NOORD-HOLLAND Duitsche troepen diep in N.-Stalingrad binnengedrongen Verduister DAGBLAD VOOR Zeegevecht in het Kanaal De kwestie der krijgsgevangenen WAARSCHUWING aan Zwitsersche pers Historische verbondenheid Statistiek der Gemeentefinanciëo '41 KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureajix: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Konin^str 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. d. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge- bruike^. belangrijke korting. Prij zen worden on aahvraag verstrekt 87ste Jaargang. No. 11928 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAG 16 OCTOBER 1942 In Kaukasus meer dan 500 steunpunten en stellingen genomen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHIRiER, 15 Oct. Het opper bevel der weermacht maakt be kende i In dan Kaukasus zijn Duit sche en Slowaaksche troepen in dicht beboscht bergterrein onder verbitterde gevechten door nieuwe vijandelijke stel lingen gebroken en hebben ruim 500 steunpunten en ge vechtsposities stormenderhand genomen. In den Tereksector werden vijandelijke strijd krachten teruggeworpen. In Staiingrad hebben forma ties infanterie en tanks den verbeten tegenstand der bols jewisten in blokken huizen en barricadestellingen. gebroken en zijn diep in het Noordelijke stadsgebied doorgedrongen. Eskaders gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers hebben in achtereenvolgende aanvallen vij andelijke bunkers en artilleriestel lingen uiteengeslagen. Ontlastings" aanvallen van den vijand werden1 met zware, bloedige verliezen af geslagen. Doeltreffende' luchtaan vallen zijn ook gericht op trans-- portbewegiPgen en overladings plaatsen der bolsjewisten aan den "nedeploop van de Wolga. Een t klboot en twee vrachtschuiten weiden door brand vernietigd. Aan het frint van den Don heb- ben Roemeensche Froepen plaatse lijke aanvallen afgeslagen. In den centralen sector van het front hebben eigen acties van stoottroepen tot de vernietiging van talrijke bunkers en gevechts posities geleid. Gevechtsvliegtui gen hebben belangrijke spoorweg- trajecten gebombardeerd, waarbij de vijand aanzienlijke verliezen aan rollend materiaal lied. In scheerv luchtaanval hebben jacht- vliegers eep bolsjewistische motor torpedoboot op da Finsohe Golf in brand geschoten. In het hooge Noorden zijn aan vallen van jachtkruisers gericht op troepenkampen ten Oosten van de Kolabocht. De Britsche luchtsteunpunten op de eilandvesting Malta zijn door gevechtsvliegtuigen overdag en des nachts met bomime'n van zwaar kaliber bestookt. De ter be; geleidende bescherming opgestegen Duitsche en Italiaansohe jagers hebben tezamen 25 Britsche jacht vliegtuigen neergeschoten, waar van 18 alleen door Duitsche ja- g<y* vielen.' Twee eigen gevechts- Vlftgtuigen keerden niet terug. Bij een aanval op hek convooi- verkeer aan de Britsche kust heb ben motortorpedoboot en vier vij andelijke koopvaarders van teza- Italiaansch Weermachtberichi ROME. 15 Oct. In zijn weer- machtbericht no. 872 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende bekend: Activiteit van de artillerie en van Èatrouilles aan het Egyptische front, en Britsch vliegtuig werd vernie tigd door het luchtdoelgeschut van een onzer divisies. In de omgeving van Sidi el Barrani is de beman ning gevangen genomen van een vijandelijk vliegtuig, dat op 8 Octo- ber door het luchtdoelgeschut van Tobroek was neergeschoten. Deze bemanning bestond uit twee officie ren en twee onderofficieren. De luchtmacht zette haar opera ties tegen Malta voort. Tijdens een poging om zich tegen de vastbera den aanvallen der bommenwerpers van de as te verweren, heeft de vij andelijke luchtmacht tijdens hevige luchtgevechten 25 vliegtuigen ver loren. hiervan werden er zeven door Italiaansche jagers neergehaald en 18 door de Duitschers. De actie van drie vijandelijke vliegtuigen tegen een convooi in de Middellandsche Zee is mislukt. Twee der aanvallende driemotorige machines werden neergeschoten door het nauwkeurige afweerge schut van de begeleidende torpedo booten en de derde door de verge zellende luchtmacht. Int een aanvulling op het weer- macntbericht deelt het. Italiaansche opperbevel nog het volgende mede: Bii de vervulling van zijn taak is op 13 October aan het Egyptische front gesneuveld generaal Alessan- dro Prodierl. commandant van ^de divisie ..Brescia". De divisie Bres- cia is vermeld in een dagorder we gens haar heldhaftigheid tijdens de gevechten bij El Alamain. De naam van generaal Prodierl wordt ge voegd bij die van zoovele onzer commandanten van groote eenhe den. die in de allereerste" in ie. vlak bii hun soldaten, het hoofd boden aan alle risico's-van een zegr zwa- ren strijd en alles gegeven hebben voor de overwinning van onze wa- Dens. men 8000 brt. in dqn grond ge boord. Alle booten keerden op huin steunpunt terug. In den nacht van 13 op 14 October is het in het Kanaal tol een zeegevecht gekomen tusschen Duitsche beveiligings vaartuigen eneen sterkere vijandelijke forma'/\ die be stond uit twee groepen tor pedoboot jagers en verscheirle- ne flottieljes motortorpedoboo- ten. In (^n hard gevecht werden pto Britsche artille rie-motortorpedoboot tot zin ken gebracht en 5 motortorpc- dobopten door Artillerietreffers beschadigd, resp, in brand ge- sohoten. Eén eigen - vaartuig ging verloren. Patrouilebooten en marine-af weergeschut hebben in het Noord zeegebied 2 vijandelijke vliegtui gen neergeschoten.' Lichte Duit sche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren voor den oorlog-belang rijke installaties en militaire doe len aan de Zuidkust van Enge land gebombardeerd. BOODSCHAP VAN AARTS BISSCHOP VAN CANTERBURY. STOCKHOLM, 15 Oct. (D.N.B.). Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de Aartsbisschop van Canterbury aan den Metropoliet van Moskou een boodschap gezon den, waarop Sergius antwoordde, dat de Sow jet-Unie cn het Britsche Impire, niet voor niets in den strijd voor een zaak vereenigd zijn. In het prachtige „Wildrijk" nabij St. Maartensbrug. 0X eenige jaren geleden werd aangekocht door de vereeniging „Het Noord-Hollandsch Landschap", wordt gedurende eenige weken gelegenheid gegeven tot het sprokkelen van hout. Een heele familie is erop uit getrokken om de afgewaaide takken te verzamelen. Polygoon-Küiper-Pax Holl. m Willkie legt een verklaring af SÏOCKHOLM, 15 Oct. (D.N.B.). WendeU Willkie. die, zooals reeds gemeld, na zijn bezoek aan de Sowjet-ünie en l'sjocngk ■^•Lhina Woensdag in Washington is terug gekeerd, hegft, naar de. Britsche berichtendienst meldt, voor de pers zijn te Moskou afgelegde verkla ring, dat het Tweede Front zoo spoedig mogelijk gevormd moet worden, herhaald. Hij weigerde echter zich erover uit te laten of Stalin met de vorming van het Tweede Front in het aanstaand» voorjaar tevreden zou zij. Willkie zeide voorts, dat hij zijn te Moskou afgelegde verklaring over het Tweede Front op grond van de uitlatingen van de militai re deskundigen in alle landen, wel ke hij bezocht heeft, heeft opge steld. Hij geloofde niet, -dat mili taire leiders onschendbaar, zijn waar het betreft de uitlatingen der openbare meening. Hij was er van overtuigd, dat de „vereenigde naties" den oorlog zouden winnen, doch „het gaat hier om de vraag, welke tol aan menschenlevens en menschelijke waarden hiervoor be taald moet worden." Vluchtelingen, die nog bijtijds aan de hel van Staiingrad konden ont komen. slaan vanuit hun toevluchts oord den ondergang van de stad gade. PK Gerbracht-DV-R-P H m BERLIJN, 15 Oct. (Interinf) Naar in welingelichte kringen ver luidt, is via Z\yitserland als be schermende mogendheid een En- gelsche nota in de kwestie van de geboeide krijgsgevangenen in Ber lijn overhandigd. Het schijnt hier te gaan om den door Churchill in het Lagerhuis aangekondigden En- gelschen proteststap, ten aanzien waarvan politieke kringen alhier reeds een standpunt hebben be paald met de verklaring, dat niet Engeland, maar Duitschland het recht, heeft tot een protestactie. Omtrent de behandeling der nota verluidt vooreerst niets. Een Belgische „Kenau" Bi.j de Belgische grens stiet- ten twee Fransche douaneamb tenaren op twee vrouwen, die klaarblijkelijk een slecht gewe- fen hadden en haastig rechts om keert maakten. De beide amb tenaren begonnen een achter volging en het gelukte den jongste een der vrouwen te grij pen. De smokkelaarster echter, die ongewoon groot en sterk was. bood verwoede tegenstand. Een verbitterde worsteling ont stond, waarbij de beambte ten slotte ..gevloerd" werd. Zijn collega, die ijlings ter hulp snel de. werd eveneens tot den af tocht gedwongen. De vrouw ontkwam, de ernstig toegeta kelde beambte moest echter naar een ziekenhuis vervoerd worden. BERLIJN, 15 Oct. (A.N.P.) Op de heden gehouden persconfe rentie van het ministerie van bui- tenlandsche zaken heeft de leider der persafdeeling, gezant dr. Schmidt, gesproken over de hou ding van een bepaald deel der Zwitschersche pers. Hij citeerde uitvoerig Zwitschersche bladen, die zich in den loop van een enke le week met de meest uiteenloo- pende kwesties der politiek en oor logvoering hadden beziggehouden op een wijze, die te Berlijn als niet vereenigbaar wordt beschouwd met de plichten der neutraliteit. Dr. Schmidt zeide een eerste ver maning aan deze Zwitschersche pers op haar plaats te achten. Een groote natie als de Duitsche kan het zich op den duur niet laten welgevallen, dat onder den dek mantel der neutraliteit anti-Duit- sche propaganda gevoerd wordt. Wanneer de pers onverstan dig genoeg is, de beginselen Een nieuwe Bismarck-film (Van onzen Berlijnschen correspondent). EDERLAND en Duitschland zijn' voor alle tijden met elkaar verbonden door 't feit. dat Duitsch- lands laatste keizer. Wilhelm II. nadat hij in November 1918 ziin toe vlucht te Amerongen had gezocht, tot aan het einde van zijn veelbe wogen leven gastvrijheid ten on zent heeft genoten. Het ligt onder deze omstandigheden voor de hand. dat alles, wat direct of indirect met het Huis Hohenzollern iets uitstaan de heeft, onze bijzondere belangstel ling geniet en dus is het begrijpelijk dat een nieuwe Bismarck-film. „Die Entlassung" waarbij de jonge kei zer een rol van ingrijpende betee- kenis vervult, met een zekere span ning werd tegemoetgezien. In onze herinneringen ligte en andere Bis marck-film van enkele jaren gele den. waarin Paul Hartmann den IJzeren Kanselier in den glanstiid van zijn politieke activiteit deed herleven, maar ditmaal gaat het om de ..Entlassung". het ontslag., kort. nadat de jonge keizer Wilhelm II door den al te vroegen en tragischen dood van zijn doodzieken vader aan het bewind was gekomen. We krij gen dus Bismarck op rijperen leef tijd te zien en Emil Jannings is dit maal de vertolker van de hoofdrol. jLJET Duitsche woord Entlassung klinkt haast nog kouder en snijdender dan ons woord ontslag. Het lot van heel een menschenleven is er mee gemoeid. Zoo was het ook" op dien 20sten Maart 1890. twee jaar. nadat de jeugdige keizer, zijn zieken vader was opgevolgd. Er wa ren toen weliswaar reeds velen, die dezen gang van zaken voorspeld. verwacht enbeïnvloed hadden. maar toch waren er ook talloozen. wier verbazing en ontstemming geen grenzen kende. Zelfs een er varen diplomaat als graaf Schoewa- Ioff. de Russische gezant aan het Duitsche Hof. slaakte de verzuch ting: ..Dat heeft heel Europa voor ondenkbaar gehouden". Heel Europa klinkt thans in onze poren eenigs- zins overdreven, want uit tallooze mémoires, onder meer uit die van Bismarck zelf. weten we immers maar al te goed hoe ook toen de jongere generatie tegen de oudere ageerde en intrigeerde, deels' uit eerzucht en jalozie. deels uit de in nerlijke overtuiging, dat de ouderen nu maar eens hun plaats moesten inruimen voor anderen. Het waren deze keizerlijke raad gevers. die het wisten gedaan te krijgen, dat Wilhelm n den ..Alt- reichskanzler" zijn ontslag deed toe komen. Het stuk historie, dat op de- Ze schromelijke vergissing volgde hebben wij allen van betrekkelijk dichtbij kunnen volgen en het eind resultaat hebben wij in November 1918 beleefd. Jeugdige overmoed en kinderlijke onstuimigheid, ook al gaan ze met .talent en goeden wil gepaard, zijn niet toereikend om het staatsbewind te leiden en werkelijk groote mannen zijn en blijven een zeldzaamheid, die met het lampje van Diogenes gezocht moeten wor den. \^AN dit gezichtspunt uit bezien. heeft deze Tobis-film forrrtaat. Historisch betrouwbare documenten vormen de basis. Braun en Von Ec- sardt hebben het manuscript ge schreven en Wolfgang Liebeneiner behaalde met zijn tactvolle regie "<ulk een succes bij het ademlooze oubliek. dat Rijksminister dr. Göb- bels hem met den Duitschen film- ring voor zijn toewijding beloonde. Liebeneiner heeft het milieu dier dagen tot in de kleinste finesses be trouwbaar en boeiend weergegeven hij maakte er geen Tendenzfilm van. maar realiseerde een stuk Duitsche historie, dat ook voor den huidigen tijd nog van practische betee- kenis geacht moet worden. Werner Hinz geeft ook nu den jongen, eer- zuchtigen keizer weer. wiens storm achtig temperament tot ernstige conflicten leidt, maar die ongetwij feld ook ziin goede eigenschappen had en onder den druk der omstan digheden wellicht pas later de waar deering zal vinden, die hem toe komt. De moeilijkheden van zulk een stuk historie liggen voor de hand. Wii staan met onze gedachten nog te dicht bii de toenmalige fei ten. Bovendien is het niet gemak kelijk. de politieke spanningen en drijfveeren. die den doorslag; gaven na tef gaan aan de hand van docu menten. die achter slot en grendel liggen. Bovendien gaat 't im, deze om een stuk Duitsche geschiedenis, waarbij ons land toert slechts indi rect werd betrokken. P MIL JANNINGS geeft den IJze- ren Kanselier weer als den Va der des Vaderlands, als den schep per. die zijn levenswerk niet door jeugdige zelfoverschatting wil laten verknoeien en men voelt daarbij, dat hij niet zoozeer voor Zichzelf, maar voor ziin volk vecht en voor het land. dat hem lief is boven alles. Onmiddellijk daarnaast moet Wer ner Krauss genoemd worden in de geheimzinnige rol van geheimraad von Holstein. de intrigant van for maat. die altijd op den achtergrond bleef, maar wiens invloed onbe grensd bleek te zijn. Tallooze ande re vooraanstaande figuren uit die keizerlijke periode glijden langs ons heen als schaduwen en aan het ein de der voorstelling worden we ons pas bewust, dat het om een stuk ge schiedenis gaat. dat van ingrijpende beteekenis is. „Die Entlassung" is de vierde film. die tot ..Film der Nation" werd ge promoveerd. Voordien kregen .Oom Krüger". ..Heimkehr" en ..De Groo te Koning" dit eervolle predicaat. De daarmee gepaard gaande film- ring is toen aan Emil Jannings. Gustav Uciky en Veit Harlan over handigd. (Nadruk verboden). Een triest beeld van toenemende malaise in de voor-oorlogsjaren Stijgende tekorten en dalende reserven Gemeentelijke uitgaven. 's-GRAVENHAGE, 15 October. De totale uitgaven van den ge wonen dienst volgens de primitie ve begrootingen vpn alle gemeen ten tezamen werden voor 1935 nog geraamd op f 755 millioen. Bijna onafgebroken is dit bedrag ge stegen tot f 834 millioen over 1941. Van laatstgenoemd bedrag werd alleen reeds f 407 millioen ge raamd door de 7 gemeenten boven 100.030 inwoners tezamen. Ge raamd wordt, dat tot dekking van genoemde totale utgaven voor alle gemeenten tezamen onder meer geput zal worden uit recht- streeksch ten behoeve der gemeen te gehevep belastingen f 117 mil lioen en in den vorm van uit- keeringen uit het gemeente- en werkloosheids'subsidiefonds f 217 millioen. De verplichte uitgaven voor po litie en lager onderwijs daalden van f 63 millioen over 1935 tot f 60 millioen over 1938, terwijl de uitgaven ovor armenzorg (zonder eener juiste neutraliteit niet te respecteeren, is.de taak van de bevoegde instanties, haar bladen tot de orde te roepen. Ook hier geldt de oude spreuk van Bismarck, dat het land de vensterruiten moet betalen, die de pers ingooit. Duitschland moet de inmenging in zijn aangelegenheden van de hand wijzen. Het treedt niet op als Summer Welles, die onder drei gingen het opgeven der neutrali teit van Argentinië en Chili ge- eischt heeft, doch het eischt uit sluitend het naleven van de neu- trahteit. Duitschland, zoo besloot dr. Schmidt, kan ofc den duur niet toelaten, dat deze neutraliteit door een „ergernisgevende pers" in) nadeele van Duitschland wordt misbruikt. Maan Maan op vanavond om onder 15.01 ..o A - 23.54 i?oct. 18.45 uur iNov. E.K. tot morgenochtend L.K. 24 Oct. o A~ 8^ov. v.m. o.07 uur n.m. Een uer belangrijkste werkobjecten van den Nederlandschen Arbeids dienst wordt in de omgeving van Workum uitgevoerd. 400 HA. grond, die oorspronkelijk bij hoog water onderliep, werd door de arbeids mannen ingedijkt. In een proef pol der is men thans bezig met het diep- spitten. De vette klei wordt naar boven gebracht, terwijl de bovenste zandlaag onder komt, waardoor uit stekend bruikbare cultuurgrond ontstaat. Polygoon-Zeiilemaker-Pax Holl. m die voor werkloosheid) stegen van f 82 millioen tot f 97 millioen. Van alle begrootingshoofdstuk- ken leverde Öat van ondersteuning aan be-hoeftigen en werkloozen voor 1941 het hoogste nadeelige slot op (f 15 per hoofd der bevol king). Voor het hoofdstuk onder wijs, kunsten en wetenschappen beliep dit cijfer f 7, voor open bare veiligheid f 5 en voor open bare werken eveneens f 5. De kapitaalsuitgaven beliepen over 1939 volgens de gemeentere keningen f 219 millioen. Gemeentelijke reserves en tekorten. De invloed van de economische crisis blijkt duidelijk hieruit, dat de totale beschikbare reserves daalden. Bedroe-gen zij op 31 Dec. 1935 f 38 millioen, op 31 December 1939 beliep het overeenkCrnisiige cijfer slechts f 26 millioen. De nog niet definitief gedekte tekor ten van den gewonen dienst he liepen op 31 December 1938 f 119 millioen en op 31 December 1939 f 129 millioen. Gemeente schulden. De totale schuld der gemeenten steeg van f *1.531 millioen op 1 Januari 1924, het eerste jaar waar over dit gegeven beschikbaar is, tot f 2.669 millioen (of f 299 per hoofd der bevolking) op 1 Janu ari 1941. Ongeveer 58 der totale schuld kan geldelijk rendabel worden geacht. De rentevoet daal de voortdurend. Was op 1 Januari 1935 nog voor 92 der leeningen de rentevoet 4 of hooger, op 1 Januari 1941 stond 91 der lee ningen tegen een rente van bene den 3% uit. Bedrijven. Van de 1050 ge-meenten exploi teerden in 1941 426 gemeenten in totaal 1269 bedrijven, waajwan 21$ electriciteits-, 176 gas- en 153 waterleidingbedrijven. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede, dat vrijwilligers voor de Waf- fen-SS en het legioen zich op on derstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen tenein de gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat om dienst te nemén in een speciaal wachtbataillon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, ter wijl de inzet van dit bataillon ook in Nederland*blijven zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS Nederland (Ne- derlandsche SS) willen toetreden. 17.10.42 11.00 uur Arnhem. We verstraat 16b. 18.10.42 14.00 uur Venlo. Deut- sches Haus. Emmastraat. 19.10.42 11.00 uur Eindhoven. Huis Maria. Kruisstraat. 20.10.42 11.00 uur Den Bosch. Ho tel Noord-Brabant. Markt 45. 21.10.42 10.00 uur Tilburg. Werk liedenver.. Tuinstraat 68. 21.10.42 17.00 uur Rotterdam. Deutsches Haus. 22.10.42 10.00 uur Amsterdam. school Iepenweg 13. 22.10.42 17.00 uur Utrecht. Wehr- machtheim. Mariaplein. 23.10.42 10.00 uur Den Haag. Café Den Hout. Bezuidenhout- scheweg. 24.10.42 11.00 uur Amersfoort. Dienstgebouw Kapelweg. 3Ü onze vrijwilligers. In het hooge Noorden zorgen de Finsche Lot- ta's goed voor de mannen. Sigaretten, koek en versche koffie, zooveel men wil. SS PK Gösling-O-H-P H m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1