NOORD-HOLLAND Stalingrad DAGBLAD VOOR Het einde van den klassenstrijd als hoogste belang Dr. GOEBBELS SPREEKT TE MUNCHEN KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureau: SGHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 87ste Jaargang. No. 11930 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar MAANDAG 19 OCTOBER 1942 De Grondwet van den Arbeid Een richtlijn, waarin de arbeiders .zelf den geest zullen moeten brengen De sociale ontwikkelingsgang van ons land heeft door de afkondiging van de verordening tot ordening .van den arbeid een belangrijken mijlpaal bereikt. Deze verording, die op 1 November a.s. van kracht zal wor den, beteekent" een radicale verbreking met alle oude opvattingen en het einde van den klassenstrijd en de kapitalistische dogma's. In de nieuwe Grondwet van den Arbeid is de Volks gemeenschap, welke als hoogste belang erkend wordt, op den voorgrond geplaatst in plaats van het kapitaal of den arbeid. vorm en inhoud van het reglement var. plaats op klacht van den gemach- tigde voor den arbeid. 3.) De bij lid 1 strafbaar gestelde Indelingen zijn misdrijven. 4.) Acht de gemachtigde voor den arbeid een straf ingevolge het bij lid 1 bepaalde niet noodig. dan kan hij een administratief-rechteliike straf opleggen. 5.) Het bepaalde in de leden 1 tot en met. 4 is mede van toepassing ten aanzien van handelingen in strijd met het bepaalde bij artikel 7. lid 3. eersten en tweeden volzin. De leider van het N.A.F., de heer H. J. Woudenberg, gaf een uitvoerige uiteenzetting voor de pers omtrent de beteekenis van deze verordening. Zaterdagavond over den zender Hilversum II lichtte hij een en ander nader toe voor het geheele Nederlandsche .volk. In het kort komt de verordening hierop neer," dat de sociale wen- 6chen van werknemers en werkge vers begrippen die een tegenstel ling uitdrukken en daarom tot het verleden gaan behooren voor taan in het N.A.F. vorm zullen krijgen, waarna de nieuwe figuur van gemachtigde voor den arbeid aan de<ze wensohen wettelijkcn grondslag zal geven. Als gevolg hiervan zal o.a. het Verordening van den Rijkscommissa ris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende dé ordening van den arbeid. Op grond van parf. 5 van het de creet van den Fuehrer over de uit oefening van de regeeringsbevoegdhe- den in Nederland van 18 Mei 1940 (R.W.B. 1, blz. 778) bepaal ik: AFDEELING 1. Betrieb, betriebsfuerer en gefolg- schaft. Artikel 1. 1). Deze verordening verstaat on der betrieb de organisatorische een heid, binnen het kader van dewelke een ondernemer en ten minste één werknemer samenwerken. 2). Onderdeelen van betrieben, wel ke organisatorisch of territoriaal van het hauptbetrieb zijn gescheiden, doch daarmede door een gemeenschappelij ke leiding zijn verbonden, worden slechts dan als zelfstandige betrieben beschouwd, indien de gemachtigde voor den arbeid zulks, bepaalt. Artikel 2. In het betrieb werken de onder- .fer als betriebsfuehrer en de werk- ners als gefolgschaft samen ter be reiking van de doeleinden van het betrieb en in het belang van de ge meenschap. 2). De betriebsfuehrer heeft tot plicht het welzijn van de gefolgschaft te behartigen. Deze is hem de in de betriebsgemeinschaft vervatte trouw verschuldigd. 3). In alle aangelegenheden, het betrieb betreffende, welke door deze verordening worden geregeld, beslist de betriebfuehrer tegenover de gefolg schaft. Artikel 3. nemers 1). Bij rechtspersonen is de wette lijke vertegenwoordiger en bij ven nootschappen en vereeniging van per sonen, welke geen rechtspersoonlijk- hid bezitten, is de persoon, die be voegd is het beheer te voeren, be- triebsführer, indien er meerdere wet telijke vertegenwoordigers of met het beheer belaste personen zijn, dienen zij een van hen met de uitsluitende waar neming der werkzaamheden van den betriebsfuehrer te belasten. Indien zulks niet geschiedt of indien .geen overeenstemming betreffende de op dracht wordt bereikt, wijst de 'ge machtigde van den arbeid den be triebsfuehrer aan. 2). Indien de ondernemer of bij rechtspersonen de wettelijke vertegen woordiger of bij vennootschappen en vereenigingen van personen, welke geen rechtspersoonlijkheid bezitten, de persoon, die bevoegd is het beheer te voeren, het betrieb niet zelf leidt, dient deze een persoon, die op verantwoor delijke wijze aan het beheer van het betrieb deelneemt, met de betriebsfüh- rung te belasten. 3). Indien de betriebsfuehrer wegens afwezigheid gedurende langeren tijd of om andere redenen verhinderd is persoonlijk zijn werkzaamheden waar te nemen, moet hij een plaatsvervanger benoemen. 4). De benoeming van een bétriebs- führer, als bedoeld in de leden 1 en 2, of van een plaatsvervanger, als be doeld in lid 3, dient aan de gefolg- College van Rifksbeoniddelaars ko men te verdwijnen. Ook tal van oude sociale wetten moeten plaats maken voor de ruimere sociale opvattingen van dezen tijd. De so ciale voorziening zal een recht worden van den arbeider. De „on derhandelingsgeest" van de C.A.O. maakt plaats voor een loonpolitiek gericht op dé sociale rechtvaardig heid. Is deze grondwet slechts een richtlijn,daarlangs de sociale ont wikkeling zal worden geleid, de arbeiders zelf zullen er den geest moeten inbrengen, waardoor ook ons land in het bezit zal komen van een 'nieuwe sociale orde, die de welvaart beoogt, niet van af zonderlijke groepen, maar van ons gezamenlijke volk. schaft op passende wijze te worden bekendgemaakt. AFDEELING 2. Gemachtigde voor den arbeid. Artikel 4. 1). De ordening van den arbeid is opgedragen aan een gemachtigde, die ondergeschikt is aan den Secretaris- Generaal van het Departement van Sociale Zaken, Hij wordt door dezen Secretaris-Generaal benoemd en ont slagen. 2). De Gemachtigde en de overige instanties van staat, provincies, ge- „meenten en andere publiekrechtelijke lichamen (instellingen) zijn dinneh de grenzen hunner bevoegdheid verplicht elkandet'ambtshalve bij'te staan. Artikel 5. 1.) De gemachtigde voor den ar beid heeft zorg te dragen voor het handhaven van den arbeidsvrede en de daartoe benoodfigde maatregelen te treffen. Hij kan binnen het kader van eijn bevoegdheid beschikkingen ftuit-\ vaardigen. 2). De gemachtigde is verplicht bij maatregelen van principieele beteeke nis overleg, te plegen met den leider van het Nederlandsche Arbeidsfront. Artikel 6. De Secretaris-Generaal van het De partement van Sociale Zaken kan last hebbers aanstellen, die aan den ge machtigde ondergeschikt zijn. De werk zaamheden, welke den lasthebbers zijn opgedragen, worden dool* den Secre taris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken vastgesteld. De last hebbers zijn gebonden aan de aanwij zingen van den gemachtigde voor den arbeid. Artikel 7. 1.) De gemachtigde voor den ar beid benoemt ter adviseering in princi pieele vragen betreffende zijn bevoegd heid eei. raad van bijstand. Van dezen raad" maken tien tot twintig vooraan staande persoonlijkheden uit het so ciale en economische leven in Neder land deel uit. Betriebsfuehrer en le den van de gefolschaft moeten in ge lijken getale worden benoemd. 2.) Voor de benoeming der leden van den raad van bijstand moet de gemachtigde voor den arbeid overleg plegen met den leider van het Neder landsche Arbeidsfront, voor zoover deskundigen uitd en landstand in aan merking komen, met den boerenleider. 3). De deskundigen moeten de in lid 1 bedoelde benoeming aannemen. Zij dienen de hun opgedragen werkzaam heden op behoorlijke wijze te vervul len en in de hun doodden gemachtigde aangeduide aangelegenheden geheim houding te bewaren. Uitdrukkelijk wordt'hun, alvorens zij hun werk zaamheden aanvangen, de verplichting hiertoe opgelegd. Zij ontvangen een passende vergoeding, alsmede, op hun verzoek, een schadeloosstelling we gens derWng van inkomsten. 4). De gemachtigde voor den arbeid benoemt ter adviseering in de geval len, als bedoeld in de artikelen 9 en 10, alsmede in andere gevallen, waar in hij Zu®s noodig oordeelt, één of meerdere commissies van deskundigen Het bepaalde in lid 1, laatstep volzin, en in de leden 2 en 3 is van toepas sing. AFDEELING 3. Reglement van het betrieb, regeling van arbeidsvoorwaarden (tariford- nung). Artikel 8. In ieder betrieb met in den regel ten minste tien leden van de gefolg schaft moet de betriebsfuehrer, na overleg met den socialen voorman van het Nederlandschen Arbeidsfront, een reglement van tiet betrieb uitvaardi gen. Nadere bepalingen betreffende het betrieb, alsmede betreffende wijze, waarop hetzelve wordt uitg- vaardigd, worden getroffen door den" Secretaris-Generaal van het Departe ment van Sociale Zaken. Artikel 9. De gemachtigde voor den arbeid kan, .na beraadslaging in een commissie van deskundigen, richtlijnen vaststel len voor den inhoud van de reglemen ten van de betrieben en van afzondet- lijke arbeidsovereenkomsten. Artikel 10. Om een behoorlijke loonvorming te bereiken kan de gemachtigde voor den arbeid, na beraadslaging in een com missie van deskundigen, schriftelijk een regeling van arbeidsvoorwaarden voor een betrieb of voor een groep van betrieben uitvaardigen. De bepa lingen van de regeling van arbeids voorwaarden zijn als minjmum-voor- waarden bindend voor de arbeidsver houdingen, waarop deze betrekking heeft. Hiermede strijdige bepalingen in reglementen van de betrieben en afzonderlijke arbeidsovereenkomstèn zijn nietig. Artikel 11. De gemachtigde voor den arbeid is bevoegd bij regeling van arbeidsvoor waarden of voor afzonderlijke arbeids verhoudingen ten opzichte van loonen en salarissen een grens naar boven bindend vast te stellen. Artikel 12. Richtlijnen, als bedoeld in artikel 9, en regelingen van arbeidsvoorwaar den, als bedoeld in de artikelen 10 en 11, worden in de Nederlandsche Staats courant bekend gemaakt. Artikel 13. Ten aanzien van hen, die in de huis industrie werkzaam zijn, en in den re gel alleen of met hun gezinsleden en met niet meer dan twee vreemde hulp krachten werken, is ten aanzien van de verhouding tot hun ppdrachtgevers het bepaalde bij de artikelen 9 tot en met 12 van overeenkomstige toepas sing. Met deze personen, die in de huisindustrie werkzaam zijn, kan de Secretaris-Generaal van het Departe ment van Sociale Zaken of de gemach tigde voor den arbeid andere in de huisindustrie werkzame personen, tus- schenpersonen en andere met werkne mers overeenkomende personen we gens hun économische onzelfstandig heid gelijkstellen. AEDEELING 4. Bijzondere bepalingen. Artikel 14. De voorschriften dezer verorde ning zijn. met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 12. niet van toepassing ten aan zien van zeeschepen, luchtvaartui gen en derzelver bemanningen. Artikel 15. 1). De voorschriften dezer veror dening zijn van toepassing ten aan zien van de binnenscheepvaart, voor zoover in de leden 2 en 3 niet an ders is bepaald. 2). Binnenvaartschepen zijn die schepen, welke tot de vaart op ri vieren en andere binnenwateren zijn bestemd en welke hiertoe door den eigenaar worden gebruikt. Met den eigenaar wordt degene, die een schip heeft uitgerust, gelijkgesteld. 3). Dte gezamenlijke binnenvaart schepen van een ondernemer: vor men een betrieb in den zin dezer verordening. Betriebsfuehrer is de eigenaar van de schepen. De gezag voerder (kapitein) is plaatsvervan ger van den betriebsfuehrer. als be doeld in artikel 3. lid 3. Artikel 16. De voorschriften dezer verorde ning zijn van toepassing ten aan zien van den overheidsdien^j. voor zoover de Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken, in overeenstemming met den Secre taris-Generaal van het Departement van Algemeene Zaken en den Secretaris-Generaal van het ter za ke bevoegde Departement van Alge meen Bestuur zulks bepaalt. AFDEELING 5. Strafbepalingen. Artikel 17. 1). Hii. die opzettelijk of door grove schuld in strijd handelt met schriftelijke beschikkingen van den gemachtigde voor den arbeid, wel ke deze ter uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden uitvaar digt. wordt gestraft met gevange nisstraf van ten hoogste vier jaren en met geldboete tot een onbeperkt bedrag of met een dezer straffen. 2.) De strafvervolging vindt slechts 6.) Nadere bepalingen betreffen de de administratiefrechtelijke straf procedure worden getroffen door den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken, in overeenstemming met den Secreta ris-Generaal vaft het Departement van Justitie. .AFDEELING 6. Slot- en overgangsbepalingen. Artikel 18. De Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken vaardigt, in overeenstemming met de Secretrissen-Generaal van de ter zake'"bevoegde Departementn van Algemegn Bestuur, de ter uitvoering van deze verordening noodzakelijke voorschriften uit. Artikel 19. 1.) Deze verordening treedt op 1 November 1942 in werking, met uitzondering van artikel 18. het welk in werking treedt op den dag der afkondiging. 2.) Op 1 November 1942 treden buiten werking: 1.) De arbeidsgeschillenwet van 4 Mei 1923 (Staatsblad no. 182): 2.) De wet op de collectieve ar beidsovereenkomst van 24 Decem ber 1927 (Staatsblad no. 415.) *3.) De wet op het algemeen ver bindend en heb onverbindend ver klaren van bepalingen van collec- Maan op 16.59 24 Oct. V.M. 1 Nov L.K vanavond om onder 18.38 uur /nov.' tof morgenochtend N.M. 8| r* 15 Nov. .13 uur EK tieve arbeidsovereenkomsten van-25 Mei 1937 (Staatsblad no. 801); 4.) De verordening no. 111/1940 betreffende het verbod van verla ging van loonen en salarissen: 5.) De verordening no. 217/1940 betreffende de totstandkoming van regelingen- ter zake loonen. salaris sen en andere arbeidsvoorwaarden. 3) De overige rechtsvoorschrif ten. welke in strijd zijn .met de be- bepalihgen van deze verordening, treden buiten werking op het door den Secretaris-Generaal van het De partement van Sociale Zaken in overeenstemming met de Secreta rissen-Géneraal der ter zake be voegde Departementen van Alge meen Bestuur vastgestelde tijdstip, 's-Gravenhage. 13 October 1942. De Rijkscommissaris voor het bezetten Nederlandsche gebied. SEYSS-ÏNQUART. bijna in Duitsche handen Duitsche troepen hebben Wolga be»eikt Wapenfabriek „Dsjersjinski" bestormd HOOFDKWARTIER VAN DEN FuHRER, 18 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der Weermacht maakt bekend: In den frontsector Noworosiisk Toeapse neemt de aanval van Duit sche en verbonden troepen tegen de diepe stellingen van den vijand verderen voortgang. Alleen al in den sector'van een divisie jagers werden gisteren 60 versterkte ge vechtsinstallaties genomen. Bom aanvallen der luchtmacht waren gericht tegen het colonneverkler der bolsjewisten op de berg- en kustwegen. Ten Zuiden van de Terek wierp een eigen tegenaan val den vijand, die een aanval op onze stellingen ondernam, onder zware, bloedige verliezen tot ach ter'zijn uitgangsstellingen terug. Te Stalingrad hebben de aan vallende troepen taaien vijan delijken tegenstand gebroken, alle bedrijfsgebouwen der ka- nonnenfabriek „Roode Barrica de" stormenderhand genomen en na bïbedigen afweer van he vige tegenaanvallen den vijand uit het aangrenzende stadsdeel geworpen. Zware aanvallen van sterke formaties der luchtmacht gaven steun in dezen strijd en vernietigden op den Oostelij ken oever der Wolga. inlrii*r stukken geschut. De ten Noord westen van het stadsdeel Spar- takofka ingesloten bolsjewis tische strijdkrachten werden vernietigd. In den midden- en Noordelijken frontsector behalve succesvolle ac tiviteit van eigen stormtroepen en afweer van plaatselijke vijandelij ke aanvallen geen gevechtshande lingen! van beteekenis. Gevechts vliegtuigen zetten ondanks de on gunstige weersomstandigheden de bestrijding van Sowjeltranéporvbe- wegingen voort. Bij luchtaanvallen op luchtbases en andere militaire installaties op het eiland Malta, ondernomen door Duitsche en Italiaansche lucht strijdkrachten, zijn nieuwe vernie lingen tot stand gebracht.- In felle luchtgevechten werden 12 Britsche' vliegtuigen neergeschoten. Een aanval overdag van de Brit sche luchtmacht op het Zuidelijk deel van het bezette Ftansclie ge bied heeft verliezen onder de Fran- sche bevolking teweeggebracht be nevens geringe materieele schade Bij onze vrijwilligèrs. Rust tijdens den opmarsch. Altijd is er voor ge zorgd. dat de mannen voldoende te eten en te drinken hebben, dan een sigaret en de goede stemming is door geen vijand meer te bederven. SS PK Altstadt-0 H-P H m aan gebouwen, vooral in de woon wijken der aangevallen plaatsen. Een bommenwerper werd neerge schoten. Lichte Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben gisteren in Zuid oost Engeland voor den oorlog be langrijke installaties in scheer- vlucht met bommen van zwaar kaliber bestookt. BERLIJN, 17 Oct. (D.N.B. Door de bestorming van de bewapeningsfabriek „Dsjer- sjinski" en het bereiken van de geschutfabriek „Roode Bar ricade" terwijl tegelijkertijd Duitsche troepen tot aan de Wolga doordrongen, bevindt Stalingrad zich thans bijna geheel in Duitsche handen. De Sow.jet-Russische verdediging is eigenlijk nog slechts beperkt tot de staalgieterij „Roode Oc tober" waarin zieh enkele weerstandsgroepën bolsjewis tische infanterie hebben ver schanst, die door -arbeidersba taljons, gevormd uit het perso neel der fabriek, versterkt zijn. Duitsche jachtkruisers en duik bommenwerpers hielden zich te zamen met verdragend geschut bezig met het uitschakelen van bolsjewistische batterijen op de eilanden in de Wolga en op den Oostelijken over der rivier. Het in puin liggende terrein van de „Roode October" stond dag en nacht bloot aan luchtaanvallen met borrfmen varf allerlei kaliber. Bij een opmarsch naar het Noor den uit de stad werden vrij sterke vijandelijke strijdkrachten afgesne den en ingesloten. De Duitsche Noordelijke grendel, die zich sinds het begin der belegering van Sta lingrad tegen uiterst zware ont- lastingsaanvallen van Timosjenko te verweren had, wordt daardoor aanzienlijk verlicht. Kenmerkend is, dat de vijan delijke pers sinds eenige dagen melding maakt van beweerde Duitsche verliezen en tevens van een eigenlijk daarmee in tegenspraak staande Duitsche superioriteit voor Stalingrad. - Volgens de ervaringen van Kiew en Sebastopol pleegt een dergelijke agitatie de aankondi ging t8 zijn, dat een Duitsch succes in het verschiet ligt. Over „tweede front" en de terrenr-aanvallen MUENCHEN, 18 Oct. (DNB). Rijks minister Dr. Goebbels heeft Zondag tijdens een groote betooging, die ge houden werd onder het motto „Strijd vaardigheid en trouw aan het vader land" voor de Feldherrnhalle het woord gericht tot de bevolking van Muenchen. Wij strijden om zijn of niet zijn, al dus Dr. Goebbels. Onze vijanden zijn openhartig genoeg geweest om ons te zeggen, wat ons zou bedreigen. Zij spreken er van, dat Duitschland een tweede Versailles, een Super-Versailles opgedrongen moet worden. Het zou dus niet alleen dom, maar ook laf zijn, midden in deze bot sing tusschen groote mogendheden en continenten te willen spreken van een tegenstelling tusschen Pruisen of Beieren, tusschen Saksers of Wurtem- bergers. Een gemeenschappelijke zaak. Deze oorlog is onze gemeenschap pelijke Duitsche zaak. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede. dat vrijwilligers voor de Waf- fen-SS en het legioen zich op on derstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen'tenein de gekeurd te worden. -Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat om dienst te nemen in een speciaal wachtbataillon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, ter wijl de inzet van dit bataillon ook in Nederland blijven zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS Nederland (Ne derlandsche SS) willen toetreden. 20.10.42 11.00 uur Den Bosch. Ho tel Noord-Brabant. Markt 45. 21.10.42 10.00 uur Tilburg. Werk liedenver.. Tuinstraat 68. 21.10.42 17.00 uur Rotterdam. Deutsches Haus. 22.10.42 10.00 uur Amsterdam. school lepenweg 13. 22.10.42 17.00 uur Utrecht. Wehr- machtheim. Mariaplein. 23.10.42 10.00 uur Den Haag. Café Den Hout. Bezuidenhout- scheweg. 24.10.42 11.00 uur Amersfoort. Dienstgebouw Kapelweg. Wij bezitten thans de controle over Dnjepr, Don en wanneer na zware gevechten Stalingrad geheel in ons bezit zal zijn, ook definitief over de Wolga. Wanneer eenmaal te zijner tijd de stoot in den Kau- kasus ten einde is gebracht, zullen 1 wij de rijkste olievelden van Euro pa in onzë handen hebben. Het tweede front. In heb eenigen tijd geleden over het tweede front gesproken en ver klaard, dat de poging reeds tot vorming van een tweede front strafbaar is. De Engelschèn hebben zich deze Waar schuwing niet ter harte genomen. Hun actie bij Dieppe is jammerlijk ineen gestort. De Engelschen zijn niet in staat een tweede front op te richten, alleen al, omdat zij daarvoor de noodige tonnage miss,en. De lucht- en terreuraanvallen. Zoo blijft onzen vijanden dus niets anders over dan terreuraanvallen uit de lucht te ondernemen. Die kunnen ons inderdaad smartelij ke schade toebrengen. Bij het wereld- publiek wordt vaak de vraag bespro ken, wie dan eigenlijk begonnen is met de terreuraanvallen. Ik zou hier nog eenmaal -plechtig willen constateeren, dat de Engelschen reeds in 1940 begon nen zijn met hun aanvallen op de weerlooze burgerbevolking met een bombardement van woonplaatsen in Westerland op Sylt om ze dan ondanks de waarschuwingen van den Fuehrer voortdurend voort te zetten. De Brit ten willen met deze aanvallen slechts een poging doen om het moreel van onze bevolking te schokken. Dat wil dus zeggen: op deze aanvallen-kunnen wij alleen als volk antwoorden en* ons volk zal deze luchtaanvallen onder den knie krijgen. Er zijn lieden die vragen, waarom wij geen vergeldingsaanvallen on dernemen. Hun kan men slechts antwoorden: omdat een groot deel van onze bommenwerpers bij Sta lingrad en in den Kaukasus voorloo pig nog dringender noodig is.t Alleen hij zal den oorlog winnen, die de kunst verstaat zijn krachten te concentreeren op de zwaartepun ten van den strijd. De minister gaf vervolgens eenige voorbeefden van de hardheid van het volk in het verdragen van lucht aanvallen, waarna hij er op wees. dat Muenchen niet tevergeefs den eerenaam draagt van hoofdstad der beweging. De rede werd vaak door langdu- rigen. stormachtigen bijval onder broken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1