NOORD-HOLLAND LIDDELL HART i— Verduister DAGBLAD VOOR j toornt j Wat gebeurt er in het Gooi 7 Ontstemming in Engeland Sowjetgroep in Kaukasus vernietigd Transporten gebombardeerd KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreaox: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11927 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG 14 OCTOBER 1942 EEN BOEK DAT GROOT OPZIEN BAART Engelands bekendste militaire publi cist,Liddell Hart, heeft zoojuist bij d* uitgevers Faber and Faber een nieuw boek het licht doen zien, geheeten „The Expanding War" („de om zich heen grijpende oorlog"). Opmerkelijk in dit boek is bovenal een uitvoerige uiteen zetting, waarin Liddell Hart verklaart de vorming van een „tweede front" in Europa binnen zeer korten tijd o n- m o g e 1 ij k te achten, aldus het „Hamb. Frbl." Naar zijn meening be schikken Engeland en de Ver. Staten momenteel noch over voldoende trans portmiddelen noch over voldoende troe pen met een qualitatief voldoende be wapening, om in een moeilijke lan dingsonderneming een gelijkwaardig Anglo-Amerikaansch invasieleger te plaatsen tegenover de Duitsche legers aan de Westkust van het vasteland. Hij wijst er op, dat de Anglo-Ameri- kaansche bewapening niet toereikend was om den troepen in Egypte voldoen de materiaal te doe toekomen om te genover Rommel stand te houden. Kernprobleem acht hij het nog steeds onopgeloste tonnagevraagstuk. Zeer scherp keert Liddell Hart zich tegen het „zgn. meesterlijke plan van het Britsche ministerie van luchtvaart de Duitschers door voortdurende lucht aanvallen uit Europa weg te blazen". Dit plan noemt hij „één enorme fou tieve speculatie", waardoor de oorlog niet kan worden beslist. Even scherp wijst hij het Britsche propaganda-mi- nisterie terecht, welks „banaal geba zel" over de mogelijkhei van een re volutie in Duitschland of van opstan den in de bezette gebieden Liddell Hart volkomen ongegrond acht. „In het tijdperk van pantserwagens en ge vechtsvliegtuigen een revolutie met steenen en stokken" te verwachten of te willen opwekken, noemt Liddell Hart „idiotie". Dat hij daaraan een ge heel hoofdstuk moet wijden, toont aan hoe ver deze „idiotie" in Engeland zich heeft verbreid. „Kan Engeland het vasteland bin nenvallen?", dat is wel de meest ac- tueele vraag van Liddell Hart's nieuw ste werk. Hij pakt het probleem eerst van de cultureele zijde aan en meent, dat Engeland aan de volken van het Europeesche vasteland geen enkel nieuw, constructief denkbeeld heeft te bieden. Militair is Engeland echter ook achter, en, evenals onlangs Lord Strabolgi verkondigde, meent Liddell Hart, dat de Britsche weer macht volgens geheel nieuwe richtlij nen zou moeten worden gereorgani seerd,, wil zij ooit een slagvaardig in strument worden; evenals Strabolgi keert Liddell Hart zich tegen den „Kastengeest" in officierskringen en eischt hij „meer versch bloed". Enge land zal eerst in eigen huis schoon maak moeten houden, wil het- ooit de volken van het vasteland iets beters kunnen bieden, dan de As-mogendhe- den thans reeds in practijk brengen, voorzoover de oorlogsvoering dat toe laat. Liddell Hart's boek wekt in Enge land groot opzien. Het houdt oprui ming, aldus een Engelsche recensie, onder de illusies en wenschdroomen der publieke opinie en der Britsche generale staven. 81 Bomslachtoffers in Z.-Limburg De laaghartige aanval, door Britsche vliegers op vreedzame woonwijken van Limburgsche mijnwerkers onder nomen, heeft slachtoffers geëischt, waarvan het aantal eerst thans als naar menschelijke berekening defini tief vaststaand kan worden beschouwd Door den dood van nog meer zwaar gewonden is het aantal dooden tot 81. in totaal gestegen. Van de zwaarge wonden, die thans nog in de zieken huizen liggen, kan worden verwacht, dat zij er het leven zullen afbrengen. De zwaarbeproefde Nederlandsche bevolking kan er zeker van zijn, dat bij de eindafrekening met de Britsche oorlogshitsers deze post niet vergeten zal -worden. Bij onze vrijwilligers. Hier is een heekje van de keuken in een op leidingskamp. Niet alleen is de moderne inrichting opvallend, doch speciale koks verzorgen hier het eten, terwijl de leider van de keu ken zich regelmatig op de hoogte stelt van de kwaliteit. Het beste is nauwelijks goed genoeg. SS PK Wagner-Re-H-P H m Roosevelt over Scheepvaartprobleem baart steeds zorg Is er een gemeenschappelijk geallieerd operatieplan? STOCKHOLM. 13 Oct. (DNB) Roosevelt heeft gisteravond een rede gehouden, waarin hij verklaarde, dat de Geallieerden het er over eens waren gewor den. dat het een eerste vereisch- te is de strijdkrachten van de landen van het pact van drie af te leiden van het Oostelijke front en van China, door nieu we offensieven op andere oor- logstooneelen. Hij kon geener lei mededeeling doen t.a.v. de vraag hoe. wanneer en waar deze offensieven ingeleid zullen worden. De Geallieerden heb ben ook besloten de leidende mannen van Duitschland. Italië en Japan, die naar hun meening voor ..tallooze daden van bar barij" verantwoordelijk zijn, te arresteeren en voor een ge recht te brengen. Roosevelt zeide. dat de V. S. geens zins aangekomen zijn op het peil der volledige productie. Hij wees er op, dat men den bouw van de fa brieken reeds ruim een jaar vóór de nederlaag bij Pearl Harbour was begonnen. Behalve de bewapening houdt hem verder 't scheepvaartprobleem het meest bezig, want overal ter wereld worden nog steeds schepen der V. S. door het optreden van den vijand in den grond geboord. Als moeilijkste kant van het arbeids probleem in de V. S. noemde Roose velt het gebrek aan werkkrachten voor den landbouw. Mochten de inspanning der V. S. niet voldoende blijken, dan zal het noodig zijn door nieuwe wetten hierin te voorzien. Vooral de farmer moet volledig en duidelijk inzien, dat zijn produc tie voor de overwinning van de ge allieerden onvoorwaardelijk noodig en belangrijk is. De schoolautoritei- ten in de V. S. zijn gemachtigd plan nen uit te werken om den leerlin gen de mogelijkheid te geven een deel van hun schooljaar en hun zo- mervacantie te gebruiken om den farmers behulpzaam te zijn bij het binnenbrengen van den oogst of te helpen in de oorlogsindustrie. Roósevelt verklaarde er van over tuigd te zijn. dat de minimumleef In de onderaardsche gangen van den St. Pietersberg, waar in den corner en in den winter een temperatuur heerscht van 9 tot 10 graden Celcius, heeft men een ideale gelegenheid gevonden voor het kwee ken van champignons. Bij het licht van een carbid lantaarn wordt ge werkt aan de regelmatig geplaatste bedden, waarvan het inwendige bestaat uit paardenmest, overdekt met een laagje kalkmergel. VNP-Z eij lemaker-Pax Holland m tijd voor de recruteering verlaagd nioet worden van 20 jaar tot 18 jaar. Hij kon natuurlijk de gevoelens be grijpen van de ouders van jonge mannen, die thans onder de wape nen zijn. maar niet alleen hij. maar ook .zijn vrouw" heeft begrip daar voor. Het succes in dezen oorlog is ge heel afhankelijk van de militaire leiding en haar plannen. De gealli eerden hebben derhalve besloten 't ontwerpen van stategische plannen over te laten aan de militaire lei ders. De plannen der V. S. voor de leiding van den oorlog te land en ter zee worden ontworpen door den gemeenschappelijken generalen staf van het leger en de marine, die in Washington permanent bijeen is. De chefs van dezen staf zijn admiraal Leahy. de chef van den generalen staf Marshall, admiraal King en generaal Arnold. Dezen zoo zei- de Roosevelt staan in het nauw ste contact met de generale staven van Engeland, de Sowjet Unie en Tsjoengking. benevens met de gene rale staven van de Britsche domi- .De president verklaarde verder, dat sedert Januari jl. een gemeen schappelijk operatieplan der geal lieerden bestaat, waaromtrent vol ledige overeenstemming heerscht tusschen de geallieerde leiders. Vele militaire beslissingen zijn reeds ge nomen en vele plannen opgesteld.. Ten slotte zeide Roosevelt. dat de V. S. strijden voor het herstel van het goedé vertrouwen, de hoop en den vrede in de wereld. Als eind doel van dezen oorlog noemde Roo sevelt de algeheele vernietiging van Duitschland. Italië en Japan met hun bondgenooten. Engeland zal blijven bombardeeren STOCKHOLM. 13 Oct. (DNB). Naar de Britsche berichten dienst in aanvulling op de gis teren door Churchili gehouden rede in Edinburch meldt, heeft Churchill verklaard, dat Duitsch land „zeer kleine" pogingen zal doen om zware luchtaanvallen te ondernemen op Engelsche steden als ..vergeldingsmaatre gel" voor het bombardeeren van Duitsche steden, Engeland zal zoo zeide Churchill, het bom bardeeren van Duitsche steden tot- aan het einde van den oor log voortzetten. ROME, 13 Oct. Het Italiaansche weermachtbericht no. 870 luidt als volgt: Aan het Egyptische front bleef het gisteren kalm. Onze jagers hebben bij Tobroek een formatie Amerikaansche viermotorige vliegtuigen opgevangen en slaagden er in een hiervan bran dend neer te schieten. Een ander vijan delijk vliegtuig werd door Duitsche jagers vernietigd, terwijl een derde toestel werd neergeschoten door het genietroepen. Formaties luchtstrijdkrachten van de as hebben de hevige aanvallen op de vliegvelden van Malta voortgezet. Verscheidene doelen werden herhaal delijk getroffen. In luchtgevechten bo ven Malta verloor de vijandelijke luchtmacht 15 Spitfixes. Patiënten kregen bananen l Bdj het Gemeentelijk Zie kenhuis te Deventer zette men dezer dagen groote oogen op, aldus meldt de Tel., toen daar een flinke tros prachtige, rijpe bananen werd afgegeven. De banaan immers is in dezen oorlogs tijd een vrucht, die alleen nog maar in de herinnering bestaat en daarom verwon derde men zich terecht over deze kostelijke gave voor de patiënten. Het bleek, dat de goudgele pisangs in de kas sen van de Middelbare Kolo niale Landbouwschool, waar men geregeld enlkele bana- neniplanten onderhoudt, ge- kweekt waren. De kweek was uitstekend gelukt. Het duurt ongeveer een jaar, voordat de bananen uit de bloemkolf gerijpt zijn. Men begrijpt, dat het ziekenhuis de gave in dank heeft aanvaard. Droeve lijst van vermiste kinderen groeit Wat is er toch eigenlijk in het Gooi aan de hand? Verleden jaar werden enkele kinderen vermist. Dat gebeurt soms ook elders en hoewel een en ander het noodige opzien verwek te, geraakten de beide gevallen, die twee meisjes betroffen, in het vergeetboek. In 1941 werden suc cessievelijk vermist sedert 24 Mei Aansje Busch, oud 10 jaar en sedert 13 September Mientje Bakker, oud 14 jaar. Evenwel, nauwelijks was dit jaar de zomer in het land of de gescholen is begon zich te herha len met di,t verschil, dat het nu geregeld jongens waren, die wer den vermist. Op 3 Jvmi was het de U-jarige Hans v. d. Poel, die spoorloos verdween. Sedert 24 September wordt de 17-jarige Victor Josef van Laere vermist en eenige dagen geleden werd men opgeschrikt door het bericht, dat de 12-jarige Heiman David War- nink niet in de woning van zijn oom was teruggekeerd. Niette genstaande een zeer uitgebreid onderzoek heeft men geen spoor van den jongen kunnen terugvin den. Enkels dagen, geleden kreeg men de eerste zekerheid omtrent het lot, dat althans aan een der sladhtoffertjes was te beurt ge vallen: een in de nabijheid van Hilversum gevonden geraamte werd geïdentificeerd als te zijn dat van Mientje Bakker. Enkele fracturen wezen er op, dat het meisje zeer vermoedelijk werd vermoord. In een speciale reportage van De Telegraaf wordt vermeld, hoe het voorts opvallend is, dat alle kinderen er op uittrokken om vlierbessen of bloemen te pluk ken, om gras te snijden, beuke- nootjes te zoeken of om een boodschap te doen en d<at ze daar bij het Spaanderswoud passeer den, althans het afgelegen, een zame gebied ten Noorden van Hilversum. Opvallend is overigens, dat het verleden jaar alleen meisjes wa ren, die ten offer vielen, dit jaar daarentegen uitsluitend jongens. Dit kan wijzen op verschillende daders. We gelooven gaarne, dat de po litie alles in het werk stelt om het geheim te doorgronden. Dat ze daarbij alle medewerking van he publiek heeft ook zonder de be looning van f 1000.'die is uitge loofd door de gemeente Hilver sum aan degene, die er in slaagt den vermisten Herman Wannink op te sporen men behoeft er niet aan te twijfelen. Van harte mag men hopen, dat spoedig licht in deze duistere zaak wordt ontstoken. Niet slechts opdat het recht zijn beloop moge hebben het aangerichte kwaad wordt daardoor niet uit de wereld gehol pen maar vooral opdat het oogenblik mag aanbreken, waarop kan worden gezegd, dat de droeve lijst definitief is afgesloten. Tengevolge van 't artikel in „Life" GENEVE. 13 Oct. (DNB). Naar de Londensche pers meldt, heeft de jl." Vrijdag in het Amerikaansche tijdschrift Life gepubliceerde open brief aan het Britsche volk overal in Groot Brittannië een geweldig opzien gebaard. De diplomatieke correspondent van de Times noemt dit een „aanval op Groot Brittannië en zegt van het artikel zelf. dat het zeer veel kwaad bloed heeft gezet. Van Britsche zijde zal men de aan dacht der Amerikaansche regeering op dit hoogst kwaadwillige artikel vestigen. Volgens den correspondent van de Daily Sketch te New York heeft Majoor Elliott in de New York He rald Tribune naar aanleiding van „den open brief" o.a. geschreven, dat het tijdstip gekomen schiint te ziin. waarop men de onverantwoor delijke critiek op den Britschen bondgenoot van Amerika dient te staken, ook al zijn er „ongelooflij ke complicaties" voor het vormen van een tweede front of „nog onge looflijker complicaties" wat betreft den politieken toestand in Indië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Noordwestelijke deel van den Kaukasus werd in moeilijke boschgevechten opnieuw een vij andelijke strijdmacht ingesloten en vernietigd. Aanvalsvoorberei- dingen der Sovjets werden elders door doeltreffend artillerievuur verijdeld. Ten Zuiden van den Terek bleven vijandelijke tegen aanvallen, die door pantserwagens gesteamd werden, zonder succes In het gebied van Stalingrad en aan het front van den Don wer den plaatselijke aanvalspogingen van den vijand door Duitsche, resp. Hongaarsche troepen in den kiem gesmoord. In den centralen en Noordelijken sector van het Oostelijke front viel bij toenc- niend slechter weer slechts acti viteit van artillerie en verkenners te constateeren, waarbij de Spaan sche Blauwe divisie aanvallende Russen in een tegenaanval vol komen verdreef en hun zware bloedige verliezen toebracht. De luchtmacht bestookte het vijande lijke verkeer op belangrijke spoor wegtrajecten in het Waldai-ge- bicd en plaatste voltreffers op losstations. Op Malta bombardeerden forma ties Duitsche en Italiaansche ee- vechtsvl Jegens overdag en des nachts Britsche vliegvelden. De bombardementen hadden een sterke "uitwerking. In hevige luchtgevechten -ver loor de vijand 15 vliegtuigen, terwijl aan Duitsche zijde tien toestellen verloren gingen.' Britsche hommen wïïTpers onder namen in den afgeloopen nacht storingsaanvallen boven dt JS"oo:«d- en Oostzee, waarbij zonder resultaat enkele brisant- en brandbommen werden uitgeworpen 2 vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen giste ren in duikvlucht fabrieken eener stad aan de Zuidkust van Engeland aan. Duitsche en Roemeerusche ge- vechtsviiëgers bestookten vijande lijke ravitailleeringssteun/punten en transportbewegingen aan beide zijden van de Wolga met bommen van allerlei kaliber. De in het Kaukasische oliecentrum Grosnv uitgebroken branden werden door nachtelijke luchtaanvallen uitge breid. Aanvallen van Sowjets af geslagen. BERLIJN, 13 Oct. (D.N.B.) Volgens berichten van het opper bevel der weermacht hebben de bolsjewisten den 12en Octobermet artillerie van allerlei kaliber, gra naatwerpers en machinegeweren een versperringsvuur gelegd om de aangevallen zóne van Stalingrad. Vervolgens poogden zij met pant serwagens in de puinhoopen voor waarts te komen. De ruines en uiteengeslagen ijzerconstructies werkten evenwel als pantserver sperringen en de in elkaar gescho ten kelders als pantservallen. De tezamen met de pantserwagens op rukkende bolsjewistische infante risten stonden spoedig weer alleen in den strijd. Pantserafweerkanon- nen, luchtdoelartillerie en machi negeweren vuurden op hen. Ten slotte beslisten handgranaten en schoppen in den strijd van man tegen man. De Duitsche soldaten gaven geen duim gronds prijs. Slagvliegtuigen vielen de terug trekkende bolsjewisten en de vijan delijke reserves met bommen cn boordwapens aan. De vijandelijke aanval stortte ineen, op vanavond om onder 12.59 to -A 21.56 io oct. 18.50 uur v.m. n.m. tot morgenochtend 24 Oct. 17 Oct. O £\ey INov. e.k. 8.03 uur l.k Bij onze vrijwilligers. Sport is een belangrijk onderdeel tijdens de opleiding. Alle mogelijke sporten worden beoefend. SS PK Alstadt-Ba-H-P H m Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede. dat vrijwilligers voor de Waf- fen-SS en het legioen zich op on derstaande data Dij de genoemde adressen kunnen vervoegen tenein de gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat om dienst te nemen in een speciaal wachtbataillon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, ter wijl de inzet van dit bataillon ook in Nederland bliiven zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS Nederland (Ne derlandsche SS) willen toetreden. 15.10.42 11.00 uur Zwolle, school Turfmarkt. 16.10.42 11.00 uur Deventer. NSDAP. Parkweg 2. 17.10.42 11.00 uur Arnhem. We verstraat 16b. 18.10.42 14.00 uur Venlo. Deut- sches Haus, Emmastraat. 19.10.42 11.00 uur Eindhoven. Huis Maria. Kruisstraat. 20.10.42 11.00 uur Den Bosch. Ho tel Noord-Brabant. Markt 45. 21.10.42 10.00 uur Tilburg. Werk- liede"nver.. Tuinstraat 68. 21.10.42 17.00 uur Rotterdam. Deutsches Haus. 22.10.42 10.00 uur Amsterdam. school Iepenweg 13. 22.10.42 17.00 uur Utrecht. Wehr- machtheim. Mariaplein. 23.10.42 10.00 uur Den Haag. Café Den Hout. Bezuidenhout- scheweg. 24.10.42 11.00 uur Amersfoort. Dienstgebouw Kapelweg. hl de Kaukasus BERLIJN, 13 Oct. (D.N.B.) Het Noordwesten van den Kau kasus en het front aan de Terek hebben ook Maandag weer verbit terde gevechten aanschouwd. De bergjagers, die in het hooggeberg te strijdend vorderen, hebben dién dag volgens het opperbevel der weermacht nieuwe, taai verdedig de hooggelegen stellingen genomen benevens dalen daarachter. De vijand verloor door omsingeling en zuivering van den aldus ge- vormden kuil opnieuw vele doo den en gevangenen. De luchtmacht hielp onze berg jagers in het bergland vol ravij nen Jagers weerden vijandelijke vliegtuigen af en schoten er daar bij drie omlaag. Om het beloop der Duitsche operaties te belemmeren probeer den de bolsjewisten met kleine af- deelingen te landen aan de reeds door onze troepen bezette kust strook. In den nacht van 10 op 11 October naderden vijandelijke stormtroepen in vijf booten den oever. Door lichtsignalen zochten deze booten contact met uiteenge jaagde bolsjewieken, die zich in kloven en struikgewas aan den oever der zee verhorcen hielden. Toen viel de vijand uit zee en in den rug de Duitsche versterkin gen aan, terwijl tevens vijandelij ke slagvliegtuigen de landingspo ging steunden met hun schietwa pens. In een handgemeen stelden de Duitsche soldaten om te begin nen de verspreide bolsjewieken buiten gevecht en verijdelden toen de landingspogingen door welgericht kanon- cn mitrailleurvuur. Na een gevecht van twee uur draaiden de door treffers zwaar beschadigde boo ten weer af, zonder dat de storm troepen aan land hadden kijnnen komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1