NOORD-HOLLAND Géén meisjes Zonderlinge toestanden DAGBLAD VOOR Nieuwe stellingen in KAUKASUS „tweede front" Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en AdministratiebureaajE: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HEL15ER: Kuningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariel. Gewone advertenties 11 ct. d. m.m. Bij contract, binnen een iaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11920 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DINSDAG 6 OCTOBER 1942 Hardnekkige huizengevechten VetOVetÓ. in Stalingrad Zware vliegtuigverliezen D voor den vijand 3 op 4 October een zeegevecht ge leverd met Britsche motortorpedo- booten. die door doeltreffend artil lerievuur verdreven werden. Bij de gevechten aan het Don- front is de commandeerende gene raal van een pantsercorps, generaal der pantsertroep Freiherr von Lan- germann und Erlencamp. drager van het eikenloof, bij het ridder kruis van het ijzeren kruis op 3 Oc tober in de voorste linie den helden dood gestorven. Zijde aan zijde met hem viel de commandant van een Hongaarsche divisie, kolonel Nagy. in den strijd om de vrijheid van Europa. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 5 Oct. Het opperbevel der weermacht maakt befkend: In het Noordwestelijk deel van den Kaukasus en ten Zniden van den Terek hebben Duitsche troepen gesteund door formaties van het luchtwapen, den vij and uil kazemat, en bosch stelingen geworpen. Ten Noord oosten van Mosdok werd het gros van een bolsjewistisch ca valerieregiment uiteengeslagen Verscheidene honderden gevan- genen werden binnengebracht. In de haven Toeapse hebben gevechtsvliegtuigen een Sowjèt tankschip van 7000 brt, bescha digd. In "den strijd om Stalingrad heb ben formaties infanterie en tanks in nauwe samenwerking met luchtstrijdkrachten voor den strijd op korten afstand in% hardnekkige huizen gevechten nieuwe deel en van het Noordelijke stadsgebied ingenomen. De bolsjewieken leden zware, bloedige verliezen; 9 tanks Werden vernield. Nachtelijke bom aanvallen werden gericht op bol sjewistische vliegvelden, artillerie stellingen en spoorwegtrajecten ten Dosten varixle Wolga. Bij vergeefsche ïtanvallen op het bruggeihoofd Woronesj verloor de vijand gedurende de beide laatste dagen 21 tanks. De eigen aanvallen ten Zuidoos ten van het Ilmenmeer hebben ook gisteren goede vorderingen ge maakt. Plaatsen werden bestormd en ingesloten vijandelijke strijd krachten werden vernietigd. Aan het front tusschcn de Bovcn- Wolga en het Ladoga-meer hebben' eigen stoottroepen een vrij groot aantal Vijandelijke kazematten en gevechtsposities vernield. Ook het luchtwapen heeft zijn aanvallen op vijandelijke kazemat ten. tanks en troepenconcentraties voortgezet. In de Finsche Golf werd een mijnenveger door bomtreffers beschadigd. In den strijd tegen'de Sowjetunie heeft de Duitsche marine in Septem ber op.de Zwarte Zee door motor- torpedobooten 24 schepen met teza men 42.000 brt., op de Oostzee een duikboot en een mijnenveger tot zinken gebracht. In het zelfde tijds bestek bracht het luchtwapen op de' Zwarte Zee. op de Wolga en op het Ladogameer 11 koopvaarders tot zinken en beschadigde 26 schepen, benevens een drijvend dok. Aan oorlogsvaartuigen werden een ka nonneerboot. een torpedoboot. een mijnenveger en een bewikingsvaar- tuig in den grond geboord. 2 mij nenvegers, 3 kanonneerbooten en 4 bewakingsvaartuigen werden ver nietigd. Voor de Nederlandsche kust heb ben mijnenvegers in den nacht van Italiaansch Weermachtbericht ROME. 5 Oct. Het Italiaansche weermachtbericht nr. 861 luidt als volgt: ..Gisteren was het aan het geheele front in Egypte kalm. Düitsche ja gers schoten in luchtgevechten bo ven Malta een Spitfire neer. De torpedojager Libra onder bevel van den luitenant-ter-zee 1ste klasse Carlo Brancia di Apricena heeft een vijandelijke duikboot tot zinken ge bracht. Nederlander ter dood veroordeeld Wegens verboden bezit van wapens. 'S-GRAVENHAGE, 5 Oct. De Nederlander Voitus van Hamnie is bij vonnis van het Duitsche Hooggerechtshof in de bezette Nederlandsche ge bieden dd. 3 October 1942 we gens verboden bezit van wa pens ter dood veroordeeld. VUn Hanftie heeft in strijd met alle oproepen tot inleve ring van de wapens twee pi stolen en een vrij groote hoe veelheid munitie nog in Mei van dit jaar tot zich getrok ken en in zijn bezit gehouden. Bij zijn arrestatie werd bij hem nog een aantal anti-Dnit- sche geschriften gevonden. Voorts heeft hij in zijn wo ning een van een vervalscht persoonsbewijs voorzienen jood ongeveer drie weken verbor gen gehouden/. Hef vonnis vormt een nieu we, ernstige en dringende waarschuwing ,aan allen, die er zich ondanks de steeds weer gegeven waarschuwin gen en aanwijzingen nog steeds niet bewust zijn, dét zij alleen reeds door het lou tere bezit van een vuurwapen hun letan op het spel hebben gezet. Roosevelt opper-legerleider Uit Lissabon wordt het volgende ,aan de „Parïser Zeitung" geseind: Generaal Marshall,- ohef van den Amerikaansohen generalen staf, is van zijn functie als oppenbevelheb" her van het Amerikaansche leger ontheven en tot inspecteur-gene raal van het leger benoemd. De bevelen betreffende de mili taire operaties zullen voorlaan uit gaan van den president der V.S. De ..Pariser Zeitung" vestigt er de aandacht op, dat Roosevelt, na zioh op economisch en financieel terrein een dictatoriale macht te 'hebben doen toekennen, zioh thans voorbereidt een ware dictatuur uit te oefenen op militair gebied. Het. schijnt, dat Roosevelt dien tengevolge juist het tegenoverge stelde van plan is van hetgeen president Wilson gedurende den wereldoorlog heeft gedaan, die zijn rrtaoht overdroeg aan generaal Persihing. Bij Salomoos-eilaodea wordt zwaar gevochten TOKIO, 5 Oct. (D.N.B.) De woordvoerder dor marine, admi raal Hiraide heeft medegedeeld, dat op het oogenblik in het Zuid westelijke deel van den Stillen Oceaan, vooral bij de Salomons eilanden zware gevechten aan den gang zijn. In welingelichte kringen alhier hecht men aan deze verklaring van Hiraide groote waarde. Men verwacht communiqués van Het Keizerlijke hoofdkwartier over het resultaat van deze gevechten. Hi raide heeft als verliezen van den vijand „verscheidene Amerikaan- sche vliegtuigmoederschepen, m^er dan 10 tranportschepen en meer dan tien andere vaartuigen" ge noemd. HERRIOT NIET IN CONCENTRATIEKAMP. VICHY, 5 Oct. (Interinf) De Engelsche bewering, dat Hefriot naar een soort concentratiekamp gebracht is, wordt in bevoegde kringen te Vichy niet bevestigd. Men verklaart integendeel, dat Herriot zich in een soort huisar rest bevindt, dat hij doorbrengt op zijn landgoed in de buurt van Lyon. Stahn eischt Volledig... en op tijd Stalin heeft volgens den Brit- schen nieuwsdienst voor Henry Cassadv,- den vertegenwoordiger van „Associated Press" te Moskou, eenige vragen beantwoord. De eerste vraag luidde „Op welke plaats komt naar de opvatting der Sowjet-Unie bij den tegenwoordi- gen stand van zaken de mogelijk heid van een tweede front?" Sta lin antwoordde: „Deze mogelijkheid neemt een zeer belangrijke plaats in; men zou zelfs kunnen zeggen: een plaats van den gersten rang." De tweede vraag luidde: ,.In welke mate werkt-de hulp der •Geallieerden als een offensief en wat kan ter vergrooting en verbe tering daarvan worden gedaan?" Volgens de Deutsche Ztg. I. d. N.", waaraan dit bericht wordt ontleend, antwoordde Stalin hier- op: „Vergeleken met de hulp, die de Sowjet-Unie aan haar bondge- nooten verleent door het feit, dat zij de voornaamste strijdkrachten der Duitsche legers verre houdt van Een overzicht tijdens de rede van den Leider der Nationaal Socialis tische Beweging der Nederlanden, Ir. A. A. Mussert. ter gelegenheid van de viering van het Oogstdankfeest door de N.S.D.A.P. en N.S.B. hl de zaal van den Dierentuin te Den Haag, die door talrijke Duit sche- en Nederlandsche autoriteiten werd bijgewoond. Stapf-Borrius-Pax Holland m die bondgenooten, is hud hulp voor de Sowjet-Unie weinig doeltreffend Ter bereiking van een werkelijke verbetering Is het dringend noodig, dat de hulp volledig en op tijd wordt verleend." Naar aanleiding van een derde vraag betreffende den stand v .d. Sowjet-bewapeningscapaciteit en. den Sowjettegenstand verklaarde Stalin tenslotte dat deze capaciteit ondanks de Duitsche successen nog altijd groot was en" verhinder de dat de strijdkrachten der As- mogendlheden de wereld bëheer- sc'hen. Naar uit Tsjoengking wordt ge meld, heeft Will'kie voor journalis ten aldaar verklaard, dat hij een „onmiddellijk groot offensief" van Engeland en (Je Vereenigde Staten noodig acht. De Chineesche pers publiceert deze verklaring in grooten onmaak. Anderzijds meldt de „Daily Ex press" uit Tsoengking, dat Wen- dell Willkie aldaar in antwoord op een vraag van journalisten over de mogelijkheden en de kansen van een tweede front in Azië heeft verklaard: „Ik wil niets meer over de vorming van een tweede front hier of waar dan ook hooren." Overigens heeft Willkie nog wel eenige bijzonderheden medegedeeld over zijn onderhoud met Stalin. Naar de „Daily Express" liierovqr uit Tsjoengking verneemt, liepen de besprekingen voor het grootste deel over militaire aangelegenhe den van een zeer geheimen aard, waarover Willkie dan ook niets kon ,meedeelen. Toch was hij wel in staat te. verklaren, dat Stalin nem openhartig en. bevredigend op alles antwoordde. Zoo had Stalin b.v. gezegd, dat de Duitschers met hun opmarsch in Zuid-Rusland tot de Wolga de Sowjet-Unie een vreeslijken slag hebben toegebracht. Stalin had voorts een dringend beroep op de Geallieerden gedaan om hun laatste hulnbronnen met den grootsten spoed in exploitatie te brengen. Als de* wil er was, kon den hindernissen ook worden over wonnen. Willkie moest den Ameri kanen maar zeggen, dat de Rus sen alles kunnen gebruiken wat in Amerika word*t geproduceerd. Sowjet-Rusland zou voor alles wat het kreeg in de hoogste mate dankbaar zijn. Stalin bad Willkie evenwel aan geraden. den nood *van Rusland maar niet in te schrille kleuren af te schilderen, als er gevaar mocht bestaan, dat de Amerika nen in dat geval We Sowjet-Unie slechts uit de hoogte zouden be handelen. i In de zaal van den Haagschen Dierentuin werd Zondagmiddag door de N.S.D.A.P. en de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, een groot Oogstdankfeest gehouden, dat door talrijke Duitsche- en Ne derlandsche'autoriteiten werd bijgewoond. Een overzicht van de zaal tijdens de feestelijkheid. Stapf-Borrius-Pax Holland m bij de Alkmaarsche Centralé keuken LEIDER EN CHEF-KOK ONTSLAGEN Levensmiddelen voor de bevolking ten eigen bate aangewend De Alkmaarsche politie is de zer dagen op het spoor geko men van ernstige onregelma tigheden, welke door een deel van het personeel der Centrale Kéuken alhier zijn gepleegd. Als gevolg hiervan heeft de burgemeester den leider, den heer de R. en den chef-kok van I», op staanden voet ontslagen en inmiddels reeds tot nieuwen leider der Centrale Keuken benoemd den heer A. N. K. Hopman te Hedloo. Tegen beide ontslagen em ployé's is door de° politie bo- vendien procesverbaal opge maakt Het onderzoek" duurt nog voort, omdat het vermoeden bestaat, dat nog meer perso nen aan de geconstateerde on regelmatigheden debet zijn. Het was de politie reeds eenigen tijd geleden ter oore gekomen dat er bij de Alkmaarsche Centrale Keuken zeer zonderlinge toestan den heerschten. Toen de afgeloopen week plotseling ingegrepen werd, bleken de verkregen informaties maar al te waar te zijn. De chef-kok van L. werd name lijk op heeterdaad betrapt bij het stelen van boter, welke in de keu ken ten behoeve yan de bereiding van het eten aanwezig was. Bij een nader onderzoek kwamen voorts nbg tal van feiten aan het licht. De leider, de heer de R. liet zich niet alleen per auto van den dienst vervoeren, voor het af leggen van particuliere bezoeken, doch hij Liet ook maaltijden- uit de keuken leveren aan menschen, die hierop geen enkel recht konden laten gelden. Bovendien bleek hij op zeer- zonderlinge wijze om te seringen met de aan zijn zorg toe vertrouwde levensmiddelen. Voorts werd in zijn woning een flinke hoeveelheid boter en vet aange troffen. In verband met het nog steeds voortdurende onderzoek dienen verdere bijzonderheden voorloopig onvermeld te blijven. Tegen beide personen, die. in de zen werkkring den noodigen ge meenschapszin hadden moeten betoonen, doch integendeel de ge meenschap benadeelden, door eten van mindere voedingswaarde af te leveren dan waarop het arbeidende volk. recht heeft, zal uiteraard met de grootste gestrengheid moeten worden opgetredert. De politie deed dit reeds en ook de burgemeester greep terstond krachtig in, door beiden op staan den voet te ontslaan. Een gestrenge gerechtelijke straf voor deze ergerlijke vergrijpen te gen de volksgemeenschap is hier op zijn plaats. Een gevaarlijk moment voor het doel van Hermes DVS tijdens den wedstrijd tegen ADO, welke Zondag te Schiedam werd gespeeld. Schimmelpenning-Smit Pax Holl. m STAATSLOTERIJ. Bij de trekking van 5 October zijn de hoofdprijzen der Staatsloterij als volgt gevallen: f 1000.— 9301 21557 f 400.— 6411 7729 16101 17247 18496 20660 f 200.— 11016 11579 f 100.— 4899 5339 6680 73^2 8522 10200 10604 11287 11458 11899 12426 12554 14473 20815 Offert voor Winterhulp Een moeder moet met vier gezon de kinderen door het leven met een inkomen van iets meer dan f 20. per week. Geen wonder dat de vrouw oververmoeid raakte. Met geld van Winterhulp is een hulp in dit gezin geplaatst. Materiaal om hét huis te onderhouden bleek niet meer aanwezig te zijn. Met geld van Win terhulp is dit aangeschaft. Een eigen ledikantlhad de vrouw njet. ook dit is nü met geld van Winterhulp ge kocht. Bedenk dit. als over een paar da gen de vrijwillige medewerkers van Winterhulp U vragen te offeren. BAAN SUR VEILLANT EN OVERREDEN. Op de spoorbaan Amsterdam- Utrecht nabij We esperkarspel heeft zich een vreeselijk ongeval voorge daan. In het late avondlicht wer den 2 baansurveillanten door een passeerenden trein overreden. Eerst gister bij daglicht vond men hén langs de lijn. Het onderzoek wees uit, dat de een op slag gedood moest zijn. De ander was zwaar gewond en is door een voorbijko mende trein meegenomen naar Amsterdam om zoo spoedig moge lijk naar een ziekenhuis te wor den vervoerd. OPSCHRIFTEN OP GROENTEN- EN FRUITWAGENS. Men verzoekt ons er de aandacht op te vestigen ,dat het bord, het welk groenten- en fruithandelaren op hun wagen op duidelijk zicht bare wijze binnenkort dienen aan te brengen het opschrift moet dra gen: „Verkoop uitsluitend aan vaste klanten". ZOON BEROOFT ZIJN VADER. Een bewoner van den Neuweg te Hilversum deed bij de politie aan gifte van diefstal van een geld kistje, inhoudende omstreeks f 800 dat uit een kast in een slaapka mer werd ontvreemd, De recherche wist spoedig de drie daders, n.1. een 19-iarigen gehuwden zoon \an den bestolene en twee zijner kame raden, te arreste.eren. Het geld kistje, dat zij op 'de heide hadden weggeworpen, werd weer 'opge spoord. De daders beweren, dat er sleohts f 200 in het geldkistje ge borgen. was, welk bedrag zij in Hilversum spoedig hadden ver teerd. r- Verduister Maan Maan op vanavond om onder 3.10 if\o 17-49 'iooct. 19.08 uur v.m. N.M. tof morgenochtend 24 Öct. 17 Oct. INov. e.k. 7.49 uur lk naar Duitschland Kantoorpersoneel niet naar de fabriek In verband met gebleken misver stand over het al of niet uitzenden van vrouwelijke werkkrachten naar Duitschland heeft het Alg. Hsbl. zich gewend tot de bevoegde instan tie voor Amsterdam en vernam het volgende: Naar de leider der „Aussen- stelle". Regierungsrat dr. Furth- mann mededeelde, ligt het niet in de bedoeling om vrouwelijke werkkrachten uit Nederland te verplichten in Duitschland te gaan werken. Een uitzondering wordt uitsluitend gemaakt voor textielarbeidstexs uit Twente en den Achterhoek, die in het aangrenzende Duitsche industrie gebied .in dezelfde branche te werk zullen worden gesteld. Zij krijgen evenwel gelegenheid, hetzij dage lijks. hetzij aan het einde der week naar Nederland terug te keeren. Naaf voorts wordt vernomen, be staat er in de Amsterdamsche con fectieindustrie een groot tekort aan vrouwelijke werkkrachten, nl. ten minste 5000 meisjes. Het is in het direct belang van de Nederlandsche kleedingvoorziening. dat dit tekort - zoo vlug mogelijk wordt aangevuld, anders is het vrijwel zeker, dat de Nederlandsche vrouw binnenkort op haar textielkaart geen kleeding meer zal kunnen koopen! Daarom is het een kwestie van dringende noodzaak de daarvoor in aanmerking komende en geschikt bevonden meisjes voor tewerkstel ling in de confectieindustrie aan te wijzen, opdat zij haar bijdrage kun nen leveren in het belang van het geheele Nederlandsche volk. De Amsterdamsche confectiebe drijven zijn dermate met orders overstelpt., dat het personeel niet de Sinste vrees behoeft te hebben haar uitschland te worden uitgezonden; integendeel het is hier ter stede veel te dringend noodig! Bovendien ligt het beslist nietrin het voornemen het reeds op ver scheidene kantoren aangewezep vrouwelijk bureaupersoneel te ver plichten als arbeidster in de confec tieindustrie te gaan werken. Alleen meisjes, die vroeger reeds in de tex tielnijverheid werkzaam zijn ge weest of die tot dusver als arbeid ster in fabrieken of werkplaatsen haar beroep uitgeoefend hebben, zullen in de confectieindustrie wor den te werk gfesteld. waafbij zij de keuze hebben tusschen vrijwillig zich bereid verklaren of tot dienst neming te worden verplicht. Voor het reeds aangewezen vrouwelijk kantoorpersoneel, af komstig van geheel stilgelegde ondernemingen of van bedrij ven. die thans weinig te doen hebben, bestaat de mogelijkheid op andere kantoren in dienst te worden gesteld. bij voorkeur in dezelfde branche en wel in het algemeen op de Sureaux van bedrijven, die plotseling voor een groote uitbreiding van werk zaamheden zijn komen te staan. Principieel zal evenwel zoo min mogelijk dwang worden gebruikt en zal gestreefd worden naar vrijwil lige medewerking, in het belang van een ongestoord economisch leven... De heer C. W. van Hasselt, een der pioniers op sportgebied, oud-zwem mer, oud-voetballer, thans nog ijve rig propagandist voor alle takken van sport grondlegger der Holl.-Bel- gië-wedstr. alsmede v.h. tournooi om den Zilveren Bal. is Zondag na af loop van den voetbalwedstrijd Spar- taEDO te Rotterdam gehuldigd in verband met zijn 70stei^ verivardag. De heer K. Lotsy, voorzitter van den N.V.B. feliciteert den jubilaris. Polygoon-Hof Pax-Holland au

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1