NOORD-HOLLAND i— Verduister i In Stalingrad wordt ring nauwer aangehaald GEWOGEN en TE LICHT BEVONDEN D" OUDE DAGBLAD VOOR Duitschland Nederlandsche Vrijwilligers Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administretiebureanx: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstf 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. A d v e r t-e n t i e-t a r i e f. Gewone advertenties 11 et d. m.m. Bij contract, binnen, een jaar te ue- bruiken belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 87ste Jaargang. No. 11922 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DONDERDAG 8 OCTOBER 1942 na 3 jaar oorlog "VTA de vele en deskundige be- schouwingen welke men reeds meermalen daarover heeft kuijpen lezen, behoef ik hier geen gedocu menteerde uiteenzetting te geven van het economische leven in Duitschlhnd. Het lijkt me zelfs beter eens den gewonen man-in-de-straat te laten praten en daarnaast te laten zien hoe het er nu met de praktijk gesteld is. Ingewikkelde stellingen en grondstoffenposities kunnen dan gevoegelijk achterwege blijven.. In den trein het was op 5 Sep tember j.1. ergens tusschen Halle en Leipzig kwam ik in gesprek/met den conductèur. een eenvoudig man met een gezond stel hersenen en in staat zijn gedachten goed onder woorden te brengen. ..Wij geven nooit op. meneer", zoo zeide hij mii. ..Wij werken hard door op allerlei {tebied en zullen daardoor den oor- og winnen". Na zijn hart gelucht te hebben over de Engelsche methoden van oorlogsvoering ging hij voort: ..Onze oogst is buitengewoon goed geweest en prachtig binnengekomen Bovendien beschikken wij thans over een goed deel van de vroegere Sovjet-Russische graanschuur. Zt hebben wij nu meer dan ooit kun nen opslaan en vermoedelijk zullen we dat spoedig genoeg merken aan verhooging van verschillende rant soenen. (Dit is inmiddels naar mén weet gebeurd. Red.) Wij moeten ook nog. andere landen, waar niet of onvoldoende voor eigen gebruik geproduceerd wordt, bijstaan, an ders zouden wij waarschijnlijk nog grootere rantsoenen toegewezen unnen krijgen. Maar wij brengen/ gaarne een offer om mèt den Fueh- rer onzen goeden wil tè toonen!" Deze simpele woorden zeggeri ge noeg over de voedselvoorziening van het Duitsche volk. Men wil na tuurlijk nog wel meer hebben als het kan wie niet? -doch brengt izijn offer en is tevreden. Men heeft het toch nog lang niet zoo te verdu ren gehad, als in den vorigen we reldoorlog en bovendien wordt het steeds beter. Wat zal men dan nog klagen? Voor bijzondere"gevallen is er al tijd nog wat extra's. De verstrek king van bonnen en levensmiddelen loopt gesmeerd; in hoe korten tijd kreeg ik niet de bonnen in handen, die ik noodig had voor mijn verblijf in Duitschland. En waar ik ook kwam. ik kon er overal eten op krij gen. In de restaurants, waar ik behalve de enkele malen dat ik bij bekendén te gast was den inwen- digen mensch moest verzorgen, was vhet eten. zooals dat in Duitschland gebruikelijk is. Een andere kost dik wijls dan wij in ons land gewoon zijn. maar goed. degelijk en smake lijk. Als men over eten spreekt, krijgt men steevast te hooren: „Zoo véél U maar wilt. als U maar bon nen hebt". Dat geldt voor een ieder en daar de bonnen er inderdaad zijn. kan men concludeeren. dat de voed selvoorziening in Duitschland klopt als een bus. 'Tal van Artikelen zitn er uiteraard even schaarsch als hier; enkele zijn er meer. sommige weer minder. Maar ik kon steeds goede soep krijgen, zelfs echte bouillon, vleesch. groente en aardappelen en eenige malen ook nog een heerlijk gries- meelpuddinkje toe. Het dagelij k- sche brood kon afgewisseld worden met 't heerlijke knappende „Weiss- brötchen". die ik nu en dan met éen Frankfurter worstje zelfs aan een kraam op straat kon koopen. Wat wil men nog meer? Hieruit blijkt immers wel. datfhet hotel- en café-leven normaal is; ik zou bijna zeggen, dat het in som mige gevallen nog drukker was dan voorheen. Het is overal vol wel een bewijs dat ook het gewone le ven regelmatig voortgang vindt. De gesprekken loopen niet zooals dat bij ons wel het gevakis. over eten en nog eens eten. In'TDuitsch- land geeft men blijk óók nog de zorg voor de toekomst te kennen en het welzijn'van de menschheid én die beide hooger aan te slaan. De keuze tusschen kanonnen of boter leert dat maar al te duidelijk. Mèt boter had Duitschland in zoete, misschien verzadigde rust kunnen ondergaan; nü hebben k a- nonnen het land den weg naar voedsel en welvaart geopend en geen plutocratische machthebbers in de wereld konden dit a^s,jZ^ reeds zooveel jaTen gedaan hadden nog tegenhouden. Duitschland vecht zich vry; daar over spreekt men. En in dit verband over de verhouding tot andere lan den. Wat Holland betreft neemt men daarbij al een zeer tegemoetkomen de houding aan. omdat wij 'óók een loot zijn van den Germaanschen stam. Voor den strijd van hét Duitsche volk wordt begrip gevraagd. Zonder dit kan vriendschap niet ge dijen. noch blijven. Het Duitsche volk w il vriendschap; het wil met, elkeen in vrede leven en steekt de Êeopende hand toe aan ieder, die aar grijpen wil. Het behoeven niet eens uitslui tend vriendschappelijke motieven te zijn. welke de wereld en in de eerste plaats Neder land zouden moeten bewegen, die hand aan te nemen en te druk ken. A. R. Jonker. Op de Keizersgracht te Amsterdam worden verschillende boomen. die wegens ouderdom bü stormweer gevaar kunnen opleveren, gerooid. VNP-De Haan-Pax Holland m. Zware strijd in den Kaukasus Doodelijk ongeval. Te Arnhem is de 59-jarige opperman H. van G.. wonende aan den Hommelscheweg, bij het verrichten van werkzaamhe den op een 24 meter hooge stelling, naar beneden gestort. De man was op slag dood. De oorzaak van het ongeval is te wijten aan het feit. dat. toen het slachtoffer met behulp van een nijptang een spijker uit een balk wilde trekken, de kop van den spijker afbrak, waardoor de nijptang uitgleed en G. zijn evenwicht ver loor. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Oct. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het Noordelijke deej van den Kaukasus hardnekkige ge vechten in het gebergte. Ten Zuiden van den Terek hebben formaties van het leger en de Waffen-SS hij uiterst moeilijke weers- en terreinomstandighe den in harden strijd van man tegen man de in een belangrijk petroleumgebied liggende stad Halgohek genomen. Ten Noordwesten van Sta lingrad werd de i+ng om de ingesloten vijandelijke strijd krachten weer nauwer aange haald. Duitsche en Roemeen- sche luchtstrijdkrachten heb ben bolsjewistische vliegvelden en ravitailleeringstrajecten aan weerszijden van de Wolge met goed eitect aangevallen. Ten Zuidoosten vacl het Ilmen- meer maakt de eigen aanval tegen taaien weerstand in onbegaanbaar bosdh- en moerasterrein goede vorderingen. Duitsche formaties duikbommenwerpers en Kroatische gevechtsvliegers hebben een bij zonder aandeel genomen aan deze gevechten. In. hevige luchtgevechten boven het eiland Malta hebben Duitsche jagers twee Britsche vliegtuigen zonder eigen verliezen neergescho ten. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten hebben in den nacht van 5 op 6 October voor de Vlaamsche kust een groep Britsohe motortorpedo- boóten ontimoet. Een vijandelijke boot werd door een mijnenveger tot zinken gebracht, een tweede door een mijnenzoeker in brand geschoten en door ramimen tot zinken gebracht.Andere Britsohe booten kregen in den strijd op korten afstand eeschntstreffers Door afzonderlijke Britsche vlieg tuigen bij storingsvluchten over dag. boven het Wésten van Duitsch land 'fieprgeworpen brisantbom men veroorzaakten slechts geringe schade. Nachtelijke aanvallen van het Britsche luchtwapen waren ge richt- op Noordwest-Duitsch gebied, vooral op de stad Osnabrück. De bevolking leed vérliezen. Er ont stonden vernielingen en brandscha de, vooramelijk in woonwijken en aan openbare gebouwen. Zes van de aanvallende bommenwerpers wer den neergeschoten. Het opperbevel der weermacht m'aakt verder hekend: Na de mislukté landingspoging bij Dieppe had een buitgemaakt Engelsch bevel, waarin last gege- ROME. 7 Oct. Het Italiaansche weermachtbericht nr. 864 luidt als volgt: „Levendige wederzijdsche activi teit van verkenners en van de lucht macht aan het Egyptische front. Het luchtdoelgeschut van een eenheid schoot een vijandelijk vliegtuig neer Een ander toestel werd door onze jagers neergeschoten. Tijdens een bomaanval van onze formaties verloor de viiand in lucht gevechten met Duitsche jagers bo ven Malta twee Spitfires. Twee vliegtuigen zijn van krijgsoperaties niet teruggekeerd. Maatregelen ter B bescherming der Duitsche soldateneer ven wefld tot het boeren van Duit- sche gevangenen het opperbevel der weermacht gedwongen om ter bescherming van de Duitsche sol dateneer overeenkomstige maatre gelen aan te kondigen. Daarop ver klaarde het Britsche ministerie van oorlog, op 2 September: „met nadruk wordt ontkend, dat welken Duitschen gevangene ook de han den gebonden zijn. Ieder bevel van dien aard zal. wanneer het mochi zijn gegev-en, herroepen worden." Intusschen zijn beide verkla ringen van het Britsche mini sterie van oorlog of wel licht vaardige, ongecontroleerde be weringen, of bewuste leugéns gebleken. Want uit het gerech telijk verhoor van een Duit schen onderofficier, een Ober- gefreiter. en vijf 'soldaten, be nevens vijf mannen van de or- ganisatie-Todt, die bij Dieppe tijdelijk' in Britsche gevangen schap waren geraakt en later bevrijd zijn, blijkt, dat zij al len tusschen 10 minuten en VA uur geboeid zijn geweest. Hun werden of wél de hadden op den rug gebonden, dan wel de polsen, deels zelfs de afzonder-' lijke vingers voor de borst sa mengebonden. Afgezien nog hiervan, heeft zich een soortgelijke gebeurtenis voor gedaan op 4 October op het Kanaal- qjland Sercq. Daar hebben in de Vroege ochtenduren 16 Engelschen een Duitsch arbeidscommando, be staande uit een onderofficier en vier man overvallen. Dezen wérd. terwijl zij in hun hemd stonden en met een dun, maar zeer sterk rond gevlochten touw geboeid wa ren, bejet andere kleedingstukkep aan te trekken. Zij werden naar het strand geleid. Toen de Duit sche soldaten zich verweerden te gen deze ongehoorde behandeling, werden? de onderofficier en een man met schoten en stèken met de bajonet gedood. Een tweede Sol daat werd gewond. Deze feiten zijn door de verklaringen van een pion nier bevestigd, die er in slaagde in het handgemeen te ontkomen. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat het boeien systematisch was voor bereid. Daarmede bezit het Duitsche op perbevel der weermacht het on dubbelzinnige bewijs, dat beide verklaringen van het Britsche mi nisterie van oorlog van 2 Septebi- ber 1942 zijn afgelegd in strijd mot de waarheid.. Het opperbevel der weermacht ziet zich derhalve gedwongen last te geven tot het volgende: Vanaf 8 October oln 12 uur zullen alle bij Dieppe gevangen genomen Britsche officieren en soldaten in de boeien geslagen worden. Deze maatregel blijft zoolang van kracht, tol het Britsche ministerie van Oorlog bewijst, dat het in het vervolg ware verklaringen aflegI om- trant het boeien van Duitsche krijgsgevangenen, of dat het zich het gezag heeft vërschaft om zijn bevelen bij de troep ook ten uitvoer te doen leggen. In het vervolg zullen alle ter reur- en sabotagetroepen der Britten en hun handlangers, die zich niet als soldaten, maar als bandieten gedragen,- door de Duitsche troepen ook als zoodanig behandeld worden en waar zij optreden, mee- doogenloos in den strijd neer gelegd worden. De plannen voor een twekde front (Van onzen Berlijnschen correspondent.) AT de/^hechtige belofte van Roo- sevelten Churchill aan Stalin, „nog in 1942 een tweede front te for- meeren" een welbewuste misleiding was, wordt door den Londenschen cor respondent ven een Zweedsch blad met cynische openhartigheid toegegeven. De scherpe bolsjewistische kritiek op Londen en Washington is een lo gisch gevolg van het inmiddels histo risch geworden communiqué van den 12den Juni, hetwelk door Moskou in dertijd als een positieve 'toezegging werd uitgelegd. In Londen heeft men nog altijd niet kunnen vaststellen wié nu eigenlijk de verantwoordelijkheid voor den tekst van dit communiqué draagt. Volgens mededeelingen uit Amerika zou de fatale passage, „dat de geallieerden het omtrent de drin gende noodzakelijkheid van een twee de front in hetjaar 1942 met elkan der eens waren géwordén", op bolsje wistisch aandringen zijp geschreven en door Londen en Washington slechts aarzelend zijn goedgekeurd. Ondanks In de bergen van den Kaukasus. Langzaam maar zeker trekt het os- senspan den zwaar beladen wagen door de nauwe ravijnen omhoog. SS PK Lüttmer-Trans-R-P H m het misverstand, welk dit communi qué tusschen de bondgenooten heeft veroorzaakt, geloofde jnen niettemin in politieke kringen te Londen, dat Moskou hierdoor in staat gesteld zou worden, deze uitlating op handige wijze te exploiteeren. Voor de bolsje wistische óorlogsmoraal zoo rede neerde men was het al in den afge- .loopen harden winter „een positieve propagandistische factor". Ziedaar 'n klassieke uitlating! Men geeft toe, dat men den bolsjewisti- schen bondgenoot, om den tuin heeft geleid en dat deze op zijn beurt de troepen heeft bedrogen! En dat deze misleiding een^eker effect heeft ge had, dat noemt men te Londen een po sitieven propagandistischen factor! Men ziet daarbij echter over het hoofd, dat deze positieve factor een negatieve gedaante kan krijgen, zoo dra het Kremljn de gevolgen dezer Brit sche tactiek aan den lijve gaat onder vinden. En zoover is het thans klaar blijkelijk gekomen. In het tijdschrift „De Roode Ster" 'wordt er bijv. op ge wezen, dat de ernstige situatie, waarin de Sovjet-Unie zich op het oogenblik bevindt, niet slechts voor haar zelf, doch evenzeer voor de overigegeal lieerden noodlottige gevolgen zal kun nen hebben. NIEUWE SENSATIE. 1"^ E nieuwste sensatie in de Anglo- Amerikaansche discussie over strategische mogelijkheden brengt een publicatie in de „New York Times". Volgens dit blad kunnen Roosevelt en Churchill hun plannen niet doorzetten daar zij de militaire autoyteiten tegen zich hebben. Het blad beroept zich hierbij op iemand, die met het Witte Huis in nauwe relatie staat. Te Berlijn wordt het niet ondenkbaar geacht, dat het daarbij om iemand gaat, die door Roosevelt persoonlijk® geïnspireerd werd om langs dezen weg te protes teeren tegen den toenemenden invloed der militaire autoriteiten, speciaal in de Ver. Staten. De „New York Times" schrijft woordelijk: „Roosevelt en Churchill worden door den generalen staf der Ver. Staten, die een overwinning over Japan be langrijker acht dan een overwinning op Duitschland, overstemd. Onder lei ding van admiraal Leahy hebben de militaire leiders een nauwkeurige controle over alle operaties in Ameri ka en over de uitwerking van bepaal de toekomstplannen". Hiermede wordt scherp en duidelijk te kennen gegeven, dat de Ameri kaansche staf er niet aan denkt, de plannen voor een tweede front in Eu ropa te ondersteunen. distributiebonnen j Men kan ze vernietigen Vele van onze lezers, schrijft de Tel., weten blijkbaar geen raad met een groot aantal oude levens middelenkaarten, zulfks uil angst, dat toch nog eens een van deze snippertjes voor het een of ander doel wordt 'geldig verklaard. Nu luidt de VRAAG: Mag men alle bonnen van een levensmiddelenkaart ver nietigen, zoodra het eerste bon nummer van een volgende kaart is bekend gemaakt? ANTWOORD: Na afloop van iedere distributieperiode, dus wan neer een nieuwe kaart voon voe dingsmiddelen in gebruik wordt genomen, kunnen alle niet-aange- wezen bonnen van de oude kaart worden vernietigd. Men moet er echter rekening mee houden, dat de geldigheidsduur van bonnen verlengd kan «worden en dat som mige bonnen ook nog geldig zijn in de volgende periode, zooals bij voorbeeld ..de boterbonnen. De Gennanische Freiwilligen Leitstelle, Dienststelle Niederlan- de, deelt mede: Een groot aan-tai kameraden heeft door hun vrijwillige dienst neming iederen band met hun ouderlijk huis verloren, waardoor hun het harde lot ten deel viel, volkomen van hun vaderland be roofd te zijn. Deze slachtoffers klagen er nu over, dat zij niet in de mogelijkheid zijn, hun verlof in het vaderland door te brengen. Het is onze eerste en vanzelf sprekende plicht, hier onmiddel lijk' hulp te bieden. Hiérbij wordt daarom békend gemaakt, dat vóör iederen vader landloos geworden verlofganger de mogelijkheid geschapen is. cioor onderbrenging in tot dit doel speciaal ingerichte herstëllingsoor den en tehuizen voor verlofgan gers, hun verlof in het vaderland door te brengen. Alle betrokkenen dienen zich daartoe tot het SS-Ersatzkomman-- do Niederlande, Den Haag, Stad houderslaan 132, te wenden, al waar voor onmiddellijke onder brenging dezer mannen gezorgd zal worden. RIDDERKRUIS VOOR ENZO GROSSI UIT, HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Oct. (D.N. B.) De Führer heeft heden aan den commandant van de Italiaan sche duikboot „Barbarigo", fregat kapitein Enzo Grossi, het ridder kruis van het IJzeren Kruis ver. leend. Zooals gisteren gemeld, heeft Enzo Grossi aan de kust van West-Afrika een Amerikaanse!) slagschip van de Missisipoi-klosse tot'zinken gebracht. Grossi is-een der meest succesvcjll.e Italiaansche duikbootcomimandanten. Hij is 34 jaar oud. GROOTSTE VLIEGTUIG TER WERELD. PARIJS. 7 Oct. (Interinf) Het grootste watervliegtuig ter wereld, de „Laté 631" begint te Marignan met zijn eerste proef vluchten. Met den bouw van deze machine werd reeds in 1939 te Bayonne begonnen. De vliegboot is afgemaakt in Tou- louse. Het toestel heeft zes mo toren van 1290 pk., kan een snelheid van 350 km. per uur ontwikkelen en heeft een actie radius van 7500 km. De moger li.ikheid om 40.000 liter brand stof- mee te voeren stelt de vliegboot in staat, een vlucht van twintig uur te maken. SCHIPBREUKELINGEN VAN BREEDIJK TE LISSABON? LISSABON, 70ct. (D.N.B.) Met den «clipper zijn alhier gister ochtend 14 leden der bemanning vafr%de op den Atlantischen Oceaan vernietigde Amerikaansche tank boot Jack Charles aangekomen. Met het Portugeesche schip Cu- bango, dat uit de Afrikaansche koloniën kwam, arriveerden 28 schibreukelingen, die in de nabij heid der kust van Liberia waren aangetroffen. Achttien hunner be hoorden thuis op het Engelsche schip Trevelley en de overige 10 waren schepelingen van het Neder landsche schip Breedijk, Maan Maan op vanavond om onder 5-28 e t\ A 18-40 iooct. 19.04 uur VM N.M. tot morqeaoch(®d 24.0ct. 17 Oct. r% 1 Nov. EK 7.53 uur LK In een artilleriestelling voor Sta lingrad is een korte middagpauze ingetreden, welke door de kanon niers benut wordt tot het gebruiken van een haastigen maaltijd. Kort daarop wordt het vuren voortgezet en een nieuwe hagel van granaten komt op de stad neer. PK Gehrmann-Sche-F-P H m OPROEP tot Russische volk STOCKHOLM. 7 Oct'. (DNB). Radio-Moskou heeft een arti kel van het Telegraaf agent schap Tass verspreid, waarin de Sowjetvolken worden aange spoord om een „ijzeren disci pline" té bewaren, daar dit noo dig is om den vijand tot staan te brengen. Alle krachten, moe ten worden ingespannen én de krijgstucht moet versterkt wor den. Evenals aan het.front, zal opk in het achterland diegene, die de discipline niet hand haaft. doodgeschoten worden. Partij-invloed uit Roode'Leger verdwenen? STOCKHOLM, 7 October (Inter inf.) Onder de opschriften „De militairen nemen de macht in de Sowjet-Unie over", „De partij-in vloed in het Roode Leger is geli quideerd", „De Politruks worden onder de militaire 'leiding ge plaatst", publiceert Dagsposten 'n sensationeel opgemaakt bericht, volgens hetwelk de bevoegdheden der politieke commissarissen in het Roode Leger op bevel van den nieuwen Sowjet-Russischen opper bevelhebber Sjaposjnikof, aanzien lijk beperkt zouden zijn. Tegelij kertijd zouden, naar het blad meldt, de nog in het leger over zijnde commissarissen onder de militaire leiding worden geplaatst. In gtval van vergrijpen tegen de oorlogswetten zouden de commis sarissen in het vervolg voor krijgs raden worden gedaagd. JAPANSCH TRANSPORTSCHIP MET KRIJGSGEVANGENEN GETORPEDEERD. SJANGHAI, 7 Oct. (Domei) Hpt Japansche transportschip Lis bon Maroe (7052 ton) met meer dan 1800 Britsdne en Australische krijgsgevangenen aan boord, is op 1 October in de Oost Chineesche Zee op weg naar een Japansche haven door een Amerikaansche duikboot getorpedeerd en tot zin ken gebracht. 'Onmiddellijk nadat de noodsei nen van de Lisbon .Maroe waren opgevangen, zijn Japansche red dingsschepen naar de plaats des onheils vertrokken. Zij slaagden er in om Verscheidene honderden gevangen aan boord te nemen, ter wijl eenige zwemmend een in de buurt gelegen eiland wisten te be reiken. Een gering aantal Japan: sche officieren en soldaten van het tot zinken gebrachte schip is even eens omgekomen. Kostbare bontjassen gestolen. In den nacht van Maandag op Dinsdag is ingebroken bij den bontwerker E. aan het Hoogezand te Den Haag. Men verschafte zich toegang door een raam aan de voorzijde van het perceel. Ontvreemd werden 11 bont- lassen. twee blaüwvossen en een grijze vos. het totaal ter waarde van zes of zevenduizend gulden. De in braak werd 's morgens door het per soneel ontdekt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1