NOORD-HOLLAND Strijd in puin modder en DAGBLAD VOOR Sociale vernieuwing Laval „Geen plaats meer voor leugens en hersenschimmen De gemachtigde voor de r- Verduister i Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratieboreaox: SCHA GEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - L)EN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voorriam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarlei. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11932 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (Afw.) WOENSDAG 21 OCTOBER 1942 (li) r\ E Grondwet van den Arbeid, de inhoud laat het duidelijk zien, is niet los te maken van het sociale en, economische gebeuren, buiten Nederland. In wezén is de verordening, his torisch gezien, de consequentie Van de sociale hervorming die reeds lang in de wereld gaande is De grondgedachte hiervoor is in Duitschland ontstaan en onge twijfeld zullen velen, die in dezen tijd niet liet nuchtere verstand willen laten werken en liefst alles wat thans komt, zonder er kennis van te nemen afwijzen, ook dit weer als aanleiding gebruiken om zich tegen deze sociale verbeterin gen uit te spreken. Dezulken ver geten echter, dat wanneer zij dan „principieel"' willen zijn, zij ook afzijdig moeten staan tegenover den prot.estantschen godsdienst (om niet te zeggen tegenover i e d e r e n godsdienst), want ook de Hervorming kwam van buiten onze grenzen naar hier, evenals trouwens het Marxisme en zooveel andere opvattingen, die zij-'wèl willen huldigen. Maar zooals de Hervorming in ons land een eigen gedaante kon aannemen, kan ook de nieuwe op vatting betreffende den arbeid, die den arbeider op een hooger plan plaatst en afrekent met alle machten en krachten die de soci ale ontwikkeling nog steeds tegen hielden, naar inhoud en naleving een volkomen Nederlandsch ka rakter krijgen Daarvoor is echter noodig, dat ieder positief meewerkt. De ideeën van den nieuwen tijd zijn niet te stuiten door afzijdigheid, zelfs niet door tegenwerking; het eenige dat door een dergelijke houding bereikt wordt is, dat juist dan het specifiek Nederlandsche karaikter wel eens teloor kan gaan. Het is van belang er hier met nadruk op te wijzen, dat er on- danks het feit dat de grondge dachte in Duitschland is ontstaan geen vergelijking te maken is met de Duitsche ordening van den arbeid. De Nederlandsche ordening brengt voor ons iets beters, zelfs iets anders en is nauw aange?)ast aan de Nederlandsche mentaliteit. TJit een en ander blijkt dus zon neklaar# dat de .eigen N e- derlandsche verhou dingen in de praktijk steeds sterker tot uitdrukking zullen ko men. In het groote verband gezien verbreekt de verordening "van cbYi Rijkscommissaris een isolement, waarin ons land zich bevond wat betreft bet gebied'van den arbeid, door Nederland principieel te plaatsen in direct verband met de- wordende Europeesche gemeen schap, en. nogmaals, in 'hoeverre daaraan ons eigen karakter gege ven zal worden, hangt af van de medewerking van ieder onzer. Voor Nederland is met de in schakeling in de Europeesche or dening het beletsel weggenomen om mee te werken is de groot- Germaan sdhe gedachte. .Tr. Richt Wiilkic nieuwe partij op? Naar uit New York gemeld wordt publiceert de Daily News een be richt, waarin gezegd wordt, dat Wendell Willkie het plan heeft om na de verkiezingen in November a.s. een nieuwe politieke partij op te richten onder den naam „Libe rale Partij". Het plan van Willkie wÖrdt in verband gebracht met de bestaande oneenigheden met de Republikeinsche partij, die de werkzaamheid van haar vroegeren candidaat voor het presidentschap tijdens diens wereldreis als speci- alen afgezant van Roose'velt ten scherpste aanvalt en aan critiek onderwerpt. Om fabrieken „Roode Barricade" en „Roode October' wordt nog gevochten ZWARE REGENBUIEN IN STALINGRAD HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 20 Oct. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend; „In het. dicht bebosehte terrein van het West-Kaukasische geberg te werd in weerwil van ongunstige weersomstandigheden krachtig vij andelijk verzet in kazematstellin- gen gebroken. Aan den weg door den pas naarJJoeapse werd de ver binding tusschen de beide aanvals groepen, die ten Noorden en ten Zuiden den weg al strijdende had den bereikt, op den weg zelf tot stand gebracht. In den sector van den Terek mis lukten vijandelijke tegenaanvallen. In luchtgevechten werden tien bol sjewistische vliegtuigen neerge schoten. In de Noordelijke voorstad van-' Stalingrad ontrukten de Duit sche troepen den bolsjewisten nieuwe huizengroepen. De 'ge- vpchten tot zuivering van het fabrieksterrein van de kanon- nenfabriek „Roode Baz-ricade" duren nog voort. Vliegende ar tillerie bombardeerde hoofdza kelijk de krachtig vei'stei'kte steunpunten van de fabriek „Roode October'. Formaties ge vechtsvliegtuigen vernietigden in het ï-essort van den beneden loop van de Wolga vei'scheide- ne transporttreinen, een sleep boot en zes op den gz-ond staan de vliegtuigen. Aan het Donfront sloegen Roe- meensche troepen vijandelijke aan vallen af. Aan het front van El Ala- mein vielen lichte Duitsche en Ita- liaansche gevechtsvliegtuigen con centraties van Britsche tanks en auto's aan. Vergezellende jacht vliegtuigen en jachtki'uisers scho ten vier Britsche vliegtuigen neer. De strijd tegen de Britsche vlieg velden op Malta werd door Duit sche en Ilaliaansche - luchtstrijd krachten voortgezet. In Oost-Engeland heeft de Duit sche luchtmacht gisteren overdag uitgebreide aanvallen gedaan op militaire doelen en voor den oorlog belangrijke installaties." BERLIJN, 20 Oct. (D.N.B.) Te St&lingrad hebben Maandag zware i-egenbuien de straten, die voor het grootste deel niet gepla veid zijn, volkomen doorweekt. Tusschen de puinhoopen der ver- ovei'de wapenfabrieken flakkerde de vijandelijke tegenstand hier en daar opnieuw op. Volgens berich ten van het oppei'bevel zijn daar om Maandag de zuiveringsopera- ties tegezi de vijandelijke overblijf selen voortgezet. In de riolen, af- watenngsslooten en dergelijke schuilplaatsen houden zich betrek- kelijk kleine vijandelijke tz'oepjes verborgen. Met deze verspreide strijders ont stonden in het onoverzichtelijke puinveld op het terrein van de ka- nomzenfabriek Roode Barricade hardnekkige gevechten. Ofschoon de vijandelijke groepjes, die voor 'n verloren zaak strijden, gebruik maakten van ieder voordeel en el ke de-kkingsmogc-iijkhc-id t.midden van dft vernielde fabrieksgebouwen wei-den zij door onze soldaten aan gepakt en in de pan gehakt. Grooteren omvang ki-egen plaat selijke gevechten om blokken hui zen in de Nooi-delijke yoorstad. De bolsjewisten in deze huizen waren overblijfselen der formaties, die bij den uitval der Duitsche troepen van het terrein der tractor- en De resten van een verlaadstation in Stalingrad. Hier zou nog oor logsmateriaal uitgeladen worden, toen de Sovjets door Stuka's werden Verrast. PK Plenik-H H-St-P H m. itaiiaansch Weermachtbericht Itaiiaansch generaal gesneuveld ROME, 20 Oct. In zijn weer machtbericht no. 877 maakt het Ita- liaansche oppez-bevel het volgende bekend: Matige activiteit te land in Egyp te. De luchtmacht van de as deed aanvallen op het achterwaartsche gebied van den vijand en beschoot met mitrailleurs concentraties ge motoriseerde voertuigen. Boven To- broek bond luchtmaarschalk Guer- riero Agostini alleen den strijd aan< met een formatip viermotorige bom menwerpers. Hij slaagde erin een vijandelijke machine brandend neer te schieten en twee toestellen te raken. Vier andere Britsche vlieg tuigen werden vernield in luchtge vechten door Duitsche jagers. Overdag en des nachts werden herhaalde aanvallen ondernomen door formaties Italiaansche en Duitsche vliegtuigen op de steun punten van Malta. Tijdens hevige luchtgevechten verloren de vijan delijke jagei-s twee toestellen, ter wijl vier andere machines op den grond in brand gei-aakten. Twee vliegtuigen zijn van de krijgsver richtingen van dien dag niet terug- gekeerd. In het Oostelijke hekken van de Middellandsche Zee heeft een van onze vliegtuigen tijdens een aan vallende verkenningsactie van ge ringe hoogte een vrachtschip ge bombardeerd, dat ernstig bescha digd werd. In aanvulling op' bovenstaand weermachtbericht deelt het Itali aansche opperbevel nog het volgen de mede: Generaal Federico Ferra ri Orsi, aanvoerder van een leger corps aan het Egyptische front, is gevallen op het veld van eer. Ge nei-aal Orsi was een der meest ge decoreerde officieren van het Ita liaansche leger. Eenige dagen voor zijn dood had de Fuehrer hem het ijzeren kruis eerste klasse verleend voor de in dezen oorlog bewezen diensten. Generaal Ferrari Orsi is gevallen aan het hoofd van zijn troepen op 18 October j.1. aan de meest vooruitgeschoven stellingen. tankfabriek Dsjersjinsky in Noor delijke richting, ten Westen- van deze wig waren afgesneden. De luchtmacht kon deze zuive ringsgevechten vrijwel geen steun verleenen, daar het front zoo gril lig vei-loopt. De gevechtseskaders richtten in de stad hun aanvallen vooral op de industrieële installa ties der fabriek Roode October, be nevens op de hallen en administra tiegebouwen, die door die bolsje wisten door de plaatsing van in- fantei-iegeschtft en machinegeweren in vestingen waren veranderd. In het plaatsje Baarle-Nassau woont de 77-jarige gobelin-wever. Desiré Geeraerds. de eenige in ons land, die dit kunstzinnig ambacht reeds 64 jaar beoefent. Polygoon-Cagers-Pax Holland m Kingsley Wood vraagt een nieuw milliard De Britsche minister van Financiën, Kingsley Wood, heeft in het Lageithuis een nieu\4£ oozdogscrediet van een milliard pond sterling ge vraagd. Tot dusverre, zoo zeide hij, heeft Engeland 2% maal zoo veel voor den oorlog uitgegeven, als in de eerste 'v dz-ie jaar van den vorigen wereldoorlog, n.1. meer dan 12 milliard pond sterling. Daarbij zijn niet begrepen de Britsche schulden, die bij de Ver. Staten gemaakt zijn en worden in het kader van de Leen- en Pachtwet. BRITSCHE BENOEMINGEN. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is ohef-luchtmaarschalk Sir Wilfred Freeman benoemd tot chief executieve in het ministerie voor vlieg#iigproductie. Hij zal onder leiding van den minister der productie de afdeeling voor proef nemingen en ontwikkeling gelijk schakelen en leiden. Freeman treedt daarmede uit het Britsche lucbtvvapen en den raad voor Luchtvaart. De Staatssecretaris voor de luchtvaart heeft tot plaats vervangenden chef van den luabt staf, Vicemaarschalk Med'.hurst benoemd. In deze kwaliteit zal hij ook deelnemen" aan de zittingen van den Raad voor de Luchtvaart. TOESTAND DEENSCHEN KONING BEVREDIGEND. KOPENHAGEN, 20 Oct. (D.N.B.) De toestand van den korting, die gisteren tijdens zijn gebruikelijken ochtendrit bij een val van zijn paard eenige verwondingen aan zijn hoofd heeft bekomen, is door de behandelende geneesheeren he denochtend opnieuw bevredigend genoemd. Men verwacht, dat de wonden aan het achterhoofd, den ondei-lip en het linkeroor en de kleine kwetsuur aan den linker knieschijf spoedig genezen zullezj zijn, zoodat het veihlijf vam den Koning in het ziekenhuis der dia conessen slechts van korten duur behoeft te zijn. Haat en illusies slechte raadgevers VICHY. 20 Oct. (DNB). La- val heeft vanavond over alle 'Fransche zenders tot de Fran- sche arbeiders gesproken. Hij herinnerde aan zijn oproep van 23 Juni. volgens welken Fran sche arbeiders zich bereid jnoes- ten verklaren in Duitschland te werken. Hij citeerde de volgen de woorden uit dezen oproep: ..Frankrijk kan. gezien de ge weldige offers, welke Duitsch land brengt om het Europa op te bouwen, waarin Frankrijk zijn plaats zal innemen, niet lij delijk en onverschillig blijven. Ge moet begrijpen, dat wii eens over een vrede moeten onder handelen." Laval verklaarde, dat deze woor den thans nog van kracht zijn. Er zijn Franschen. die meenen. dat Frankrijks heil uit het buitenland zal komen. Morgen echter zijn deze lieden alweer bereid aan iets anders te gelooven. Laval zeide te moeten herinneren aan de woorden van Pe- tain: ..Nu Frankrijk tot een werke lijk ongeluk vervallen is. is er geen, plaats meer voor leugens en hersen schimmen". De geschiedenis leert, aldus vervolgde Laval. dat Frank rijk zijn redding altijd slechts in .zichzelf heeft gevonden. De hoogere belangen van het land eischen. dat Frankrijk op binnenlandsch politiek gebied 'streeft naar ontspanning te genover Duitschland. Men zegt wel eens. dat deze politiek berust op de edelmoedigheid van den overwin naar. Ten aanzien daarvan kan ge zegd worden, dat er sedert den wa penstilstand edelmoedige handelin gen door den overwinnaar zijn ver richt. Laval herinnerde in dit ver band aan de vrijlating van meer dan 600.000 krijgsgevangenen. Niet minder waar is echter, dat de betrekkingen tusschen beide vol ken kunnen berusten op den blii- venden grondslag van het besef, dat zij gemeenschappelijke belangen hébben. Laval zeide. dat zijn poli tiek niet slechts wordt ingegeven door de liefde voor zijn vaderland, maar ook op het verstand berust. Laval sprak vervolgens over de Duitsch-Fransche overeenkomst be treffende de tewerkstelling van ar beiders. over de uitwisseling der krijgsgevangenen en over de voor- deélen. die door Duitschland aan Frankrijk zijn toegestaan, speciaal over de mogelijkheden voor de vrouwen van krijgsgevangenen om door arbeid in Duitschland aan de zijde van haar mannen te leven. Tenslotte waarschuwde Laval het Fransche volk nogmaals voor de stemmen van haat en voor de illu sie. die door vreemde elementen ge voed worden. Hij deed een beroep op het haTt, het verstand en de tucht der Fransche arbeiders. Toen de oorlog uitbrak, zoo zeide hij. heeft men degenen, die onder de wapenen werden geroepen, ook geen keus gelaten. Thans is de beurt aan hen. die toen in de fabrieken Het verordeningenblad bevat een verordening van den rijkscommissa ris betreffende de bevoegdheden van den gemachtigde voor 'de prijzen. Daarin wordt bepaald, dat de be- yoegdheden van den secretarissen- gen. van de Nederl. Dep. van Alg. Bestuur op het gebied van prijs vorming en priisbeheersching over gaan op den gemachtigde voor de prijzen. De gemachtigde vaardigt rechts voorschriften op grond van deze be voegdheden echter slechts uit in overeenstemming met den tot dus ver tot het uitvaardigen daarvan bevoegden setr.-gen. Voorts is bepaald, dat de gemach tigde zijn nieuwe bevoegdheden met toestemming van den betrokken secr. gen. kan overdragen aan een andere instantie. Al het voorgaande is niet van toe passing ten aanzien van de bevoegd heden. welke de secretarissen-gen. hebben op grond van het besluit, houdende regelen met betrekking tot rechtshandelingen ten aanzien van landbouwgronden, het besluit ter voorkoming van opdrijving van hypotheekrenten, het pachtbesluit of het besluit betreffende het bank en cred iet wezen. Rechtsvoorschriften van den ge machtigde op grond van zijn nieu we bevoegdheden worden be schouwd als prijs voorschriften in den zin van het prijsbeheerschings- besluit. Deze verordening is gisteren in werking getreden. Maan Maan op vanavond om onder 18.34 uur 8Z. 1732 24 Oct V.M. tot morgenochtend N.M, INov. q ir 15Nov. L.K. 8.lo uur EK KEURINGEN VOOR WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN Het SS-Ersatzkommando deelt om mede. dat vrijwilligers voor de Waf- fen-SS en het legioen zich op on derstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen tenein de gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun. dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat om dienst te nemen in een' speciaal wachtbataillon. De oplei-! ding vindt in Nederland plaats, ter wijl de inzet van dit bataillon ook' in Nederland blijven zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen pielden, die tot de Germaansche SS Nederland (Ne derlandsche SS) willen toetreden, 1 22.10.42 10.00 uur Amsterdam, school Iepen weg 13. 22.10.42 17.00 uur Utrecht. Wehr- machtheim, Mariaplein. 23.10.42 10.00 uur Den Haag. Café Den Hout. Bezuidenhout-j scheweg. 24.10.42 11.00 uur Amersfoort. Dienstgebouw Kapelweg. Bü onze vrijwilligers. In een prettige en goede kameraadschap wordt de vrije tijd doorgebracht. Gezonde kerels, gezond van lichaam en geest SS PK Altstadt-Bi H-P H m Geen inschrijfgelden voor woningbureaux Uit veelvuldig voorkomende klachten is gebleken, dat verschil lende woningbureaux van het wo ning-tekort misbruik hebben ge maakt door adspirant-huurders in schrijfgelden te laten betalen. Veel al beperken de bemoeiingen van deze woningbureaux zich tot het incasseeren van de inschrijfgelden, terwijl van een serieuze bemidde ling geen sprake is. Bij de bemiddelingsdiensten van woningbureaux moet nog steeds het prijspeil van 9 Mei 1940 wor den gehandhaafd. In enkele plaat sen van ons land was het op dien datum gebruikelijk bij het tot standkomen van een huuz-overeen- komst, zoowel van huurder als verhuurder een provisie te vragen. Waar dit zoo was, mag dit zoo blijven. In het algemeen kwain echter de provisie ten laste van den verhuurder en hierin mag on der geen beding verandering ko men. Een inschrijfgeld werd ech ter nimmer door een bona fide woningbureau gevraagd. De Ge- macht igdè voor de Pi-ijzen deelt daarom méde, dat, indien zulk een inschrijfgeld toch wordt geheven, daartegen strenge maatregelen zul len worden genomen. STENCILS, STENCILINKT EN CARBONPAPIER AANGEWEZEN ALS DISTRIBUTIEGOEDEREN. Bij besluit van den secrètaris- generaal van het dep. van H., N. en Sch. zijn stencils, stencilinkt en carbonpapier aangewezen als dis tributiegoederen in den zin van artikel 4 der distributiewet. mochten blijven. Geheel Frankrijk moet deel hebben aan de lasten van het oogenblik. „Arbeiders van Frankrijk" zoo riep Laval uit, „denkt over mijn woorden na. De proef, die ons land doormaakt, is beslissend. Het is zaak het egoïsme te overwinnen. Het is u gegeven met uw werktui gen te herwinnen, wat Frankrijk met de wapenen heeft verloren. Aan de bevelen der regeering moet om der wille van uzelf, van de gevange nen, van het heil van Frankrijk ge volg worden gegeven I" Vijf en zeventig jaar schaapherder Op Vrijdag 23 October a.s. zal het vijf en zeventig jaar geleden zijn, dat H. de Wit te Bruntinge, gemeente Westerbork, als jongen van negen jaar begon de schapen te hoeden. Al die jaren heeft hij gezworven over de wilde Drentsohe heidevel den, in del omgeving van Schoon- oord, Meppen, Mantinge, Wijster, Kralo, Smilde, Orvelte, Koehoorn en Bruntinge. Nog iederen dag trekt de krasse 84-jarige baas er met zijn kudde op uit en hij leidt ze uren ver over de eenzame vlakten van het oude landschap, hierbij geholpen door zijn hond. Der traditie getrouw, staan zijn handen niet stil, doch is hij gere geld in de weer met het verrich ten van breiwerk, hoewel dat, Vi verband met de huidige garen- schaarschte, wel egnige moeilijk heid begint op' te leveren. Scheper de Wit is nog geheel het type van den Drentschen schaapherder, zooals die eeuwen aaneen werd - aangetroffen, dodti geleidelijk begint uit te sterven. De zware boschgevechten ten Zuid westen van Kaluga. Door kreupel hout, dicht struikgewas en over ge vallen oude boomen gaat het .voor waarts. PK Kraayvanger-PBZ-R-P ÏPin

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1