NOORD-HOLLAND Het dieptepunt 22 schepen getorpedeerd i— Verduister i N.S.V.O.-moederschool te Amsterdam DAGBLAD VOOR voorbij Vernietiging van Kaukasische I troepen aanstaande Vijandelijke ontlastingsaanvallen bij Stalingrad mislukt MET GOEDEN WIL IS ALLES MOGELIJK KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administxatiebureaux: SCHAGEN: Laad 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koni«<str 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant Verschijnt dagelijks. v e r t e.n t i e-t a r j e f. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11925 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar MAANDAG 12 OCTOBER 1942 T"\ E drie redevoeringen van Hit- ■^ler, Göring en von Ribbentroe-p hébben bewezen, dat' Duitschland de toekomst met vertrouwen tege moet ziet. Het heeft hier dan ook reden voor; niet alleen is het op alle oorlogsgebieden tot nog toe ze gevierend te voorschijn gekomen met naar verhouding geringe ver liezen aan menschen; maar de nog in gang zijnde veldtochten in het Oost-en en in Egypte verloopen ge heel ten vöordeele van de verbon den mogendheden. De samenwer king met Japan op de Oceanen wordt hoe langer hoe nauwer, zeer ten nadeel e van de tonnage van de geallieerden en wat wel zeer belangrijk is de voedsel^ positie van Duitschland is veilig gestold. De door Engeland aange zegde blokade blijkt zonder eenig effect. Waar zelfs de" geallieerden toegeven, dat Duitschland m i 1 i- t a i r niet te overwinnen is, be- teekent dit. dat Duitschland in het geheel n'iet te over winnen is, want, krijgt men den tegenstander niet militair op de knieën, dan zit er niets an ders op, dan hem door uithonge ring tot capitulatie te dwingen. .Vandaar ook het sprookje van ge neraal Tijd. Achteraf blijkt gene raal Tijd een .der Aspartners ge weest te zijn. Immers, hij heeft het mogelijk gemaakt, dat de Duit- schers met hun bekende vlijt en organisatie-vermogen, hun eigen en Europa's voedselproductie dus danig hebben gecoördineerd en ge-, intensifieerd, dat op de eerste plaats het Rijk zelf en vervolgens de bezette gebieden, niet meer be vreesd behoeven te zijn voor een hongersnood. De aankondiging van Goering dat, wanneer er gehongerd moet wor den. dit zeker niet op' de eerste plaats in Duitschland zal geschie den, is wel hard, maar ten minste eerlijk. Men weet, waar men aan toe is en men kan begrijpen dat de Duitsche bewindhebbers op de eer ste plaats voor hun eigen onder danen zorg zullen dragen. Hierbij komt nog dat de Duitschers al veel langer op rantsoen leven dan de Nederlanders en tevens, al gerui- men tijd voor den oorlog verstoken waren van genotmiddelen, mede om de 07.o noodzakelijke toerustingen mogelijk te maken. Dat tekorten dus op de eerste plaats verhaald wor den on hen, die langer zich niets boefden te ontzeggen, is niet onbil lijk te noemen. Bovendien is deze mededeeling meer een voorbereiden' op Alle mogelijkheden. De voedselpositie is van dien aard dat honger zoo goed als uitgesloten is, zoolang de ooste lijke gebieden in Duitsche handen blijven en niets wijst er op, dat zij uit deze handen zullen verdwijnen. Dat het bezit van deze gebie den alléén de honger bezweert, is natuurlijk onzin; er moet hard ge werkt worden en zelfs dan gaat de toename van voedselproducten ge leidelijk: En da/t de toename op de eerste plaats naar het Rijk en zijn verbondenen gaat, is duidelijk. Op den duur komen vanzelf de bezette gebieden aan de beurt. Göring's uitlating, dat in de bezet te gebieden de rantsoenen slechts een toegift-zijn op datgene, wat de bevolking in den zwarten handel -koopt, slaat zel&r niet op ons land. Immers, de Duitsche civiele beambten hier te lande en hun fa milie krijgen precies dezelfde rant soenen als de bevolking. Ook zij moeten van deze rantsoenen rond komen. En een ieder weet, dat de ze rantsoenen van dien aard zijn. dat niemand honger behoeft te j lijden. ïets, wat trouwens Mussert i in zijn rede van Zondag nog eens j nadrukkelijk geconstateerd heeft. Het feit, dat. de Duitsche burgers in ons land hetzelfde rantsoen hebben als de Nederlanders, is al een garantie voor het feit, dat de ze rantsoenen zoodra doenlijk ook verhoogd zullen worden. /"^öRING's mededeeling, dat de bezette gebieden de bezettende macht moeten voeden, dient men zóó op te vatten, dat v het totaal der bezette gebieden het totaal der troepen dient te onderhouden. Dit komt hier op neer, dat het zwaar tepunt van de onderhoudskosten op de Oostelijke gebieden rust. De rest draagt bij naar rato van eigen productie, niet naar rato van bezetting. Zoo wordt o.a. de inhoud van de Führerpaketlen, waarover Göring sprak, geheel en al uit de Oostelijke gebieden gehaald, ook de inhoud van de paketten, die aan verlofgangers uit de Westelij ke gebeiden medegegeven worden. Vast staat in ieder geval, dat het dieptepunt van de rantsoeneering en de distributie voorbij is. Zeker, de huidige rantsoenen zullen voor loopig. wel stabiel blijven, doch men kan voor het volgend jaar al een lichte verbetering tegemoet ziën. En de angst voor een „booze winter" kan men wel als bezwo ren beschouwen. Het boordvliegtuig van een der'schepen van een Duitsch oorlogsflot tielje, dat vanuit zijn steunpunt in Noorwegen voor een'vijandeliiken tocht uitvaart, start voor een verkenningsvlucht. PK Winkehnann-DV-R-P H m HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 October (D.N.B.) Het opperbevel van de Weermacht maakt in een extra bericht bekend: Duitsche duikbooten hebben het Britsch-Amerikaan- sche scheepvaartverkeer voor Zuid-Afrika zwaar ge troffen. Zij hebben vlak voor de haven van Kaapstad door bliksemsnelle verrassende aanvallen twaalf koop vaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 74.000 brt. tot zinken gebracht. Andere duikbooten hebben aan de Westkust van Afrika voor het Britsch-Amerikaansche vlootsteun- punt Freetown, voor de Zuid-Afrikaax^sche kust, in de St. Laurens Golf en tijdens zwaren storm op het noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan tien schepen met een gezamenlijken inhoud van 67.000 brt. tot zinken gebracht. Daaronder bevond zich het 15.000 brt. metende Britsche koelschip „Anda Lucia Star" dat met een lading waardevolle levensmidde len,* vooral bevroren vleesch, naar Engeland onderweg was. Hiermede hebben onze duikbooten wederom op ver uit elkaar liggende oorlogstooneelen 22 schepen nffet een gezamenlijken inhoud van 141.000 brt. tot zinken gebracht. Het weermachtbericht SAMENWERKING N.V.D. EN GROENE KRUIS •s-GRAVENHAGE, 10 Oct. Wij hebben ons altijd onveranderd" op het standpunt gesteld, dat wij arbeiden in het belang van het geheele Nederland- sche volk, zonder daarbij te letten op politieke richting, confessie, rang of stand, aldus schrijft men ons van de zijde van den Nederlandschen Volks- dienst. Wij zullen dit blijven doen, omdat alleen de belangen van ons volk ons voor oogen staan. De Volksdienst is immers niet gebonden aan groepeerin gen. Dalrom heeft deze instelling ook steeds gezocht naar samenwerking met andere instellingen, die zich op een of andere wijze bewogen op een deel van een groot terrein, dat thans onaf hankelijk' van eenige binding met be paalde groépeeringen of groepsbelan gen, door den Volksdienst bestreken wordt. Dat het begrip voor het werk van den NVD voor ons geheele volk hand over hand toeneemt, blijkt uit het steeds grooter aantal personen^ dat tot den Volksdienst toetreedt: Dit blijkt ook in hooge mate uit het feit, dat de zer dagen een belangrijke samenwer king tot stand is gekomen tusschen het Groene Kruis in de provincie Gro ningen en den Volksdienst. Beide in stellingen hadden eenigen tijd geleden contact met èlkaar gezocht en in on derling overleg heeft thans het Groe ne Kruis zijn gebouw te Hoogezand gratis ter beschikking gesteld van den NVD, die hier een adviesr-bureau voor moeder en kind heeft ingericht. Hier zijn dus door een juiste verstandhou ding persoonlijke en- groepsbelangen terzijde geschoven voor het algemeen belang tot heil van de geheele Neder-» landsche volksgemeenschap. Verwacht kan worden, dat deze sa menwerking tot meer resultaten zal leiden. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 11 Oct. (DNB.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: ..In het Noordwesten van den Kaukastis hebben Duitsche berg troepen mét steun van formaties der luchtmacht den vijand uit nieuwe hooggelegen stellingen verdreven. De als ingesloten gemelde groep vij- ahdeliike strijdkrachten is na ver- geefsche uitbraakpogingen op een zeer beperkt gebied opeengedron gen. Haar vernietiging is aanstaan de. Aan de Terek zijn sterke vijande lijke tegenaanvallen afgeslagen. Ge- concentrèerde. 's nachts voortgezet te aanvallen van sterke luchtstrijd- De oorlogsschilder prof. Ernst Voll- behr, wiens schilderijen betreffende den Duitschen kolonialen oorlog, den wereldoorlog 19141918, den Westwal en de veldtochten in Po len. in het Westen en in het Zuid Oosten, groote bekendheid verwier ven, ajrbeidt thans in den Noordelij ken sector van het Oostelijk front. SS PK Niquille-O-H-P H m. krachten op Granzy. van "belang voor de bolsjewistische petroleum- winning. veroorzaakte zeer zware verwoestingen en geweldige bran den. Te Stalingrad zijn onder voort durende gevechtsbedrijvigheid copcentraties van den vijand door doeltreffend kanonvuur uiteengedreven. Ontlastingsaan vallen der bolsjewieken ten Noorden van de stad mislukten. Aan het Donfront zijn bij een- ilaatselijke actie talrijke vijandelij ke gevechtsstellingen verwoest, ge vangenen gemaakt en wapens als buit binnengehaald. In de periode .van 29 September tot 9 October zijn 356 Sowjetvlieg- tuigen in luchtgevechten. 66 door luchtdoelgeschut der luchtmacht en 19 door formaties van het leger neergeschoten. Voorts 18 op den grond vernield, zoodat de totale ver liezen 459 vliegtuigen bedragen. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijk front 36 eigen toestellen verloren. In Zuidoost-Engéland zijn over dag militaire installaties eU voor- zieningsbedrijven aangevallen met bommen van zwaar kaliber. Britsche luchtmacht verloor van 1 tot 10 October 127 vliegtuigen, waarvan 54 boven de Middelland- sche Zee en in Noord Afrika. In het zelfde tijdsbestek gingen in den strijd tegen Groot Brittannië 23 eigen vliegtuigen verloren. Bij het bruggehoofd Woronesj heeft zich bij de succesvolle defen sieve gevechten der laatste weken het tweede bataljon van een Mec- klenburgsch regiment infanterie bijzondèr onderscheiden. MUSSERT SPREEKT BIJ .DE OPENING Na. Arnihem en Utrecht heeft thans ook de hoofdstad de be schikking gekregen o.ver een „moe" dersohool". Bij de opening werd o.a. het woord gevoerd door Mussert. Hij wees er op, hoe elk volk tijden kent van opgang en neer gang, ook Duitschland heeft die gekend. Europa staat voor de keus onder te gaan of in gerechtigneid te leven, zóó, dat er een vast ver band bestaat tusschen volkeren, die elkaar vertrouwen en respec teeren. Herinnerende aan zijn vroegere veklaring: soldaat of slaaf, onderstreepte de leider dat hij alles wil doen öm dit volk tot een /soldatenvolk te maken. Daarbij is de opinie van de vrouw maatgevend voor den man Mussert schetste vervolgens de drieledige taak van de vrouw, zij moet allereerst de taal zuiver hou den," die door de vrouw gemaakt wordt aan de wieg van het kind. In de tweed«rplaats moet er eer bied zijn voor het jonge leven. Het gezin vormt het fundament van volk en staat. Zij die kinderen ter wereld brengen, moeten, waar dit noodig is, door den staat en de beweging geholpen worden. Tenslotte zijn goede gezinn/n de beste afweermiddelen tegen het communisme. Wijzende op verschil lende rpisstaïlden, zeide Mussert, dat het nationaal-socialisme nog gebracht moet word en wel door de N.S.B. De leider deed een Be roep op de vrouwen om naast- den man, op de juiste plaats té staan in den strijd om de toekomst van ons volk. (Applaus). Het Rijksmuseum te Amsterdam heeft onlangs een schilderij aange kocht van.Govert Flinck, voorstel lende een jongen* herder met staf en fluit, in wien men de trekken van Rembrandt op jeugdigen leef tijd herkent. Polygoon-Riiksmuseum- Pax Holland m. DE ONVOORDEELIGE GAST. Een kamerverhuuftter in de Go- vert Flinckstraat te Amsterdam, die gisteren een kamer aan een juffrouw verhuurd had, fcwam, toen zij haar gast vanochtend wil de wekken, tot de ontdekking, dat deze intusschen reeds verdwenen was. Dit was met zoo erg geweest, als niet m e t de juffrouw ook de dekens en lakens van het bed, twee heerencostuums en twee heeren- jassen.de kamer hadden verlaten. De hofitie tracht thans de onvoor- deelige logé op te sporen. HET RUILEN VAN INLEGVELLEN. In afwijking van het vroeger ge publiceerde, moeten personen, die geboren zijn tusschen 4 October en 2 November van ,de jaren 1921, 1928 en 1938 hun inlegvellen rui len, alvorens hun bonkaarten voor voedingsmiddelen 12e periode 1942 in ontvangst te nemen. HALVEEREN VAN PAKJES BOTER TOEGESTAAN. De geldende bepalingen stonden niet toe, dat de leverancier, wan neer dit noodig was. een pakje bo ter van '250 gram door kon snij den en de beide helften afzonder lijk kon verkoopen. Daar zich tengevolge van de hui dige distributiebepalingen gevallen kunnen voordoen, dat het aantal bonnen, dat de klant kan overleg gen, doorsnijden overmijdelijk maakt, is thans, naar het rijksbu reau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd mededeelt, bepaald, dat in dergelijke gevallen, iri af wijking van de voorschriften, af levering van 125 gram boter na doorsnijden van een pakje van 250 gram is toegestaan. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede. dat vrijwilligers voor de Waf- fen-SS en het legioen zich op on derstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen tenein de gekeurd te Worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat om dienst te nemen in een speciaal wachtbataillon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, ter wijl* de inzet van dit bataillon ook. in Nederland blijveh zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS Nederland (Ne- derlandsche SS) willen toetreden. 13.10.42 14.00 uur Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat. 14.10.42 10. uur Groningen. Concerthuis. Poelestraat. 14.10.42 16.00 uur Assen, dienstge bouw. Vaart. Zuidzijde. 15.10.42 11.00 uur Zwolle, school Turfmarkt. 16.10.42 11.00 uur Deventer. •NSDAP. Parkweg 2. 17.10.42 11.00 uur Arnhem. We verstraat 16b. 18.10.42 14.00 uur Venlo. Deut- sches Haus, Emmastraat. 19.10.42 11.00 uur" Eindhoven. Huis Maria. Kruisstraat. 20.10.42 11.00 uur Den Bosch. Ho tel Noord-Brabant. Markt 45. 21.10.42 10.00 uur Tilburg. Werk liedenver.. Tuinstraat 6& 21.10.42 17.00 uur Rotterdam. Deutsches Haus. 22.10.42 10.00 uur Amsterdam. school Iepenweg 13. 22.10.42 17.00 uur Utrecht. Wehr- machtheim. Mariaplein. 23.10.42 10.00 uur Den Haag. Café Den Hout. Bezuidenhout- scheweg. 24.10.42 11.60 uur Amersfoort. Dienstgebouw Kapelweg. Maan Maan op vanavond om onder 10.31 o s A 20.31 joocl 18.54 uur v.m. N.M. tot morgenochtend 24 Oct. 17 Oct. o i\£\ INov. e.k. 8.00 uur l.k. NACHTVERGADERING v. WER KERS UIT HET HOTEL-, CAFE- EN RESTAURANTBEDRIJF. De Centrale Persdienst van het Ne- derlandsche Arbeidsfront rpeldt: Op 1 October j.1. is voor de werkers in het hotel-, cafér en restaurantbe drijf een bindende regeling der loonen en arbeidsvoorwaarden van kracht ge worden. Mede dank zij de activiteit van het Nederlandsche Arbeidsfront is voor deze groote groep van werkers een rechtspositie geschapen, waaraan reeds jarenlang dringend behoefte be stond. Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft hierin aanleiding gevonden een serie openbare vergaderingen te be leggen vóór de werkers uit het hotel-, café- en restaurantbedrijf. De vergadering zal worden gehouden op Dinsdag 13 October in de Tuinzaal van het Gem. Ooncertgebouw, Begijne straat te Haarlem. De bijeenkomst be gint om 24 uur, zoodat in feite van een nachtvergadering gesproken kan wor-^ den. Dit feit mag op zichzelf reeds een gebeurtenis voor Haarlem worden ge noemd. De heer C. G. T. Sormani, Leider van de Bedrijfsgroep Verkeer en Toe risme en de heer P. J. Stame, onderbe- drijfsgroepleider voor het hotel-, café-, en restaurantbedrijf yan het Neder landsche Arbeidsfront zullen het woord voeren. De vergadering zal om ongeveer 4 uur in den morgen beëindigd zijn; voor muzikale omlijsting der bijeenkomst is zorg gedragen. Van alles wat uit dorp en stad een dTevenmuzjekkobps? AMSTERDAM In den vorigen nacht is een inbraak gepleegd in een opslagplaats van een muziek- instrumentenhandel, gelegen aan de Kerkstraat. Een aantal trom petten en 15 g'uitaars vormden een waardevollen buit. WEGARBEIDER 'GEDOOD. BEEK Bij werkzaamheden aan der wegen alhier is Zaterdag morgen de 33-jarige arbeider Chr. Dassen uit Maastricht met het hoofd tusschen een stuk betonnen wegrand en den aarden wal ge raakt. De man was op slag dood. Hij laat een vrouw en 5 kinderen achter. MAN VERDRONKEN. AMSTERDAM Gisteravond tegen elf uur is een 62-jarige man ten gevolge van de duisternis nabij de Ten Katestraat ^n het Jacob van Lennepkanaal gevallen. Hoewel spoedig hulp w.erd geboden, waren, toen hij op het droge was gebracht, de levensgeesten reeds geweken. Het lijk werd door den geneeskun digen dienst naar het Westergast huis gebracht. Italiaansch Weermachtbericht ROME, 11 Oct. (Stefani) Het weer- machtbericht luidt als volg£: t „Aan het front van El Alamein heeft het artillerievuur zich van weerszijden verhevigd. In luchtgevechten hebben vijandelijke jagers drie toestellen ver loren, neergeschoten door Duitsche jachtvliegtuigen, en drie andere, die door Italiaansche jagers ondergingen. Hiervan werden er twee neergescho ten door een afzonderlijken Italiaan, die stoutmoedig een - patrouille van drie vijandelijke toestellen aanviel. Ti.jdens bombardementen, door onze •luchtformaties uitgevoerd op oorlogs doelen op Malta, schoten Duitsche ja gers twee Britsche vliegtuigen neer. Vier van onze toestellen zijn niet te ruggekeerd van de operaties der beide laatste dagen. Een onzer Atlantische duikbooten onder bevel van luiteant ter zee Guido Sacardo heeft den Engelschen oceaan- vaarder Oronsaj van 20.000 t. getorpe deerd en «tot zinken gebracht en even eens door torpedo's den oceaanvaar- der Hea Hellas, de vroegere Tuscania, van 17.000 t. zwaar getroffen. Cripps uit de regeering STOCKHOLM, 10 Oct. (D.N.B.) Sir Stafford Cripps zou het voornemen koesteren zijn portefeuille ter beschik king te stellen en uit de 43ritsche re geering te treden. Aldus meldt, volgeiis Zweedsche persberichten uit Londen, het commu nistische Engelsche blad „Daily Wor- ker". Het blad voegt hieraan toe, dat de ontwikekling onbetwistbaar in ve lerlei opzicht tegen de politiek van Cripps gaat, als b.v. het dralen met het oprichten van het tweede front, de maatregelen in Indië en de weige ring der Engelsche regeering om een distributie van steenkool in te voeren, bewijzen. Dit fclles, aldus de Daily Worker, kan worden opgevat als een rechtstreeksche zege der kapitalisti sche belangen. SüklE.' In verband met het naderende St. Nicolaasfeest hebben de speelgoed fabrieken het weer zeer druk. ""ü- Een trek-kar „naar maat". Polygoon-Segers-Pa?^ Holland m VEREENVOUDIGING EIND EXAMENS H.B.S. (A EN B) EN GYMNASIUM (A EN B) De secretaris-generaal van het Dep. van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming heeft bhpaald dat de programma's voor de'eindexa mens der openbare H.B.S.'en en der aangewezen bijzondere H.B.S.'en en de programma's voor het extranii-exa- men, alsmede voor de gymnasia en het daarmede gelijkgestelde staatsexamen in 1943, verschillende onderwerpen niet zullen omvatten. Het betreft di verse onderwerpen betreffende han delswetenschappen, staathuishoudkun de, geschiedenis, reken- en stelkunde, driehoeksmeting, meetkunde, stereo metrie, beschrijvende meetkunde, me chanica: natuurkunde, scheikunde, natuurlijke historie en geschiedenis. Y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1