NOORD-HOLLAND Tweejarig bestaan Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Nederland Verduister DAGBLAD VOOR Rede van den Rijkscommissaris De Nederlandsche arbeidsprestatie staat ten achter bij de Duitscbe CHURCHILL NIET OPTIMISTISCH Kern van een garde-divisie verslagen Uit*.N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratieboreaox: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11926 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DINSDAG 13 OCTOBER 1942 De N.S.B. en N.S.D.A.P. vormen één front Met de oprichting van het Arbeits bereich der N.S.D.A.P. in Neder land, welke in October 1940 in een plichtige bijeenkomst te Utrecht voltrokken werd, werden aan de in dit land wonende Duitsche volksge- nooten nieuwe plichten van verant woordelijkheid opgelegd, die de Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss-Inquart, destijds samenvoeg de in het gebod: een voorbeeld te zijn van de nationaal-socialistische volksgemeenschap in de Germaan- sche levensruimte. Dat deze oproep niet onbeantwoord is gebleven, doch tot richtsnoer geworden is van den ken en handelen der partijgenooten, werd aan het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. uit bevoegden mond be vestigd, toen het gisteren naar aan leiding van den tweeden verjaardag der oprichting van het Arbeitsbe reich, te Arnhem op een werkcon ferentie bijeenkwam. In een grootsch opgesteld over zicht van de geweldige gebeurtenis sen onzer dagen wees de Rijkscom missaris op de plichten der in Ne derland wonende Duitschers, waar bij hij aan de dankbetuiging voor het tot dusver verrichte werk de aanmaning verbond om op den in geslagen weg voort te gaan. De bijeenkomst werd geopend met een herdenking der dooden. De leider van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. Hauptdienstlciter Schmidt, sprak de openingswoord den, waarbij hij o.a. zei de: „Twee jaren zijn verloopen, sinds de Fuehrer het bevel gaf tot oprich ting van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Nederland. Ik geloof thans te kunnen constateeren: de nationaalsocialisten, de Duitsche volksgenooten in Nederland zijn tot een eenheid saamgesmeed. Wij weten thans, hoe noodzakelijk dit was. Reeds in het jaar 1941 moest de Rijkscommissaris de Nederlan ders toeroepen, vóór ons of tegen ons te zijn. Thans kunnen wij zeg gen dat onze organisatie hecht ge grond is. De Winterhilfe, de N.S V., de Frauenschaft, de Dienstgruppen, het Arbeitsfront, do Hitlerjugend vooral, overal-zijn de organisaties zoo stevig gevestigd, dat elke taak, waarvoor de Rijkscommissaris ons plaatst, kan worden vervuld. Wij hebben destijds de opdracht gekregen, hier in het bezette Ne derlandsche gebied een voorbeeld te zijn van nationaal-socialisme. Dat hebben wij gedaan. In alle dorpen en steden van Nederland zijn de Duitsche nationaal-socialisten aan getreden en hebben zich overal voorbeeldig ter beschikking gesteld. De Rijkscommissaris spreekt. Vervolgens richtte de Rijkscommis saris, in 'n grootsch opgestelde re devoering, den blik op den grooten BIJ BE FOTO. In „Musis Sacrumte Arn hem werd Zondag eengroote bijeenkomst gehouden van de N.S.D.A.P., waar de Rijkscom missaris, Rijksminister dr. Seyss Inquart, een rede hield Dr. Seyss Inquart spreekt de aanwezigen toe. Polygoon-Zeijlemaker-Pax Holland m samenhang van het gebeuren van onzen tijd, om daaruit de conse quenties te trekken voor de Duit sche houding in het Nederlandsche gebied. De moeilijkheden, die moes ten worden overwonnen. Allereerst maakte hij de moeilijk heden duidelijk, die in den weg staan aan de oplossing der taken in dit land. De partij genooten in Nederland dragen de verantwoor delijkheid voor alles, wat in dit land gebeurt, niet alleen jegens Duitschland, maar ook ten aanzien van de menschen in dit land, aan gezien wij te doen hebben met een biologisch en naar het ras tot ons behoorend volk, dat wij een nieuw volksch Europa willen binnenlei den. Tot dit doel moeten de poli tieke krachten gewekt worden, die de grondslagen moeten vormen voor den nieuwen opbouw. Ook al staat men nog in breede kringen van dit land vreemd en af wijzend tegenover de nationaalso- cialistische gedachtenwereld, de verplichting blijft toch bestaan om deze kringen onder alle omstandig heden te winnen en de krachten van dit land te mobiliseeren. Het door harde oorlogsnoodzakelijkhe den gedwongen ingrijpen in de Ne derlandsche levenssfeer bemoeilijkt onze taak. De Rijkscommissaris herinnerde aan de tusschen beide landen ont stane spanning op het niveau van de groote politieke ontwikkeling, door te constateeren, dat Nederland profijt trok uit de situatie, waaron der het Duitsche volk, in het nauw gedreven en bedrukt, geleden heeft. In aansluiting hierop herinnerde de rijkscommissaris aan den vori- gen zwaren» oorlogswinter, dien hij een beproeving van het Duitsche volk noemde, een beproeving, die slechts hem ten deel valt, die door de geschiedenis tot iets groots is uitverkoren. Hitier was de eerste die den Russischen winter doorstond. In den strijd met het Oostelijk gebied zijn er twee persoonlijkhe den geweest met geniale plannen, die reeds eenmaal deze zaken ter hand hebben genomen. Zij zijn bei den gestrand. De eene was Karei XII, die ten tijde van Peter den Grooteh den Russischen winter met zijn leger niet heeft doorstaan en die bij Poltawa verslagen is. De tweede was Napoleon, wiens lot bekend is. De derde dien het lot op dezen weg geplaatst heeft, is Adolf Hitier met het Duitsche volk. Hij en de Duitsche soldaat hebben den winter doorstaan. De belangrijkste ontmoeting in het Westen tusschen de kampioens- candidaten VSV.en Feyenoord is Zondag te Velsen in een 31 ne derlaag voor VSV geëindigd. De Rotterdammers ondernemen een aan val op het doel der gastheeren. Polygoon-Van Bilsen-Pax Holl. m. Als voorbeeld voor de offervaar digheid, die een hechten band heeft gesmeed tusschen front en vaderland, noemde de rijkscommis saris het wolgeschenk. Voor deze offervaardigheid zeide hij allen Duitschen volksgenooten in Neder land dank. In het bijzonder zeide hij dank aan den leider van het Arbeitsbereich, Hauptdienstlciter Schmidt. „Wanneer ik in het Arbeitsbe reich," zoo zeide hij „mijn belang rijkste corps medewerkers zie, dat de Fiihrer mij gegeven heeft, dan zijt gij, partijgenoot Schmidt, mijn belangrijkste medewerker bij het bereiken der doelstellingen, die de Führer ons gegeven heeft* en bo vendien zijt gij mijn goede vriend geworden." Voorts bracht de rijkscommis saris dank aan het corps politieke leiders, vvien hij de erkentelijkheid van den Führer overbracht. De levensmiddelenvoorzie- ning. Betreffende de kwestie van de levensmiddelenvoorziening in Ne derland merkte de rijkscommissa ris op, dat het vroeger opgestelde beginsel, dat de Nederlanders even zoo behandeld moeten worden als de Duitschers, thans moet achter staan bij het gezichtspunt van de prestatie. Rechtsgelijkheid eischt gelijke prestaties, gelijke verplich ting en gelijke verantwoordelijk heid. Wanneer thans de Duitsche arbeider in Duitschland niet slechts een plus aan arbeid pres teert, maar bovendien zijn bloed op het spel zet, heeft hij een ver goeding noodig. Het is derhalve slechts recht en billijk wanneer men den Duitschen volksgenoot in Duitschland, die deze prestatie levert, die vereffening geeft. Wanneer de Nederlander op geen andere wijze bij draagt tot het groote gebeuren onzer dagen, dan dat hij iets minder te eten en minder kolen krijgt, dan is dat nog steeds een bescheiden bijdra ge, gezien de grootte der pres taties, die thans door het Duitsche volk worden ge bracht. In dit verband ver klaarde de rijkscommissaris, dat de thans in Nederland geldende rantsoenen tot de volgende oogst gehandhaafd kunnen worden. Voor de Duitschers in dit land betéekent dit weliswaar een af stand doen, vergeleken met hun volksgenooten in Duitschland. wanneer zij onderworpen worden aan dezelfde rantsoeneeringsvoor- sohriften als de Nederlanders, maar dit afstand doen moet ge dragen worden in het bewustzijn van de lotsgemeenschap van beide volken. Bloedverwanten van Ne derlandsche strijders ont vangen de Duitsche rant- soenen. Om recht te doen wedervaren aan het prestatiebeginsel in de distributie van levensmiddelen en steenkolen deelde de rijkscommis saris mede, dat de bloedverwan ten van hen, die in het Oosten staan, ook Nederlanders, gelijk gesteld zullen worden aan de Duitsche volksgenooten in Duitsch land. Ten aanzien van de verzorging der Rijksduitschers in Nederland deelde de rijkscommissaris mede, dat huwelijksleeninge»* woren in gevoerd, kinder- en opvoedings toeslagen uit middelen van het Duitsche rijk, met terugwerkende kracht van 1 October af. Kerkklokken vordering. en metaal. Eén ding wil ik nog kort ver melden", zoo ging de rijkscom- misaris voort, „Gij weet, dat wij thans de kerkklokken wegnemen. Dat is een volkomen natuurlijke maatregel. Het is steeds zoo ge weest, dus reeds voor eeuwen, wellicht zelfs 1000 jaar geleden, dat men in goede tijden de schat ten in de kerken geplaatst heeft. Wanneer dan oorlogen kwamen, werden de kelken en mon stransen weggenomen en als oorlogsschat gebruikt, om het va derland te beschermen. Daartoe kan men dus op zijn minst ook de kerkklokken rekenen, die naar onze begrippen nog lang niet be. hooren tot zulke godsdienstige voorwerpen als een monstrans of een kelk, Het spreekt vanzelf, dat wij hier iedere gram koper, tin. enz. mobiliseeren. Wanneer thans van eenigerlei zijde, zij het ook een geestelijke, tot mij de vraag gericht wordt, hoe ik dat kan doen, zou ik hem hier willen ant woorden: Mijnheer, ik verwonder mij zeer, dat gij niet vrijwillig gekomen zijt, om den Duitschen soldaat dit koper aan te bieden, opdat hij het bolsjewisme van uw grenzen zal afhouden." Nauwe kameraadschap met de N.S.B. Evenals de rijkscommissaris in zijn rede met de vijanden en te genstrevers van het nationaal socialisme afrekende en geen twijfel liet bestaan aan de vast beslotenheid om iederen tegen stand, van buiten of van binnen, te breken, wees hij de partijge nooten aan den anderen kant op den weg naar degenen, die in dit land voor dezelfde idéé strijden Hij richtte een dringend beroep op het leiderschap der partij om de nauwste kameraadschap met de N.S.B. te berachten. Hij wees op de verplichting om voor de Nederlandsche nationaal socialisten, die in een zwaren strijd hun vuurproef doormaken, onver brekelijke kameraadschap te be houden en bij hen het gevoel te wekken in één front te staan. Met een uiteenzetting van het wereldhistorische gebeuren, dat onze tijd beleeft, eindigde de spre ker zijii rede. In het Oosten het continentale Europa, aan de over zijde het Atlantische Engeland, dat is de beslissing, die thans ge steld wordt. Alleen de Germaan- sche volken hebben tot dusverre bewezen, dat zij in staat zijn stand te houden tegen het aan stormen der vreemde volken in het Oosten. De volksche gemeenschap. Het beginsel, waarop het con tinentale Europa moet worden opgebouwd, is het beginsel der volksche gemeenschap. Het gaat erom de geestelijke basis voor dit nieuw-e Europa te winnen. Nadat de tegenpartij niet slechts gebie den met groote massa's menschen maar ook met rijke grondstoffen verloren heeft, kunnen wij vol vertrouwen in de toekomst kij ken, zij het ook op voorwaarde van uiterste vastbeslotenheid om te houden wat wij hebben. In deze beslissing, waarin het niet gaat om overwinning of ne derlaag, maar ook om overwin ning of vernietiging, staat voor ons een man, die in zijn hand het lot van de geheele wereld vormt. „Voorwaarts naar de overwinning met Adolf Hitier". Met deze door de partijgenooten geestdriftig over genomen wóórden, besloot de rijks commissaris zijn rede, die grooten bijval oogstte. Slotwoord Hauptdienstlei- ter Schmidt. In zijn slotwoord zei de leider van het Arbeitsbereich, Haupt- dienstleiter >Schmidt, o.a. het vol gende: „Trouw staan wij naast de Nederlandsche nationaal-socialisti sche kameraden en wij zullen de zen weg verder gaan. Wij denken niet aan ons zelf, maar aan de groote gemeenschap, waarin wij het Nederlandsche volk mede op nemen". De verklaring van den rijksminister betreffende de vastbe slotenheid en hardheid van Adolf Hitier stelde Hauptdi'enstleiter Schmidt in het licht door een be schrijving te geven van den indruk van de jongste ontvangst bij den op vanavond om onder 11.47 10 21.09 ïooct. 18.52 uur V M. N.M. tot morgenochtend 24 Oct. 17 Oct. 0 INov. fk. 8.01 uur l.k. Wij hebben een moeilijk oogen- blik in den oorlog bereikt LISSABON, 12 Oct. (D.N.B.) Volgens den Engelschen nieuws dienst heeft Churchill Maandag een rede gehouden, waarin hij de algemeene oorlogssituatie behan delde. Hij lanceerde de bewering, dat de nederlagen der geallieerden slechts etappes naar de overwin ning zijn, maar dat alle overwin ningen der as tot de ineenstorting leiden. Den Duitschen veldtocht in Rusland noemde Churchill er een van den tweeden rang, dio tot dusver een duidelijk fiasco is, waarbij hij den nadruk legde op „tot dusver". Als saldo van zijn militair overzicht merkte Churchill aan: als men beide zijden overziet en goed cn kwaad met dezelf de rust tegen elkaar afweegt, moeten wij constateeren, dat wij een moeilijk, somber oogen- blik in den oorlog hebben be reikt. Wij staan nog steeds tegenover doodelijke gevaren. Oorlogsmoeheid, zelfvoldaan heid, oneenigheid en strijd overbijzaken benadeelen slechts onze kansen voor de toekomst. Wij moeten elkaar allen tot de uiterste grens van onze kracht aanvuren. Fuehrer. „De Fuehrer vertoont het zelfde uiterlijk als in 1932, toen de binnenlandsche politieke overwin ning voor de deur stond. Hij had het oude nationaal-socialistische strijdgezicht". Tegenover den rijks commissaris beloofde de leider van het Arbeitsbereich totaalge- bruik van alle krachten, ook in de toekomst. Met den groet aan den Fuehrer werd de werkconferentie besloten. NIEUWE WETHOUDERS TE 's-GRAVENHAGE. Op hun verzoek is aan de wet houders van Den Haag, t.W. de heeren prof. ir. C. L. v. d. Bilt, ir. L. F. M. Feter, mr. dr. S. de Vries Czn. en M. Vrijen'hoek, door den burgemeester, prof. mr. Wes- tra, eervol ontslag verleend onder dankzegging voor de vele aan de gemeente bewezen diensten. Voor hen in de plaats weraep tot dusverre benoemd dr. W. F. de Groot, directeur van de Dalton H.B.S. te 's-Gravenhage en mr. G. L. a. van Dijk, die resp. de portefeuilles van Ónderwijs en Financiën zullen beheeren. Momenteel verzwakking van II Malta Sovjet-aanvallen in Stalingrad HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 12 Oct. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De aan den weg naar Toe- apse ingesloten vijandelijke strijdmacht werd in de pan ge hakt. In felle berggevechten zijn daarmede de kern eener Sowjet-gardedivisie alsmede deelen eener divisie bergjagers verslagen. Daarbij werden ruim 400 versterkingen ingeno men en talrijke gevangenen en wapens als buit binnenge bracht. De zuivering van het op oerwoud gelijkende gebied van de laatste nesten van ver zet is nog aan den gang. Ten Zuiden van Terek mislukten tegenaanvallen van den vijand onder zware bloedige verlie zen. Te Stalingrad werd een vijande lijke groep vernietigd. Artillerie van het leger bracht een vrij groot schip op de Wolga tot zinken. Ge vechtsvliegers zetten de verwoes tingen van belangrijke spoorlij nen ten Oosten van de Wolga voort. Aan het front van den Don verijdelden de verbonden troepen verscheiden plaatselijke aanvallen en overzetpogingen van Sovjets. In den centralen en Noordelijken frontsector werden bij succesvolle ondernemingen van verkennings troepen, talrijke vijandelijke ver sterkingen met haar bezettingen vernietigd. Ten Oosten van Leningrad wer den de laatste resten der over de Newa opgedrongen Sovjet-strijd krachten over de rivier terugge drongen. Duitsche formaties gevechtsvlieg tuigen zetten gisteren overdag de bombardementen op de Britsehe luchtbases op de eilandvesting Malta voort. Er werden uitgestrek te branden op parkeerterreinen en in vliegtuighangars waargenomen. In luchtgevechten boven het eiland brachten Duitsche jagers drie Brit sche jachtviegtuigen omlaag. Twee andere werden door bemanningen van gevechtsvliegtuigen neerge schoten. Uit Britsehe vliegtuigformaties, die gisteren overdag op groote hoogte doordrongen naar de Noord- Fransche en de Nederlandsche kust schoten Duitsche jagers, zonder ei gen verliezen te lijden, vijf vijan delijke machines neer. Bij storings- vluchten van Britsehe vliegtuigen overdag boven Noord- en Noord- west-Duitsch gebied leed de bevol king geringe verliezen. Boven de Noord- en Oostzee werden drie Britsehe vliegtuigen des nachts neergeschoten. Duitsche gevechts vliegtuigen vielen in den afgeloo- pen nacht een belangrijke haven stad in Noordoost-Engeland met goed resultaat aan. De Berlijnsche ANP-correspon dent meldt: In militaire kringen alhier constateert men een afneming van de hevigheid de^r bolsjewis tische tegenaanvallen aan het front van Stalingrad Men houdt echter rekening met de moge lijkheid, dat de bolsjewisten hun ontlastingsaanvallen op grootere schaal dan thans het geval is zullen hervatten en dat de verzwakking der aanvallen slechts een gevolg is van om- groepeering of wel verband houdt met het ravitaileerings- vraagstuk. dat in zulk een uit gestrekt gevechtsterrein uiter aard een groote rol speelt. Wat de andere sectoren in het Zuidelijke frontdeel betreft, hier van is naast het front van de Terek, waar Grozny met de omliggende olievelden tot het zwaartepunt der Duitsche aanvallen vooralsnog al leen van de lucht uit is gewond, het Noordwestelijke deel van den Kau- kasus weder meer in het middel punt der belangstelling komen te staan. Hier beweegt de strijd zich in de richting van de Zwarte-zeehaven Toeapse. welke aan den van Novo- rossiisk komenden kustweg is gele gen. De vernietiging van de vijan delijke strijdkrachten, waarvan het weermachtsbericht melding maakt, was geen gemakkelijke taak. daar in aanmerking dient te worden ge nomen dat het terrein in dit gebied zeer bergachtig is. terwijl de bols je- wisten er bovendien talrijke ver sterkingen hadden gebouwd. Nu evenwel deze moeilijkheden zijn overwonnen is het te verwachten dat de aanvallen in de richting van Toeapse aan elan zullen winnen. De weersgesteldheid, waarvan de krijgs verrichtingen aan het Oostelijke front in zulk een hooge mate af hankelijk zün, is tot dusver voor de voortzetting der operaties nog geen beletsel geweest. Onder öc vroolijke klanken van een W.A.-muziekkorps is weer een aan tal W.A.-leiders voor een verdere opleiding naar Duitschland vertrok ken. De mannen zijn reeds gedeeltelijk in Nederland opgeleid. Fellinga-Gazendam-Pax Holland m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1