische front bedrij vigheid van patrouilles en kanon vuur. Viermotorige vijandelijke es cadrilles hebben in twee opeenvol gende golven Navarrino (Grieken land) gebombardeerd. Daarbij werd een vliegtuig door jagers neerge schoten. De vlievelden op Malta werden door onze toestellen her haaldelijk met brisantbommen ge troffen. Voor de schoorsteenvegers te thans weer een drukke tijd aangebroken. Een schoorsteen, die goed schoon is, geeft brandstofbesparing en beperkt het brandgevaar. J. A. Stevens-Pax Holland m sluitend en alleen de man in 't vrije licht in hoogste instantie de Fueh rer alleen, die verantwoordelijk is voor overwinning of nederlaag van de geheele weermacht en die ook niet schroomt deze verantwoordelijk heid te dragen. Voor de geschikt heid voor de leiding zijn niet meer zooals vroeger rang. stand, voorop leiding geboorte of leeftijd beslis send. maar uitsluitend en alleen de vereischte hardheid en doelbewust heid. Dezelfde discipline geldt voor allen, van den rijksmaarschalk tot den laatsten recruut. De generaal, die zijn militaire plichten niet na komt. wordt even meedoogenloos uitgeroeid, als de eenvoudige sol daat. die zijn plicht vergeet. Wat zou het lot van het Duitsche volk zijn. zoo ging de Maarschalk verder, wanneer wij dezen strijd niet winnen zouden? Het Duitsche volk zou vernietigd worden. Deze oorlog is niet de tweede wereldoor log. maar de groote rassenoorlog. Of de jood of de Germaan de wereld beheerscht. daarom gaat het in laat ste instantie De jood is het. die ons den strijd op Jeven en dood heeft aangezegd. Deze oorlog zal echter gewonnen worden, omdat hij gewon nen worden moet. En wij zijn ook onoverwinnelijk, zoolang wij een hecht granieten blok der Duitsche volksgemeenschap vormen. Denun ciaties heb ik steeds veracht, want zij worden uit afgunst geboren. Helpt liever elkander. De dapperheid van onze weer macht is een factor die onwrikbaar is. Wij hebben het recht optimisten te zijn. Zoo willen wij dan strijden voor ons oorlogsdoel en ons oorlogs doel luidt: de vrijheid van ons volk de grootheid van ons rijk en de veiligheid v^n onze toekomst, met een woord: „DuitsehlancL"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1