NOORD-HOLLAND Vesiigiigs- en verhuizingsverbod in de kuststrook i— Verduister i DAGBLAD VOOR Duitsche pantserdivisie dringt tot diep in Stalingrad door Opmarsch naar Toeapse wint veld AANVULLING VAN HET VESTIGINGSBESLUIT Bekendmaking Uit*.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaax: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tariel. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden ód aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11929 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 17 OCTOBER 1942 Woongelegenheden, welke in of in de nabijheid van de verdedigingszóne gelegen zijn, moeten binnenkort door de bevolking geheel of gedeel telijk ontruimd worden Alle gemeenten, gelegen ten noorden van het Noordzee kanaal mét uitzondering van Amsterdam Belangen van de door dezen maatregel getroffen bevolking moeien zoo goed mogelijk behar tigd worden VGRAVENHAGE, 16 October. Men deelt ons van bevoegde zijde mede: De uitbreiding van de kustverdediging landwaarts door de Duitsche bezettingstroepen in Nederland, heeft tengevolge, dat woongelegenheden, welke in of in de nabijheid van de verdedigingszone gelegen zijn, binnen kort door de bevolking geheel of gedeeltelijk zullen moeten worden ontruimd. Een dergelijke ontruiming heeft natuurlijk niet alleen uit strategisch belang plaats, doch ook in 't belang van de bevolking zelf, die bij eventueele gevechtshandelingen, zoopls de ervaring in dezen oorlog steeds getoond heeft, wanneer zij in de gevechtszone blijft, daarvan in ernstige mate de gevol gen zou ondervinden. Het is ook begrijpelijk, dat een dergelijke ontruiming, wanneer de noodzakelijkheid daarvan eenmaal erkend is, rustig voorbereid moet worden, teneinde overhaaste maatregelen bij den aan vang van gevechtshandelingen te vermijden. Hier in Nederland moeten der halve de belangen van de door de noodzakelijke evacuatiemaatrege len getroffen bevolking van het kustgebied zoo goed mogelijk be hartigd en een ordeiijk verloop van de ontruiming en dq onderbrenging naar elders onder alle omstandig heden veilig gesteld worden. De uitvoering der betreffende maatregelen is zooveel mogelijk in handen van de Nederlandsche be stuursorganen gelegd en wel in die van de Commissie Burgerbevolking, die ook bij bet uitbreken van den oorlog de noodige evacuatiemaatre gelen in het belang van de bevol king ten uitvoer gebracht heeft. Het Nederlandsche bestuursapparaat moet zich bij zijn maatregelen na tuurlijk naar de aanwijzingen van de weermacht richten en heeft het literaard niet in de hand, in eva cuatiemaatregelen, die de weer macht als noodzakelijk beschouwt, wijzigingen te brengen. Stelselmatige, welgeordende ar beid van de bestuursorganen is echter slechts mogelijk, wanneer hun werkzaamheden niet door eigenmachtig en „wild" handelen van enkelingen bemoeilijkt of, er ger nog, doorkruist worden. Teneinde dit onder alle om standigheden te vermijden, heeft de Secretaris-generaal van het Departement van Binnen- landsche Zaken heden twee be sluiten uitgevaardigd, waarbij de vestiging, het verguizen en het huren of ook het op andere wijze voor zich reserveeren van woningen of gedeelten van wo ningen in het kustgebied en in de onmiddellijke omgeving daar van in beginsel tijdelijk ver boden wordt. Op grond van deze hesluiten zijn Uitzonderingen op 't bovenstaande slechts met bijzondere toestemming van het betreffende bureau Vluch telingenzorg mogelijk. De namen der gemeenten, voor welke deze besluiten «gelden, zijn heden Jn de „Nederlandsche staats- courant" bekend gemaakt. Deze ge meenten omvatten niet alleen die, welke eventueel voor ontruiming in aanmerking komen, doch voor- alles en wel voor het meerendeel die gemeenten, waar een onge controleerde toevloed van elders vermeden moet worden. Verzoeken tot het verleenen van speciale toestemming kunnen uit sluitend schriftelijk geschieden en moeten aan de volgende instanties gericht worden: 1. Voor Zeèlandi bureau Vluchte lingenzorg Zeeland, Middèlburg, Gortstraat 30. 2.'Voor Zuid-Holland: bureau' Vluchtelingenzorg Zuid-Holland, 's-Gravenhage, Jan van Nassau- straat 80. 3. Voor Noord-Holland: bu reau Vluchtelingenzorg Noord-Ho 11 an d, Alkmaar St. Laurensstraat 3. Vanzelfsprekend bestaat alleen bij dringend gemotiveerde verzoe ken-de mogelijkheid van inwilli ging. Een deel van de Nederlandsche burgerbevolking werd dezer dagen door een Engelschen luchtaanval getroffen. De Nederlandsche Volksdienst heeft onmiddellijk zijn schouders onder het werk gezet, om den nood der slachtoffers te lenigen. Het gratis uitreikëh van warm eten door den Nederlandschen Volksdienst. Polygoon-Sagers-Pax Holland m HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 16 Oct. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: De gevechtshandelingen ten Zuid oosten van Noworossisk hebben opnieuw geleid tot de omsinge ling en vernietiging van vijande lijke strijdkrachten. In de richting van Toeapse hebben Duitsche troe pen nieuwe heuvelstellingen stor menderhand genomen, die voor de voortzetting van den aanval van bijlondere beteekenis zijn. LIJST DER BETROKKEN GEMEENTEN In de bijlage, behoorend bij het besluit van den Secretaris generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 15 October '42, Nederlandsche Staatscourant, van 16 October 1942, no. 202) worden de namen der betrokken gemeenten ge noemd, n.1. de volgende: 1. Provincie Zeeland: alle ge meenten; 2. Provincie Zuid-Holland: a. 's-Gravenhage, 's-Graven- zande, Hillegom, Katwijk, Leidschendam, de Lier, Lis- se. Monster. Naaldwijk, Noordwijk, Noord wij kerhout Oegstgeest, Rotterdam, voor- zooveel betreft Hoek v. Hol land, Rijnsburg, Rijswijk, Sassenheim, Valkenburg, Voorburg, Voorhput, Voor schoten, Warmond, Wasse naar. Wateringen; b. alle gemeenten, gelegen op de eilanden Goeree en Overvlakkeer Voorne en Putten en Rozenburg. Provincie Noor d-H o 1 - land: a. A 11 e g e m e e n t e n, ge legen ten Noorden van het Noordzeekanaal met uitzondering van Am sterdam. b. Bennebroek, Bloemendaal, Heemsted^ Velsen, Zand- voort. Besluit van den Secretaris-ge neraal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, houdende aanvulling van het vestigingsbesluit. Op grond van par. 1 der verorde- dening no. 23/1940 en in overeen stemming met de par. 2 en 3 der verordening no. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied wordt be paald: A r t i k e 1 1. Vestiging in of verhuizing binnen een gemeente in den zin van het Vestigingsbesluit (nr. 85/1942) wor den mede geacht te hebben plaats gehad zoodra de betrokkene langer dan acht opeenvolgende dagen of meer dan veertien dagan in «een kalendermaand in een gemeente woonruimte te zijner beschikking heeft gehad of huisvesting heeft ge noten, tenzij hij deze op het tijd stip van in werkingtreding van een voorschrift, als bedoeld in artikel 1. eerste lid. onder 1 van het vesti gingsbesluit reeds te zijner beschik king had of genoot. Artikel 2. (1). Hij. die door het verschaffen van woonruimte of huisvesting ge legenheid geeft tot overtreding van een op grond van artikel 1. eerste lid. van het vestigingsbesluit uitge vaardigd voorschrift, wordt gestraft piet hechtenis van ten hoogste twee maanden of met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. (2). De bij het eerste lid strafbaar gestelde handelingen zijn overtre dingen. Artikel 3. De in een gemeente geldende ver ordeningen. als bedoeld in artikel 6 van het vestigingsbesluit. treden uiterlijk met ingang van den dag. waarop voor deze gemeehte in wer king treedt een op grond van arti kel 1. eerste lid. onder 1 van het vestigingsbesluit uitgevaardigd voor schrift, buiten werking. Artikel 4. Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag zijner plaatsing in de Nederlandsche staatscourant. 's-Gravenhage. 15 October 1942. De Secr.-gen. van het Dep. van Binnenlandsche Zaken. Besluit van den Secr.-gen. van het Dep. van Binnenlandsche Zaken ter uitvoering van arti kel 1, lid 1. onder 1, van het vestigingsbesluit. Op grond van artikel 1. lid 1. on der 1 van het vestigingsbesluit (no. 85/1942) zooals <lat is aangevuld bii besluit van den' Secr.rgen. van het Dep. van Binnenlandsche Zaken van 15 October 1942 tot aanvulling van het vestigingsbesluit (Ned. Stcrt. van 16 October 1942 no. 202) en in overeenstemming met de paragra fen 2 en 3 der verordening no. 3/'40 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, wordt bepaald: Artikel 1. (1) In de gemeenten, genoemd in de bijlage van dit besluit, is het ver boden: a. zich te vestigen. b. te verhuizen. (2) Dit verbod geldt niet: a. voor'Rij ksduitschers. b. voor personen, die in l>et bezit zijn van een door of vanwege den Te Stalingrad drong een pantserdivisie in een koenen nachtelijken aanval tot aan de Wolga door en veroverde vervolgens tezamen met for-~ maties infanterie in hardnek kige huizen- en straatgevech ten het Noordelijke deel van de iabrieksvoorstad met de groote tractorenfabriek Dsjer- sjtnky. Sterke luchtstrijdkrachten brach ten den verbeten vechtenden vij- •and vernietigende slagen toe, ter wijl formaties jachtvliegtuigen el ke tegenwerking van de vijande lijke luchtmacht verhinderden. Aan het froi>t van den Don ver ijdelden Hongaarsche troepen al le pogingen van den vijand om de rivier over te steken. ïn den cen- tralen en Noordelijken frontsector bestreed de luchtmacht de achter- waartsche verbindingen der Sow- jets. Aan het front van Moer- mansk sloegen bergtroepen ver scheidene vijandelijke aanvallen, ten deele in tegenaanvallen, op bloedige wijze af. De vijand trok zich, met achterlating van talrijke gesneuvelden, op zijn uitgangsstel lingen terug.' De vliegvelden op Malta werden overdag en des nachts' door Duit sche en Italiaansc.he luchtstrijd krachten aangevallen. Acht vijan delijke vliegtuigen werden neer geschoten, waarvan twee in ge vechten met Duitsche gevechts machines. De Britsche luchtmacht onder nam vannacht storingsaanvallen op het Rijnland. De bevolking leed verliezen. In verscheidene plaat sen ontstonden branden èn schade- aan gebouwen. Nachtjagers en luchtdoel artillerie schoten 22 vijandelijke bommenwerpers neer. Bovendien werden overdag bij aanvals-pogingen op Düitsoh en Fransch kustgebeid drie Britsche vliegtuigen vernietigd. Italiaansch Weermachtbericht ROME. 16 Oct. Het Italiaan- sche .weermachtbericht no. 873 luidt als volgt: Van het front bij El Xlamain niets van beteekenis te melden. Een vij andelijke luchtaanval op Tobroek veroorzaakte geen schade. De lucht doelartillerie van de vesting schoot een vijandelijk vliegtuig neer. Krachtige formaties van onze luchtmacht hebben de vliegvelden op Malta in opeenvolgende golven gebombardeerd. Jachtvliegtuigen die de bommenwerpers op doeltref fende wijze beschermden schoten in luchtgevechten 8 Britsche vlieg tuigen neer. directeur van het bureau Vluchte lingenzorg ln wiens ambtsgebied de gemeente is gelegen, verleende schriftelijke vergunning. Artikel 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag zijner plaatsing in de Nederlandsché Staatscourant en vervalt, voor zoover de Secr.- Gen. van het Dep. van Binnenland sche Zaken niet anders bepaalt, na verloop van drie maanden na den dag van inwerkingtreding. 's-Gravenhage. 15 October 1942. De Secr.-gen. van het Dep. van Binnenlandsche Zaken. Frederiks. 's-GRAVENHAGE, 16 Oct. Daar er de laatste dagen her haaldelijk daden van sabotage in het bezette Nederlandsche gebied zijn gepleegd, zijn heden de volgende personen daarvoor als gijzelaars verantwoordelijk gesteld en gefusileerd: 1. Bannink, Dirk, geb. 22.11'14 uit Deventer; 2. Gerritsen, Albert Jan, geb. 9.3.1890, uit Deventer; 3. Endeveld, Jan Cornelis, geb 14.12.1914, uit Apeldoorn; 4. Ewijk, Wilhelmus, geb. 28.4 1900, uit Deventer; 5. van der Meulen, Daniël, geb. 4.2.1896, uit Deventer; 6. v. Heijningen, Pieter Adri- anus. geb. 18.7.1903, uit Am sterdam; 7. Roebers, Joh'annes, Hendri- kus, geb. 7.9.1886, uit De venter; 8. van Veen, Jacobus, geb. 26.9.1900, uit Enschede; 9. Kors, Jacobus, geb. 21.5.'09, uit Aunsterdam; 10. Ooijevaar, Evert, geb. 19.5 1897, uit Amsterdam; 11. van der Kerkhoff, Jacobus, geb. 10.10.1898, uit Zwolle; 12. Haantjes, Jan, geb. 1.9.1886, uit Enschede; 13. Vrind, Heinrich, Wilhelm, geb. 2.6.1913, uit Almelo; 14. IJmkers, Aaldert, Jacob. geb. 31.7.1896, uit Den Haag 15. van Dam, Hendrik, geb. 26.9.1889, uit Wageningen. L»e höhere SS- en Poli- zeiführer Nord-West. get. Rauter, SS-Grup- penführer en luitenant- generaal dgr politie. DE LUCHTAANVALLEN OP MALTA. BERLIJN. 16 Oct. (DNB). Naar DNB. van militaire zijde verneemt gaan de luchtaanvallen op Malta <jag en nacht onverminderd fel voort. Het feit. dat de ja gersorganisaties der Spil de heer schappij in de lucht hebben verwor ven en hun tactische superioriteit op den vijand hebben bewezen, blijkt reeds, uit het feit. dat de Brit ten sedert 11 October boven Malta tot dusver 72 vliegtuigen hebben verloren, terwijl de verliezen der spilmogendhedèn 23 machines be dragen. Bij onze vrijwilligers. Sport staalt spieren. Oefeningen, waarbij het op goede samenwerking aankomt, be vorderen de kameraadschap. Aan de lichamelijke ontwikkeling van de mannen van de Waffen-SS en het Legioen Nederland, wordt groote zorg besteed. SS PK Wagner-O-H-P H m. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN Het SS-Ersatzkojrimando deelt ons mede. dat vrijwilligers voor de Waf fen-SS en het legioen zich op on derstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen tenein de gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat om dienst te nemen in een speciaal wachtbataillon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, ter wijl de inzet van dit bataillon ook in Nederland blijven zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS Nederland (Né- derlandsche SS) willen toetreden. 19.10.42 11.00 uur Eindhoven. Huis Maria. Kruisstraat. 20.10.42 11.00 uur Den Bosch. Ho tel Noord-Brabant. Markt 45. 21.10.42 10.00 uur Tilburg. Werk liedenver.. Tuinstraat 68. 21.10.42 17.00 uur Rotterdam. Deutsches Haus. 22.10.42 10.00 uur Amsterdam. school Iepenweg 13. 22.10.42 17.00 uur Utrecht. Wehr- machtheim. Mariaplein. 23.10.42 10.00 uur Den Haag. Café Den Hout. Bezuidenhöut- scheweg. 24.10.42 11.00 uur Amersfoort. Dienstgebouw Kapelweg. Maan Maan op vanavond om onder 15.48 «o o 17 oct. 18-43 uur jNov. K.K. tot morgenochtend L.K. ■24 Oct. q «.q 8Nov. V.M. O.UV uur N.M. Zondagavond om m.». J8.40 uur ,Maan op onder 16.27 tot Maandagochtend 1.02 8.11 uur Nieuwe bon voor vaste brandstoffen BESTELLINGEN OP OUDE BON- NEN MOETEN EERST AFGE HANDELD WORDEN. Gedurende het tijdvak van 16 October 1942 tot en met 28 Fe bruari 1943 geeft elk der bon nen 06BV. 07BV en OSBV van de voor 't stookseizoen 1942/'43 uitgereikte brandstoffenkaart recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. Het publiek wordt er ook thans in zijn eigen belang op gewezen, dat het gewenscht is bovenbedoelde bonnen aan den handelaar, bij wien men als klant st^at ingeschreven alle tegelijk te overhandigen en wel zoo spoedig mogelijk. Hiermede wordt bereikt, dat de handelaren van hun transportmiddelen een zoo economisch mogelijl* gebruik kun nen maken, terwijl zij hierdoor te vens in staat worden gesteld hun herbevoorrading beter te regelen. Ten aanzien van handelaren, die nog bestellingen op reeds eerder uitgereikte brandstoffenbonnen heb ben uit te voeren, geldt het voor schrift. dat deze bestellingen met voorrang moeten worden uitgevoerd Het mag dus niet voorkomen, dat een gezin reeds brandstoffen ont vangt op dë bonnummers 6 tm. 8. terwijl een ander gezin, dat bij den- zelfdén leverancier staat ingeschre ven nog wacht op brandstoffen van de oude bonnen. Op de handhaving van dit voorschrift zal zoo scherp mogelijk worden gelet. a Voorts wordt bekend gemaakt, dat in het tijdvak van 16 Oct. 1942 tot en met 30 April 1943 de met ...één eenheid, vijfde pe riode". ..één eenheid zesde perio de". ..één eenheid, zevende pe riode" en ..één eenheid, achtste periode" gemerkte bonnen elk recht geven op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen. Deze periode-bonnen zijn uitge reikt ten behoeve van kleinere huis brandverbruikers in de groepen B. C. D en E-rood. dat zijn zij. die van de brandstoffencommissie. waar onder zij ressorteeren. een identi teitskaart hebben ontvangen en bin nenkort door den plaatselijken dis- tributiedienst zullen worden opge- Toepen. teneinde op een door dezen dienst nog nader bekend te maken dag de toewijzingen voor de vijfde, zesde, zevende en achtste periode in ontvangst te nemen. Het Engelsche protest inzake krijgsgevangenen. BERLIJN. 16 Oct. (Interinf). In de Wilhelm- strasse wórdt bevestigd, dat Enge land door bemiddeling van de be schermende; mogendheid Zwit serland in de kwestie van het boeien der krijgsgevangenen een protestnota in Berlijn heeft laten overhandigen. Of op dit protest een antwoord zal gegeven worden, is tot dusver niet bekend. Uit bepaal de uitlatingen valt op te maken dat een principieel Duitsch standpunt ten aanzien van dit vraagstuk niet buiten het bereik der mogelijkhe den ligt. Engelsche vliegtuigen boven Duitschland. BERLIJN, 16 Oct. (DNB). In den afgeloopen nacht is. naar het DNB. van militaire zijde verneemt, het Rijnland door Brit sche vliegtuigen aangevallen, die hun bommen lukraak en ver ver spreid op verschillende plaatseri neerwierpen. De aangerichte scha de is gering. Daarentegen werd den vyand opnieuw door den geconcen- treerden afweer gevoelige verliezen toegebracht. Minstens 21 BritschS bommenwerpers werden neerge schoten. Geallieerde stellingen op de Nieuwe Hebriden bestookt. STOCKHOLM 16 Oct. (DNB). Een extra-bericht van den Britschen berichtendienst uit Washington luidt: officieel wordt medegedeeld, dat de stellingen der geallieerden op de nieuwe Hebriden met geschutvuur zijn bestookt. Het tot de Salomons-eilanden behooren- de eiland Guadalcanar is gebom bardeerd. De strijd op Madagascar. LISSA BON., 16 Oct. (DNB). Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heb ben Britsche troepen de stad Am- boritsal op het eiland Madagascar bezet, gelegen op dertig km. ten Zuiden van Tananarive.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1