NOORD-HOLLAND Nog klein deel van Stalingrad or cm Verduister i in Russische handen ENGELSCHt LUCHTAANVAL DAGBLAD VOOR Sociale vernieuwing In elk geval aflevering van versnaperingen op I De moord te Driebergen Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebareau: SCHA GEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen/- DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tariet. Gewone advertenties 11 ct p. m.m Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang.*No. 11931 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (Afw.) DINSDAG 20 OGTOBER 1942 i. De afgekondigde verordening van den arbeid brengt een zoodanige so ciale vernieuwing in ons land. dat de drooge letter van deze regeling, noch de summiere toelichting in staat zijn aanstonds aan een ieder duidelijk te maken, welk een om wenteling ten goede er thans voor den arbeid is doorgevoerd. Hoewel het velen niet welgeval lig in de ooren zal klinken, kan aan den vooravond van dteze revolutio naire wijziging van het begrip ar beid onmiddellijk vastgesteld wor den. dat het Nederlandsche Arbeids front. dat ondanks alle pessimisme steeds meer groeit en de breede la gen van het volk gaat vertegen woordigen. thans de leiding heeft gekregen die noodig is en waarom de Nederlandsche werker vraagt. De groei bewijst het: de laatste maand traden nog wederom 40.000 nieuwe leden toe. Het N;A.F.. dat zijn taak zeer krachtig heeft aange vangen in het belang van den Ne- derlandschen arbeider, heeft nu door de verordening van den Rijks commissaris de leidende positie ver kregen. waarop het inderdaad recht heeft. De 1 November van kracht wor dende verordening is te beschouwen als de grondwet van den arbeid. Bij de samenstelling is hiet voortgebor duurd op het oude. integendeel is er radicaal gebroken met alle vroege re begrippen. De arbeid is wegge trokken uit de^sfeer van het kapita lisme. de tegenstelling werkgever werknemer en daarmede is de klas> senstrijd opgeheven. De weg is vrij- Ëemaakt voor een werkelijke socia- stische maatschappij. Weliswaar is er. geen afgerond ge heel gegeven maar dat zou ook on juist geweest zijn. daar er dan niet van een grondwet sprake was- Er is volstaan niet het aanduiden van de groote richtlijnen: de rest. de vor ming. zal spoedig genoeg groeien. De arbeider zelf. middels het N.A.F. zal §r een levende en strevende ge"- daante aan geven. Hij zal dit te ge makkelijker kunnen, omdat hij nu niet tegenover zijn ..werkgever" staat, maar naast hem. om samen den arbeid te verrichten, niet in de eerste plaats ten bate van het geïn vesteerde kapitaal: zelfs niet van zichzelf, maar ten bate van de ge- heele volksgemeenschap. Dat is de nieuwe grondgedachte. Zij blijkt uit de begrippen die voor de eerste maal in een Nederlandsche wet zijn genoemd en vastgelegd: Het belang van de volksgemeen schap en de grondslag voor socia lisme. Het is tevens de eerste grond slag van een werkelijk socia lisme. Jr. Waffen-SS in den Kaukasus, De post aan het machinegeweer slaat onafgebroken de vijandelijke stellingen gade. SS PK Altstadt-O H^P H m. Herfstregens zullen geen uitkomst brengen Tof dusverre ruim 21 millioen ton tof zinken gébracht De strijd op Madagascar. VICHY. 19 Oct. (DNB). Naar het Staats secretariaat voor Koloniën met be trekking tot de gevechten op Mada gascar meldt hebben de Engelschen ondanks hevige en dagenlange aan vallen de Fransche stellingen in het Zuiden van Ambositra niet kunnen veroveren. Naar van dezelfde zijde wordt meegedeeld is de Britsche po ging het Fransche verzet te breken tot nu toe steeds onder zware offers mislukt. Men verklaart zeer goed te kunnen begrijpen, dat de Engel schen zwijgen over de offers die de Engelschen voor eiken dpim grond op Madagascar moeten brengen. De verklaringen van de Britsche radio kunnen niemand meer misleiden. Teekening uit steenen tijdperk ge vonden. STOCKHOLM. 19 Oct. (DNB). In de provincie Anger- manland is een opmerkelijke teeke ning uit het steenen tijdperk ont dekt. De teekening is 4000 jaar oud en stelt .twee elanden voor. De grootste eland heeft een goed ont wikkeld gewei, de kleinste staat op de achterpooten rechtop. De dieren zijn met roode oker geteekend op een rotsblok, dat thans in een meer ligt. De kleur is goed behouden. De lengte der teekening is ongeveer een m^ter. Turksch schip bedreigd. ISTAN- BOEL. 19 Oct. (DNB). Een Turksch schip, dat op weg van Zon- goeldak naar Istanboel in de Turk- sche territoriale wateren voer. werd gedurende eenigen tijd begeleid door een Sowjetduikboot. die plot seling naast het schip was opgedo ken. Het sehip" zond een radiobood schap uit en korten tijd later ver schenen drie Turksche vliegtuigen, waarna de duikboot onderdook en zich verwijderde. Hongaarsch ftninister vervangen. BOEDAPEST 19 Oct. (DNB). De riiksregent heeft den minister van voorziening. Lossonczy. op diens verzoek van zijn ambt ontheven en tot zijn opvolger den secretaris-ge neraal van het ministerie van Fi nancien. Szasz. benoemd. Kroaten bellen Noren op. AGRAM 19 Oct. (DNB). Het telefoonver keer tusschen Kroatië en Noorwe gen wordt 1 November opengesteld Veel beloven, weinig geven... De Nederlandsche Volksdienst belooft niets, doch geeft alles. Blijft geen buitenstaander, sluit U aan als lid. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 19 Oct. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: In het Westen van den Kaukasus maakt de aanval vorderingen. In fanterie heeft nieuwe hoogten stor menderhand genomen en heeft, steil stijgende, een met zes kaze matten sterk gefortifieerden en voor de verdere gevechtsleiding be langrijken berg genomen. In Stalingrad is het tijdens de laatste gevechten veroverde stede lijke en indüstriecle terrein gezui verd van uiteengedreven elementen Het luchtwapen heeft doelen in en om Stalingrad en transportbewe-' gingen en spoorweginstallaties der bolsjewieken ten Oosten van de Wolga aangevallen. Elf transport treinen, o.m. twee olietreinen, wer den vernietigd. In den centralen sector hebben formaties gevechtsyliegers .en duik bommenwerpers vvederom vijande lijke'spoorlijnbewegingen met zicht baar succes aanfevallen. Een groot ravitailleeringskamp der bolsjewie ken werd in een geconcentreerden luchtaanval zwaar getroffen. Malta is door Duitsche en Itali- aansche gevechtsvliegtuigen over dag en des nachts aangevallen. DE SITUATIE BIJ STALINGRAD. BERLIJN, 19 Oct.De A.N.P.- correspondent meldt: De nog overgebleven verdedigers van Stalingrad zijn op een klein getbied van ten hoogste eenige vierkante kilometers oppervlakte samengedrongen en met de troe pen op dien. Oostelijken oever van de Wolga bobben /.ij geenerlei ver binding meer, doordat de Duit- sehers deze rivier op alle punten in het stadsgebied bereikt hebben. De herfstregens, die den grond bhans overal aan het front in een dikke modderbrij i veranderen, waar/.ede de bolsjewisten altijd nog beter overweg kunnen dan de Duit- schers en hun bondgenooten, zullen, naar men in militaire kringen verklaart, den defini tieven val van Stalingrad geen half uur kunnen ver tragen. De Wolga kunnen de bolsjewis ten alleen nog des nachts als scheepvaartweg gebruiken en ook dan nog is het een toeval, als een schip de Duitsche bewakingsposten weet te passeeren. Noordelijke IJszee voor Ge allieerde convooien uitge schakeld. Van militaire zijde verneemt het D.N.B.: De bijna volledige vernie tiging van het Britsch-Amerikaan- sche convooi in de Noordelijke IJs zee in de eerste week van Juli door Duitsche luchtmacht en ma rine heeft verlammend gewerkt op de bolsjewistische ravitailleering uit Engeland en de V. S: Noch Britten noch Amerikanen doen nog een poging convooien langs dezen weg naar de bolsjewisten te brengen. Nu en dan mag. nog eens een schip op de reis in het onze kere worden gezonden, als ravital- leeringsweg voor de bolsjewisten is de route 4an de Noordelijke IJs zee zoo goed als afgesloten. Het opperbevel der weermacht heeft opnieuw een lijst -gepubli ceerd met de namen van twaalf Britsche schepen, die sedert" 1 Juni 1942 door Duitsche duikbooten tot zinken zijn gebracht. Zij luiden: Aigarve (1395 vbrt.), Aguilia (3255 brt.), Ben Nevis (5356), Baluchi- stan (6992), Clan Monroe (5952), Dagö (1757), Elstreet Grange (6598), Fausang (2236), Grelhead (4274). HarpBlïtlen (4687), L.-N- (5000), R.U. (2000 brt.). Tot dusver ruim 21 mil lioen ton tot zinken Duitsche duikbooten, andere zee- strijdkrachten en eenheden van de luchtmacht hebben tot einde Sep tember 1942 21.3 millioen brt. vijan déliike scheepsruimtc tot zinken gebracht. De Italiaansche strijd krachten hadden tot half Mei van dit jaar ruim 1.3 millioen brt. tot zinken gebracht en Japan meldde in Juli ongeveer 2 millioen brt tot zinken gebrachte, buitgemaakte of beschadigde vijandelijke schecps-, ruimte. Dit is tezamen 24.6 mil lioen brt. Hierin zijn niet begre-, ppn .de resultaten van den mijnon. oorlog en andere niet waargeno men resultaten. Voorts moet ook rekening worden gehouden met het groote aantal beschadigde schepen, die het vijandelijke scheepsverkeer althans tijdelijk ge voelig verzwakken en de scheeps werven verhinderen over te gaan tot den nieuwen aanbouw van oorlogs- en koopvaardijschepen. Koning Chnstiaan van paard gevallen Konig Christiaan X van De nemarken heeft gisterochtend op zijn dagelijkschfen ochtend- rit door de stad een ongeluk gehad. Bij' een val van zijn paard, dat opschrikte en ging steigeren, liep de Koning een vrij zware verwonding op aan het achterlichaam en lichtê verwondingen aan de onder lip, aan het linkeroor en aan den liker knieschijf. Teekenen van ernstige verwondingen zijn naar de meening der art sen niet te vonstecren. Niette min zal de Koning eenigen tijd het bed moeten houden. Het ongeval had plaats te gen halftien in den ochtend, toen de Koning op den terug weg was naar het paleis. Voor bijgangers kwamen den Ko ning te hulp, die in een zie kenauto van de brandweer eerst n$ar het paleis en ver volgens, na het aanleggen van een noodverband, naar hét ziekenhuis der diaconessen- stichting te Kopenhagen ver voerd werd, waar de verwon dingen verbonden werden, na dat de Koning licht verdoofd was. De artsen achten den toe stand van den Koning naar omstandigheden bevredigend. Men zal zich herinneren, dat Koning Chriètiaan 26 Sep tember j.1. zijn 72en 'Verjaar dag vierde. SPEER TE BARCELONA. De Gerieralbauinspccktor van Ber lijn, minister Albert Speer, is Maandag te. Barcelona aangeko men om Dinsdag deel te nemen aan de doen' hem georganiseerde tentoonstelling van architectuur. Italiaansch Weermachtbericht ROME. 19 Oct. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Een kalme dag aan het geheele Egyptische front. Een luchtaanval op Benghazi veroorzaakte eenige schade aan woonhuizen. Van de bur. gerbevolking werd een persoon ge dood en 3 gewond. In de buurt van Solloem werd de uit vier Engelschen en 1 Nieuw-Zeelander bestaande be manning van een neergeschoten vliegtuig gevangen genomen. Vliegtuigen der spil vielen hbt vliegveld van Micabba aan en plaat sten treffers op de installaties en de startbaan. Een van onze vliegtuigen is niet teruggekeerd. Vichy over de bedoeling PARIJS, 19 Oct. (OFI). Tij- deus de avonduren van 17 Oc toner hebben Engelsche bommenwerpers de omgeving van Creusot aange vallen. De Fransche burgerbevol king werd opnieuw zwaar getrof fen, daar volgens de tot nu toe binnengekomen berichten 57 per sonen gedood en 80 ernstig ge wond werden. Twee Duitsche sol daten Werden licht gekwetst. Een Fransch hospitaal en tal rijke arbeiderswoningen werden verwoest. De Britsen verloren een toestel. Het aantal volkomen verwoeste hui-zen bedraagt 60, dat der zwaar beschadigde huizen ruim 300. Vijf tienhonderd menschen j.ijn dak loos. ViChy over den aanval. Omtrent den Engelschen lucht aanval wordt van bevoegde zijde te Vichy verklaard, dat het een „ongehoord cynisme" is, wanneer de Engelschen ziph op de borst kloppen over een succes, waarbij zij onder de Fransche arbeiders bevolking 57 dooden en S0 gewon den veroorzaakt en bovendien nog een ziekenhuis en talrijke arbei derswoningen verwoest hebben. Het moet wel een brutaliteit ge noemd wordën. wanneer de Lon- denscbe radio de schildering van een piloot verspreidt, die er zich op beroemt, dat een huis door bomtreffers in Oen wolk van rook verdween en volkomen verwoest is. Deze stelselmatige bombarde menten op Fransche industrie gebieden, zoo wordt hieraan toe gevoegd, kunnen slechts dit eene doel hebben, Frankrijk uit te scha" kelen als econömischen rivaal voor 1 den tijd na den oorlog. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede dat vrijwilligers voor de Waf fen-SS en het legioen zich op on derstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen tenein de gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat om dienst te nemen in een speciaal wachtbataillon. De oplei ding vindt in Nederland plaats ter wijl de inzet van dit bataillon ook in Néderland blijven zal. Tijdens dg keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot dé Germaansche SS Nederland (Ne derlandsche SS) willen toetreden. 21.10.42 Ïö:00 uur Tilburg. Werk liedenver.. Tuinstraat 68. 21.10.42 17.00 urn; Rotterdam. Deutsches Haus. 22.10.42 10.00 uur Amsterdam. school Iepenweg 13. 22.10.42 17.00 uur .Utrecht. Wehr- machtheim. Mariaplein. 23.10.42 10.00 uur Den Haag. Café Den _Hout. Bezuidenhout- scheweg. 24.10.42 11.00 uur Amersfoort. Dienstgebouw Kapelweg. Maan Maan op vanavond om onder 17.29 |Q az 3.27 24Oct. 18.36 uur 8Nov. V.M. tot morgenochtend N.M. 1 Nov. o t s 15 Nov. LK. 8-15 uur EK Duitsche soldaten weten zich te be helpen. Uit leege conservenblik ken werd een schoorsteen voor de kachel in den bunker vervaardigd. PK Freckmann-Trans R-Pax Hol! m Japansche druk op Salomonseilanden STOCKHOLM, 18 Oct. (D.N.B.) In een extrabericht van den Britschen nieuwsdienst uit Washington wordt gezegd, dat in de onmiddellijke nabij heid van Guadalcanar (Salomons-ei- landen) sterke Japansche scheepscón- centraties zijn waargenomen. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Washington meldt, is aldaar officieel medegedeeld dat de Amerikanen op de Salomons-eilanden tegenstand hebben te bieden aan een ernstigen vijandelij ken aanvaL Met betrekking tot de aflevering van versnaperingen op bon. „Al gemeen 377", welke men destijds bij den winkelier heeft kunnen inleveren, deelt men van bevoegde zijide het volgende mede. Aange zien de winkelier, alvorens tot af levering over te gaan, zich eerst op dezen bon diende te bevoorra den, heeft tot nu toe de aflevering jder versnaperingen in vele geval len nog niet plaats gevonden. Men behoeft zich hieroevr niet te verontrusten aangezien de ver snaperingen in el ,k geval zullen worden gele verd, zoodra de detaillisten in voldoende mate door de grossiers en fabrikanten zijn bevoorraad. In venband hiermede is de ter mijn, waarbinnen de aflevering aan het publiek diende te geschie den tot nader order verlengd. ENGELSCHE KONINGIN NOO- DIGT MEVROUW ROOSEVELT UIT. STOCKHOLM, 19 Oct. (D.N.B.) - Naar Radio-Cincinnati meldt, heeft de Engelsche Koningin Mevrouw Roosevelt uitgenoodigd naar Lon den te komen. Britsche bommen op ons land Vijf burgers gedood. Bij zijn vluchten boven het Ne derlandsche gebied op Zaterdag j.1. heeft de Brit wederopi doelen van zuiver burgerlijken aaM met boordwapens aangevallen. De aangerichte materieele sdhade is gering. Daarentegen werden van de burgerbevolking vijf personen gedood ep verscheidene gewond. De drie daders staan terecht Hedenmiddag 2al de 'Utrechtsche rechtbank een aanvang maken met het proces tegen de drie daders van den moord te Driebergen. De namen der verdachten zijn Slagboom, v. d. Neut en Montijn. De meervoudige strafkamer van de rechtbank wordt gepresideerd door Mr. Dorhout Mees. De officier van Justitie is Mr. Klein. De voorgeschiedenis van dezen moord- begint voor wat het ge rechtelijk onderzoek betreft op Woensdag 17 December van het vo rige jaar toen arbeiders in het bosch van Waveren onder de gem. DriebergenRijsenburg toevallig in een kuil het in verren staat van ont binding verkeerende lijk van een toen nog onbekend manspersoon vonden. Zij waarschuwden de plaatselijke politie, die direct een onderzoek naar de herkomst van dezen door moord om hét leven gekomen mans persoon instelde. Alhoewel dé ver missing van dezen persoon nimmer bij de politie was opgegeven, kwam uit een nader onderzoek vast te staan, dat men hier te doen had met het lijk van den 18-jarigen Horn- Bij onze vrijwilligers. Uitstekend kunnen onze mannen met de Lotta's opschieten. Deze zorgen, dat het hun aan niets ontbreekt. Sigaretten, tandpasta, scheermesjes, alles is aanwezig. SS PK Altstadt-Ba H-P H m. -- De klompenmaker heeft het thans zeer druk, daar de vraag naar dit houten schoeisel groot is. Alvorens de klomp door de machine wordt gevormd en uitgeboord, worden de stukken in het vereischte model gehakt. Hartgerink-Pax Holland m kamp uit Utrecht. Verder bracht het onderzoek aan het licht, dat H. op 30 September van het vorige jaar met drie andere jongens ongeveer van zijn leeftijd het laatst in de ge meente Driebergen was gesigna leerd. Doordat de politie in de voe ring van het colbertjasje van den overledene een oud. vergeeld fototje vond. kwam men er na dagenlang speuren achter, nadat zelfs de poli- tie-instanties te Castricum en Krom menie erin gemoeia waren geweest. dat men hier te doen had met het stoffelijk overschot van den 18-ja- rigeri Hornkamp uit Utrecht, Bij de fam. H. werd navraag gedaan" en toen bleek, dat een zekere Slagboom bij de familie was geweest om te vertellen dat de jonge H. naar En geland was gevlucht en daar ook was aangekomen. Dit leugenverhaal geloofde men en zookwam het dat van de vermissing geen aangifte bij de politie was gedaan. Kort daarop kon Slagboom worden gearresteerd en na een aanvankelijke ontkenning gaf hij toe een der daders te zijn •geweest van den moord op Horn kamp. Hij noemde ook den naam van een v. d. Neut. wonende te Loe- nen aan de Vecht, maar deze jonge man. melkslijter van beroep, was voortvluchtig. Na ijverig speuren wist men hem echter te arresteeren op een boerderij te Blijswiik. En weldra was ook de derde dader ge vat. want toen de beide moordenaars den naam van Theo opgaven als medeplichtige, werd binnen enkele dagen ook de 22-jarige Theo Montiin te Utrecht aangehouden en na diens bekentenis medeplichtig te zijn ge weest aan den moord, evenals de twee anderen achter slót en grendel gezet. De motieven, welke deze daders tot den moord aanleiding hebben gegeven, waren gelegen in het feit. dat het viertal zich ophield met den zwarten handel. Het slachtoffer Hornkamp wilde zich naar is ko men vast te staan aan het drietal onttrekken, omdat het hem blijk baar te heet onder de voeten werd. Daar hadden de ..vrienden" echter niet van terug. Zij wisten het H. zoo voor te stellen, dat zij gevieren. dóór de politie op de hielen werden gezeten en dat de eenige mogelijk heid was met een vliegtuig naar Engeland te vluchten. IA dezen on zin geloofde H. en zoo sprak men af gezamenlijk op een avond van den bewusten 30sten September naar het bosch van Waveren te gaan. waar het vliegtuig zou klaar staan en des avonds zou vertrekken. Zooals afgesproken ging men naar het bosch en daar hebben de drie ..vrienden" H. op afschuwelijke wij ze vermoord. Zij hebben hem eerst gewurgd, daarna met een stuk hout de hersens ingeslagen en ten over vloede zijn polsslagader doorgesne den. Zorgvuldig heeft men het lijk in een kuil gestopt op de plek. waar de arbeiders het lijk drie maandéa later vonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1