NOORD-HOLLAND GERAFFINEERDE SLUIKHANDEL Vijandelijke groep bij Stalingrad vernietigd Drie „tweede fronten" i— Verduister i DAGBLAD VOOR Uitg;N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureau: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 cL p. m.m. Bij contract, binnen een iaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11923 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAG 9 OCTOBER 1942 Strijd thans in laatste faze Bij Kaluga en Ladoga-meer stellingen ingenomen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 October (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het gebied van den Kaukasus zijn vijandelijke aanvallen afge slagen en de eigen aanvalswiggen tegen verbeten weerstand in, ver der doorgedrukt. Ook in Stalingrad moest de vijand in zwaren strijd verder terrein opgeven. Ten Noordwesten van de stad worden de ingesloten, in twee deelen gespleten vijande lijke strijdkrachten thans vernie tigd. Sterke Duitsche luchtstrijdkrach ten en Roemeensche gevechtsvlieg tuigen hebben met goed effect ingegrepen in de gevechten van het leger. Andere formaties ge vecht sv li egers hebben wederom overdag en des nachts belangrijke verkeersknooppunten en het ra- vitailleeringsverkeer op de Be neden Wolga en aan de Kaspische Zee aangevallen. In den sector ten Westen van Kaluga hebben Duitsche troepen in een verrassenden aanval een hoogtestelling der bolsjewisten in genomen en zich daar genesteld ter verdediging. Bij plaatselijke ondernemingen zijn talrijke ge- veóhtsinstallaties vernield. Ten Zuiden van het Ladoga- meer is de vijand uit goed gefor- tificeerde boschstellingen gewor pen. Tegenaanvallen op de ver overde stelling mislukten. Pogingen van den vijand om over de Newa te trekken, werden door doeltreffend artillerievuur verijdeld en de luchtaanvallen op belangrijke bolsjewistische spoorwegtrajecten in den Noorde lijken frontsector werden met goed effect van treffers voortgezet. Ten Westen van ^e Kandalaksja- haai en aan het front in Lapland werden bij aanvalsacties ver scheidene sterke steunpunten van den vijand in een strijd op korten afstand genomen. In den nacht van 6 op 7 October hebbep motortorpedohooten aan vallen gedaan op de Britsche kust. Zij vielen op verscheidene punten het vijandelijke convnoi- verkeer aan, brachten vier koop vaarders van tezamen 11.500 brt. en een bewakingsschip tot zinken en beschadigden met torpedotref fers nog twee stoomschepen, welker ondergang door den ster ken afweer niet meer kon worden waargenomen. Aan de Zuidkust van Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen overdag militaire doelen en voor den oorlog belangrijke installaties bestreden. DE STRIJD IN STALINGRAD. Naar de meening van militaire kringen te Berlijn is „in den strijd om Stalingrad in zooverre een ver andering ingetreden, dat door het bereiken van het strategische doel, d.w.z. de inneming van de kern der stad niet meer door in fanterie en pioniers behoeft te worden bestormd, doch door zware en allerzwaarste artillerie die intusschen is aangevoerd, sys tematisch in puin wordt gelegd. Onder die omstandigheden speelt het volgens de hier' bestaande op vatting in het geheel geen rol meer ,nu het eigenlijke doel als bereikt kan gelden, wanneer het tijdstip komt, dat ook de laatste in de groóte fabriekscomplexen ingerichte haarden van verzet zullen zijn overwonnen. Het initia tief in de laatste faze van den strijd om Stalingrad ligt naar de zelfde kringen in het bijzonder verklaren, volkomen in handen der Duitsche leiding. In dit verband wórdt ook op liet feit gewezen, dat overal elders aan het Oostelijk front, waar plaatselijke frontcorrecties ort grooter schaal gaande zijn, het initiatief aan Duitsche zijde is. De wcermachtiberichten der laat ste dagen spreken van eigen aan- valsoperaties. die voortgang ma ken. Naar militaire kringen al hier verklaren zijn deze mogelijk geworden, doordien men de bol sjewisten liet naderen tot zij wa ren uitgeput om vervolgens tot stelselmatigen tegenaanval over te gaan. Dmtschlands voedselpositie En die in de bezette gebieden. BERLIJN, 8 Oct. (A.N.P.) Reichslandwirtschaftsrat Detirns heeft voor vertegenwoordigers der buitenlandsche pers een lezing ge houden over dc voedselpositie van het Groot-Duitsche rijk. Daarin verstrekte hij vele be langrijke gegevens over den gunsti gen stand van den voedselslag en vertelde, dat in bet gebied van Don en van Koeban de herfstwerk zaamheden op den akker volgens de plannen ten uitvoer zijn ge bracht, zoodat dit gebied bij eeni- germate gunstige weersomstandig heden volgend jaar een bijzonder belangrijke verbreeding van de ba sis der Europeesche voedselvoor ziening zal opleveren. Van bijzondere beteekenis was voorts, wat Detjens zei over de in Duitschland werk zame buitenlanders. Hij betoog de, dat het aantal buitenland sche arbeiders en krijgsgevan genen in Duitschland veel groo ter is dan dat der Duitsche soldaten en andere Duitschers in de bezette gebieden. Volgens opvatting van politieke kringen alhier is deze verklaring daarom van zoo groot belang, om dat zij in staat is de bewering der vijandelijke propaganda te weer leggen, dat de bezette gebieden stelselmatig door de Duitschers worden uitgeplunderd. Onlangs reeds is in politieke kringen alhier uiteengezet, dat het vanzelf spreekt, dat een compensa tie is geboden door deze getalsver houding ten gunste van Duitsch land, De behandeling der Duitsche krijgsgevangenen BERLIJN. 8 Oct. De ANP-corres- póndent méldt: Van Engelsche zijde is tot dus ver nog niet op afdoende wijze ge antwoord op de mededeelingen in het Duitsche weermachtsbericht van gisteren betreffende het boeien van Duitsche krijgsgevangenen. Wel hebben de Engelschen ver klaard. dat zij een neutrale mogend heid in de gelegenheid willen stel len zich van de behandeling der in Engelsche krijgsgevangenschap ver- keerende Duitschers te overtuigen, doch naar het oordeel van bevoegde Duitsche kringen is dit niet meer dan een afleidingsmanoeuvre. Van Duitsche zijde beschikt men over documenten, welke het onomstootelijke bewijs be vatten van de met het volken recht strijdige behandeling van Duitsche krijgsgevangenen, doch van Engelsche zijde gaat men hierop met geen woord in en komt met uitvluchten, waar op Duitschland niet kan rea- geeren. Niet de Duitschers moeten zich overtuigen, zoo verklaart men hier. Het is thans aan de Engelschen. met bewijzen te ko men. De van Engelsche zijde ten aan zien van de verklaring *an het op perbevel der weermacht over de mishandeling van Duitsche krijgs- gevangénen afgelegde verklaring gaat. zoo wordt in politieke kringen te Berlijn opgemerkt, langs het pro bleem heen. Het betreft goedkoope uitvluchten en afleidingsmanoeu vres ten aanzien van den werkelij- ken stand van zaken, zooals die is vastgelegd in de in Duitsche handen zijnde documenten. Het Duitsche communiqué wordt door het stand punt van den Londenschen omroep op geenerlei wijze verzwakt. Pantserafweergeschut in den strijd tijdens de hevige straatgevechten in Stalingrad. Huis voor huis moest in harde worsteling genomen wor den. PK Heine-DV-R-P H m van P.T.T.-personeel te Alkmaar Uitgebreid complot ontmaskerd Duizenden kilo's aardappelen in den zwarten handel gebracht Opnieuw heeft de Alkmaarsche politie in haar strijd -tegen de zwarten handel een goeden slag weten te slaan. Gisteren is namelijk een uitgebreid complot van P.T.T.-personeel ontsmaskerd, hoofdzakelijk bestaande uit bestellers en postconducteurs, die er reeds een zestal weken in nauwe samenwerking en weloverlegd hun werk van maakten om in deze omstreken groote partijen aardap pelen op te koopen en hier ter stede weer van de hand te doen. Voor het vervoer van 'deze clandestiene aardappelen werd gebruik gemaakt van de officieele postzakken van P.T.T., die in de postrjjtuigen der spoorwegen werden meegenomen door de postconducteurs en door de be stellers op de handwagens der posterijen verder gebracht naar het postkantoor, waar de verdeeling onder de „klanten" plaats vond. Reeds is tegen een 15-tal besteller? en postconducteurs procesverbaal op gemaakt, niet slechts wegens verboden aardappelhandel, maar ook wegens diefstal of verduistering van post zakken, waarvan inmiddels al onge veer 50 stuks achterhaald konden worden. Voorts konden reeds ruim 5 ton aardappelen in beslag genomen worden, die weer in de normale distri butie worden gebracht. Dat hier inderdaad van een uitge breid complot sprake is, en een erger lijke aanslag is gepleegd op de gere gelde voedselvoorziening van het Ne- ZWARE STRAFFEN VOOR BE- LEEDIGING VAN OOSTFRONT STRIJDERS EN HUN FAMILIE LEDEN. 's-GRAVENHAGE, 8 Oct. De hoehere SS- und Polizei Führer te 's-Gravenhage deelt mede: Het SS- und Polizeigericht heeft de Nederlandsche staatsburgers mevrouw Schollard, mevrouw Snikkers en ChristianOonk, al len uit Rotterdam, tot gevange nisstraffen van een jaar veroor deeld. Zij hebben in luide en kwaadwillige gesprekken Neder landsche leden van de SS en van het vrijwilligerslegioen Neder land beleedigd en familieleden van hen met niet weer te geven woorden beleedigd. Het SS- und Polizeigericht zal onverbiddelijk dergelijke vergrij pen vervolgen. Germaansche vrijwilligers, die schouder aan schouder met Duit sche soldaten in het Oosten te gen het bolsjewisme strijden, staan in dit opzicht onder de bij zondere bescherming van de eer der Waffen-SS. derl. volk, moge blijken in de eerste plaats uit het feit, dat deze handel al minstens zes weken aan den gang was, voorts uit de waarschijnlijkheid dat nog wel een tietal leden van het PTT-personeel in deze zaak betrokken is en nog aan een nader verhoor onder worpen zal worden, terwijl tenslotte de grootste hoeveelheden aardappelen al niet mey achterhaald konden wor den, omdat de betrokkenen de lucht gekregen hadden van het ingrijpen der politie en thuis tijdig schoon schip hadden weten te maken. Het vermoeden is gewetigd, dat in den loop der laatste weken in totaal minstens 10 15 ton aardappelen op deze wijze aan de normale distributie Is onttrokken. Het onderzoek duurt nog steeds voort. (Zie verder pagina 2) Roosevelt contra Willkie „Niet de moeit© waard de berichten te lezen". Naar de corréspondent van het D.N.B. te Genéve uit Washington verneemt is aan president Roose velt op de persconferentie ge vraagd; commentaar te leveren op den onlangs door Willkie uitge sproken eisch over te gaan tot vorming van een tweede front. Roosevelt moet dit verzoek heb ben afgedaan met de opmerking dat hij wel de koppen had ge zien, doch het niet de moeite waard had gevonden de berichten zelf te lezen. De meeste groote New Yorksche Turksch commentaar op Stalins verklaring ISTANBOEL, 8 Oct. (D.N.B.) De verklaring van Stal in met be trekking tot het tweede front wordt ook in Turksche politieke kringen levendig besproken. In het blad Aksjam verklaart de Turksche afgevaardigde Sadak, dat de mee ningen over de mogelijkheid van een tweede front bij de Sowjets, Engelschen en Amerikanen ver deeld zijn. Stalin is er niet voor teruggeschrokken te verklaren, dat de Engelsch-Amerikaansche hulp in geen verhouding staat tot de krachtsinspanningen der Sowjets. Ook Willkie heeft openhartig ver klaard, dat de vorming van een tweede front reeds vertraagd is. Bovendien heeft hij een zeer duis ter beeld opgehangen van den toe stand der Sowjets. Geen eensgezindheid. Beschouwt men in het algemeen de verschillende verklaringen, dan krijgt men den indruk, dat onder de geallieerden geen eensgezind heid bestaat. Voor ieder der geal lieerden beteekend het tweede front iets anders. De Sowjets eischenhet tweede front om hun leven te be houden. De Amerikanen verklaren zich om propagandistische redenen voor een tweede front. De Engel schen echter zien in de eischen der Sowjet Unie den eisch vaneen drenkeling, die alleen maar aan zijn eigen lot denkt. Het heeft echter geen zin zich voor iemand op te offeren, die zelf een slacht offer zal zijn. blauen noemen deze verklaring van Roosevelt, een „verrassing" en een „bom". De New York Daily News schrijft: Roosevelt heeft zijn per soonlijken vertegenwoordiger het kleed onder de voeten wegge trokken. De New York Herald Tribune zegt: Roosevelt heeft een praat zieken leider van de loyale oppo sitie op het diplomatieke wereld- tooneel uitgezonden, opdat hij zich voor de geheele wereld bloot geve De New York Daily Mirror zegt: Willkie is door Franklin Delano Roosevelt getorpedeerd. e Voüigens een bericht, dat het A.N.P. via Sjanghai uit Tsjoeng- king heeft bereikt, blijkt uit den thans gepubliceerden tekst van de rede, die Willkie op 3 October, op het banket bij Tsjang Kai-sjek beeft gehouden, dat Willkie's uit latingen aldaar nog verder ein- gen dan die te Moskou. Deze rede kan volgens genoemd bericht niet anders dan als critiek op Roosevelt en Ohurchill worden uitgelegd, Wilkie verklaarde: Deze oorlog wordt niet door bange zieltjes gewonnen. Hij zal gewonnen worden door moedige, koene mannen, die hun volken inspireeren, stoutmoedige plannen maken en uitvoeren. The man in the street zoowel te Kaïro, te Moskciu, als te Tsjoengking wil daden zien en wel onmiddellijk. Hij voelt, dat thans de tijd geko men is voor de vereenigde natie onri overal een groot offenief te ondernemen. Deze man in the street in Afrika, Europa, Azië en Amerika is zijn leiders ver vooruit. Het ergert hem dat een groot deel van de geallieerde strijdmacht werkeloos toeziet en wacht op den strijd in een onbe paalde toekomst. Italiaansch weermachtsbericht ROME. 8 Oct. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Aan het Egyptische front beperk te activiteit te land en in de lucht. Bij een op Tobroek ondernomen luchtaanval stortte een vijandelijk door de luchtdoelartillerie getrof fen vliegtuig in de omgeving van Bardia neer. Binnenkort moeten de groenten- en fruithandelaren, die hun waar aan huis bezorgen, op hun wagen de aankondiging hebben, dat zij uitslui tend aan vaste klanten mogen verkoopen. Schimmelpenningh-Smit-Pax Holland m In een Italiaansche bewapeningsfa- briek. De vervaardiging van kanonnen. Orbis-Luce-Holland-Pax Holland m De zeevaartschool „Abel Tasman" is uit Delfzijl overgeplaatst naar Enk huizen. De leerlingen tijdens een les in kompasafpeiling. Polygoon-v. Bilsen-Pax Holland m. Maan do vanavond om onder 6.41 sw A A 19.05 io oct. 19.02 uur v.m. N.M. tot morgenochtend 24 Oct. 17 Oct. s a 1 Nov. e.k. 7.54 uur l.k. Wat aanstaande moeders intereseert 's-GRAVENHAGE. 8 Oct. De Secretaris-generaal van het Dep. van Sociale Zaken heeft bepaald, dat vrouwelijke arbeiders in den zin der Ziektewet, die in verband met het bepaalde bij de artikelen 24 en 25 dier wet of met het bepaalde bij de artikelen la en lb van het K.B. van 28 Januari 1931 niet verplicht verzekerd zijn. bij bevalling tegen over haar werkgever dezelfde aan spraak hebben op de uitkeering van 55 gulden, als de verplicht verzeker den. indien de dienstbetrekking ten minste drie maanden heeft bestaan. Deze aanspraak wordt eveneens toegekend aan de echtgenooten van de ingevolge bovengenoemde arti kelen niet verplicht verzekerde ar beiders. alsmede aan hun dochters, stief- of pleegdochters, die vóór de bevalling ten minste drie maanden met den arbeider in gezinsverband hebben geleefd, voorzoover zij niet zelf reeds een aanspraak hebben en de dienstverplichting van den arbei der met den werkgever ten minste drie maanden heeft geduurd. Deze fegeling heeft terugwerken de kracht tot 1 November 1941. ter wijl is bepaald, dat de vóór 1 Jan. 1942 gedane uitkeeringen. ten laste komen van het rijk. Te Den Haag is gedurende eenige dagen een tennistournooi gehouden, waaraan door verschillende beken de Duitsche en Nederlandsche speel sters en spelers werd deelgenomen. De finale van het gemengd dubbel spel. Frau Westhoff en Zander (voorgrond) tegen mej. HoOgeboom en Hughan. Polygoon-Meijer-Pax Holland m Duitschers bereiken oiiegebied van Grosni Een enkele zin in het weermacht- bericht onthult het enorme belang voor de geheele oorlogvoering van den veldtocht in het Oosten, aldus het Hsbl.. en krijgt vooral wanneer men hem in verband brengt met de passage in de rede van den Fuehrer. waarin deze verklaarde, dat de be zette gebieden in het Oosten Duitsch land voeding, steenkool, erts en petroleum zullen leveren, groo te beteekenis. Het is de zin. waar in wordt medegedeeld, dat na zwa ren strijd de stad Malgobek in de richting van het oliecentrum Gros ni is bezet. Malgobek ligt midden in de uitgestrekte boorvelden van Grosni. die in omvang en produc tie alleen worden overtroffen door de vindplaatsen bij Bakoe. In tegen stelling tot de reeds door Duitsch land bezette olievelden van Maikop. die nog slechts sinds kort door de Russen in ontginning waren ge bracht. zijn de velden bij Grosmi reeds geruimen tijd in gebruik. Of en in hoeverre de bolsjewisten bij hun terugtocht de olie-installatie» hebben vernietigd, is niet bekend. Het feit dat de Duitschers bezig zijn een gebied te bezetten, welks bodém groote hoeveelheden van het vloeibare goud bevat, kan echter in verband met de versterking der economisch-militaire positie van de As moeilijk worden overschat. Het is niet aan te nemen, dat een tech nisch en organisatorisch begaafd volle als het Duitsche binnen een zeer kort tijdsverloop er niet in zou slagen, een rijk petroleumgebied ook al zijn de installaties geheel of gedeeltelijk verwoest. wat nog niet vaststaat dienstbaar te ma ken aan zijn oorlogvoering en zijn productieapparaat. Nu de opmarsch ten Oosten van Pjatigorsk. die reeds geruimen tijd aan den gang is en die hardnekki- gen weerstand heeft moeten over winnen. over de Terek heen de olie velden van Grosni heeft bereikt, is niet aan te nemen, dat hij hier halt zal maken. Anderzijds is het niet uitgesloten, dat behalve Grosni ook Ordzjonikid- ze. de poort van den eenigen win ter en zomer begaanbaren Kauka- suspas. doel der Duitsche troepen zal zijn. Of de Duitsche troepen van het Terekgebied of wellicht ook van het Kalmukkengebied bij Eli- sta (Westelijk van Astrakan) uit zullen trachten de Kaspische Zee te bereiken, is thans nog riiet te zeg gen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1