NOORD-HOLLAND Slagschip der V.S. tot zinken gebracht Distribntienieuws Verduister i De Kunstenaar STALIN DAGBLAD VOOR Duitschland.,... Goerings waarschuwing Uit*.N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebueaox: SGHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAQER EDITIE 0e«e Courant verschijnt dagelïjks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 cL p. mjn. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11921 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG 7 OCTOBER 1942 I na 3 jaar oorlog IV. tl ET is volkomen natuurlijk, dat de enorme scheppingskracht, welke het Duitsche volk in deze ja ren aan den dag legt. een tegen wicht moet vinden in afleiding ge durende den vrijen tijd. Daarom richt de overheid niet slechts haar aandacht op den arbeid, maar in even groote mate ook op de ont spanning van het volk. Zoo al niet de nationaal-socialistische gedachte hieraan ten grondslag zou liggen, zou de intensieve arbeid zelf reeds gevraagd hebben om overheidsbe moeiing op dit punt. Wie arbeidt, heeft rechten. De resultaten zijn evenredig aan den omvang dezer bemoeiingen, want nü. i in oorlogstijd, weet Duitschland internationale tentoon stellingen en grootsche muziekfees ten te organiseeren. als nergens ter wereld, zelfs in vredestijd waar te nemen viel: opera, tooneel en film beleven hoogtijdagen, sport en spel vinden de drukste beoefening en be langstelling. Waar deze ontspanning» in het teeken staat van de Germaan- sche eenheidsgedachte en daarover heen* zelfs van de Europeesche ver broedering. wordt hiermede tevens een vredeswerk verricht van de eer ste orde. Wij behoeven dit met geen voorbeelden te verduidelijken. Bijna iederen dag kan men in de bladen lezen, wat er op internationaal kunst- en sportgebied in Duitsch land te doen is en gepresteerd wordt Hetzelfde streven beheerscht de jeugd. Weenen en Milaan zijn daar van de meest recente voorbeelden. Maar ook op andeTe wijze weet het Duitsche volk den vrijen tijd te benutten, vooral om nieuwe krach ten op te doen voor hét werk. dat daarna weer wacht. Ik kwam op een Zondagochtend omstreeks acht uur op het station te Dresden aan. waar de perrons schier uitpuilden van wa'chtende reizigers, die met den trein naar een der .kleinere plaats jes in de prachtige omgeving wilden gaan om er dezen rustdag in de vrije natuur door te brengen. Buiten de stad waren de wegen vol van wan delaars en wielrijders, die er op ..eigen kracht" uittrokken. Weer anderen hebben er plezier in afleiding te vinden in de café's en restaurants, waar orkesten voor verstrooiingsmuziek zorgen, of le zen kranten en boeken. Er is veel belangstelling in de boekwinkels voor goede Duitsche werken en de kranten vinden gretig aftrek. Her haalde malen zag ik eindelooze en geordende! files voor de kran tenkiosken. En dat. terwijl de nieuwsverspreiding ook nog op an dere wijze dan door kranten en ra- dio-in-de-huiskamer plaats vindt, namelijk door middel van groote luidsprekers op pleinen. Het was een typische gewaarwording, bijv. midden in Dresden op straat plotse ling te hooren aankondigen dat de nieuwsberichten worden uitgezon den. Op hetzelfde oogenblik ziet men de menschen blijven stilstaan om te luisteren. Ook in de café's worden deze be richten uitgezonden. Dan houdt de muziek op, de kelners nemen, geen bestellingen aan en het publiek is een en al aandacht. Het benutten van den vrijen tijd heeft het Duitsche vólk nog een nieuw woord gebracht: Freizeitge- staltung. Hiermede wordt bedoeld al datgene wat men onderneemt in den vrijen tijd fcm zich te verrijken, zoowel wat vakbekwaamheid als al gemeen e kennis betreft. VNaast het werk vormt zöo de ont spanning gerekend in den meest ruimen zin van het woord een belangrijk onderdeel van het leven van de Duitsche mannen en vrou wen van heden. Daar tusschendoor is de oorlog slechts te zien als een episode tot hetgeen ieder bereiken wil: een gelukkig menschdom in een Vredige wereld. a. r. Jonker. Stoottroep in het oerwoud van den Kaukasus Op grond van verkenning* uitslagen van den stoottroep begin nen pioniers der Waffen;SS met den houw van een brug over den berg stroom. SS PK Wiesebach-O-H-P H m Italiaansch weermachtsbericht ROME. 6 Oct. Het Italiaansche weermachtbericht nr.. 862 luidt als V°Vij andelijke verkenningfctroepen. die gisterenmiddag ■ten in den afge- loopen nacht stellingen inden cen- tralen sector van het Egyptische front aanvielen, werden met bloe dige verliezen afgeslagen. Wi.i maak ten een aantal gevangenen. Onze bommenwerpers hebben de vliegvelden Micabba en Half ar met bommen aange /allen. In Stalingrad tweede groep omsingeld Storingsvluchten boven Nederlandsch gebied ROME, I oct. (Stefazxl). m een extra-bericht maakt het Italiaansche hoofdkwartier be kend, dat de Italiaansche duik boot „Barbarigo" onder bevel van kapitein Enao Grossi op den Atiantischen Oceaan een Amerika anseh slagschip van de „Missifisippi"-kla5ae tot lin ken heeft gebracht Omtrent den ondergang van het slagschip, deelt de Italiaansche radio nog mede, dat de torpedee ring plaats had om 2 uur 35 min. des nachts en wel op 2.15 gr. Noorderbreedte en 14.25 gr. Wes terlengte, t»w. op 330 zeemijl ten Zuiden van Freetown (West Afri ka). De oorlogsbodem werd door vier torpedotreffers van den Ita- liaanschen onderzeeër tot zinken gebracht. Het belicht heeft in politieke kringen te Washington veel op zien gebaard en op de persconfe rentie v-an heden tot talrijke vra gen geleid. De vertegenwoordiger van het ministerie van marine weigerde echter zich uit te laten over dit bericht, zonder het ove rigens tegen te spreken. Het weermachtbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: In het Kaukasusgebied wordt de vijand in een vorderenden aan val van hoogte tot hoogte terug geworpen. Ook gisteren verloor hij in weerwil van het verbitterde verzet in het. gebergte ten Noord oosten van Toeapse en aan den Terek opnieuw krachtig versterkte hoogtestellingen en versterkte plaatsen. In Stalingrad werden in hevige afzonderlijke gevechten nieuwe vorderingen gemaakt. Gevechts vliegtuigen en vliegende artil lerie steunden de stormtroepen van het leger. Ten Noordwes ten gelukte het nog een twee de vijandelijke groep strijd krachten te omsingelen. Vragen van het Lagerhuis Misverstanden met Stalin? LISSABON, 6 Oct. (D.N.jJ.) Naar Reuter meldt,' heeft Chur- phill in het Lagerhuis verklaard ih antwoord op de vraag, of de regeering geen verklaring had af te leggen omtrent de uitlatingen van Stalin over de noodzakelijk heid van een tweede front: Het is volkomen duidelijk, dat op het oogenblik van de Britsche regeering geen andere verklaring wordt vprlangd dan die reeds zijn afgelegd. Hij zei voorts, dat hij natuurlijk heeft nagedacht over de ▼erk-laring van Stalin. De Labour-afgevaardigde Be- van stelde toen de volgende vragen: Is het niet juist, dat de arbeiders in geheel Enge land over den eigenlijken in houd van Stalins verklaring spreken? Moet het Lagerhuis geen gelegenheid krijgen zich met deze verklaring bezig te houden? Beseft de premier de zeer ernstige gevolgen, die voor de oorlogsproductie zouden kunnen ontstaan, indien het gevoel veld* wint, dat er mis verstand tusschen de Sowjet- Unie en ons bestaat? Zal er niet zeer spoedig gelegenheid zijn om het publiek te dezer zake in te lichten? Chürohill antwoordde: ik heb aan de zooeven afgelegde verkla ring nie^- toe te voegen.' Het Labour-lid Bellenger zei: naar uit de verklaring schijnt voort te vloeien, bestaan niet de allernauwste betrekkingen inzake de coördinatie van de staf-werk zaamheden voor politieke doelein den, zooals wij moesten gelooven op grond van de rede van den premier na zijn terugkeer uit Mos kou. Kan hij de verzekering geven, dat tusschen Rusland en Enge land een zeer nauwe samenwer king in aangelegenheden van lei- •tffng bestaat? Churchill antwoordde: ik heb niets naders toe te voegen aan de zorgvuldig overwogen verklaring, die ik omtrent dit onderwerp heb afgelegd en ik zou het Lagerhuis dringend willen adviseeren op een tijdstip, dat stellig van belang is, deze aangelegenheid niet te over haasten. Aan het Don front sloegen Roe- meensche, Italiaansche en Hon- gaansohe troepen verscheidene pogingen om 'de rivier over te steken en aanvallen van den vij and af. v. In den central en sector van het front werden bij succesvolle acties van stoottroepen talrijke vijande lijke kazematten en gevechtsposi ties vernield en de bemanningen vernietigd of' gevangen 'genomen. De eigen aanval ten Zuidoosten van het Ilmenmeer leidde gisteren tot belangrijke terreinwinst. Voor Afrika en voor de Züid- Ameriikaansdhe kust brachten duikibooten vijf vijandelijke koop vaardijschepen met een gezamen- lijken inhoud' van 26.000 brt. tot zinken. Enkele Britsche vliegtuigen vlo gen gisteren overdag boven Noord- Duitsch en West-Duitsoh gebied. Enkele brisantbommen richtten slechts geringe schade aan. In den afgeloöpen nacht onder nam de Britsche luchtmacht sto ringsvluchten boven Nederlandsch en West-Duitsch gebied. De burger bevolking leed verliezen. In woon wijken van enkele steden ontston den bran-dien, materieel© schade en schade aan gebouwen. Volgens de totdusver ontvangen rapporten werden vier der aanvallende bom, menwrerpers door nachtjagers en ludhtdoelartillerie neergeschoten. Rijksminister dr. Goebbels en Generaal-veldmaarschalk Rommel ont vingen in de woning van dr. Goebbels 4e Berlijn vertegenwoordigers van de Duitsche- en buitenlandsche pers. Telefoto Transatlantic-Recla-Pax Holland m. Zijn plaats in het volk"") voorheen en thans T"\ maatschappelijke positie van den kunstenaar in den tijd. dien achter ons ligt. was allesbehal ve benijdenswaardig. Een kunste naar immers, onverschillig of hü schilder, schrijver, tooneelspeler of musicus was. werd beschouwd als iemand, die buiten de geordende maatschappij stond; voor wien de maatschappij geen zorg behoefde te hebben. Het begrip „bohémien" kreeg een valschen en laatdunken- den inhoud. De schepper van kunst was een buitenbeentje, die uit hoof de van zijn bijzondere geaardheid men kan ook. en beter, spreken over begenadiging automatisch het recht verbeurd had op. om het zoo eens te noemen, den overheids zorg. Voorwaar, een zonderling standpunt. Eenmaal werden in het klassieke Athene en Rome de kun stenaars gevierd en bejubeld als het zout van de natie; eenmaal werden in de eeuwige stad aan den Tiber den besten en edelsten dragers van de kunst de lauweren van het Kapi- tool gebracht, ten aanschouwe van den keizer en de keizerin. tenNaan- schouwe van de consuls. En heeft de Nederlander Poelhekke niet gezegd, dat kunst de bloei is van het ziele- leven van een volk? Het beschamende Maecenas-sy- steem de kapitalist, die. hetzij uit waSïachtige liefde voor de kunst, hetzij uit louteren zucht naar iidel- heidsbevrediging. den kunstenaar zooveel toestopte, dat deze net niet van honger behoefde om te komen deed zijn intrede. In de ziel van menig kunstenaar moet het ge stormd hebben, want hij. behooren- de tot de geadelden van het volk. was tot de vernedering van den aal moes .gedoemd. De kunstenaar, de oogappel van God. zooals men hem genoemd heeft, moest zijn rug krom men voor en dankbetuigingen sta melen aan hen. wier eenige pres tatie gewoonlijk daarin bestond, dat zij de rijksdaalders in hun zak kon den doen rinkelen. De kunstenaar, in zijn verbeeldingen en extases een paleis bewonend, was in de werke lijkheid der wereld een havelooze en kreeg, om te bestaan, een krot toegewezen. Want voor hem kwam het er minder op aan. De man met zijn lange haren, zijn flodderdas en zijn zorgengezicht behoorde niet tot de nette, geordende samenleving, die haar steunpunten vond in hooge dividenden, schoone boorden, en een. vaak farizeeschen. kerkgang op Zondagochtend met een verstolen geworpen vierduitstuk of een knoop in het fluweelen zakje van den col lectant. DR is de laatste halve eeuw In Ne- derland bijna geen kunstenaar geweest, die niet met een benauwend gevoel om zijn hart den ouden dag heeft zien naderen, die hem een spook beeld was. Verjaardagen en andere herdenkingen werden aangegrepen om geld bij elkaar te zamelen neen, te bedelen! omdat er toch iets aan contanten moest zijn, al was het al leen maar om den kunstenaar straks niet van de armen te laten begraven. Louis Bouwmeester en dit zal te eeuwigen dage het afschrikwekkende voorbeeld blaren kreeg een jaar geld toegewezen, toen hij vrijwel op sterven lag en zijn zuster, Theo Mann, werd de vernedering niet bespaard, om elk jaar opnieuw haar hand te moeten ophouden. Dit alles is nu voorbij. De kunste naar aal voortaan geborgen zijn in de gemeenschap; hem zal de plaats wor den gegeven., waarop hij recht heeft. De Staat met zijn machtsapparaten zal achter hem staan. De Kultuurkamer, als bundeling van alle kunstenaars, streeft, hier naar; zij beoogt de vak kundige en sociaal-economische belan gen van de kuituurwerkers te beharti gen; hen te bevrijdenvan een angst, die hen jarenlang achtervolgd heeft. Over deze Kultuurkamer bestaat, ook bij de belanghebbenden, nog veel misverstand. Er zijn kunstenaars die in trouwe gelooven, dat de Kultuur kamer hun gaat voorschrijven, wat zij schilderen, schrijven, beeldhouwen en componeeren moeten. Dit is een fatale misvatting. In de brochures „Waarom een Nederlandsche Kultuurkamer?", waarvan dezer dagen de tweede druk is verschenen, staat dan ook duidelijk, dat de Kultuurkamer niet de kunst gaat organiseeren, doch de kunste naars. En dat is geheel wat anders. In het bewustzijn van ons volk moet besef van verantwoordelijkheid gewekt worden jegens den kunstenaar, die niet langer, als een verschoppeling, in een hoek mag worden geduwd. Er dient gewisseld te worden. Niet de kunstenaar moet zijn hoed afnemen voor het volk, maar het volk moet het doen voor zijn kunstenaars.-' H. P. van den Aardweg. Bommen op Nederlandsch gebied 20 Dooden, 2 ziekenhuizen vernield 's-GRAVENHAGE, 6 Oct. In den nacht van Maandag op. Dins dag hebben de Britten 'wederom boven Nederlandsch gebied gevlo gen. Van de burgerbevolking wer den .20 personen gedood en 13 zwaar"gewond. Bovendien werd een groot aantal pensonen licht gewond. Enkele personen worden nog vermist. Een aantal gebouwen, waaron der tVvee ziekenhuizen, zijn ver nield. Oorlogsverslaggevers voor de Nederlandsche SS-PK Aanmelden bij het SS-Er- satzcommando. Het SS-ersatzkommando deelt ons mede: bij de SS-PK Cpropaganda- kompagnie) kunnen eenige radio sprekers. fotoverslaggevers en ver slaggevers geplaatst worden, die na hun militaire opleiding genoten te hebben aan de verschillende secto ren van het front zullen worden in gezet om rrfiddels radio, beeld en be richt. het Nederlandsche volk oog getuigeverslagen te geven van den grodten strijd in het Oosten. Zij. die hiervoor in aanmerking wenschen te' komen, dienen zich zoo spoedig mogelijk, schriftelijk of per soonlijk. te melden bil het SS-Er- satzkommando Nederland. Stadhou- dersiaan 132. Den Haag. Nieuwe boterbon 's-GRAVENHAGE. 6 October. Gedurende het tijdvak van 7 tot en met 18 October 1942 geven de met „Boter 51" gemerkte bonnen van de bonkaart voor voedingsmiddelen elk recht on het koopen van 125 gr. boter. Boaaaa wijzing voor zeep De bonnen 335 en 336 alge meen en L-zeep kunnen nog t.m. 16 Octoher ingele verd worden. Gedurende het tiidvak van 1 Oc tober tot en niet- 31 October 1942, derhalve gedurende een tiidvak van één ma^nd. geven de volgende bon nen recht op het koopen van de daarachter vermelde hoeveelheden zeep. Bon ..Algemeen 412" en de met „N-eenheidszeep" gemerkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van 8 iaar uitgereikte kaar ten. geven recht on het koopen van hetzii een stukje 24Vó of 28 gram luchtgevulde eenheidszeep 40 of 57 pet., hetzii een stukie van 70 of 75 gram eenheidszeep 14.15 of 21 oct.. hetzij "od het doen wasschen van viif kilogram droge vuile wasch. Aaneezten thans nog niet vast staat, welke hoeveelheid en welke soort zeep zal worden verstrekt od den tweeden bon. welke nog zal /worden aangewezen, zal deze zoo spoedig mogelijk nader worden be kend gemaakt. De met „N-toiletzeen" gemerkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van 2 iaar uitgereikte kaarten geeft recht od het koopen van 75 gram toiletzeep 80 pet. Zooals reeds in het op 2 October tl. gepubliceerde wekeliiksche bon- aanwiizingsbericht wórd bekend gemaakt, is de geldigheidsduur van de voor eenheidszeep aangewezen bonnen .algemeen 370" en „M-een- heidszeep" van de voor waschpoe- der aangewezen bonnen ..Algemeen 371" en „M-waschpoeder". en van de bonnen ..M-toiletzeen" verlengd tot en met 31 October a.s. Zil. die noq aeen eenheids zeep of waschpoeder hebben kunnen verkrijgen tenen lnle- verina van de bonnen „Aloë- meen 335", „Algemeen 336" en GENEVE, 6 Oct. (D.N.B.) De Daily Mail raadt den.-geallieerden in een gister gepubliceerd hoofdar tikel aan op verstandige wijze aandacht te schenken aan de vele waarschuwingen, die de rijksmaar schalk heeft uitgesproken. Men kan er bijv. in Engeland niet aan twijfelen, dat, zooals Goering ge zegd heeft, voor het Duitsche volk het gevaar van een hongersnood niet meer bestaat. De Duitschers hebben niet slechts in vollen om vang de Oekraine, maar ook het Donetzbekken en de uitgestrekte graanvelden van den Don en aan den Koeiban in hun bezit genomen. Wanneer Goering verklaart, dat, wie ter wereld overigens ook hon ger zal "lijden, Duitschland in de toekomst geen honger hebben., zal, moet Engeland dat ook van hen gelooven. Hieruit vloeit voor Engeland voort, dat men zich geen verkeer de illusies mag maken over de weerstandskracht van hei Duitsche volk. Wanneer er een middel be staat om de Duitschers in dezen oorlog op de knieën te dwingen, dan kunnen bet. slechts wapéna zijn en nooit slechts een blokkade. Een zoo goedkoope overwinnings- Sogelijkheid bestaat voor Enge- nd in dezen oorlog niet. Maan Maan vanavond om onder 19.0ouur 1815 op 4.18 10Oct. iy,UÜ uur v.M. N.M. tot morgeoochteid 24 Oct. 17 Oct. ot 1 Nov. e.k. 7.51 uur l.k. „L-zeen"', kunnen deze bonnen noq tot en met 10 October a.s. bü hun leverancier inleveren, die verplicht is daarop alsnoa zeep of waschpoeder af te leve ren. Indien voorradia. kan men voor de bonnen „Algemeen 335" en „Algemeen 336*' tezamen een stnk huishoudzeep van 80 90 gram verkrijgen. De verstrekking van babywol Noodelooze ongerustheid. Het ligt in de bedoeling met de verstrekking van babywol van 1 November 1942 af wederom een aanhang te maken. Onze mededee- ling eenige dagen geleden heeft eenige ongerustheid veroorzaakt bij degenen, wier aanvraag na 1 Sept. 1942 was ingediend en niet meer in behandeling kon worden genomen. Teneinde onnoodige informaties aan de distributiebureaux te voorkomen, wordt vanwege het Departement v. Handel. Nijverheid en Scheepvaart medegedeeld, dat de reeds ingeko men aanvragen in volgorde van binnenkomst zullen wÖrdèn afge handeld. waarna de nieuw-ingeko- men aanvragen in behandeling zul len worden genomen. Opgemerkt wordt, dat bijzondere vergunningen voor wollen breiga rens uitsluitend kunnen worden aangevraagd ten behoeve van kin deren. geboren op of né 1 Maart '42. Voor reeds geboren kinde ren vraagt de moeder een bijzon dere vergunning voor wollen brei garens aan. indien uit de distribu tiestamkaart van het betrokken kind blijkt dat dit op of na 1 Maart 1942 is geboren. Voor te verwachten b a b i e s kan de aanstaande moe der een bijzondere vergunning voor wollen breigarens aanvragen tegen overlegging van een schriftelijke verklaring van een geneeskundige' of vroedvrouw, waaruit blijkt, dat de bevalling binnen 20 weken zal plaats hebben. Het interview met Hoe het tot stand kwam BERLIJN, 6 Oct. (D.N.B.) Het in terview, dat Stalin den vertegenwoor diger van een Amerikaansch nieuws agentschap heeft verleend, en waarin o.m. de geringe effectiviteit van de ge allieerde hulp aan de Sowjetunie en de noodzakelijkheid van een tijdig en volledig nakomen de door de geal lieerden aanvaarde verplichtingen wordt vastgesteld, wordt door de Duit sche bladen een kardinaal bewijs ge noemd, dat de toestand der Sowjet unie wanhopig is. „Duidelijker", aldus de Voelkischer Beobachter, „kon Stalin niet tot uit drukking brengen, wat de Sovjets drin gend noodig hebben en 'niet krijgen en wat voor hen de tallooze beloften, zoo als vooral de vaste toezgegigng aan Molotow, in Mei jl., een tweede front te1 zullen vormen, beteekenen. Sta lin zal er ook slechts schouderschok kend op reageeren, wanneer de Brit sche minister voor de inlichtingen in een rede verklaart, dat de Britten al les doen, wat in hun vermogen ligt om het ernstig in he nauw gebrachte Sow- jetleger snel hulp te brengen. Naar de Engelsche radio uit Was hington meldt, heeft senator Reynolds, de voorzitter van de commissie voor militaire aangelegenheden in den Se naat, in verband met de verklaring van Stalin, de geallieerden opgeroepen vertrouwen te hebben en geloof in hun militaire leiders. De fraaie standaardmolen te Lie- velde (Gld.), welke reeds zeven ja ren buiten gebruik Was en in ver- regaanden staat van verwaarloozmg verkeerde, wordt thans, door de be moeiingen en samenwerking van de Ver. „De Hollandsche Molen", en den burgemeester van Lichtevoorde, gerestaureerd en voor algeheelen ondergang behoed. VNP-Zeijlemaker-Pax Holland m „Wanneer wij dit niet doen, zijn wij verloren. Wij weten dui zend maal meer over deze aange legenheid, dan het publiek, of wij, die hier in den senaat zitten. Ik begrijp heelgoed, dat Stalin ui terst bezorgd is en de hulp der ge allieerden noodig heeft. Maar wij moeten vertrouwen op degenen, in wier handen wij ons vertrouwen gesteld hebben en die omtrent de geheele aangelegenheid heel wat beter ingelicht zijn dan wij". HOE HET INTERVIEW PLAATS VOND. STOCKHOLM, 6 Oct. (Interinf.) De Moskousche correspondent van de „Daily Express" meldt omtrent het tot stand komen van het interview van Stalin met den correspondent van As sociated Press Cassidy: „Een week geleden ontving Cassidy telegrafisch opdracht van zijn bureau te New-York Stalin schriftelijk om een interview te verzoeken met als uit gangspunt de in den brief geformulee- de vragen. Cassidy nam drie dagen tijd om de vragen te overwegen. Vrijdag avond om 21 uur werd de brief door een looper aan de Zuidwestelijke poort van het Kremlin afgegeven. In den nacht van Zaterdag op Zondag om 1 uur, dus 28 uur later, werd Cassidy telefonisch door^den perschef van het commissariaat van buitonlandsche >- ken, Palgoenof, gewekt. Mopperend begaf de Amerikaan zich door de duis tere straten van Moskou naar het Kremlin, zondet te beseffen welk een sensatie hem te wachten stond. In ge broken Russisch antwoordde hij den wachtpost voor het Kremlin. Tenslotte stond hij met bleek gelaat voor Palgoe nof, die slechts tot hem zeide: „Hier is het papier waarop u wacht". Het ant woord van Stalin was op een groot wit papier aonder een of ander stem pel met de machine geschreven en ge adresseerd aan „Goei>idin Cassicfy".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1